Warsztaty 11 04 2008
Download
1 / 28

Warsztaty 11.04.2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Warsztaty 11.04.2008. Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego Mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz. Temat wystąpienia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Warsztaty 11.04.2008' - justine-gilmore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Warsztaty 11 04 2008
Warsztaty11.04.2008

Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego

 • Mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz


Temat wyst pienia
Temat wystąpienia

 • Turystyka zrównoważona województwa lubuskiego „teoria kontra praktyka” - szanse rozwojowe, czy „marzenia na wyrost”


Turystyka konwencjonalna
Turystyka konwencjonalna

 • Turystyka – ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerw poza swoim codziennym otoczeniem

  /definicja Światowej Organizacji Turystycznej – WTO/


Turystyka zr wnowa ona
TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA

 • Pojęcie turystyki zrównoważonej (ang. sustainable tourism) jest wieloznaczne i może być rozpatrywane w kilku aspektach. Najczęściej, wychodząc od definicji rozwoju zrównoważonego, autorzy interpretują turystykę zrównoważoną, jako każdą formę rozwoju turystycznego, zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń w nie zmienionym stanie zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów.


Koncepcja t urystyk i w aspekcie rozwoju lokalnego
Koncepcja turystyki w aspekcie rozwoju lokalnego

CZYNNIK EKONOMICZNY

 • Z punktu widzenia gospodarczego – ekonomicznego zjawiska turystyki przejawiają się przede wszystkim w działaniach przygotowawczych regionu do percepcji ruchu turystycznego oraz w tworzeniu źródeł dochodów, nowych dziedzin usługowych i wytworzenia nowych produktów, zwiększając tym samym aktywność gospodarczą regionu.

[1] por. Gołembiewski G.(red), Kompendium wiedzy o turystyce, wyd. PWN, Warszawa 2005, s. 21


Czynnik spo eczny
Czynnik społeczny

 • Pod względem społecznym, ruch turystyczny w regionie również odgrywa istotna rolę. Zmienia zarówno ludzi przyjeżdżających, jaki i społeczność lokalną. W trakcie podróży turystycznych ludzie zmieniają otoczenie, nawiązują nowe znajomości, a także poszerzają własną wiedzę, a często nawet zmieniają lub utrwalają własny światopogląd, poznając życie i kulturę innych społeczności. Natomiast ludność lokalna ma możliwość rozszerzenia własnych horyzontów oraz zaprezentowania i rozreklamowania miejscowej kultury i tradycji. Nie można zaprzeczyć, bezspornemu faktowi, iż turystyka jest zjawiskiem przestrzennym, dla którego przekształcane jest środowisko na potrzeby infrastruktury turystycznej. Ochrona istniejących zasobów środowiskowych to nadrzędny problem rozwoju gospodarczego regionu opartego na ruchu turystycznym.


Czynnik rodowiskowy
Czynnik środowiskowy

Turystyka jest zjawiskiem przestrzennym, dla którego przekształcane jest środowisko na potrzeby infrastruktury turystycznej. Ochrona istniejących zasobów środowiskowych to nadrzędny problem rozwoju gospodarczego regionu opartego na ruchu turystycznym.Wp yw przemys u turystycznego na zagro enia ekologiczne i ich konsekwencje dla turystyki
Wpływ przemysłu turystycznego na zagrożenia ekologiczne i ich konsekwencje dla turystyki

WZROST LICZEBNOŚCI POPULACJI

 • Wzrost liczby podróżujących i coraz częstsze podróże do krajów rozwijających się – wzrastające współzawodnictwo w wykorzystaniu zasobów naturalnych; wymagania turystów traktowane jako priorytetowe i pozbawianie możliwości dostępu do nich lokalnej społeczności; większa presja na środowisko


Utrata jako ci i dost pno ci zasob w wodnych
UTRATA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ich konsekwencje dla turystyki

 • Wzrost podróży do miejsc ubogich w zasoby wodne, marnotrawstwo wody np. na pola golfowe itp., brak odpowiedniej infrastruktury do oczyszczania wody i ścieków, brak polityki wodno-ściekowej w miejscach o deficycie – efekty znaczne deficyty wody, obniżona jakość wód, obniżenie różnorodności i ilości życia wodnego, wzrost zakwitu alg, a w końcu zatrucia wśród turystów i redukcja lokalizacji o potencjale turystycznym


