BYGG
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

BYGG. Varför en ny byggprocess?. Syftet är att skärpa kontroll och tillsyn Minska antalet byggfel, förbättra kvalitén Tydliggöra processen Tydliggöra byggherrens och kommunens roller. BYGG. Den nya byggprocessen: Förstärkt kontroll och tillsyn. LOV BEVILJAS. TEKNISKT SAMRÅD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kaden-cole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Varf r en ny byggprocess

BYGG

Varför en ny byggprocess?

 • Syftet är att skärpa kontroll och tillsyn

 • Minska antalet byggfel, förbättra kvalitén

 • Tydliggöra processen

 • Tydliggöra byggherrens och kommunens roller


Varf r en ny byggprocess

BYGG

Den nya byggprocessen:

Förstärkt kontroll och tillsyn

LOVBEVILJAS

TEKNISKT SAMRÅD

KONTROLL-PLAN

START-

BESKED

ARBETS-

PLATSBESÖK

SLUT-SAMRÅD

SLUTBESKED

ANMÄLAN


Varf r en ny byggprocess

BYGG – (1 kap. 4 § OCH 10 kap. 5 § PBL)

Byggherren fortfarande huvudansvarig

 • Byggherre = den person som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten

 • Byggherren ansvarar för att alla krav blir uppfyllda och kontrollerade


Varf r en ny byggprocess

BYGG – (11 kap. 4 §), (10 kap. 6-8, 22–25 §§ PBL), (10 kap. 27–29, 30-33 §§ PBL), (10 kap. 34–37 §§ PBL)

Kommunens uppgifter förtydligas

 • Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet

 • BN kan avtala med BN i annan kommun om tillsynsuppgift

 • BN får tydliga uppgifter att

  • fastställa kontrollplan och meddela startbesked

  • följa upp byggprocessen med arbetsplatsbesök och slutsamråd

  • bekräfta att kontroller och villkor uppfyllts vid utfärdandet av slutbesked


Varf r en ny byggprocess

BYGG – (10 kap. 14 § PBL) (10 kap. 27–29, 30-33 §§ PBL), (10 kap. 34–37 §§ PBL)

Kallelse till tekniskt samråd

 • BN ska snarast kalla till tekniskt samråd om

  • det krävs en KA

  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart obehövligt

  • byggherren har begärt ett tekniskt samråd

 • Skriftlig kallelse till byggherre, KA och övriga som BN bedömer ska vara med

 • BN ska föra protokoll


 • Varf r en ny byggprocess

  (10 kap. 19 § PBL) (10 kap. 27–29, 30-33 §§ PBL), (10 kap. 34–37 §§ PBL)

  Vad ska gås igenom i det tekniska samrådet?

  • Arbetets planering och organisation

  • Byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar

  • Om samrådet avser en rivningsåtgärd, förekomst av tänkbart farligt avfall

  • Behov av BN:s arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder

  • Behov av byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd

   • forts.


  Varf r en ny byggprocess

  (10 kap. 19 § PBL) (10 kap. 27–29, 30-33 §§ PBL), (10 kap. 34–37 §§ PBL)

  Vad ska gås igenom i det tekniska samrådet? (forts.)

  • Behov av utstakning

  • Vilka ytterligare handlingar som ska lämnas inför beslut om kontrollplan eller startbesked

  • Behovet av ytterligare tekniska samråd

  • BN ska upplysa byggherren om tillstånd behövs från annan myndighet

  • Krav på tillgänglighet och lämplighet som prövats i lovet kan återkomma


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 22 § PBL) (10 kap. 27–29, 30-33 §§ PBL), (10 kap. 34–37 §§ PBL)

  När tekniskt samråd inte behövs

  • Ska BN i lovbeslutet eller efter att en anmälan kommit in ge startbesked

  • BN kan förelägga byggherren att komplettera ärendet med ytterligare handlingar

  • BN ska också upplysa om tillstånd behövs av annan myndighet


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – INNEHÅLL (10 kap. 6 § PBL) (10 kap. 27–29, 30-33 §§ PBL), (10 kap. 34–37 §§ PBL)

  Kontrollplan

  • Kontrollplan ska finnas för en åtgärd som kräver bygg-, rivnings- eller marklov eller anmälan och ska anpassas till det enskilda fallet

