arhitektura e poslovanja l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arhitektura e-poslovanja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arhitektura e-poslovanja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 82

Arhitektura e-poslovanja - PowerPoint PPT Presentation


 • 307 Views
 • Uploaded on

Arhitektura e-poslovanja. Nastavne teme. lanci vrednosti upravljanje odnosima sa kupcima upravljanje prodajnim lancem p laniranje resursa kompanije upravljanje lancem snabdevanja elektronska nabavka poslovna inteligencija integracija aplikacija kompanije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Arhitektura e-poslovanja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nastavne teme
Nastavne teme
 • lanci vrednosti
 • upravljanje odnosima sa kupcima
 • upravljanjeprodajnimlancem
 • planiranje resursa kompanije
 • upravljanje lancem snabdevanja
 • elektronskanabavka
 • poslovnainteligencija
 • integracija aplikacija kompanije
 • primena aplikativnih sistema u EU
slide3

Mnogi misle da umetnost borbe služi pobeđivanju neprijatelja, ali je tačno upravo obratno. Drevne borilačke veštine su pre svega sredstvo upoznavanja samog sebe i pobeđivanja neprijatelja u sebi.Li Xiaoling

aplikacije i e poslovanje
Aplikacije i e-poslovanje
 • kako naći sistem odgovarajućih aplikacija za vođenje kompanija koji će je učiniti konkurentnijom i brzo dati rezultate
 • aplikacije treba da obavezno obuhvate sve odnose sa kupcima, poslovne funkcije u pozadini kompanije i njen lanac snabdevanja
 • zadatak uvođenja e-poslovanja je povezivanje izolovanih aplikacija u kohezivnu arhitekturu
 • Bill Gates: način na koji koristite informacije može biti jedan od faktora koji određuje neuspeh ili uspeh - ili neočekivano brzi uspeh
tr i te integrisanih poslovnih aplikacija
Tržište integrisanih poslovnih aplikacija
 • SAP
 • Microsoft Navision
 • Oracle PeopleSoft i J.D. Edwards
 • Invensys Baan
 • Siebel
 • Clarify
 • Vantive
aplikativni trendovi
Aplikativni trendovi
 • granice preduzeća nestaju i poslovni partneri sve više imaju pristup internim podsistemima
 • potrebno je da brzina izlaska na tržište bude što veća
 • kupci, zaposleni, menadžeri i drugi poslovni partneri sve više očekuju od novih rešenja i to u što kraćem vremenu
 • u EU 66% kompanija kupuje gotove aplikacije: 61% domaće, a 5% od stranih kompanija
lanci vrednosti
Lanci vrednosti
 • predstavljaju prikaz integracije poslovnih funkcija od upita do isporuke robe ili usluga
 • najpoznatiji je Porterov generički lanac vrednosti
slide8

aktivnosti podrške

infrastruktura kompanije

upravljanje ljudskim resursima

razvoj tehnologija

nabavka

izlazna

logistika

marketing

i prodaja

servis

ulazna

logistika

proizvodnja

osnovne aktivnosti

lanac vrednosti u e poslovanju
Lanac vrednosti u e-poslovanju
 • glavna ideja e-poslovanja je okretanje lanca vrednosti
 • pristup se naziva "od spolja prema iznutra" jer se u centru nalazi kupac, a ne zahtevi kompanije
 • ponuda kompanije postaje otvorena i zavisi od toga kako je i koliko okrenuta ka svojim kupcima
 • prateće integrisane aplikacije treba da budu prilagođene ovako okrenutom lancu vrednosti
slide10