Pustynnienie i degradacja zasob w l dowych oraz utrata bior norodno ci
PUSTYNNIENIE I DEGRADACJA ZASOBÓW LĄDOWYCH ORAZ UTRATA BIORÓŻNORODNOŚCI

Niekontrolowana konsumpcja zasobów środowiskowych i produkcja odpadów, niekontrolowana działalność turystów – efekty – redukcja ilości lokalizacji o potencjale turystycznym, utrata bioróżnorodności, zatrucie zbiorników wodnych, choroby wywoływane emisjami z nielegalnych lub źle zarządzanych składowisk odpadów, niestabilność ekonomiczna regionów dla turystyki spowodowana niedoborem zasobów środowiskowych


Kwa ne deszcze
KWAŚNE DESZCZE BIORÓŻNORODNOŚCI

 • Emisja tlenków siarki i azotu ze spalania paliw kopalnianych w przemyśle energetycznym i transporcie – efekty – obniżona odporność, wyniszczenie i utrata terenów leśnych i zielonych, obumieranie fauny i flory w zbiornikach wodnych, obniżona produktywność roślin z potencjalnym skutkiem niedoboru żywności, erozja wapiennych i kamiennych budynków i rzeźb, niszczenie dziedzictwa kulturowego, zwiększona korozja metali zwiększająca koszty utrzymania transportu, wzrost występowania smogu i utrata atrakcyjności


Dziura ozonowa
DZIURA OZONOWA BIORÓŻNORODNOŚCI

 • Emisja gazów z klimatyzacji i instalacji chłodniczych, emisje tlenków azotu z silników lotniczych – efekty – wzrost ryzyka zachorowań na infekcje skórne, przewidywane obniżenie wydajności systemu immunologicznego u ludzi i zwierząt, obniżenie wydajności fotosyntezy, możliwości zmiany w bilansie cieplnym ziemi


Efekt cieplarniany i zmiana klimatu
EFEKT CIEPLARNIANY I ZMIANA KLIMATU BIORÓŻNORODNOŚCI

 • Spalanie paliw kopalnianych w transporcie i energetyce; wyrąb lasów i wykorzystywanie pól uprawnych na potrzeby ośrodków turystycznych – efekty – zmiana układów i nieprzewidywalność opadów atmosferycznych, wzrost zakwitów alg i glonów, klęski głodu – poprzez zmniejszoną wydajność pól, potencjalne rozprzestrzenianie się chorób tropikalnych,


Turystyka zr wnowa ona a konwencjonalna
Turystyka BIORÓŻNORODNOŚCIzrównoważonaa konwencjonalna
Ocena ochrony rodowiska w wojew dztwie lubuskim w wietle lubuskiej strategii rozwoju turystyki
Ocena ochrony środowiska w województwie lubuskim w świetle Lubuskiej Strategii Rozwoju Turystyki

 • Ochrona środowiska dla celów turystycznych opiera się przede wszystkim na stosowaniu form ochrony w postaci parków narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody

 • Rutynowe kontrole stanu przestrzegania wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa sanitarnego (miejscowości i tras turystycznych, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, stanów sanitarnych kąpielisk i basenów, pól namiotowych i miejsc biwakowych, przejść granicznych


Warsztaty 11 04 2008

 • Aspekty zagospodarowania terenu i strategii rozwojowych miejscowości turystycznych z uwzględnieniem czynników krytycznych rozwoju agroturystyki, turystyki aktywnej, oraz pobytowej, kładąc nacisk na konieczność:

 • rozbudowy i modernizacji infrastruktury ośrodków wypoczynkowych w kierunku zapewniającym przestrzeganie norm emisji wody, gleb i powietrza

 • rozbudowa oraz modernizacja systemu odprowadzania ścieków

 • Uporządkowanie gospodarki odpadami i selekcja odpadów komunalnych

 • Wprowadzenie dyscypliny i przestrzegania prawa w zakresie działań kierunkowych minimalizujących zagrożenia z tytułu rozwoju turystyki


