1 / 10

Chrípka

Chrípka. Natália Gríllusová. Natália Gríllusová. Chrípka. Chrípka je infekčné ochorenie spôsobené RNA vírusom. Chrípka.

kaden
Download Presentation

Chrípka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Chrípka Natália Gríllusová Natália Gríllusová

  2. Chrípka • Chrípka je infekčné ochorenie spôsobené RNA vírusom.

  3. Chrípka • V 20.storočí bolo zaznamenaných niekoľko väčších epidémií chrípky. Najznámejšia bola pandémia Španielskej chrípky, ktorá trvala od roku 1918 do roku 1919 a podľahlo jej pravdepodobne viacej ľudí než ich padlo v prvej svetovej vojne.

  4. Po vniknutí vírusu do organizmu - po 2 až 3 dňoch nastupujú bolesti hlavy, svalov, kĺbov, malátnosť, vysoká horúčka, ktoré sú často tak intenzívne, že chorého prípútajú na lôžko. Až potom nastupujú príznaky z napadnutia horných dýchacích ciest - plný nos, bolesti hrdla, kašeľ.      Chrípka sa môže nebezpečne skomplikovať zápalom pľúc, priedušiek, stredného ucha, ktoré môžu končiť smrteľne u oslabených osôb s chronickými ochoreniami srdca, ciev, pľúc, obličiek, pečene, imunitného systému a u ľudí nad 65 rokov, u ktorých je imunitná ochrana proti infekcii podstatne znížená.Na Slovensku ochorie cca 2 000 000 ľudí ročne na chrípku a chrípke podobné ochorenia. • Po vniknutí vírusu do organizmu - po 2 až 3 dňoch nastupujú bolesti hlavy, svalov, kĺbov, malátnosť, vysoká horúčka, ktoré sú často tak intenzívne, že chorého prípútajú na lôžko. Až potom nastupujú príznaky z napadnutia horných dýchacích ciest - plný nos, bolesti hrdla, kašeľ.      Chrípka sa môže nebezpečne skomplikovať zápalom pľúc, priedušiek, stredného ucha, ktoré môžu končiť smrteľne u oslabených osôb s chronickými ochoreniami srdca, ciev, pľúc, obličiek, pečene, imunitného systému a u ľudí nad 65 rokov, u ktorých je imunitná ochrana proti infekcii podstatne znížená.Na Slovensku ochorie cca 2 000 000 ľudí ročne na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Príznaky

  5. Prevencia • Proti chrípke existuje očkovanie, ale pre vysokú schopnosť mutácie vírusu sú jednotlivé vakcíny účinné len približne jeden rok. Svetová zdravotnícka organizácia určuje zloženie vakcíny každý rok tak, aby obsahovala najpravdepodobnejšie kmene vírusu. Chrípková vakcína je odporúčaná ľuďom z rizikových skupín, ktorí by mohli mať komplikácie. • Proti chrípke existuje očkovanie, ale pre vysokú schopnosť mutácie vírusu sú jednotlivé vakcíny účinné len približne jeden rok. Svetová zdravotnícka organizácia určuje zloženie vakcíny každý rok tak, aby obsahovala najpravdepodobnejšie kmene vírusu. Chrípková vakcína je odporúčaná ľuďom z rizikových skupín, ktorí by mohli mať komplikácie.

  6. Na prelome 20. a 21. storočia boli na trh uvedené lieky, ktoré zabraňujú množeniu chrípkových vírusov typu A a B . Liečba

  7. Prasacia chrípka

  8. Vtáčia chrípka

  9. Pite čo najviac tekutín, najlepšie sú ovocné šťavy a riedke zeleninové polievky.S chrípkou by ste mali zostať v posteli. Nepreháňajte to s pracovnými povinnosťami a dajte sa vypísať. Najlepšie je, keď sa chorý pokojne lieči. Nevyrušujte ho častými návštevami, nakoľko chrípka je nákazlivá ešte aj potom, čo chorému klesne horúčka. • Pite čo najviac tekutín, najlepšie sú ovocné šťavy a riedke zeleninové polievky.S chrípkou by ste mali zostať v posteli. Nepreháňajte to s pracovnými povinnosťami a dajte sa vypísať. Najlepšie je, keď sa chorý pokojne lieči. Nevyrušujte ho častými návštevami, nakoľko chrípka je nákazlivá ešte aj potom, čo chorému klesne horúčka. Rady

  10. Ďakujem za pozornosť

More Related