Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ewaluacja projektu systemowego „Droga do sukcesu” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ewaluacja projektu systemowego „Droga do sukcesu” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL

Ewaluacja projektu systemowego „Droga do sukcesu” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Ewaluacja projektu systemowego „Droga do sukcesu” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ewaluacja projektu systemowego „Droga do sukcesu” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL Projekt „Droga do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 2. METODOLOGIA BADANIA

 3. CEL I PROBLEMATYKA BADANIA

 4. Analiza danych zastanych (desk research) • Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI – Individual In-depth Interview) z koordynatorem projektu wskazaym we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego (z 2009 roku) • Komputerowo wspomagany wywiad telefoniczny CATI (Computer Assisted Telephone Interview) - uczestnikami badania były osoby, które zakończyły udział w projekcie systemowym w 2009 • Wywiady ITI (In-depth Telephone Interview) – przeprowadzone z osobami, które w oparciu o wyniki badania CATI zostały wytypowane jako przypadki najbardziej znaczącej zmiany w sytuacji zawodowej w rezultacie udziału projekcie • Studium przypadku (case study) • Analiza działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach projektuAnaliza SWOT, która została wykorzystana jako element integrujący komponent badawczy i rekomendacyjny realizowanego badania METODY I TECHNIKI BADAWCZE

 5. TRAFNOŚĆ PROJEKTU

 6. ADEKWATNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY ORAZ SPECYFICZNYCH POTRZEB GRUPY DOCELOWEJ

 7. Działania podjęte w ramach projektu są zgodne z następującymi celami „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013” : • STYMULOWANIE POWSTAWANIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - ZBUDOWANIE SYSTEMU POMOCY OSOBOM ZAMIERZAJĄCYM ROZPOCZĄĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ • SKRÓCENIE CZASU OSIĄGNIĘCIA „PIERWSZEGO KONTAKTU” Z PRACĄ PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE DO 25 ROKU ŻYCIA • SKRÓCENIE CZASU POWROTU NA RYNEK PRACY OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH, POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA, SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 7 ROKU ŻYCIA, ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH • UMOŻLIWIENIE POWROTU NA RYNEK PRACY OSOBOM ODCHODZĄCYM Z ROLNICTWA • DOSTOSOWANIE KWALIFIKACJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO POTRZEB OBECNEGO RYNKU PRACY ZGODNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Z PROGRAMAMI PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

 8. Wskaźniki w których wpływ projektu okazał się największy: • liczba uczestników projektu z terenów wiejskich • liczba osób w wieku 50-64 lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej • liczba osób, które ukończyły przygotowanie zawodowe • Wskaźniki w oddziaływanie projektu okazało się najbardziej ograniczone: • liczba osób, które ukończyły staż • liczba osób w wieku 50-64 lata, które zakończyły udział w projekcie ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU NA STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW PODDZIAŁANIA 6.1.3 ORAZ DZIAŁANIA 6.1 I PRIORYTETU VI PO KL

 9. SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ

 10. SKUTECZNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

 11. Utrudnienia w realizacji wynikają z: • Ograniczeń lokalowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej • Opóźnień w kwartalnym harmonogramie realizacji projektu • Ograniczenia możliwości kompleksowego wsparcia uczestników • Licznych rezygnacji z udziału w projekcie PROBLEMY W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU

 12. CZYNNIKI SUKCESU PROJEKTU URZĘDU PRACY: • doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy • łatwy dostęp do grupy docelowej • znajomość lokalnego rynku pracy • jasno zdefiniowane cele projektu • właściwa promocja projektu • WSPÓŁPRACA Z: • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, • Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I WSPÓŁPRACA

 13. informacje na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej • ulotki informacyjne • kampania medialna wykorzystująca media prasowe • kampania informacyjna prowadzona przez PUP oraz podmioty współpracujące PROMOCJA PROJEKTU

 14. UŻYTECZNOŚĆ WSPARCIA

 15. POTRZEBY I OCZEKIWANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w zależności od głównej formy wsparcia

 16. WPŁYW UDZIELONEGO WSPARCIA NA ZMIENĘ STATUSU UCZESTNIKÓW NA RYNKU PRACY Aktualna sytuacja uczestników projektu w zależności od rodzaju pomocy, jaki otrzymali z PUP

 17. ZMIANA SYTUACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU Obszar, w którym uczestnicy odczuwają największe zmiany w sytuacji społeczno-zawodowej Opinie respondentów na temat wpływu projektu na ich sytuację zawodową i postawy związane z aktywnością zawodową

 18. POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY PROJEKTU W OCENIE JEGO UCZESTNIKÓW Mocne strony projektu PUP w opinii uczestników Słabe strony projektu PUP w opinii uczestników

 19. TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW WSPARCIA

 20. TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW I JEJ DETERMINANTY

 21. TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW I JEJ DETERMINANTY

 22. PONOWNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 23. Projekt „Droga do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-12-015/08 dla projektu, który realizowany jest w zakresie: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 .