Zahrani n advok t mezin rodn advok tn organizace
Download
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Zahraniční advokát, mezinárodní advokátní organizace. vstupní školení pro advokátní koncipienty Brno, 23. října 2012. Obsah přednášky. Advokát - „zahraniční advokát“ - evropský advokát dle zákona č. 85/1996 Sb. Dočasné poskytování právních služeb českými advokáty na Slovensku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kaden-beach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zahrani n advok t mezin rodn advok tn organizace

Zahraniční advokát, mezinárodní advokátní organizace

vstupní školení pro advokátní koncipienty

Brno, 23. října 2012


Obsah p edn ky
Obsah přednášky

 • Advokát - „zahraniční advokát“ - evropský advokát dle zákona č. 85/1996 Sb.

 • Dočasné poskytování právních služeb českými advokáty na Slovensku

 • Ad hoc zastupování českými advokáty v Německu

 • Usazený evropský advokát v ČR

 • Mezinárodní advokátní organizace


Advok t
Advokát

 • § 4: „Advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.“

 • § 2 - Advokát je oprávněn poskytovat právní služby na území ČR za podmínek stanovených zákonem o advokacii a způsobem v tomto zákoně uvedeným (především v oblasti českého práva)


Tzv zahrani n advok t 5a
Tzv. „zahraniční advokát“ - § 5a

 • Pouze pracovní označení. Zákon tento termín nezná.

 • Ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK, avšak je oprávněn (na území ČR) poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního.

 • Dnes zpravidla advokáti ze zemí mimo EU, EHP či Švýcarsko, před 1. 5. 2004 často Němci, Rakušané.


Tzv zahrani n advok t 5a1
Tzv. „zahraniční advokát“ - § 5a

Adepti na „zahraniční advokáty“ musí mimo jiné

a) prokázat, že jsou oprávněni poskytovat právní služby jako nezávislí advokáti, kteří jsou vázáni právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta, ve všech věcech v jiném státě za podmínek slučitelných se zákonem o advokacii a

b) složit uznávací zkoušku (viz § 54 odst. 3 zákona o advokacii – ověřují se jí jen znalosti právních předpisů o poskytování právních služeb, včetně stavovských předpisů, a základní znalosti o právním řádu ČR, může se skládat i v angličtině, němčině či francouzštině)


Evropsk advok t
Evropský advokát

 • § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii:

  Občan EU, země EHP nebo Švýcarska, anebo jiného státu, pokud je v některé z těchto zemí trvale usazen, který získal v tzv. „domovském státě“ oprávnění poskytovat právní služby pod profesním označením svého domovského státu.

  Profesní označení advokátů v zemích EU, EHP a ve Švýcarsku vypočítává sdělení MSp č. 121/2007 Sb..


Sm rnice es
Směrnice ES

 • Směrnice Rady ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (77/249/EHS)

  → hostující evropský advokát

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace

  → usazený evropský advokát


Hostuj c evropsk advok t v r
Hostující evropský advokát v ČR

 • § 35f – 35k, § 35o – 35r zákona o advokacii

 • Evropský advokát, který poskytuje právní služby na území ČR dočasně nebo příležitostně, a to pod označením, které získal ve svém domovském státě (např. Rechtsanwalt, Avocat, Solicitor apod.).

 • Mohou poskytovat (na území ČR) právní služby i v oblasti českého práva, nesmí však:

  - sepisovat smlouvy o převodu nemovitostí,

  - sepisovat zástavní sml., jejichž předm. je nemovitost

  - sepisovat smlouvy o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části, pokud se týkají nemovitosti a

  - činit prohlášení o pravosti podpisu.


Hostuj c evropsk advok t v r1
Hostující evropský advokát v ČR

 • Při poskytování právních služeb se řídí předpisy svého domovského státu. Český zákon o advokacii, resp. jiné české právní předpisy upravující poskytování právních služeb advokáty se použijí subsidiárně.

 • VÝJIMKA!!Zastupování v řízeních před soudy nebo jinými orgány – hostující evropský advokát má v zásadě povinnosti (českého) advokáta, předpisy domovského státu se použijí subsidiárně.


Hostuj c evropsk advok t v r2
Hostující evropský advokát v ČR

 • Nemusí se registrovat u ČAK.

 • Pokud poskytuje na území ČR právní služby bez podstatnějších přerušení po dobu 1 měsíce, je povinen oznámit ČAK adresu místa v ČR pro doručování písemností ČAK.

 • Nemůže v ČR působit ve formách pro společný výkon advokacie (sdružení, společnost).

 • Nemůže být činný ve volených orgánech ČAK, ani se zúčastnit sněmu.