  • Kontrollplan för rivning ersätter rivningsplan

  • Kontrollplan fastställs av BN i samband med startbesked


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (8 kap. 4 § PBL), (8 kap. 13 § PBL), (8 kap. 17–18 §§ PBL)

  Kontrollplanen ska säkerställa att

  • Alla väsentliga tekniska egenskaps-krav uppfylls

  • Förslag i kompletteringspropositionen

   • Förbudet mot förvanskning följs

   • Kraven på varsamhet uppfylls


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 8 § PBL) 17–18 §§ PBL)

  Kontrollens utförande

  • Av kontrollplanen ska framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras

   • inom ramen för byggherrens egenkontroll eller

   • av någon certifierad sakkunnig

 • Det är BN som bedömer om egenkontrollen i ett projekt är tillräcklig eller inte


 • Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 9–13 §§ PBL) 17–18 §§ PBL)

  Certifierad kontrollansvarig

  • KA ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften

  • Detta ska styrkas genom certifiering

  • Boverket utfärdar föreskrifter – KA 4

  • Övergångsbestämmelser till den 31 dec 2012


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 9 § PBL), (10 kap. 10 § PBL) 17–18 §§ PBL)

  KA krävs vid

  • Bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder och i ansökan om lov eller anmälan ska byggherren uppge vem eller vilka som är kontrollansvariga

  KA krävs inte vid

  • Små ändringar av en- eller två bostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat

  • Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan och andra åtgärder enligt kommande PBF (OBS! ännu ej beslutad)


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 11 § PBL) 17–18 §§ PBL)

  KA:s uppgifter

  • Biträda byggherren med förslag till kontrollplan och vid inventering av farligt avfall och annat avfall

  • Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs

  • Vid avvikelser informera byggherren och vid behov BN

   • forts.


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 11 § PBL) 17–18 §§ PBL)

  KA:s uppgifter (forts)

  • Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid BN:s arbetsplatsbesök

  • Dokumentera byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet

  • Avge ett utlåtande till byggherren och BN som underlag för slutbesked

  • Meddela BN om uppdraget lämnas


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 23 § PBL) 17–18 §§ PBL)

  BN:s startbesked

  • BN ska med ett startbesked godkänna att en lov- och anmälningspliktig åtgärd får påbörjas

  • - om åtgärden kan antas uppfylla krav

  • enligt PBL och BBR m.m.

  • - och om det krävs ska vissa handlingar visas upp


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 27-28 §§ PBL) 17–18 §§ PBL)

  I startbeskedet ska BN

  • Fastställa kontrollplanen med uppgift om vem som är sakkunnig eller kontrollansvarig

  • Bestämma

   • om det behövs särskilda villkor för att påbörja

   • villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning

   • handlingar inför slutbesked

 • Lämna upplysningar om krav enligt annan lag

 • Startbesked kan vägras om förutsättningarna inte är uppfyllda


 • Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 27–28 §§ PBL) 17–18 §§ PBL)

  BN:s arbetsplatsbesök

  • Minst en gång – om tekniskt samråd hållits och ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt

  • Alltid vid stort eller komplicerat projekt

  • Om BN och byggherren kommit överens 0m ett arbetsplatsbesök


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 27–28 §§ PBL), (11 kap. 28 § PBL) 17–18 §§ PBL)

  Arbetsplatsbesök

  • BN:s handläggare ska kontrollera

   • att kontrollplanen och bygglovet följs

   • att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning

   • att inget uppenbart strider mot byggreglerna

 • BN ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket

 • BN ska skicka protokollet till byggherre och KA


 • Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 30–33 §§ PBL) 17–18 §§ PBL)

  Slutsamråd

  • Ska hållas vid åtgärder som omfattas av ett tekniskt samråd om det inte är uppenbart obehövligt

  • Skriftlig kallelse till byggherre, KA och övriga som BN tycker bör vara med

  • Ska normalt hållas på byggarbetsplatsen

  • BN ska föra protokoll

   • forts.


