20 12 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ЗА 20 12 г PowerPoint Presentation
Download Presentation
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ЗА 20 12 г

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ЗА 20 12 г - PowerPoint PPT Presentation


  • 141 Views
  • Uploaded on

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ЗА 20 12 г. Областен управител на област Монтана. І. Човешки ресурси 1. Численост на персонала - 47 служители. 1.1 Щатна численост - 37 служители. Към 31.12.2012 г. са заети 34 щатни бройки

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ЗА 20 12 г' - kadeem-byers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
20 12

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НАОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯМОНТАНАЗА 2012г

Областен управител на област Монтана

slide2
І. Човешки ресурси

1. Численост на персонала - 47 служители.

1.1 Щатна численост - 37служители.

Към 31.12.2012 г. са заети 34 щатни бройки

1.2 Извънщатни служители – 10 служители.

- 5 служители по ПМС № 212 /1/ незаета

- 2 служители по ПМС № 258 /1 незаета/

- 3 служители по ПМС № 66

1.3 Програми с европейско и национално финансиране.

- Програма „Старт на кариерата” – 2/3от 2011-2012/

- НП „ОСПОЗ” – 0, /12 работили/.

- проект „Нов избор – развитие и реализация” – 0, /3 работили/

Общо през 2012 година по програмите финансирани от фондовете на Европейския съюз и Националния план за действие са работили - 20 лица

2. Назначаване на служители

1.1 По утвърдената численост на персонала - 7 служители

- По слежебно правоотношение – 4 лица

-Назначени по трудово правоотношение – 3 в т.ч.

2.1 Извън утвърдена численост на персонала 2

- ПМС № 212 – 1

- ПМС № 66 - 1

slide3
3. Прекратени правоотношения

3.1 По утвърдената численост на персонала – 6 в т.ч.

- По служебно правоотношение -1

- По трудово правоотношение - 5 /1 Зам. ОУ/

3.2 Прекратени правоотношения с извънщатни служители :

- По ПМС № 212 – 2 служители:

- „Старт на кариерата” - 3 лица от тях / 2-ма преназначени/

- „Нов избор – развитие и реализация”. – 2 лица

- НП „ОСПОЗ”-12 лица.

4. Неизползван отпуски към 31.12–265 дни /към 31.08.2009 – 2060 дни/

5. Обучения на служителите – 35 обучения

6. Сключени договори с физически лица за извършване на услуги- 14

7. Стажове на ученици и студенти - 2

slide4
ІI. Административно обслужване

1.Въведено удължено работно време на гише за административно обслжване 08.00 до 18.00 без прекъсване / 09.00 – 17.30 /.

2.Обработени преписки – 4170 бр.

3.Предоставените административни услуги - 1061 броя.

4.Областна администрация Монтана поддържа интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, съответстваща на международните стандарти ISO 9001 и ISO 27001.

- Внедрена система ISO 9001:2008 - валиден сертификат до 20.12.2014 г.

- Внедрена система ISO 27001:2005 – валиден сертификат до 30.05.2015 г.

5. Изнесени приемни на областен управител - 83 бр .

През 2012 г. бяха проведени изнесени приемни дни в над 83 населени места на територията на областта . На приемните участваха народни представители, ръководители на териториални структури на изпълнителната власт от областта, председатели на общински съвети, кметове на общини, и кметски наместници. На част от приемните присъстваха Изп. директор на АССП и зам. изп. директор на АЗ/

slide5
ІІІ. Бюджет на Областна администрация Монтана – 2012 год.1. Приходи

1 Планирани по бюджет - 78 000 лв.,1.2 Реализирани приходи - 226 961 лв.1.3 Изпълнение (291%) - 148 961 лв.

slide6
2. Разходи

2.1 Планирани разходи по бюджет – 540 552 лв. /без програми за заетост / в т.ч. :

- за възнаграждения и осигуровки на персонала – 474 206 лв.

- за издръжка – 66 346 лв.

