Download
utlandsfinl ndarparlamentet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utlandsfinländarparlamentet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utlandsfinländarparlamentet

Utlandsfinländarparlamentet

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Utlandsfinländarparlamentet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. - ett öppet samarbets- och intressebevakningsforum för i utlandet bosatta finländare Utlandsfinländarparlamentet

 2. Utlandsfinländarna - en resurs för Finland • I utlandet bor uppskattningsvis 600 000 första och andra generationens utlandsfinländare. Om ättlingar i tredje och därpå följande led räknas med blir antalet 1,3 miljoner. • Utlandsfinländarna är en resurs för Finland. De bidrar till att göra Finland känt ute i världen. Kunskaper och färdigheter som de inhämtat i utlandet berikar även Finland. • Det är viktigt att utlandsfinländarnas band till Finland bevaras. Därför är det viktigt för utlandsfinländare att få sin röst hörd när man fattar beslut i Finland.

 3. Vad är Utlandsfinlädarparlamentet? • Utlandsfinländarparlamentet är ett samarbetsforum, där de i utlandet bosatta finländarna tillsammans beslutar om för dem viktiga frågor. • Genom parlamentet förmedlas UFPs beslut till statsmakten och medborgarorganisationerna i Finland. • Dessutom fungerar utlandsfinländarparlamentet som opinionsbildare, som ser till att utlandsfinländarnas åsikter beaktas vid beslutfattandet inom den offentliga förvaltningen. • Finlands-Samfundet är det permanenta sekretariatet för Utlandsfinländarparlamentet.

 4. Riktlinjer för Utlandsfinländarparlamentet • STADGAR – Sammanslutningen kommer med i UFP:s verksamhet genom att ratificera UFP:s stadgar. Efter detta kan sammanslutningen delta i UFP:s verksamhet och sända sin representant till sessioner samt göra motioner. • TALMÄNNEN - Finland-Samfundets ordförande Pertti Paasio fungerar som UFPs talman. Parlamentet väljer för sessionsperioden åtta vicetalmän som bör representera olika geografiska områden. Talmannen och vicetalmännen bildar parlamentets presidium, som även sammanträder mellan sessionerna, två gånger om året.

 5. UFPs vice talmän Nordeuropa Tuula Fomin Kanada Veli J. Ylänkö Östeuropa Toivo Kabanen USA och Latinamerika Norman Westerberg Australien och Asien Mikko Hietikko Medelhavsländerna, Mellanöster och Afrika Olavi Peltola Mellaneuropa Päivi Oksi-Walter Finlandssvenskarna i världen Carl-Gustav Store

 6. Jubileumsession 10.-11.9.2007 • Utlandsfinländarparlamentet sammanträder med två-tre års mellanrum i Helsingfors. • Nästa session är UFPs 10-årsjubileumsession den 10. - 11.9. 2007 i Helsingfors på Finlandia-huset . • Motionerna under våren, senast 10.6.2007 • Blankett: www.usp.fi eller från sekretariatet

 7. REPRESENTANTER • Varje sammanslutning som har ratificerat parlamentets stadgar, har rätt att sända en representant till parlamentet, sammanslutningen med över 500 medlemmar två representanter och sammanslutningen med över 1000 medlemmar tre representanter. • Sammanslutningen ska lämna sin anmälan senast 10.6.2007. • Namnen på representanterna bör anmälas senast den 30 juli 2007.

 8. UTSKOTT • Vid sessionen arbetar representanterna i utskott. Permanenta utskott är medborgarskapsutskottet, kulturutskottet, ungdomsutskottet, studie- och utbildnings-utskottet, socialutskottet, seniorutskottet, stadgeutskottet, ekonomiutskottet samt informationsutskottet. • Representanten väljer utskott i samband med anmälan till parlamentet

 9. Seminarier 7.9.2007 • I samband med sessionen 2007: • Seminarium: Mångkulturella äktenskap • Seniorseminarium • Ungdomsseminarium:Att söka arbete i Finland • Separat anmälan till resp. seminarium • Mer information: www.usp.fi ja info@usp.fi

 10. Från motion till resolution • UFP:s verksamhet baserar sig på motioner och resolutioner. • Efter sessionen överlämnas resolutionerna till Finlands statsminister. Ministerierna ger sina utlåtanden om resolutionerna. • Resolutionerna guidar UFP:s presidiets och Finland-Samfundets intressebevakning.

 11. Hur behandlas en motion? Utlandsfinländarorganisation MOTION UFPs sekretariat Finland-Samfundet MOTIONERNAS BEREDNING Utskottsarbete på UFPs session FÖRSLAG TILL RESOLUTION UFPs session SLUTLIGA RESOLUTION UFP, Finland-Samfundet och myndigheterna RESOLUTIONERNAS VERKSTÄLLANDE

 12. Vad gör UFP? • Uppnådda mål: • Dubbelt medborgarskap möjligt 1.6.2003 • Ändringar i avgiften för medborgarskapsanmälan • Finskspråkigt praktikprogram inom social-och hälsovård på finska ålderdomshem • Från och med den 1.2. 2006 har beskattningen av pensioner utomlands från Finland förändrats enligt en progressiv skatteskala. • Arbetet fortsätter: • Finlandsskolornas intressen – att stödja undervisning i finska och i svenska språket ute i världen. • Bättre möjligheter för utlandsfinländarna att rösta (brevröstning)

 13. Hur kan man delta? • Alla utlandsfinländare kan delta i UFPs verksamhet. Det räcker om man har finländsk bakgrund. • Lokalt bedrivs verksamheten i en utlandsfinländsk organisation som har ratificerat parlamentets stadgar . • T.ex. Finska föreningar och Finlandsskolor kan bedriva lokal verksamhet • Ta kontakt med vicetalmannen i din region eller med sekretariatet

 14. Hur kan organisationen delta? • Ratificering av parlamentets stadgar berättigar utlandsfinländska organisationen att delta i UFPs verksamhet. • Organisationen bekräftar ratificeringen med en blankett underskriven av organisationens ordförande. • Blanketten kan beställas hos sekretariatet.

 15. Vill du veta mer! Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat Finland-Samfundet Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland Tel: +358-(0)9-684 1210 Fax: +358-(0)9-684 121 40 E-mail: info@usp.fi www.usp.fi