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 30–33 §§ PBL) 17–18 §§ PBL)

  Slutsamråd (forts)

  • Följande ska gås igenom

   • hur kontrollplanen och andra villkor följts

   • avvikelser från krav för åtgärderna

   • KA:s utlåtande

   • KA:s och BN:s dokumentation över besök på byggarbetsplatsen

   • behov av andra åtgärder

   • förutsättningar för slutbesked


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 34–37 §§ PBL), (10 kap. 4 § PBL) 17–18 §§ PBL)

  BN:s slutbesked

  • Ett byggnadsverk får inte tas i bruk innan BN utfärdat ett slutbesked om inte BN beslutar annat

  • Utfärdas när byggherren visat att alla krav enligt lovet, anmälan, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och BN inte funnit skäl att ingripa

  • Kan även utfärdas vid försumbara brister – med de anmärkningar som behövs


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (10 kap. 34–37 §§ PBL), (10 kap. 4 § PBL) 17–18 §§ PBL)

  BN:s slutbesked (forts)

  • Möjligheter till interimistiskt slutbesked i vissa fall

  • Finns inte förutsättningar att ge slutbesked får BN förbjuda användningen av byggnadsverket

  • Att ta ett byggnadsverk i bruk utan slutbesked innebär att BN ska ta ut en byggsanktionsavgift enligt förslag i kommande PBF


  Varf r en ny byggprocess

  BYGG – (11 kap. 51 och 62 §§ PBL) 17–18 §§ PBL)

  Nytt sanktionssystem i nya PBL

  • Byggnadsavgift, särskild avgift och tilläggsavgift ersätts med byggsanktionsavgift som tillfaller kommunen


  Nya brandskyddsregler 2011

  Nya brandskyddsregler 2011 17–18 §§ PBL)


  Nya regler 2011
  Nya regler 2011 17–18 §§ PBL)

  • Ny BBR Brandskydd

   • Ersätter BBR 2008

  • BKR ersätts av eurokodsystemet (EKS)

  • Ändringsföreskrifter i BBR

   • Ersätter BÄR

  • Ny PBL

  • Certifieringsregler

   • Ersätter SAK


  Tidplan bbr avsnitt 5
  Tidplan BBR avsnitt 5 17–18 §§ PBL)

  2006 Arbetet påbörjas

  2010 Remissutskick 9 juni Sista svarsdag 1 oktober

  2011 EU-notifiering 1 maj Ikraftträdande 1 oktober

  2012 Övergångstid till 31 mars


  Sammanfattning av revideringen
  Sammanfattning av revideringen 17–18 §§ PBL)

  Uppdrag & förutsättningar

  • Verifierbara funktionskrav

  • EU-harmonisering

  • Inga organisatoriska krav

  • Fokus på personskydd

  • Dagens säkerhetsnivå acceptabel

  • Kontroll (PBL) utanför uppdraget


  R ddningstj nstens roll
  Räddningstjänstens roll 17–18 §§ PBL)

  • Oförändrad intention i lagen om skydd mot olyckor

  • Kan komplettera byggnadens brandskydd vid utrymning

  • Räddningsmanskapets säkerhet ska fortsatt beaktas

  Foto: Henrik Sendelbach


  Kade krav
  Ökade krav 17–18 §§ PBL)

  • Sprinkler i vårdverksamhet

  • Nätanslutna brandvarnare i bostäder

  • Utrymningslarm aktiveras automatiskt samlingslokaler

  Foto: Michael Strömgren


  Fr ng nglighet
  Frångänglighet 17–18 §§ PBL)

  • Ökad tillgänglighet ställer krav på frångängligheten

  • Tydligare förutsättningar

  • Tillfällig utrymningsplats i vissa verksamheter

  • Räddningshiss i höga byggnader (> 10 vån)  Varf r en ny byggprocess

  120 remissinstanser svarar 17–18 §§ PBL)  D rrar
  Dörrar 17–18 §§ PBL)

  • Remissförslaget

   • EW-klass tillräckligt (istället för EI som tidigare)

  • Nytt förslag

   • EI15/EW30 eller EI15/EW60

   • EI(2)30 eller EI(2)60

   • EI enligt motsvarande kriterier som ges i riktlinjer för typgodkännande. Kriterierna förs in i BBR.

  • Syftet är att kraven ligga kvar på den säkerhetsnivå som närmst motsvarar dagens.