2.2 Отчетени разходи за 2012 - 798 371 лв в т.ч. / програми и проекти/

Към 31.12.2012 год Областна администрация Монтана няма публични задължения и неразплатени задължения към доставчици .

slide8
Разходи за отопление по отоплителни сезони :
slide9

1. Изготвени нови Планове за защита при бедствия в частта – наводнение, земетресение, радиационна авария и химическо заразяване.2. Междуведомствени комисии :- За обследване на обекти засегнати от природни бедствия -32;- За обследване на техническото и експлоатационно състояние и аварийното планиране на водностопанските обекти и речните корита на територията на област Монтана, съвместно с представители на предприятие „Язовири и каскади” – НЕК – ЕАД- 195;- За извършване на проверки и оглед на складове и площадки за съхранение на залежали и негодни за употреба продукти за растителна защита 22;- За готовността за поддържане на пътищата от общинската и републиканската пътна мрежа през зимния сезон 2012/2013 г. ;3. Извършени превантивни дейности за ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари на териториите на крайдунавските общини - Лом и Вълчедръм със средства от МКВПМС -2 третирания.

ІV. Отбранително мобилизационна подготовка.

slide10

1. Утвърдена Система за оценка на корупционния риск в Областна администрация Монтана. /м.02.2012/2. Публикувани нови регистри от 2012 год. на интернет страницата :-Регистър на имотите – частна държавна собственост за продажба от областния управител на област Монтана за 2012 г.; -Регистър на имотите – частна държавна собственост, в управление на областния управител на област Монтана за отдаване под наем през 2012 г.; -Главен регистър на имотите държавна собственост на територията на област Монтана до 2007 г.; -Главен регистър на имотите държавна собственост на територията на област Монтана от 2007 г. ; -Регистър на обществените поръчки 2010 – 1012 г. ; -Регистър на изпълнявани проекти; -Регистър на приключени проекти; -Регистър на проекти чакащи одобрение;3. Проведени 3 заседания на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупциятае.

V. Антикорупционни мерки

slide11
VІ. Процесуално представителство

През 2012 г са образувани и/или водени31 съдебни дела от които 22 приключени и 9 висящи, като :- административни – 25 бр., от тях 5 висящи и 20 приключени;- граждански – 6 бр., от тях 4 висящи и 2 приключени.VІІІ. Обществени поръчки 2012.

Проведени три процедури по ЗОП :

1. СМР на обект "Административна сграда на Областна администрация Монтана - обновяване на фасади - ІІ етап", финансиран по КБ 2012. Процедурата е чрез публична покана по реда на глава VІІІ а от ЗОП. Договор е сключен с "Градеж" ООД на стойност 215 419,34 лв. без ДДС

2. Превантивни дейности за ларвицидна и имагицидна обработка за борба с комарите на територията на община Лом и община Вълчедръм, област Монтана. Процедурата е чрез публична покана по реда на глава VІІІ а от ЗОП. Договор е сключен с "Д.Д.Д.-1" ООД на стойност 34 918,20 лв. без ДДС

3. Проучвания, изследвания и анализи на политиките за развитие на Област Монтана по проект „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” е открита процедура почл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Договор е сключен с Консорциум "Монтана Консулт 2012" ДЗЗД на стойност 362 100 ,00 лв. без ДДС

slide12

IX. Административен контрол.

1. Протоколи на общински съвети – 157 бр.

2. Приети решения на ОС – 2133 бр.

3. Върнати решения за ново обсъждане – 30 бр. от тях:

- Отменени/преразгледани – 16 бр.

- Оспорени пред АС – 12 бр /2 от 2011/

4. Оспорени директно пред АС – 2 бр. на /ОС Монтана и ОС Лом/

slide13

Х. Управление, опазване и защита на държавната собственост

1.Съставяне на актове за държавна собственост - 130 бр.

2.Отразени промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост- 182 бр.

3.Управление и разпореждане с имоти и движими вещи - държавна собственост .

3.1. Продажби :

- Застроени държавнитерени – частна държавна собственост в землището на град Чипровци - 192 500 лв. без ДДС.

- Застроени терени в гр.Берковица- 2бр. притежавани в съсобственост с физически лица -7 470 лв без ДДС.

3.2 Прехвърлени в собственост недвижими имоти частна държавни собственост и движимо имущество :

- Прехвърлени безвъзмездно в собственост на община Вълчедръм два имота – частна държавна собственост, находящи се в землището на с. Долни Цибър /за доизграждане на водопроводна мрежа/.