A w szczeg lno ci
A w szczególności: miejscowości turystycznych z uwzględnieniem czynników krytycznych rozwoju agroturystyki, turystyki aktywnej, oraz pobytowej, kładąc nacisk na konieczność:

 • Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do nowopowstałych obiektów turystycznych

 • Selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo, w tym ochrona przed przeinwestowaniem

 • Ograniczenie rekreacyjnego wykorzystania terenów o dużych walorach przyrodniczych

 • Odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, eliminujących dzikie zagospodarowanie obszarów przyrodniczo cennych

 • właściwa eksploatacja szlaków turystycznych, głównie rowerowych i konnych

 • Edukacja ekologiczna mieszkańców


Dobre praktyki w zarz dzaniu turystyk
Dobre praktyki w zarządzaniu turystyką miejscowości turystycznych z uwzględnieniem czynników krytycznych rozwoju agroturystyki, turystyki aktywnej, oraz pobytowej, kładąc nacisk na konieczność:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – branża turystyczna jako pracodawca, miejsca pracy w województwie lubuskim (szkolenia, świadomość ekologiczna personelu, rotacja i sezonowość pracy

 • Marketing w turystyce – promowanie „zielonego turysty’, czy jest taka możliwość w województwie, a problem zatrzymania turysty na Ziemi Lubuskiej, turystyka przejazdowa, zakupowa, zdrowotna itp.

 • Zarządzanie inwestycjami w branży turystycznej, stosowanie metod planowania przestrzennego w oparciu o zasady turystyki zrównoważonej

 • Zarządzanie turystyką miejską – ożywianie przestrzeni miejskiej – rewitalizacja zasobów – przykłady miast Żagań, Żary, Bytom Odrzański, Brody

 •  Zarządzanie turystyką wiejską – agroturystyka na terenie województwa lubuskiego – przykład Stowarzyszenia Agroturystycznego Województwa lubuskiego

 • Zarządzanie środowiskiem w turystyce – zarządzanie zasobami materialnymi, ruchem turystycznym, przestrzenią, podejście systemowe

 • Sieciowość jako program działań dla rozwoju i upowszechniania dobrych praktyk turystyki zrównoważonej w województwie lubuskim


Koncepcja zarz dzania turystyk miejsk
Koncepcja zarządzania turystyką miejską miejscowości turystycznych z uwzględnieniem czynników krytycznych rozwoju agroturystyki, turystyki aktywnej, oraz pobytowej, kładąc nacisk na konieczność:


Gminy kt re wskaza y turystyk
Gminy, które wskazały turystykę miejscowości turystycznych z uwzględnieniem czynników krytycznych rozwoju agroturystyki, turystyki aktywnej, oraz pobytowej, kładąc nacisk na konieczność:

 • Gminy, w których turystyka ma największe znaczenie dla gospodarki


Gminy z mapy

Skwierzyna miejscowości turystycznych z uwzględnieniem czynników krytycznych rozwoju agroturystyki, turystyki aktywnej, oraz pobytowej, kładąc nacisk na konieczność:

Świebodzin

Pszczew

Słubice

Łagów

Cybinka

Bytnica

Skąpe

Kargowa

Bytom Odrzański

Niegosławice

Żagań

Trzebiel

Gminy z mapy


Czy gminy postrzegaj rozw j turystyki jako istotny cel
Czy gminy postrzegają rozwój turystyki jako istotny cel? miejscowości turystycznych z uwzględnieniem czynników krytycznych rozwoju agroturystyki, turystyki aktywnej, oraz pobytowej, kładąc nacisk na konieczność:


Zielony turysta
Zielony Turysta miejscowości turystycznych z uwzględnieniem czynników krytycznych rozwoju agroturystyki, turystyki aktywnej, oraz pobytowej, kładąc nacisk na konieczność:


Warsztaty 11 04 2008

 • DZIĘKUJE ZA UWAGĘ miejscowości turystycznych z uwzględnieniem czynników krytycznych rozwoju agroturystyki, turystyki aktywnej, oraz pobytowej, kładąc nacisk na konieczność: