Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mayo 24, 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mayo 24, 2009

Mayo 24, 2009

361 Views Download Presentation
Download Presentation

Mayo 24, 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mayo 24, 2009 Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoong Hesukristo

 2. Ni: Danny Isidro, SJ & Fruto Ramirez, SJ Ito ang Bagong Araw Ito ang bagong araw Ito’y araw ng tagumpay; Anak ng Tao’y nabuhay, Siya’y ating parangalan. Si Hesus muling nabuhay Sa Kamataya’y nagtagumpay!

 3. Magalak, h’wag nang lumuha Hinango ang tao sa sala. Kristo Hesus, tunay Kang Hari, Kami sa ‘Yo’y nagpupuri. Sa Krus, Ika’y namatay, Ngunit muli Kang nabuhay!

 4. Aleluya - leluya, Aleluya! Aleluya - leluya, Aleluya! Aleluya - leluya, Aleluya! Aleluya - leluya, Aleluya!

 5. Sa Ngalan ng Ama, Ng Anak, At ng Espiritu Santo. AMEN.

 6. AT SUMAINYO RIN.

 7. Panginoon Maawa Ka Panginoon, maawa Ka, Panginoon, maawa Ka. Kristo, Kristo, Kristo maawa Ka. Panginoon, maawa Ka, Panginoon, maawa Ka.

 8. AMEN.

 9. Papuri Ni: Nicolas M. Sengson, SVD Luwalhati sa D’yos sa kaitaasan! Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri Ka’t ipinagdarangal. Sinasamba Ka dahil Sa dakila Mong Kal’walhatian...

 10. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit; Amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo. Bugtong na Anak ng Diyos, Kordero ng Ama…

 11. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Tanggapin Mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, Maawa Ka sa amin…

 12. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, Kasama ng Espiritu Sa l’walhati ng Ama. Amen, Amen, Amen, Amen!

 13. Pambungad na Panalangin AMEN.

 14. Unang Pagbasa Mga Gawa ng mga Apostol 1: 1 – 11 SALAMAT SA DIYOS.

 15. Salmong Tugunan HABANG UMAAKYAT ANG DIYOS, ANG TAMBULI’Y TUMUTUNOG.

 16. Ikalawang Pagbasa Sulat ni Apostol San Pablo Sa mga Taga-Efeso 4 : 1 - 13 SALAMAT SA DIYOS

 17. Celtic Alleluia Ni: Rev.Fr. Carlo Magno Marcelo Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia!

 18. Mabuting Balita Ebanghelyo ni San Marcos 16 : 15 – 20 AT SUMAINYO RIN. PAPURI SA ‘YO, PANGINOON.

 19. Mabuting Balita PINUPURI KA NAMIN, PANGINOONG HESUKRISTO

 20. Pagpapahayag ng Pananampalataya SUMASAMPALATAYA AKO SA DIYOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, NA MAY GAWA NG LANGIT AT LUPA.

 21. Pagpapahayag ng Pananampalataya SUMASAMPALATAYA AKO KAY HESUKRISTO, IISANG ANAK NG DIYOS, PANGINOON NATING LAHAT.

 22. Pagpapahayag ng Pananampalataya NAGKATAWANG-TAO SIYA LALANG NG ESPIRITU SANTO, IPINANGANAK NI SANTA MARIANG BIRHEN.

 23. Pagpapahayag ng Pananampalataya PINAGPAKASAKIT NI PONCIO PILATO, IPINAKO SA KRUS, NAMATAY, INILIBING. NANAOG SA KINAROROONAN NG MGA YUMAO.

 24. Pagpapahayag ng Pananampalataya NANG MAY IKATLONG ARAW, NABUHAY NA MAG-ULI. UMAKYAT SA LANGIT. NALULUKLOK SA KANAN NG DIYOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT.

 25. Pagpapahayag ng Pananampalataya DOON MAGMUMULANG PARIRITO AT HUHUKOM SA NANGABUBUHAY AT NANGAMATAY NA TAO.

 26. Pagpapahayag ng Pananampalataya SUMASAMPALATAYA NAMAN AKO SA DIYOS ESPIRITU SANTO, SA BANAL NA SIMBAHANG KATOLIKA, SA KASAMAHAN NG MGA BANAL…

 27. Pagpapahayag ng Pananampalataya SA KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN, SA PAGKABUHAY NA MULI NG NANGAMATAY NA TAO AT SA BUHAY NA WALANG HANGGAN. AMEN.

 28. Panalangin ng Bayan PANGINOON, DINGGIN MO ANG AMING PANALANGIN.

 29. THANKSGIVING MASS:

 30. SPECIAL INTENTIONS:

 31. PRAYER FOR THE SOULS OF:

 32. AMEN.

 33. Here in This Place Ni: David Haas Are not our hearts burning within us? Are not our lives shared as one bread? Here in our hands, here in this place; Jesus our hope, life from the dead.

 34. In the breaking of the bread, May we know thw Lord. We were lost but now are found; home again with God.

 35. Are not our hearts burning within us? Are not our lives shared as one bread? Here in our hands, here in this place; Jesus our hope, life from the dead.

 36. As this bread is broken, As this cup is shared. We give our lives broken and apart, we will serve the Lord.

 37. Are not our hearts burning within us? Are not our lives shared as one bread? Here in our hands, here in this place; Jesus our hope, life from the dead.

 38. TANGGAPIN NAWA NG PANGINOON ITONG PAGHAHAIN SA IYONG MGA KAMAY, SA KAPURIHAN NIYA AT KARANGALAN, SA ATING KAPAKINABANGAN AT SA BUONG SAMBAYANAN NIYANG BANAL.

 39. Panalangin sa mga Handog AMEN.

 40. Panalangin ng Pagpupuri at Pasasalamat AT SUMAINYO RIN. ITINAAS NA NAMIN SA PANGINOON. MARAPAT NA SIYA AY PASALAMATAN.

 41. Santo Ni: Rev. Fr. Manoling Francisco, SJ Santo, santo, santo, D’yos makapangyarihan. Puspos ng l’walhati a ng langit at lupa. Osana, Osana sa kaitaasan!

 42. Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan! Osana, Osana sa kaitaasan!

 43. Si Kristo’y Namatay, Aleluya Ni: Carmelita Mamorno Si Kristo’y namatay, aleluya. Si Kristo’y nabuhay, aleluya! Si Kristo’y babalik sa wakas ng panahon, Alelu – aleluya!

 44. Dakilang Amen Ni: Rev. Fr. Manoling Francisco, SJ Amen, Amen, Amen! Amen, Aleluya! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Amen, Aleluya! Amen, Amen, Amen! Amen, Aleluya!

 45. Ama Namin Ni: Rev. Fr. Manoling Francisco, SJ Ama namin, sumasalangit Ka. Sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang Kaharian Mo, Sundin ang loob Mo.