p edm t psychologie a jeho historick v voj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Předmět psychologie a jeho historický vývoj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Předmět psychologie a jeho historický vývoj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Předmět psychologie a jeho historický vývoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Předmět psychologie a jeho historický vývoj. Tomáš Vondráček & Dalibor Šťastný. Co je to psychologie?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Předmět psychologie a jeho historický vývoj' - kael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p edm t psychologie a jeho historick v voj

Předmět psychologie a jeho historický vývoj

Tomáš Vondráček

&

Dalibor Šťastný

co je to psychologie
Co je to psychologie?
 • Se definuje jak z hlediska svého předmětu, tak i z hlediska použitých metod a ducha, v němž jsou tyto metody uplatňovány. V tomto užším smyslu je vlastním předmětem psychologie zkoumání člověka, a to jednak způsobů jeho chování, jednak poznávání stavů jeho vědomí, citových stavů a zážitků.
 • Psychologie se pokouší odhalit a formulovat zákony duševních jevů a navíc zjistit, jak vznikly, aby se daly ovlivňovat a měnit.
prapo tky
Prapočátky:
 • Aristoteles (384-322 př.n.l)
  • spis O Duši
  • myšlenka třístupňového modelu duše
   • vitální(=rostlinná), duše se umí jen vyživovat a rozmnožovat
   • animální duše,schopnost smyslového vnímání
   • lidská duše,schopnost myšlení
 • Hippokrates (4.st.př.n.l.)
  • Velmi se zajímal o fyziologii -> zjistil, že mozek ovládá jednotlivé orgány těla
nativismus x empirismus
Nativismus:

Descartes, Leibnitz, Spinoza

Člověk přichází na svět s vrozenou základnou vědomostí a pochopením reality

Bůh, já, geometrické axiomy

Tělo = stroj, můžeme jej také tak zkoumat

Empirismus:

John Locke, Berkeley, Hume

Člověk = tabula rasa

Dává podnět k vývoji asociativní psychologie

Člověk poznává pouze skrze své smysly, poté je zážitek asociován (zařazen k podobným)

NativismusxEmpirismus:
psychofyzika
Psychofyzika
 • H.Helmholtz, E.H.Weber, G.Th.Fencher
 • 19.století
 • Byla samostatným oborem filozofie
 • Pomocí expertů zkoumala duši (duše=mechanický aparát)
 • objevila počitkové prahy
po tky v deck psychologie
Počátky vědecké psychologie
 • V roce 1879 založil Wilhelm Wundt 1. psychologický institut na univerzitě v Lipsku
 • zkoumá na podkladech experimentů oblast duševních pochodů
 • asociační zákony - popisují spojování počitků ve vjemy (např. zákon podobnosti, zákon kontrastu)
 • apercepce = nové podněty si dávám do souvislosti s minulou zkušeností
 • používá i metodu introspekce
strukturalismus a funkcionalismus
Strukturalismus:

E.B.Titchener

Všechno rozložit na co nejmenší části

Zavedení pojmů vjem, počitek

= rozkládání (analýza) duševních struktur

Funkcionalismus:

W.James

Pozornost psychologa by se neměla upínat k analýze, ale k proměnlivé osobní podstatě

= studium operací mysli sloužících adaptaci organismu na okolní prostředí a fungování v něm

Strukturalismus a funkcionalismus
behaviorismus
Behaviorismus:
 • Kolem roku 1920
 • I.P.Pavlov, J.B. Watson
 • Zkoumá se chování malých dětí a zvířat-mají se stát vzorem pro psychologii dospělých
 • Pokud má být psychologie vědou, má se zakládat na pozorování
  • Chování je pozorovatelné, vědomí nikoliv
  • Podmíněná reakce je nejzákladnější jednotkou chování
  • Základem behavioristického myšlení jsou pojmy podnět-reakce
 • Nejedná se o teoretickou myšlenkovou školu, ale o kombinaci pozorování a pokusů
gestaltistick psychologie
Gestaltistická psychologie:
 • Roku 1890 zavedl tuto myšlenku Ch. Ehrenfels
 • Wertheimer,Koffka,Köhler
 • Odmítají dělení člověka na pocitové a představové jednotky->člověk má být chápán jako celek
 • Zabývala se vnímáním pohybu, velikosti…
psychoanal za
Psychoanalýza
 • = teorie osobnosti a metoda psychoterapie
 • Vznik kolem roku 1900, za zakladatele považujeme Sigmunda Freuda
 • Ústřední myšlenkou je teorie nevědomí = myšlenky, postoje, přání, motivy a emoce, jichž si nejsme vědomi
 • To co se nám dřív zakazovalo se uložilo (nebo bylo odsunuto) do podvědomí, ale neustále to ovlivňuje naše činy
 • Obvykle za nevědomými přáními téměř vždy sex či agrese
gruz nsk kola
Gruzínská škola
 • D.N.Usnadze
 • Vznik kolem 1920
 • Usnadze tvrdil, že naše chování ovlivňuje naše podvědomí a okolnosti
 • Vědomí koriguje naše chování tak,aby bylo přijatelné-tím vzniká stres…
humanistick psychologie
Humanistická psychologie
 • Kolem roku 1930
 • zakladatelé Abraham Maslow, Carl R. Rogers
 • oproti behaviorismu - zdůrazňování tvořivosti
 • oproti psychoanalýze - zdůrazňování vědomí a sebeuvědomování
 • vytýká behaviorismu a psychoanalýze, že se na psychiku člověka orientují až tehdy, je-li „nemocná“. Zdůrazňují, že je třeba prevence.
 • člověk je chápán jako svobodný tvor, který život utváří sám svými vlastními volbami, za které je zodpovědný
modern psychologie
Moderní psychologie:
 • Dnes existuje asi šest hlavních proudů moderní psychologie, mezi něž patří:
  • Hlubinná psychologie:
   • vychází z Freuda
   • lidské projevy jsou složitou souhrou vědomých a nevědomých procesů
  • Neohumanistická psychologie:
   • zabývá se chováním člověka - vnější prostředí a chování organismu ovlivňuje vnitřní organismus
  • Neobehaviorismus:
   • zakladatelem je Edward Tolman
   • radikální behaviorismus, obnovení Watsonova učení. Silná především V USA.
   • na základě analýzy vztahů mezi podněty z okolí a chováním organismu vznikají určité pochody uvnitř jedince, které tyto podněty zprostředkovávají
   • měli teorii, že na stejný podnět musí všichni jedinci reagovat stejně - dokázali, že to tak není
kongitivn psychologie
Kongitivní psychologie:
 • zakladatelem je George Kelly
 • zabývá se vnímáním, zapamatováním, úsudkem, řešením problémů
 • Moderní přístup odmítá introspekci, ale zakládá se na 2 předpokladech
  • 1. předpoklad: pečlivé studium duševních procesů
  • 2. předpoklad: použití co nejmodernější technologie při zkoumání
fenomenologick p stup
Fenomenologický přístup:
 • Jinak se mu také říká neohumanistická psychologie
 • vznikla v USA
 • James Bugental, Anthony Sutich
 • směr v rozporu s hlubinnou analýzou
 • věnuje se tomu, jak člověk vnímá sám sebe, jak prožívá, co se kolem něj děje
 • potřeba zlidšťovat okolí člověka za účelem projevování identity
pou it prameny
Použité prameny:
 • Psychologie, R.T. Atkinson, Portál, Praha 2003
 • Psychologie, M. Fürst, Votobia, Olomouc 1997
 • Medicínská psychologie, J.Delay, Votobia, Olomouc 2001
 • Cs.wikipedia.org (k 8.10.2009)