- Прехвърлен безвъзмездно в собственост един имот частна държавна собственост община Якимово.

- Прехвърлен безвъзмездно в собственост на община Медковец дизелов агрегат.

slide14

3.3. Предоставено безвъзмездно правото на управление на имоти частна държавна собственост :

- на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в град Монтана .

- за нуждите на Бюро по труда в град Берковица.

- Учредено безвъзмездно право на ползване върху две помещения – частна държавна собственост в град Монтана на КТ „Подкрепа”.

- Учредено безвъзмездно право на ползване върху самостоятелни обекти частна държавна собственост в гр. Монтана и Берковица на РС на КНСБ – Монтана.3.4. Предоставено безвъзмездно правото на управление на имоти публична държавна собственост с Решението на МС в гр. Монтана:

-Предоставено безвъзмездно право на управление върху обект – публична държавна собственост, представляващ Археологическа недвижима културна ценност „Калето”,

- Изпълнителна агенция по лозата и виното,

- на Министерство на образованието, младежта и науката, за нуждите на РИО на МОМН Монтанал - на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Монтана.

- на Министерство на земеделието и храните за нуждите на Общинска служба по земеделие - на Министерство на вътрешните работи за нуждите на Областно управление пожарна безопасност и защите на населението Монтана

- на Комисия за защита на потребителите за изпълнение на функциите на Регионална дирекция Монтана.

slide15

3.5 Отчуждителни мероприятия.

Във връзка с Решение на Министерския съвет за отчуждаване на имоти или части от имоти за изграждането на обект „Път І-1 /Е-79/ Обход на град Монтана от км. 102+060 до км. 114+512.20” на територията на област Монтана, от Областна администрация Монтана са изготвени и утвърдени Правила за изплащане на обезщетения на собствениците на отчуждените имоти, ведно със съответните образци на документи, необходими за изплащане на определените в Решението на МС обезщетения.

3.6 Контрол на имоти държавна собственост в управление на областен управител:

Извършени огледи и проверки на 24 бр. имоти частна държавна собственост в управление на областния управител относно състоянието и ползването им по предназначение на териториите на общините Монтана, Лом, Вълчедръм, Медковец, Берковица, Брусарци и Чипровци.

slide16

4. Отписване на имоти - държавна собственост.

- издадени 47 бр. заповеди за отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост.

- издадени 3 бр. удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за държавна собственост.

5. Надзор, опазване и защита на държавната собственост – проверекии за липса/наличие на актове за държавна собственост – 1 411 бр. по новосъставени АОС.

6. Обстоятелствени проверки- 395 бр. за 589 бр. имоти .

7. Проверка за реституционни претенции – 6 бр.

8. Издадени копия на документи от архива на държавните имоти -103 бр.

slide17

XI. Устройство на територията

1. Съгласуван комплект идейни инвестиционни проекти за обект „Интегрирано управление и пречистване на водите на гр. Лом, община Лом”.

2. Заверка на постъпилата екзекутивна документация и регистриран технически паспорт на обект „Път II-81 „Монтана – Лом”.

slide18

XII. Проекти на областна администрация Монтана.

1. Приключили през 2012:

1.1 Проект „Красива България”, мярка 01 „Подобряване на градската среда”, обект „Административна сграда на Областна администрация Монтана – обновяване на фасади - ІІ етап” - /12 безработни /

1.2. Програма „Нов избор – развитие и реализация”. – /2 безработни лица/.

1.3. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” /12 безработни лица/.

1.4. „Старт на кариерата” - 2011 /3 безработни лица/.

2. Проекти в процес на изпълнение:

2.1. ОПАК „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана ”.

2.2. “SEEMIG – Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа. Международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии, основани на доказателства” - водещ партньор Унгарската централна статистическа служба Будапеща, Унгария

2.3. „Старт на кариерата” – 2 лица

3. Предстоящи проекти към 01.01.2013 год :

3.1. „Ново начало - от образование към заетост” – /4 лица/.

3.2. „Подкрепа за заетост” – /122 лица/.

3.3. Регионална програма за заетост- „ Повишена заетост и подобрена сигурност в рискови общини от област Монтана” – /45 лица/.

slide19

________ __ __________

Областен управител на област Монтана