slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser: - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser:. Å lage fornuftig statistikk over virksomheten og kunne se denne i sammenheng med inneliggende pasienter Skape medisinsk og ressursmessig homogene grupper som egner seg for finansiering av poliklinikktjenester.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser:' - jun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hovedm lsetninger med nye prosedyrebeskrivelser
Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser:
 • Å lage fornuftig statistikk over virksomheten og kunne se denne i sammenheng med inneliggende pasienter
 • Skape medisinsk og ressursmessig homogene grupper som egner seg for finansiering av poliklinikktjenester.
 • Skape et bedre grunnlag for å prisfastsette spesialisttjenester utenfor sykehus.
drg o ambulant for ikke kirurgiske aktiviteter
DRG-O(ambulant) for ikke-kirurgiske aktiviteter

Diagnose

+Besøkskategori

+Prosedyre/Tiltak

Produktgrupper (”DRG-er”) som er medisinsk og ressursmessig homogene

bes kskategorier ca 10 stk
Besøkskategorier, ca 10 stk
 • 1.SUMMARISK/BEGRENSET UNDERSØKELSE
 • Varighet: 5- 15 minutter
 • Brukes ved enkle undersøkelser eller øyeblikkelig hjelp. Omfatter kortvarig vurdering med tanke videre formidling til rett nivå i behandlingssystemet.
 • 2.FULLSTENDIG UNDERSØKELSE
 • Varighet: 15 - 40 minutter
 • Omfatter full ambulant undersøkelse med tilbakemelding til pasientens fastlege/henvisende lege.
 • 3.OMFATTENDE UNDERSØKELSE
 • Varighet: 40 – 60 minutter
 • Omfatter full anamnese og opptak av status presens, bestilling og iverksetting av nødvendige diagnostiske tiltak samt initial behandling etter vurdering.
bes kskategorier forts
Besøkskategorier, forts
 • 4.SVÆRT OMFATTENDE UNDERSØKELSE

Varighet: Over 60 minutter

Omfatter særskilt tidkrevende samtaler/undersøkelser, for eksempel full utredning ved epilepsi, demens, kompliserte nevromuskulære sykdommer og lignende.

 • 5.KONSULTASJON PER TELEFON

Omfatter alle typer telefonkonsultasjoner. Unntak: Beskjeder, meldinger av administrativ art.

 • 6.GRUPPEUNDERVISNING

Omfatter leges medvirkning ved svangerskapskurs, diabetikerundervisning, rygg-gruppe, og lignende

 • 7. FLERFAGLIG UNDERSØKELSE/INTERVJU

Omfatter undersøkelse/intervju/behandling av lege med nærvær av annet fagpersonell (lege med annen spesialitet, fysioterapeut, ergoterapeut; sosionom, logoped, sykepleier, m.fl.)

bes kskategorier eks fra nevro gruppen
Besøkskategorier, eks. fra nevro-gruppen
 • 8. INSTRUKSJON/OPPLÆRING AV PASIENT VED LEGE

Omfatterleges opplæring, instruksjon og oppfølging av

pasienter og/eller pårørende i teknikker for undersøkelse eller behandling

 • 9. INSTRUKSJON/OPPLÆRING AV PASIENT VED ANNET FAGPERSONELL

Omfatter samme ved sykeleier, fysioterapeut m fl.

 • UTFORDRING: HVOR FINMASKET??
bakgrunnsmateriale for nye prosedyrekoder
BAKGRUNNSMATERIALE FOR NYE PROSEDYREKODER
 • Sverige: KMÅ-101 (”Klinisk medisinska åtgärder”)
 • USA: CPT-4 (”Physicians Current Procedure Terminology”)
 • Danmark: Behandlings- og plejeklassifikation
 • Annet: RTV-taksthefte, NCSP (NOMESCO Classification of Surgical Procedures), annet
vurdering av bakgrunnsmateriale
Vurdering av bakgrunnsmateriale
 • CPT: for detaljert
 • Dansk: For lite innrettet mot medisinske tiltak
 • Svensk (KMÅ-101): Brukbart, men må oppdateres

 Arbeidsgruppene får prosedyrelister basert på KMÅ-101 (oversatt) samt tilleggskoder fra NCSP. CPT osv vil bli brukt innad i KTH for sjekk av mangler, formuleringer osv.

organkapittelinndeling i kodeverket tilsvarende som i ncsp
Organkapittelinndeling i kodeverket (tilsvarende som i NCSP)