kompetencije

kompanije

proizvodi

i usluge

prodajni kanali

procesi

kupci

potrebe

kupaca

integrisani

kanali

proizvodi

i usluge

primarne

kompetencije

procesi

mre e vrednosti
Mreže vrednosti
 • nove teorije govore o prevaziđenosti Porterovog lanca i njegove okrenute varijante
 • u elektronskom i mobilnom poslovanju formiranje vrednosti se ne odvija linearno
 • lanac vrednosti se sastoji iz veza više međusobno povezanih lanaca poslovnih partnera koji učestvuju u stvaranju konačne vrednosti
 • dolazi se do nove paradigme - mreže vrednosti
veze lanaca vrednosti
Veze lanaca vrednosti
 • lanci vrednosti pojedinih kompanija se međusobno povezuju pomoću poslovnih transakcija koje razmenjuju
 • pojavljuje se potreba povezivanja odgovarajućih, često različitih aplikacija kod poslovnih partnera
slide13

ulazna

logistika

ulazna

logistika

proizvodnja

izlazna

logistika

izlazna

logistika

inter organizacioni lanci vrednosti
Inter-organizacioni lanci vrednosti
 • za uspešan sistem e-poslovanja moraju biti uspešni i njegovi poslovni partneri
 • oni zajedno čine inter-organizacioni lanac vrednosti
 • svako od njih mora da prepozna razloge zbog kojih treba da se u njemu nađe
 • neophodno je da se što bolje postavi svaka od aplikacija arhitekture sistema e-poslovanja
slide15

lanci

vrednosti

snabdevača

lanac

vrednosti

kompanije

lanci

vrednosti

posrednika

lanci

vrednosti

kupaca

arhitektura e poslovanja16
Arhitektura e-poslovanja
 • upravljanje odnosima sa kupcima
 • upravljanje prodajnim lancem
 • planiranje resursa kompanije
 • upravljanje lancem snabdevanja
 • elektronska nabavka
 • poslovna inteligencija
 • integracija aplikacija kompanije
slide17

upravljanje lancem snabdevanja

distribucija

proizvodnja

logistika

planiranje resursa kompanije

poslovna

inteligencija

integracija

poslovnih

aplikacija

administrativna kontrola,

e-nabavka

finansije, računovostvo

kontrola upravljanja

upravljanje odnosima sa kupcima

servis

kupaca

prodaja

marketing

upravljanje prodajnim lancem

osobine sistema aplikacija
Osobine sistema aplikacija
 • ako jedna od aplikacija ne funkcioniše dobro, to će uticati na kompletan ciklus formiranja vrednosti za kupca
 • koncept konfekcijskog softvera dominira u svim oblastima
 • ovakav složeni mozaik aplikacija ne može se kompletan kupiti od jednog isporučioca softvera
 • najozbiljnije softverske kuće su standardizovale interfejse između aplikacija
upravljanje odnosima sa kupcima
Upravljanje odnosima sa kupcima
 • verovatnoća prodaje novom kupcu je 15%, a postojećem 50%
 • 6 puta je skuplje prodavati novom kupcu nego postojećem
 • od 15 najčešćih primedbi 12 je bilo vezano za servise kupcima
 • nezadovoljni kupac će o svom iskustvu ispričati još osmoro de desetoro ljudi
 • 70% kupaca koji su se žalili ponovo će poslovati sa tom kompanijom ako se žalba brzo reši
 • više od 9% kompanija nema dovoljno integrisanu prodaju i servise da bi mogli imati podršku u e-poslovanju
ta ke dodira
Tačke dodira
 • svaki kontakt sa kupcem se naziva tačka dodira
 • tradicionalne tačke dodira: telefonski razgovori, sastanci, seminari i razmene pisama
 • nove tačke dodira: elektronska pošta, posete Web sajtu, news-grupe i grupe za ćaskanje
 • dodatna prednost je mogućnost automatskog evidentiranja većine od njih i korišćenja u raznim kasnijim analizama
slide21
CRM
 • CRM (Customer Relationship Management) je integrisana strategija prodaje, marketinga i servisa zasnovana na koordiniranim akcijama kompletne kompanije
 • zasniva se na repozitoriju informacija o kupcima (bazi podataka)
 • one opisuju sve sadržaje koje je kupac realizovao sa vlasnikom Web sajta
 • na osnovu njih se generiše profil kupca
 • analitički softver CRM može da prikaže različite aspekte kupaca
servisi crm
Servisi CRM
 • najstariji: određivanje najprofitabilnijih kupaca
 • marketing zasnovan na znanju
 • služba podrške kupcima sa istorijom svih interakcija sa njima
 • automatizovaniprocesprodaje
tehnike crm
Tehnike CRM
 • oko 90% kupaca ponavlja ranije postavljene zahteve
 • aplikacije pružaju niz automatizovanih odgovora iz odgovarajućih baza znanja
 • stranice Web sajta sa unapred pripremljenim odgovorima na najčešće postavljena pitanja
 • u diskusionim forumima kupci međusobno pomažu jedan drugom
 • dobro dizajniran email poslan sa odobrenjem na prave adrese može biti od velike pomoći
faze ciklusa kupovine
Faze ciklusa kupovine
 • faza uspostavljanja kontakta: kupac posećuje sajt prodavca a on osmatra posetu i pruža potrebnu podršku
 • faza procene: kupac definiše svoje zahteve kroz procenu pojedinih proizvoda, cene i prateće informacije i, na osnovu toga, traži ponudu prodavca
 • faza prodaje: počinje sa prijemom narudžbe, a završava se prijemom robe ili izvršenjem usluge i plaćanjem za to
 • faza aktivnosti nakon prodaje: obuhvata uvođenju proizvoda u korišćenje, obučavanje, održavanje i ponovno animiranje kupca
slide25

Faza

uspostavljanja

kontakta

Faza

procene

Faza

prodaje

Faza

aktivnosti

nakon

prodaje

razlozi slabih efekata crm
Razlozi slabih efekata CRM
 • neuspešno je čak 60% implementacija CRM
 • većina kompanija nije izvršila neophodne promene koje uslovljava uspešna primena CRM softvera
 • kompanije vrše prilagođavanje CRM aplikacija pre nego što ih počnu primenjivati određeno vreme, tako da je sistem u stalnom razvoju
 • mnogi prodavci CRM aplikacija preteruju u opisu njegovih mogućnosti i tako stvaraju preterana očekivanja kod korisnika
najpoznatije crm aplikacije
Najpoznatije CRM aplikacije
 • Pivotal
 • Siebel
 • Hyperion
 • Oracle J.D. Edwards i People Soft
 • Microsoft CRM
 • mySAP CRM
 • Invensys iBaan
upravljanje prodajnim lancem
Upravljanjeprodajnimlancem
 • e-poslovanje donosi nove prodajne kanale i značaj aplikacija namenjenih upravljanju prodajnim lancem
 • kompanije se moraju baviti prodajom onoga što kupci žele da kupe i kada žele to da kupe
 • IRM - Internet Relationship Managementtreba da omogući kupcu formiranje individualizirane narudžbe na koju dobija optimalnu ponudu sa jasnom dodatom vrednosti
 • IRM aplikacije povezuju kupce sa različitim prodajnim i distributivnim kanalima kompanije pomoću funkcija prijema i rukovanja narudžbama
slide29

Kompanija

sa različitim

prodajnim

kanalima

Distributer

Kupac

Preprodavac

Samouslužni servis

Prodavci

Call centar

Terenska prodaja

razlozi interesa za irm
Razlozi interesa za IRM
 • porast broja samouslužnih servisa
 • veliki rast troškova podrške pre prodaje
 • sve veći troškovi grešaka u narudžbinama
 • različiti prodajni kanali
 • rastuća složenost proizvoda
 • sve češća spajanja i preuzimanja kompanija
funkcije irm
Funkcije IRM
 • prijem upita kupca
 • prilagođavanje proizvoda ovom upitu
 • ugovaranje porudžbine
 • prijem i dalja distribucija narudžbe
 • objedinjavanje različitih prodajnih i distributivnih kanala
 • upravljanje odnosima pomoću Interneta
 • konfigurisanje proizvoda i usluga
 • poslovni katalozi imarketinške enciklopedije
 • modeli određivanja cena
 • alati za generisanje ponuda i kvota
najpoznatije irm aplikacije
Najpoznatije IRM aplikacije
 • Art Technology Group
 • Blue Martini Software
 • Calico SystemsConectivity
 • Selectica
 • Firepond
 • Trilogy
p laniranje resursa kompanije
Planiranjeresursakompanije
 • ERP - Enterprise Resource Planing
 • ERP tretira transakcije kao delove sveobuhvatnog, celovitog sistema povezanih poslovnih procesa kompanije
 • podaci se čuvaju u zajedničkoj bazi podataka
 • obezbeđuje se registrovanje svih poslovnih transakcija u realnom vremenu
 • ERP se nalazi u pozadini poslovanja pomoću Interneta, klasične trgovine ili call centra
 • poseduje direktni, on-line pristup "živoj" bazi podataka, a ne njenim "ekstraktima"
slide34

integrisane

logistike

planiranje

proizvodnje

kupac/

zaposleni

distribucija

prodaje i

prijem

narudžbi

računovodstvo

i finansije

ljudski

resursi

slide35

alati

za top

menadžment

ciljevi prodaje

informacije kupaca

lanac snabdevanja

upravljanje narudžbama

ERP

praćenje poslovnih partnera

izbor snabdevača, naručivanje

priprema i kontrola proizvodnje

obezbeđenje kvaliteta

planiranje

kontrola zaliha i skladištenje

upravljanje ljudskim resursima

kalkulacije troškova

efikasnost i povraćaj investicija

finansijsko knjigovodstvo

pristupi implementaciji erp
Pristupi implementaciji ERP
 • pristup "korak po korak" podrazumeva instalaciju, testiranje i integraciju pojedinih aplikacija jedne za drugim
 • tehnika "velikog praska" označava istovremeno uvođenje kompletnog sistema, pri čemu se stari informacioni sistem u mahu potpuno napušta
 • modificirani pristup "velikog praska" istovremeno implementira različite module u jednom delu kompanije i nakon njihovog uspešnog uvođenja oni se proširuju na celu kompaniju
najpoznatije erp aplikacije
Najpoznatije ERP aplikacije
 • SAP
 • Oracle Business On-line, People Soft i J.D. Edwards
 • Microsoft Axapta, Great Plains, Navision i Solomon
 • Invensys Baan
 • Mapics
 • Lawson
 • QAD
 • SSA
 • Syspro
 • Exact
 • Portera
upravljanje lancem snabdevanja
Upravljanje lancem snabdevanja
 • SCM - Supply Chain Managementsoftver objedinjuje veliki broj aplikacija
 • ciklus proizvodnje obuhvata nabavku repromaterijala, njihovo pretvaranje u gotove proizvode, prodaju i distribuciju gotovih proizvoda kupcima
 • integracija ciklusa prodaje i snabdevanjaomogućavabržu razmenu podataka i formiranje individualizovane narudžbe
 • neophodne su brze i efikasne reakcije SCM uz upravljanje informacijama
slide39

proizvodnja

sastavljanje

komponenti

veleprodaja

maloprodaja

snabdevanje

komponentama

tokovi scm
Tokovi SCM
 • tokovi materijala uključuju fizičko kretanje proizvoda od dobavljača do kupca, ali i obrnuto
 • protok informacija se sastoji iz procene zahteva, prenosa narudžbi i izveštaja o stanju isporuka
 • finansijski tokovi sadrže informacije sa kreditnih kartica, uslove kreditiranja, rokove i planove plaćanja i ugovorene kamate
segmenti scm i
Segmenti SCM I
 • planiranjesadrži strategiju upravljanja neophodnim resursima za realizaciju zahteva i sa metrikom za nadgledanje snabdevanja i ocene efikasnosti
 • nabavka se zasniva na izboru pouzdanih dobavljača sa kojima se razvijaju modeli za određivanje cena porudžbina i uslova plaćanja
 • proizvodnjaformira raspored proizvodnih aktivnosti, prati testiranje, pakovanje, pripremu proizvoda za isporuku, merenje kvaliteta proizvoda, produktivnost rada i realizaciju obima gotovih proizvoda
segmenti scm ii
Segmenti SCM II
 • isporuka i logistika koordinira primljene porudžbine od kupaca i mrežu skladišta, odabira način transporta i distribucije i uspostavlja sistem naplate potraživanja
 • vraćanje robe zasnovano je na mreži punktova za prijem reklamiranih proizvoda, uz posebnu brigu o ovim potrošačima
scm aplikacije
SCM aplikacije
 • SCP - Supply Chain Planningkoristi složene matematičke algoritme u cilju optimalnog ili zadovoljavajućeg načina izvršavanja naloga
 • sastoji se iz modula za napredno terminiranje proizvodnje, predviđanje poslovanja, planiranje distribucije i transporta
 • SCE - Supply Chain Execution se zasniva na pravovremenom, efikasnom i troškovno prihvatljivom ispunjenju potreba kupaca
 • ove aplikacije su koncentrisane na operacije skladištenja i transporta i na integraciju sa drugim poslovnim aplikacijama
slide44

Planiranje lanca snabdevanja

Dobavljač Proizvodnja Distribucija Trgovina Kupac

Realizacija lanca snabdevanja

slide45

U jesen 2001. godine, nakon 6 meseci primene SCM softvera kupljenog od i2 Technologies i prilagođenog njegovim potrebama, Nike je objavio pogrešno naručenih 5 miliona pari obuće i akcije su mu pale za 2,61 milijardi dolara.Razlog za ovo je paralelni rad starog i novog SCM sistema, čiji su rezultati objedinjeni i zbog čega je organizovana proizvodnja obuće koja se sporo prodaje, a umanjena proizvodnja one koja se brzo prodaje.

logisti ke aplikacije scm
Logističke aplikacije SCM
 • transakcije i upiti koji pokrivaju osnovne operativne poslovne aktivnosti: zahtevi za narudžbom, obrada narudžbe, upiti u status zaliha isl.
 • informacije koje su u prvoj liniji nadzora: korišćenje prostora, zalihe, produktivnost rada, transport
 • taktičko planiranje i kontrola: kontrolni nivoi zaliha, izbor dobavljača i prevoznika, planiranje rasporeda u proizvodnji
 • strateško, dugoročno planiranje: postavljanje ciljeva, politike i uslova, odluke zasnovane na logističkoj strukturi
slide47

Kada je štampana knjiga Harry Potter i plameni pehar, Amazon.com je u pretplati imao naručenih 350.020 kopija. Da bi sve knjige isporučio što pre nakon izlaska, povezao se sa FedEx Home Delivery, koji je za samo jedan dan isporučio 250.000 primeraka knjige. Da bi ovo realizovali, Amazon i FedEx su nedeljama pre toga povezali svoje računarske mreže, pripremili nalepnice i sproveli druge radnje neophodne za ovu isporuku veka.

najpoznatije scm aplikacije
Najpoznatije SCM aplikacije
 • SAP
 • I2 Technologies
 • Oracle Business Suite, People Soft, J.D. Edwards i G-Log
 • Manugistics
elektronska nabavka
Elektronskanabavka
 • neefikasne, troškovno neopravdane i nerazumne navike kupovanja zaposlenih
 • nabavka je jedan od najmanje automatizovanih procesa u velikim kompanijama
 • primena unificiranih sistema on-line kupovanja od izabranih dobavljača donosi značajne efekte
 • eP – eProcurement je elektronsko naručivanje dobara i usluga koji se obično ne koriste direktno za osnovnu delatnost kompanije
slide50

