k z s k pz s k z s oklev l dr m sz ros g bor 2005 okt ber 20 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Közös képzés, közös oklevél Dr. Mészáros Gábor 2005. október 20. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Közös képzés, közös oklevél Dr. Mészáros Gábor 2005. október 20.

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation

Közös képzés, közös oklevél Dr. Mészáros Gábor 2005. október 20. - PowerPoint PPT Presentation

kaden
175 Views
Download Presentation

Közös képzés, közös oklevél Dr. Mészáros Gábor 2005. október 20.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Közös képzés, közös oklevélDr. Mészáros Gábor 2005. október 20.

 2. Oklevelek, programok nemzeti szabályozása • az oklevelek jogi hatálya • más országban kiállított oklevelek • külföldi oklevelek egyoldalú elismerése • két- és többoldalú kölcsönös ekvivalencia-egyezmények és az európai közösségi jog • a „sehová nem tartozó” bizonyítványok, oklevelek (IBO, Európai Iskolák, stb.)

 3. A közös képzés fogalma (Magyar definíció) Nincs nemzetközileg elfogadott meghatározás 1. Hazai felsőoktatási intézmény 2. külföldi felsőoktatási intézménnyel 3. fokozatot adó képzést folytat.

 4. A közös képzés formái A nem integrált képzés • nem integrált (franchise) képzés • más felsőoktatási rendszerbe tartozó képzés átvétele • külföldi nemzeti fokozatot ad • nem ad hazai fokozatot

 5. A közös képzés formái Az integrált képzés • közös felvételi és vizsgakövetelmények • kettős (többszörös) fokozatot (double, multiple degree) vagy • közös fokozatot ad (joint degree)

 6. A közös fokozat • Nincs nemzetközileg elfogadott meghatározás. • Erasmus Mundus: egy okiratba foglalt képesítés, amelyet integrált képzés eredményeként több, különböző országban székhellyel rendelkező egyetem adományoz, és amelyet valamennyi érintett államban elismernek.

 7. A közös fokozat Az ENIC-NARIC hálózat ajánlása A közös fokozatot adó képzés jellemzői: • közösen kidolgozott / jóváhagyott program • a program megfelel a nemzeti minőségbiztosítási követelményeknek • tényleges hallgatói mobilitás történik • a külföldön folytatott képzés lényegi része a programnak • a résztanulmányokat / vizsgákat automatikusan elismerik • oktatói mobilitás • a hallgatók a résztvevő intézmények nemzeti diplomáit vagy egy közös oklevelet kapnak

 8. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény • 74. § (1) Az oktatási miniszter a felsőoktatással kapcsolatos állami feladatai körében … m) a MAB véleményének figyelembevételével engedélyezi külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működését; • 81. § …(2) A MAB az oktatási miniszter, az FTT vagy felsőoktatási intézmény felkérésére véleményt nyilvánít… h) külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezéséről;

 9. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény • 110. § (1) Külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon akkor folytathat rendszeres alapképzést, szakirányú vagy doktori képzést (önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve), illetve akkor adhat ki külföldi oklevelet, ha a) abban az országban, ahol székhelye van, az intézményt hivatalosan felsőoktatási intézménynek, az általa kiadott oklevelet (adományozott fokozatot) felsőoktatási oklevélnek (fokozatnak) ismerik el, és ezt hitelt érdemlően bizonyították; b) az oktatási miniszter a MAB véleményének kikérése után a külföldi felsőoktatási intézmény ilyen működését engedélyezte.

 10. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény • 110. § (2) Magyar felsőoktatási intézmény külföldi felsőoktatási intézménnyel akkor folytathat közös alap- és szakirányú, továbbá doktori képzést, amennyiben az együttműködő külföldi felsőoktatási intézmény megfelel az (1) bekezdés a) pontjában említett feltételeknek. Az ilyen együttműködést az oktatási miniszternek be kell jelenteni.