Hostuj c evropsk advok t jako z stupce v zen p ed soudem jin m org nem obh jce
Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce

Dispozice směrnice 77/249/EHS

Článek 5

Pro výkon činností zastupování a obhajoby klienta v soudním řízení může členský stát uložit advokátům uvedeným v článku 1, aby

- byli představeni předsedovi soudu a případně příslušnému předsedovi advokátní komory v hostitelském členském státě v souladu s místními předpisy nebo zvyklostmi,


Hostuj c evropsk advok t jako z stupce v zen p ed soudem jin m org nem obh jce1
Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce

Dispozice směrnice 77/249/EHS

Článek 5 (pokračování)

- spolupracovali s advokátem, který působí u dotyčného soudu a který by byl popřípadě odpovědný vůči tomuto soudu, nebo s "avoué" nebo "procuratore", kteří u soudu působí.


Hostuj c evropsk advok t jako z stupce v zen p ed soudem jin m org nem obh jce2

V České republice před soudem, jiným orgánem, obhájce

povinnost ustanovit zmocněnce (advokáta) pro doručování písemností

při povinném zastoupení v řízení advokátem nebo pokud zástupcem může být jen advokát, povinnost ustanovit konzultanta (advokáta) v otázkách procesního práva (po dohodě s klientem)

Na Slovensku

povinnost spolupracovat se slovenským advokátem („spolupracující advokát“) na základě písemné smlouvy, jinak není oprávněn účastníka řízení/obviněného zastupovat jako advokát

doručovací adresou je sídlo spolupracujícího advokáta

Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce


Hostuj c evropsk advok t jako z stupce v zen p ed soudem jin m org nem obh jce3

V České republice před soudem, jiným orgánem, obhájce

povinnost oznámit soudu/jinému orgánu adresu sídla zmocněnce/konzultanta při 1. úkonu, který vůči němu činí

důsledky nečinnosti:

- uložení písemnosti (Z)

- nesmí právní služby dále poskytovat (K)

Na Slovensku

není výslovně upraveno, v jakém okamžiku řízení se má osoba spolupracujícího advokáta nahlásit soudu

Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce


Hostuj c evropsk advok t jako z stupce v zen p ed soudem jin m org nem obh jce4
Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce

Dispozice směrnice 77/249/EHS

Článek 7 odst. 1

Příslušný orgán hostitelského členského státu může poskytovatele služby požádat, aby prokázal své oprávnění vykonávat činnost advokáta.


Hostuj c evropsk advok t jako z stupce v zen p ed soudem jin m org nem obh jce5

V České republice před soudem, jiným orgánem, obhájce

Na požádání ČAK/soudu/jiného orgánu povinnost prokázat dokladem vydaným v domovském státě oprávnění působit doma jako „advokát“.

Na Slovensku

Na požádání SAK/soudu/jiného orgánu povinnost prokázat oprávnění působit doma jako „advokát“

+ doložit pojištění odpovědnosti za škodu.

Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce


Hostuj c evropsk advok t jako z stupce v zen p ed soudem jin m org nem obh jce6
Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce

V České republice

Na Slovensku

Doklady musí být opatřeny úředně ověřenými překlady do slovenštiny + nesmí být v době předložení starší 3 měsíců.

Důsledek nečinnosti:

- nesmí poskytovat právní služby na Slovensku

 • Doklad musí být opatřen úředně ověřeným překladem do češtiny.

 • Důsledek nečinnosti:

  - nesmí právní služby dále poskytovat.


Hos uj ci euroadvok t ech v sr
Hosťujúci euroadvokát (Čech v SR) před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • § 30 písm. a) a b) (definice) + § 31 – 37 zákona č. 586/2003 Z.z., o advokácii

 • Poskytuje právní služby na území SR dočasně nebo příležitostně za podmínek a způsobem stanoveným zákonem o advokácii. Musí přitom používat profesní označení v češtině, tj. „advokát“.


Hos uj ci euroadvok t ech v sr1
Hosťujúci euroadvokát (Čech v SR) před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • Nesmí sepisovat pouze listiny o převodu nemovitostí.

 • Je povinen dodržovat povinnosti advokáta, které má (slovenský) advokát při poskytování právních služeb podle zákona o advokácii ad. slovenských právních i stavovských předpisů. Vedle toho musí dodržovat i právní předpisy ČR.


Hos uj ci euroadvok t ech v sr2
Hosťujúci euroadvokát (Čech v SR) před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • Nemusí se registrovat u SAK, ani se jí jinak nahlašovat.

 • Nemůže být ve sdružení, ani společníkem advokátní společnosti.

 • Nemůže být činný ve volených orgánech SAK, ani hlasovat na konferenci advokátů (sněmu).


Ech advok t hostuj c v n mecku
Čech-advokát hostující v Německu před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • § 25 – 34a zákona o činnosti evropských advokátů v Německu (EuRAG)

 • Používá profesní označení „advokát“!

 • Nemusí být registrován u německé advokátní komory, ani u soudu či jiného orgánu v Německu. Nemusí mít v Německu sídlo.

 • Je dozorován Saskou advokátní komorou.


Ech advok t hostuj c v n mecku1
Čech-advokát hostující v Německu před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • Má při zastupování před soudy/jinými orgány a při obhajobě v trestním řízení stejné postavení jako německý advokát –stejná práva a povinnosti.

