me unarodno finansiranje trgovinskih transakcija l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Međunarodno finansiranje trgovinskih transakcija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Međunarodno finansiranje trgovinskih transakcija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Međunarodno finansiranje trgovinskih transakcija - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Međunarodno finansiranje trgovinskih transakcija. Doprinosi: ekonomskom oporavku uspostavljanju ravnoteže platnog bilansa zemlje. Bankarska pravila i međunarodna trgovina . Način na koji funkcioniše trgovina i trgovinske operacije. Obezbediti evidenciju o visokom nivou zaštite banaka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Međunarodno finansiranje trgovinskih transakcija' - juniper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
me unarodno finansiranje trgovinskih transakcija
Međunarodno finansiranje trgovinskih transakcija

Doprinosi:

 • ekonomskom oporavku
 • uspostavljanju ravnoteže platnog bilansa zemlje.
bankarska pravila i me unarodna trgovina
Bankarska pravila i međunarodna trgovina
 • Način na koji funkcioniše trgovina i trgovinske operacije.
 • Obezbediti evidenciju o visokom nivou zaštite banaka
 • Jasno definisanje iz čega se sastoje trgovinske finansije.
kriza
Kriza
 • Krajem 2008 i početkom 2009. godine, kolaps međunarodne trgovine pogodio je ponudu kredita.
  • Kreditne restrikcije povećane, otežano dobijanje ktedita.
  • Bankarska pravila nisu razumevanja za način na koji funkcioniše trgovina i trgovinske operacije.
okvir bazela i regulacija trgovinskih finansija
Okvir Bazela i regulacija trgovinskih finansija
 • 1974.pri Međunarodnoj banci za poravnanja (BIS), Bazel.Guverneri Centralnih banaka zemalja članica G10 su osnovali Bazelski komitet za kontrolu banaka.
 • Članstvo u Komitetu ima 13 zemalja: Belgija, Holandija, Francuska, Kanada, Japan, Luksemburg, Nemačka, Italija, Španija, Velika Britanija, SAD, Švedska i Švajcarska
bazelski komitet za superviziju banaka
Bazelski komitet za superviziju banaka
 • Preporuke i smernice koje nisu imale obavezujući karakter na nadnacionalnom nivou
 • definisao tehnike kojima bi se postavljeni ciljevi ostvarili:
  • kroz razmenu informacija;
  • kroz povećanje efikasnosti tehnika za kontrolu banaka koje posluju na međunarodnom nivou, i
  • postavljanjem minimalnih standarda
bazel 1
BAZEL 1
 • Formuliše široke regulacione standarde, smernice, i najbolju praksu, sa nadom da će nacionalne vlasti, preduzeti korake da ih implementiraju kroz detaljnije aranžmane.
 • tako da odgovaraju njihovom nacionalnom sistemu.
 • Komitet se sastaje 4 puta godišnje
internacionalizacija banaka
Internacionalizacija banaka
 • Kros border bankarstvo, filijale banaka u inostranstvu, zahtevaju bolju regulativu kako za domaćina tako i za banku
 • Nacionalni rizik - rizik svih.
 • Banke koje posluju internacionalno,
  • 1) ne dopustiti bilo kojoj stranoj bankarskoj instituciji da izbegava kontrolu na bilo kom nivou, i
  • 2) kontrola i nadgledanje treba da budu adekvatni.
bazel i
BAZEL I
 • 1975. godine Konkordat.
  • ČVRSTI PRINCIPI KONTROLE
 • 1983. Principi kontrole bankarskih stranih institucija kojima je detaljno uređena tematika raspodele nadležnosti između domaćeg i stranog regulatora.
bazel i9
BAZEL I
 • Razvoj novih modela za merenje rizika i u skladu sa tim i za merenje adekvatnosti kapitala.
  • Skup standarda pod nazivom Bazel I koji je donet 1988. godine.
   • Prema ovom okviru neophodno je bilo da banke održavaju koeficijent adekvatnosti kapitala na nivou od minimalno 8% sve do 1992.
adekvatnost kapitala
ADEKVATNOST KAPITALA
 • Zahtev za adekvatnošću kapitala predstavlja najvažniji standard razvijen u okviru Komiteta bazela za nadzor banaka Tu spadaju i:
  • Stanadardi o likvidnosti,
  • Upravljanje kreditnim i tržišnim rizikom
  • Računovodstveni standardi i izveštaji, poverljivost, zaštitsa depozita, likvidacija, i supervizija domaćeg i kros border bankarstva.