pretraživanje

i

biranje

odobravanje

zahteva i

slanje

narudžbe

prihvaćanje

narudžbe i

planiranje

izvršenja

isporuka

i

slanje

računa

aktivnosti ep
Aktivnosti eP
 • zaposleni na strani kupca naručuju robu i usluge realizujući upit, autorizaciju, naručivanje, isporuku i plaćanje
 • kod snabdevača se primljene narudžbe realizuju kroz upravljanje katalogom roba i usluga, obradu zahteva, kontrolu i odobravanja, prijem i obradu izuzetaka i obradu finansijskih uslova i plaćanja
glavni pokreta i ep
Glavni pokretači eP
 • značajno smanjenje troškova
 • veća efikasnost u realizaciji nabavki
 • manje angažovanog vremena
 • efikasno praćenje odobrenih budžeta pojedinaca i organizacionih celina
 • smanjenje dokumentacione arhive
 • skraćenje rokova nabavke i obrade informacija
 • veća fleksibilnost u naručivanju
 • niže cene
najzna ajniji ep sistemi
Najznačajniji eP sistemi
 • Covisint prodaje proizvode automobilske industrije
 • Transora je jedinstveni portal koji prodajeproizvode 50 velikihkompanija
 • Orbitz.com ima ekskluzivno pravo na davanje popusta za aviokarte
poslovna inteligencija
Poslovnainteligencija
 • podaci u "klasičnim" IS dajuodgovornapitanje: "štasedogodilo?"
 • kvalitetnoposlovanjezahtevaformiranjeodgovoranapitanje: "zaštosedogodilo?”
 • višinivoanalitičkogmodelanamećeodgovornapitanje: "šta ćesedogoditi?"
 • informacioni paradoks: izvišepodatakasledimanjeinformacija
e poslovanje i otkrivanje znanja
E-poslovanje i otkrivanje znanja
 • nakon svake transakcije ostaju podaci o njoj u bazi podataka kompanije
 • kompanije sve više koriste aplikacije za upravljanje znanjem
 • KM - Knowledge Management
 • otkrivanje znanja u bazama podataka je netrivijalno izdvajanje implicitnog, prethodno nepoznatog i potencijalno korisnog znanja iz podataka
slide56

Web

sajt

E-prodaja

Pozivni

centar

ERP

Integrisane

informacije

Spoljni

izvori

Poslovne

transakcije

Katalozi

dobavljača

Stari

sistemi

proces otkrivanja znanja
Proces otkrivanja znanja
 • selekcija podataka:formiranje jedinstvenih skladišta podataka
 • pročišćenje i obogaćivanje podataka: izdvajanjepodataka iz domena i povezivanje sa drugim podacima
 • kodiranje podataka:svođenje podataka na deo bitan za istraživanje
 • data mining: presek mašinskog učenja, statistike i sistema za upravljanje bazama
 • izveštavanje: analiza rezultata istraživanja
data mining
Data mining
 • centralna faza procesa otkrivanja znanja
 • predstavlja skup analitičkih tehnika pomoću kojih se određuju opšti tipovi među podacimaili se formira određeni model ponašanja
 • data mining služi za generisanje hipoteza koje se proveravaju u okviru samog data mininga ili sistema za podršku odlučivanju
tipovi data mininga 1
Tipovi data mininga (1)
 • upitom vođen data mining: najjednostavniji tip pokušava da formira odgovore na jednostavna pitanja

primer: odnos između dana u nedelji i prodaje mlečnih proizvoda

 • modelom vođen data mining: zasniva se formiranju modela u kojem se analiziraju promenljive od najvećeg interesa za lica koja donose odluke
 • primer: koje stavke iz ponude na Web sajtu donose najveći profit
tipovi data mininga 2
Tipovi data mininga (2)
 • data mining zasnovan na pravilima: ispituje demografske podatke i one iz transakcija posetilaca Web sajta i pokušava da izdvoji opšta pravila ponašanja posetilaca
 • kolaborativno filtriranje: zasnovano je na ponašanju posetilaca sajta, na osnovu čega se formiraju odgovarajuće grupe prema afinitetima posetilaca
t ehnik e data mininga
Tehnikedata mininga
 • asocijativna pravila: generišu asocijacije među atributima (nad binarnim domenom) koje imaju veliki broj pojavljivanja u bazi podataka
 • genetički algoritmi: sistemi se opisuju nad dovoljno malom azbukomtako što se podaci kodiraju i zatim analiziraju moguća rešenja
 • učenje na bazi slučajeva(k‑najbližih suseda): slogovi baze se interpretiraju kao tačke n‑dimenzionalnog prostora i zatim se određuju zajedničke osobine za grupe tačaka
 • statističke tehnike, neuronske mreže, induktivno logičko programiranje, stabla odlučivanja...
slide62

Kao ilustracija principa otkrivanja znanja vrlo je prikladna sledeća priča:Nakon održanog predavanja poznati biskup je odgovarao na pitanja. Prvo je bilo da li je ikad bio u iskušenju da otkrije svetu tajnu sa ispovedi. Odgovorio je da mu se to desilo već na prvoj ispovedi, jer mu se ispovedio ubica koji nikad nije otkriven. Nešto kasnije ušao je čovek i glasno se pozdravio sa biskupom. Na pitanje jednog slušaoca da li poznaje biskupa, odgovorio je: kako da ne, pa ja sam bio prvi kojeg je ikad ispovedio.

aplikacije za poslovnu inteligenciju
Aplikacije za poslovnu inteligenciju
 • prikupljanje i organizacija podataka vezanih za različite vidove poslovanja iz širokog spektra izvora
 • aplikacije za analizu i segmentaciju koriste alate za vađenje podataka
 • aplikacije za personalizaciju kroje proizvode i usluge prema kupcima i nude posebne uslove
 • infrastruktura za diseminaciju, pretraživanje i interakciju zadužena je za isporuku informacija na mediju po želji kupca
 • aplikacije za praćenje delotvornosti pružaju menadžerima sintetizovane i analitičke informacije
tehnologije poslovne inteligencije
Tehnologije poslovne inteligencije
 • skladišta podataka
 • OLAP
 • semantički Web
skladi ta podataka
Skladišta podataka
 • tvorac koncepta: William Inmon
 • originalni naziv: Data Warehouse - DW
 • ne predstavljaju proste kopije obradnih sistema
 • obezbeđuju efikasne upite uz balansirano iskorištenje hardvera i performansi
 • osnov za stratešku infrastrukturu jedne organizacije
osobine dw
Osobine DW
 • sadrže veliki broj podataka (VLDB)
 • podaci u DW se ne ažuriraju
 • glavna namena: izrada izveštaja na osnovu repliciranih podataka
 • složene strukture administriranja
v rlo v elike baze podataka
Vrlo velike baze podataka

najvažnije tehnike optimizacije VLDB:

 • agregacija: formiranje zbirnih podataka
 • razdvajanje na više fizičkih adresa: intervali vrednosti primarnih ključeva, po godinama, organizacionim delovima ili ravnomernim opterećivanjem
 • strukture primarnih ključeva: uvođenje veštačkih primarnih ključeva koji jednoznačno određuju primarni ključ
postupci struktur iranja skladi ta podataka
Postupci strukturiranjaskladišta podataka
 • formiranje multidimenzionalnosti skladišta: obezbediti dimenzije bliske poslovnoj problematici
 • denormalizacija: poboljšanje performansi izveštavanja uvođenjem kontrolisane redundance
dimenzije
Dimenzije
 • grupe atributa iz istog poslovnog domena povezane poslovnom logikom na način koji je prihvatljiv korisnicima
 • atributi se grupišu po hijerarhijskim nivoima u okviru dimenzija tako da se mogu formirati međutotali i totali
 • atributi različitih dimenzija povezuju se činjenicama ili faktima, koji su skoro uvek numeričke veličine
denormalizacija
Denormalizacija
 • suštinski predstavlja prevođenje podataka iz 3. u 2. normalnu formu
 • sprovodi se tako da se optimizira broj čitanja u DW
 • kako se podaci u DW ne ažuriraju, ovaj postupak ne narušava integritet baze
 • glavni razlog za denormalizaciju: relaciona operacija JOIN u SQL upitima predstavlja vremenski najkritičniju operaciju
i nteraktivno analiti ko procesiranje
Interaktivno analitičko procesiranje
 • teorijske postavke 1993: Edgar Codd
 • ne koriste produkcione baze podataka
 • mogući pozivi i obrada rezultata iz drugih alata
 • postoje multidimenzionalni i relacioni OLAP
 • ROLAP: koristi DW kao bazu, najpoznatiji alati: Microstrategy, Informix MetaCube i Oracle Express
 • MOLAP: ima sopstvenu bazu, najpozatiji alati: Essbase, Acumate i LightShip
osobine olap sistema i
Osobine OLAP sistema I
 • konceptualna multidimenzionalnost
 • pristupačnost
 • transparentnost
 • konzistentnost performansi
 • zasnovanost na klijent‑server arhitekturi
 • generička dimenzionalnost
osobine olap sistema ii
Osobine OLAP sistema II
 • dinamičko upravljanje nepotpunim podacima
 • višekorisnički rad
 • mogućnost unakrsnih operacija među dimenzijama
 • intuitivni rad sa podacima
 • fleksibilno izveštavanje i veliki broj dimenzija
 • agregacija
semanti ki web
Semantički Web
 • ako na pretraživaču Google ukucate reč "research", broj ponuđenih sajtova je oko 1.900.000.000
 • potrebno je inteligenciju upotrebe Weba dići na viši nivo
 • pravu snagu Internet će ostvariti kada ljudi i računari budu mogli da pronađu, dele, obrađuju i razumeju informacije
 • semantički Web donosi predstavljanje podataka u obliku prihvatljivom za računarsku obradu
 • tvorac ideje semantičkog Weba je Tim Berners-Lee
slide75

Semantički Web predstavlja proširenje postojećeg Web-a, kod kojeg će informacije imati precizno definisano značenje, što će omogućiti bolju saradnju između ljudi i računara.Tim Berners-Lee

tehnologije semanti kog weba
Tehnologije semantičkog Weba
 • eXtensible Markup Language (XML) omogućava kreiranje skrivenih labela za mapiranje Web stranica ili delova tekstakoje će koristiti skriptovi ili programi
 • Resource Description Framework (RDF) omogućava predstavljanje značenja u vidu tripleta (subjekat, predikat i objekat proste rečenice) napisanih korišćenjem XML labela
 • ontologije formalno definišu relacije između termina
 • ontološkii šematskijezicisuXOL, SHOE, OML, RDFS, DAML+OILiOWL
integracija aplikacija kompanije
Integracija aplikacija kompanije
 • predstavlja “krvotok” sistema aplikacija
 • raznosi informacione tokove do pojedinih aplikacija
semantika arhitekture e poslovanja
Semantika arhitekturee-poslovanja
 • sastojiseiztrihijerarhijskasloja:
  • slojposlovnihprocesa
  • slojusluga
  • slojtehnologija
slide79

administracija

marketing

ugovaranje

transport

plaćanje

poslovni

procesi

pravne informacije i saveti

informacije o kompaniji

usluge

formiranje tržišta

sigurnost

integracija

tehnologije

primena aplikativnih sistema u eu
Primena aplikativnih sistema u EU
 • istraživanje eBusiness Watcha iz novembra 2005. godine
 • podaci prikazani procentualno u 2 tabele
 • prikazi penetracije aplikativnih tehnologija prema industrijskim granama i veličini kompanija
 • statistike zasnovane na standardizaciji NACE revision 1.1