A Nervesystemet

B Endokrine organer

C Øyet og øyeregionen

D Øre, nese, bihuler og strupehode

E Tenner, kjever, munn og farynx

F Hjerte og de store kar

G Brystvegg, plevra mm

J Fordøyelsesorganer og milt

K Urinorganer, mannlige genitalia mm

L Kvinnelige kjønnsorganer

M Fødselshjelp

P Perifere kar og lymfesystemet

N Bevegelsesapparatet

R Blod, bloddannende organ

Q Hud

W Annet, systembehandling

generell oppbygging av kapitlene i kodeverket
Generell oppbygging av kapitlene i kodeverket
 • ORGANKAPITTEL X.XXXXX
 • A. Klinisk undersøkelse (utelatt)
 • B. Psykisk utredning (utelates?)
 • C. Endoskopier (utelatt)
 • D. Bildediagnostikk (utelatt)
 • E. Målinger/Registreringer
 • F. Andre funksjonelle fysiologiske undersøkelser
 • G. Klinisk laboratoriediagnostikk (utelatt)
 • H. Andre utredninger
generell oppbygging av kapitlene i kodeverket forts
Generell oppbygging av kapitlene i kodeverket, forts.
 • K. Invasiv behandling
 • L. Ikke-Invasiv behandling (somatisk)
 • M. Radioterapi
 • P. Behandling med legemiddel
 • R. Pleie- og omsorgstiltak (kapittel W. Annet, systemtiltak)
 • S. Fysioterapitiltak (kan forkomme utenfor kapittel W)
 • T. Arbeidsterapeutiske tiltak (kapittel W)
 • U. Forebyggende/rådgivning (kapittel W)
 • V. Administrative tiltak (kapittel W)
 • ++ Prosedyrer fra NCSP (nasjonale tilleggsprosedyrer)
vurdering av signifikans ved tiltak prosedyrer
Vurdering av signifikans ved tiltak/prosedyrer
 • tiltaket er ikke rutinetiltak som normalt faller inn under besøket og en tilhørende klinisk somatisk undersøkelse
 • tiltaket krever at pasienten må befinne seg i et undersøkelses- eller behandlingsrom, og/eller
 • tiltaket krever bruk av medisinsk teknisk utstyr og/eller
 • tiltaket krever normalt 15-30 minutter av legens/annen fagarbeiders tid
vurdering av signifikans forts
Vurdering av signifikans, forts

Eksempler på ikke-signifikante tiltak:

 • Blodtrykksundersøkelse, ordinær
 • Vanlig nevrologisk refleks- og kraftundersøkelse i ekstremiteter

Eksempel på tvilsomt signifikant tiltak

 • Trykkmåling i øyne

Eksempel på utvilsomt signifikant tiltak:

 • EEG-undersøkelse
eksempler p detaljeringsniv fra nh kapitlet
Eksempler på detaljeringsnivå (fra ØNH-kapitlet)
 • Rhinomanometri
 • Tympanometri
 • Rhinometri, akustisk
 • Søvnapnéutredning
 • Polysomnografi
 • BRA-audiogram (kommentar: akronymer bør unngås)
 • Høreapparatutprøving
 • Taleaudiogram
 • Toneaudiogram
 • Prosedyrer fra NCSP:
 • Elektrisk respons audiometri XD0 85
 • Elektrocochleografi XD0 86
 • Registrering av otoakustiske emisjoner XD0 87
tilleggskode
Tilleggskode

I mange tilfelle er det ønskelig å angi

 • Flere samtidige like us, eller
 • Predefinerte tidsbolker, eller
 • Mislykket us

Tilleggskode kan løse dette problemet:

Eksempel: TK13

tre etterfølgende us

vellykket

produkt nske
Produktønske
 • Posedyretekst
 • Hva prosedyren går ut på – kort forklaring
 • Eksisterende NCSP-kode (om den finnes)
 • Tilsvarende kode fra RTV-takstheftet (det skal ikke finnes noe i RTV-heftet som ikke kan kodes etter nytt system!)
nsket produkt prosedyrelister eksempler
Ønsket produkt - prosedyrelister; eksempler
 • P.beskrivelse: Standard EEG (inklusive evt. foto- og hyperventilasjonsstimulering)
 • Forklaring: EEG= elektroencefalografi
 • Tilleggskode* for: Bare taking, bare tyding; full us;
 • RTV-takst: 702c
 • NCSP-kode: ---
 • P.beskrivelse: Lumbalpunksjon
 • Forklaring:
 • RTV-takst:   J04a (inngår i større utredning)
 • NCSP-kode: TAB00
arbeidsgrupper faggrupper
Arbeidsgrupper - faggrupper
 • Alle spesialforeningene som er berørt, inkluder evt. tett koplet laboratoriespesialitet
 • 3- 4 personer i hver faggruppe, helst med erfaringer fra tilsvarende arbeid tidligere
 • Etableres før sommeren, leveringsfrist 15.9 ??
 • 3-4 møter skal være tilstrekkelig
 • Skriftlig møterapportering til KITH for oppfølging
 • KITH-bistand ved behov
materiale fra kith
Materiale fra KITH
 • Underlagsmateriale i form av lister til å rette, fylle ut/komplettere. Papir og på diskett.
 • Prosedyreutkast (KMÅ-101, norsk versjon) som vedrører faggruppen særskilt og hele listen for alle organgrupper vil bli sendt ut.
 • Retur fortrinnsvis elektronisk (diskett)
videre bearbeiding i kith
Videre bearbeiding i KITH
 • Gjennomgang av materialet; renskriving i forhold til enhetlig struktur
 • Kodifisering
 • Utarbeide prosedyresamling
 • Høring
 • Etterbehandling etter høring
 • Utsending og uttesting
videre behandling
VIDERE BEHANDLING
 • Forsøksperiode med RTV-takster sammen med nye prosedyrekoder
 • Utvikling av produktgrupper for ambulant virksomhet, ikke-medisinske fag (DRG-O 900-serien)
 • Avvikling av RTV-takstene, innføring av komplett DRG-O system
 • Videre utvikling av DRG for inneliggende pasienter, psykiatri, rehab, intensivmedisin mm