  • Zahtev za adekvatnošću kapitala najviše pogađa ponudu trgovinskih kredita.
bazel i11
BAZEL I
 • Faktor Kreditne knverzije (CCF) korišćen kada se kreditiraju trgovinske transakcije malog rizika, sa sigurnim obezbeđenjima,
 • Bazel I Trgovinske transakcije malog rizika, sa sigurnim obezbeđenjima (L/C)biće predmet kreditne konverzije faktora 20 % pod standardnim pristupom
 • Za bankarske garancije (CCF) 50%
trgovinske transakcije malog rizika sa sigurnim obezbe enjima
Trgovinske transakcije malog rizika, sa sigurnim obezbeđenjima
 • Faktor Kreditne konverzije (CCF) korišćen kada se kreditiraju trgovinske transakcije malog rizika, sa sigurnim obezbeđenjima,
 • Ako dužnik nema kreditni rejting dodeljen od strane priznate rejting agencije potraživanju se dodeljuje ponder 100%. • dug US$ 1,000,000
 • • Adekvatnost kapitala 8%: US$ 1,000,000 * 8% = US$ 80,000
 • • CCF of 20%: US$ 80,000 * 20% = US$ 16,000 rezerva
primedbe
PRIMEDBE
 • zamerke su bile upućene na način na koji se pristupalo različitim klasama kredita - za sve kredite, nezavisno od stepena rizičnosti, primenjivan je isti koeficijent od 8% u razvijenim zemljama, odnosno u zemljama sa većim izloženostima riziku koristio se i veći koeficijent (kod nas 12%).
bazel ii
BAZEL II
 • dopunjavanje regulative standardima koji su se ticali tržišnog rizika.
 • 1993. godine izdat niz normi u kojima se po prvi put pominje, pored kreditnog,  postojanje tržišnih rizika (definisanih kao kamatni, devizni, robni i cenovni rizik)
bazel ii15
BAZEL II
 • Rastuća kompleksnost bankarskih operacija
 • Rapidne inovacije na finansijkom tržištu
  • operacije sa bilansima
  • derivati i forvard operacije
  • preko granične transakcije
bazel ii16
BAZEL II
 • 2004.
 • Bazel II standarda za zemlje EU je postalo zakonski obavezujuće od januara 2007.
 • dok je u SAD primena kasnila pola godine (jul, 2007)
bazel ii17
BAZEL II
 • Bazel II se sastoji od tri međusobno povezana skupa pravila koji se u žargonu zovu stubovi:
 • minimalni zahtevi za kapitalom,
 • proces ispitivanja koja vrši supervizor
 • tržišna disciplina.
bazel ii18
BAZEL II
 • Pristup merenja minimalnog zahteva za kapitalom koji se zasniva na internom rejtingu – IRB (internal ratings based approache)
 • Bankama se pruža mogućnost da same mere kreditnu sposobnost dužnika pri određivanju minimalnog zahteva za kapitalom.
 • Ključni faktor u upravljanju rizikom postaje VaR - Value at Risk - vrednost pod rizikom, vrednost izložena riziku.
bazel ii19
BAZEL II
 • Uz kreditni i tržišni rizik uvodi se sve izraženiji operativni rizik.
 • U Standardizovanom pristupu značajno mesto se daje eksternim kreditnim agencijama čiji autputi služe za klasifikaciju svih kompanija iz portfolija banke, što u krajnjoj instanci utiče na nivo kapitalnih zahteva.
 • Omogućava se bankama da same ustanove modele za merenje rizika u njihovom poslovanju i u skladu sa tim rezultatima da izdvajaju neophodni kapital.
 • Razvoj sofisticiranih kvantitativnih pristupa merenja rizika plasmana i verovatnoće neizvršenja događaja.
bazel ii20
BAZEL II
 • Bankama se pruža mogućnost da same mere kreditnu sposobnost dužnika pri određivanju minimalnog zahteva za kapitalom.