 11. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény A közös fokozat kiállítására vonatkozó hatályos szabályok 2005. október 20-án:

 12. A Magyar Akkreditációs Bizottság működéséről szóló 199/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet • 15. § (1) Új felsőoktatási intézmény és kar előakkreditációjára, külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésére, alapképzésben és szakirányú továbbképzésben a képesítési követelmények meghatározására, alapképzésben a szak intézményi, illetve székhelyen kívüli indítására, valamint az egyetemi, főiskolai tanári munkakörökre benyújtott pályázatokat véleményezésre a miniszternek kell benyújtani. A jogszabályi előírásoknak megfelelő kérelmeket véleményezésre meg kell küldeni a MAB-nak.

 13. Az engedélyezési eljárás menete A kérelem és a mellékletek benyújtása az Oktatási Minisztériumnak ▼ Hiánypótlás (amennyiben szükséges) ▼ Az Oktatási Minisztérium a kérelmet továbbítja a Magyar Akkreditációs Bizottságnak ▼ Hiánypótlás (amennyiben szükséges)

 14. Az engedélyezési eljárás menete A MAB hiánypótlása (amennyiben szükséges) ▼ A Magyar Akkreditációs Bizottság a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalását megküldi az Oktatási Minisztériumnak ▼ Az oktatási miniszter a MAB állásfoglalásának ismeretében határozatot hoz ▼ ▼ Engedélyezés Elutasítás (▼) ▼ A kérelmező bíróságtól kérheti a határozat felülvizsgálatát

 15. A 2005. évi CVI. törvény a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról (Gusztos–Szabó-féle törvénymódosítás) • Megjelent: Magyar Közlöny 135. szám (2005. október 13.) • Hatálybalépés: a kihirdetését követő 15. nap • A közös fokozat kiállítására vonatkozó szabályok: 87/G. § [≈ 1993. évi Ftv. 110. § (2) és = 2005. évi Ftv. 117. § (4)]

 16. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a Gusztos–Szabó-féle törvénymódosítással) • 87/G. § Magyar felsőoktatási intézmény külföldi felsőoktatási intézménnyel a következő feltételek együttes fennállása esetén folytathat magyar vagy külföldi, illetve közös oklevél kiállításához vezető közös képzést: a) a felsőoktatási intézmények jogosultak a képzés folytatására, b) a képzés megszervezésében az érintett felsőoktatási intézmények megállapodtak,

 17. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a Gusztos–Szabó-féle törvénymódosítással) c) az érintett felsőoktatási intézmények abban az államban, amelyben a székhelyük van, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősülnek, d) a kiállított oklevél az érintett országok belső joga szerint felsőoktatásban kiállított oklevélnek minősül, e) a megállapodásból egyértelműen kiderül, hogy melyik magyar alap-, mesterképzés, doktori képzés vagy szakirányú továbbképzés követelményeinek felel meg a közös képzés.

 18. A felsőoktatásról szóló 2005. évi … törvény Az új engedélyezési rendszer bevezetése • 164. § A törvényben szabályozott engedélyezési eljárásokat a 2006. augusztus 31-e után benyújtott kérelmek tekintetében kell alkalmazni. Az e határidő előtt benyújtott kérelmeket az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei alapján kell elbírálni.

 19. A 2005. évi felsőoktatási törvény • 106. § (7) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ megkeresésére szakértői véleményt készít a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének engedélyezéséhez. Ha a külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerint az Európai Gazdasági Térség államából érkezik, az e bekezdésben szabályozott eljárásban azt kell vizsgálni, hogy a székhelye szerinti országban rendelkezik-e állami elismeréssel.

 20. A 2005. évi felsőoktatási törvény • 116. § (1) A Magyar Köztársaság területén külföldi felsőoktatási intézmény akkor működhet, illetve akkor adhat ki külföldi oklevelet, ha abban az államban, ahonnan származik, az intézményt felsőoktatási intézménynek, az általa kiadott oklevelet pedig az ilyen felsőoktatási intézménynek megfelelő oklevélnek jogszerűen elismerik, s az elismerést hitelt érdemlően bizonyították, továbbá a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt a regisztrációs központ kiadta. (…)