 • Na požádání musí doložit své oprávnění působit ve své zemi jako advokát, jinak není oprávněn právní služby poskytovat.


Ech advok t hostuj c v n mecku2
Čech-advokát hostující v Německu před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • Při zastupování v trestních věcech a při zastupování ve věcech služebního či profesního pochybení, pokud se klient není schopen hájit sám, resp. sám vést spor, povinnost mít konzultanta (tj. německého advokáta s místní licencí).

 • Součinnost s konzultantem musí písemně doložit při 1. úkonu vůči přísl. orgánu.


Ech advok t hostuj c v n mecku3
Čech-advokát hostující v Německu před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • Písemně se musí oznámit i ukončení spolupráce s konzultantem.

 • Pokud není součinnost s konzultantem řádně doložena, jsou činěné úkony neplatné!

 • Povinnost určit zmocněnce pro doručování písemností – německého advokáta – a to co nejdříve po zahájení řízení před soudem/jiným orgánem.


Klient ve vazb v n mecku
Klient ve vazbě v Německu před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • Možnost návštěvy českým obhájcem jen v doprovodu konzultanta, písemný styk s klientem rovněž jen přes konzultanta.

 • Příslušný soud nebo orgán však může povolit návštěvu bez konzultanta nebo přímý písemný styk s klientem.


Usazen evropsk advok t v r
Usazený evropský advokát v ČR před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • § 35l – 35r zákona o advokacii

 • Evropský advokát, který je zapsán do seznamu evropských advokátů vedeného ČAK.

 • Může poskytovat právní služby na území ČR soustavně. Musí mít v ČR sídlo. Používá domovské profesní označení (např. solicitor), přitom odkazuje na svůj zápis v seznamu evropských advokátů.


Usazen evropsk advok t v r1
Usazený evropský advokát v ČR před soudem, jiným orgánem, obhájce

Pro zápis do seznamu musí předložit:

- písemnou žádost,

- doklad prokazující státní příslušnost k zemi EU, EHP nebo Švýcarsku, resp. doklad prokazující trvalé usazení se v některé z těchto zemí,

- doklad o tom, že je advokátem v domovské zemi,

- doklad o uzavřeném pojištění pro případ odpovědnosti za škodu pro působení v ČR a

- doklad o uhrazení poplatku ČAK.


Usazen evropsk advok t v r2
Usazený evropský advokát v ČR před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • Může být členem sdružení, společníkem společnosti nebo zahraniční společnostinebo vykonávat advokacii jako zaměstnaný advokát.

 • Může se účastnit sněmu, ale nemůže být činný ve volených orgánech ČAK.


Usazen evropsk advok t v r3
Usazený evropský advokát v ČR před soudem, jiným orgánem, obhájce

Při povinném zastoupení v řízení advokátem nebo pokud zástupcem může být jen advokát, má i usazený evropský advokát povinnost při prvním úkonu vůči soudu/jinému orgánu ustanovit konzultanta (advokáta) v otázkách procesního práva (po dohodě s klientem).


Zahrani n spole nost
Zahraniční společnost před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • § 35s – 35u zákona o advokacii

 • Podmínky, za nichž může v ČR poskytovat právní služby:

  - sídlo nebo organizační složku svého podniku v některém ze států EU, EHP nebo ve Švýcarsku

  - společníky jsou pouze advokáti nebo jiné FO oprávněné poskytovat pr. služby v EU, EHP nebo Švýcarsku pod profesním označením podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 2


Zahrani n spole nost1
Zahraniční společnost před soudem, jiným orgánem, obhájce

Podmínky, za nichž může v ČR poskytovat právní služby (pokračování):

- předmětem jejího podnikání je pouze poskytování právních služeb

- zahraniční společnost nebo organizační složka jejího podniku je zapsána do obchodního rejstříku- právní služby jsou poskytovány pouze advokáty nebo usazenými evropskými advokáty


Zahrani n spole nost2
Zahraniční společnost před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • Statutárním orgánem, vedoucím organizační složky i prokuristou může být pouze advokát nebo usazený evropský advokát; statutárem a vedoucím organizační složky může být pouze společník zahraniční společnosti.

 • Zahraniční společnost může mít v pracovním poměru advokáty, usazené evropské advokáty a advokátní koncipienty.


Mezin rodn advok tn organizace
Mezinárodní advokátní organizace před soudem, jiným orgánem, obhájce

 • Rada Evropských advokátních komor (CCBE)

 • International Bar Association (IBA)

 • Union Internationale des Avocats (UIA)

 • Fédération des Barreaux d´Europe (FBE)

 • Association Internationale des jeunes avocats (AIJA)

 • International Criminal Bar (BPICB)


D kuji v m za pozornost

Děkuji Vám za pozornost! před soudem, jiným orgánem, obhájce

Markéta Tošnerová

odbor mezinárodních vztahů ČAK

www.cak.cz