 • Potrebno je podeliti potraživanja u najmanje osam različitih grupa, a komponente rizika su sledeće:

1. Verovatnoća neizvršenja plaćanja (probability of default, PD)2. Gubitak u trenutku neizvršenja plaćanja (loss given default, LGD)3. Izloženost pri neizvršenju plaćanja (exposure at default, EAD)4. Vreme trajanja izloženosti (effective maturity, M)

srbija i bazel ii
Srbija i BAZEL II
 • 2006. godine, Zakon o bankama
 • prepoznavanje operativnog i tržišnih rizika, kao i ustanovljena obaveza formiranja posebnih odeljenja za upravljanje rizikom.
wto i finansiranje trgovine
WTO I FINANSIRANJE TRGOVINE
 • Veza između:
 • Nedostatka kapitala
 • Trgovinskih tokova
 • Period krize
wto i finansiranje trgovine23
WTO I FINANSIRANJE TRGOVINE
 • WTO
 • Radna grupa za trgovinu dugove i finasiranje
 • Brazil primedbe 2008.
 • Pravila Bazela II kontrakciju kreddita za zemlje u razvoju,
 • Remeti trgovinske tokove
wto i finansiranje trgovine24
WTO I FINANSIRANJE TRGOVINE
 • Primedbe:
 • Pitanje supervizije rejting agencija
 • Da li Bazel II tretira trgovinske finansije kao Bazel I
 • Predlog
  • Bazel III
  • Trgovinsko finansiranje usko povezano sa trgovinskim transakcijama
  • Povećanje faktora kreditne konverzije na 100 povećava troškove
osiguranje izvoznih kredita bernska unija
OSIGURANJE IZVOZNIH KREDITABernska Unija
 • 1934. Međunarodno udruženje osiguravača izvoznih kredita i ulaganja
komercijalni rizici
Komercijalni rizici
 • Neplaćanje, odnosno neizvršenje obaveze dužnika iz inostranstva: insolventnost, stečaj ili stečaj dužnika,
 • nemogućnost izvršenja Ugovora o kreditu na strani Osiguranika ili osiguranikovih zastupnika, nastala usled činjenica za koje Osiguranik ne odgovara i koje su nastale u inostranstvu.
nekomercijalni rizici
Nekomercijalni rizici
 • Nemogućnost transfera i ograničenje transfera valute
 • Rat ili ratu slični događaji; pobuna ili revolucija;
 • Vladine mere koje u roku preko 3 meseca ograničavaju i sprečavaju transfer ili slobodno raspolaganje plaćanjima koja su dugovana Osiguraniku;
 • Odgođena plaćanja za više od 3 meseca;
 • Nemogućnost izvršenja obaveze iz Izvoznog ugovora usled drugih političkih događaja.
 • Rat i građanski nemiri
  • Oblik političkog rizika koji podrazumeva onaj događaj u državi dužnika koji ima karakter objavljenog ili neobjavljenog rata, građanskih nemira, revolucije, terorizma ili sabotaže s ciljem ostvarenja političkih ciljeva, a koji uzrokuju trajnu štetu, razaranje ili likvidaciju imovine preduzeća ili neplaćanje dospelih rata kredita usled tog događaja.
oecd konsenzus
OECD Konsenzus
 • Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credit 1978
 • Zadnja izmena 2003.
 • OECD Sporazumom - pravila kreditiranja izvoza roba i usluga s rokom otplate od 2 i više godina
 • Uz vladinu podršku
 • Definisanje minimalnih referentnih kamatnih stopa - Mesečno usklađivanje
 • Rokova otplate
pravila oecd konsenzusa
Pravila OECD Konsenzusa
 • Kredit banci/kupcu može iznositi najviše 85% vrednosti izvoznogposla.
 • Avansno plaćanje - gotovinsko plaćanje u iznosu od najmanje 15% vrednosti posla uplaćen pre prve isporuke, a najkasnije pre okončanja zadnje isporuke.
 • Iznos lokalnih troškova finansiranih iz kredita kupcu/banci ne sme prelaziti 30% iznosa izvoznog ugovora.
 • Zemlje podeljene u kategorije (prihod po glavi stanovnika – oko 6.000 USD):
  • 1. kategorija 5 godina rok otplate
  • 2. kategorija 10 godina rok otplate
pra ki klub
Praški klub
 • Praški klub razvio se ranih 90-tih godina na inicijativu tadašnjeg Glavnog sekretara Bernske Unije saradnja između novoosnovanih i već postojećih izvozno-kreditnih agencija s područja Istočne i Centralne Europe.