 21. A 2005. évi felsőoktatási törvény • 116. § (2) A külföldi felsőoktatási intézményt a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. Ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét megállapította, a fenntartónak a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt megadja. Az engedélyezési eljárásban szakértőként működik közre a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és (…) a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ. A működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadása megtagadható, ha a külföldi oklevél végzettségi szintjének vagy az oklevél által tanúsított szakképzettségnek a magyarországi elismerésére nincs lehetőség.(…)

 22. A 2005. évi felsőoktatási törvény A korábbi működési engedélyek: • 151. § (9) Azok a külföldi felsőoktatási intézmények, amelyek e törvény hatálybalépése előtt az oktatási minisztertől kapott engedély alapján kezdték meg működésüket, 2010. december 31-éig kötelesek e törvény alapján újra lefolytatni a tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárást. Abban az esetben, ha e feltételnek nem tesznek eleget, a 2011. szeptember 1-jén induló tanévtől nem vehetnek fel hallgatót az első évfolyamra, az előző években felvett hallgatók azonban tanulmányaikat változatlan feltételek mellett befejezhetik.(…)

 23. A 2005. évi felsőoktatási törvény • 31. § (2) A (magyar) felsőoktatási intézmény megállapodhat különösen (…) b) másik felsőoktatási intézménnyel közös képzésre és közös oklevél kiadására, (…)

 24. A 2005. évi felsőoktatási törvény • 117. § (4) Magyar felsőoktatási intézmény külföldi felsőoktatási intézménnyel a következő feltételek együttes fennállása esetén folytathat magyar vagy külföldi, illetve közös oklevél kiállításához vezető közös képzést: a) a felsőoktatási intézmények jogosultak a képzés folytatására, b) a képzés megszervezésében az érintett felsőoktatási intézmények megállapodtak,

 25. A 2005. évi felsőoktatási törvény c) az érintett felsőoktatási intézmények abban az államban, amelyben a székhelyük van, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősülnek, d) a kiállított oklevél az érintett országok belső joga szerint felsőoktatásban kiállított oklevélnek minősül, e) a megállapodásból egyértelműen kiderül, hogy melyik magyar alap-, mesterképzés, doktori képzés vagy szakirányú továbbképzés követelményeinek felel meg a közös képzés.

 26. Olvasnivaló / szakirodalom, nemzeti ajánlások • Rövidebb értekezés a közös fokozatok elismeréséről (Rauhvagers-Bergan-Divis) http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Recognition/exp_text/jd_artic.pdf • Az Európai Egyetemi Szövetég (EUA) master-fokozatokról és a közös fokozatokról szóló tanulmánya (Tauch-Rauhvagers) http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Survey_Master_Joint_degrees.pdf • A finn oktatási minisztérium ajánlása a közös fokozatokról http://www.minedu.fi/opm/koulutus/yliopistokoulutus/bologna/JointDegrees_recommendations.pdf • Az osztrák oktatási minisztérium ajánlása a közös fokozatokról http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/Austria/040628_Joint_Degrees_Austria.pdf

 27. Olvasnivaló / nemzetközi ajánlások • A közös fokozatokról szóló Bologna-szeminárium ajánlásai (Stockholm, 2002. május) http://www.bologna-bergen2005.no/EN/Bol_sem/Old/020530-31Stockholm/020531Stockholm_results.pdf • Az integrált programokról szóló Bologna-szeminárium ajánlásai (Mantova, 2003. április) http://www.bologna-bergen2005.no/EN/Bol_sem/Old/030411-12Mantova_Results.pdf • Az ENIC-NARIC hálózat ajánlása a közös fokozatok elismeréséről http://www.enic-naric.net/documents/Recommendation-joint-degrees-2004.en.pdf • Értelmező memorandum a fenti ajánláshoz http://www.enic-naric.net/documents/recommendation-joint-degrees-2004-expl.en.pdf

 28. Dr. Mészáros Gábor Oktatási Minisztérium Magyar Ekvivalencia és Információs Központ 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. Telefon: (36-1) 473-7325 Telefax: (36-1) 332-1932 E-mail: meik@om.hu Honlap: www.ekvivalencia.hu