slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Veřejná podpora ROP NUTS 2 Jihovýchod

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Veřejná podpora ROP NUTS 2 Jihovýchod - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Veřejná podpora ROP NUTS 2 Jihovýchod. Duben 2009 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veřejná podpora ROP NUTS 2 Jihovýchod' - juliet


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Veřejná podpora

ROP NUTS 2 Jihovýchod

Duben 2009 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

regulace ve ejn podpory
Článek 87 až 89 Smlouvy o založení Evropských společenství

Sekundární legislativa ES, rozhodnutí EK a ESD

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře

Regulace veřejné podpory
l nek 87 1 smlouvy obecn z kaz ve ejn podpory
Článek 87(1) Smlouvy - Obecný zákaz veřejné podpory

Podporyposkytovanév jakékoliv formě státy neboze státních prostředků, které narušují nebohrozí narušit soutěžtím, žezvýhodňujíurčité podnikánínebo určitá odvětví výroby,jsou, pokudovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem.

ve ejn podpora 4 znaky podle l 87 odst 1 ses
je poskytována ze státních prostředků,

narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže,

zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby,

ovlivňuje obchod mezi členskými státy.

Pozn. Všechny body musí být splněny kumulativně, pak se jedná o veřejnou podporu, která je zakázána, pokud není povolena výjimka!

Veřejná podpora (4 znaky) podle čl. 87 odst. 1 SES
ur en ve ejn podpory v projektech rop 2 znaky
je podporována ekonomická činnost,

jiného než místního významu?

 Nelze-li vyloučit = veřejná podpora

 Odpovědnost za určení veřejné podpory je na straně příjemce

Určení veřejné podpory v projektech ROP (2 znaky)
blokov v jimky pro rop jihov chod
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o podpoře de minimis

Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006, o regionální investiční podpoře (x Nařízení ES č. 800/2008)

Příloha č. I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, obecného nařízení o blokových výjimkách- definice malých a středních podniků

Blokové výjimkypro ROP Jihovýchod
podpora de minimis v rop jihov chod
Podpora nepřesahuje 200 000 € za tři fiskální roky na jeden subjekt (v oblasti silniční dopravy 100 000 €)

Žadatel prohlašuje její předchozí čerpání v žádosti

Není možná kumulace s jinou podporou na stejné způsobilé výdaje, vždy musí být dodrženy míry podpory stanovené pro RIP

Povinnost uchování údajů o poskytnuté podpoře po dobu 10 let

Není vázána na konkrétní účel a konkrétní způsobilé výdaje (v ROP JV – oblast 2.2)

Podpora de minimis v ROP Jihovýchod
mal a st edn podniky v rop jihov chod
MSP faktor sociální stability, hospodářského rozvoje

Definice podniku – každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost (OSVČ, rodinné podniky, řemeslné podniky, běžné obchodní podniky)

Definice MSP a mikropodniků

(nezávislost, počet zaměstnanců, roční obrat)

Malé a střední podniky v ROP Jihovýchod
definice msp 1 2 po et zam stnanc obrat
1. Střední podnik:

a) méně než 250 zaměstnanců,

b) roční obrat do výše 50 mil. EUR nebo aktiva uvedená v rozvaze do výše 43 mil. EUR.

2. Malý podnik:

a) méně než 50 zaměstnanců,

b) roční obrat nebo aktiva uvedená v rozvaze do výše 10 mil. EUR.

3. Mikropodnik:

a) méně než 10 zaměstnanců a 

b) roční obrat nebo aktiva uvedená v rozvaze do výše 2 mil. EUR.

Definice MSP 1/2počet zaměstnanců, obrat
definice msp 2 2 nez vislost
1. Podnik nezávislý:

méně než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv může vlastnit jiný subjekt.

2. Podnik partnerský:

vlastní 25% - 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku.

3. Podnik propojený:

vlastní většinu hlasovacích práv v jiném podniku, nebo

ovládá většinu hlasovacích práv v jiném podniku, nebo

má právo jmenovat většinu členů administrativy, nebo

uplatňuje rozhodující vliv na základě smlouvy/stanov nebo

vztah s fyzickou osobou/skupinou vykonávající činnost na stejném relevantním nebo sousedním trhu.

Definice MSP 2/2nezávislost
definice msp souvisej c pojmy
Spojení přes fyzickou osobu

„Relevantní trh“, trh zboží, které je shodné, porovnatelné, vzájemně zastupitelné z hlediska jeho charakteristiky,ceny a zamýšleného použití, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a odlišitelné od sousedících území

„Sousední trh“ je považován za trh pro výrobek nebo službu, který navazuje na relevantní trh.

Veřejní investoři v podniku

Podnik je nezávislý pokud tito jeho investoři:

veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu při investici do limitu1 250 000 EUR

university, nezisková výzkumná střediska

fondy pro regionální rozvoj a institucionální investoři

místní samospráva s ročním rozpočtem do 10 milionů EUR a 5 tisíci obyvateli

s ním netvoří propojený podnik a nevlastní více jak 25% základního kapitálu nebo hlasovacích práv

Definice MSP- související pojmy
podpora mal ch a st edn ch podnik
Příklad 1 Příklad 2

„Matka“ M

„Matka“ M

60 %

24 %

Žadatel A

Žadatel A

20 %

49 %

24 %

14 %

Dceřiná společnostD1

Dceřiná společnost D1

Dceřiná společnostD2

Dceřiná společnostD2

Podpora malých a středních podniků

„CELKEM“ = 100 % A „CELKEM“ = 100 % A + 100 % M + 49 % D1

region ln investi n podpora
Cíl: pobídkový účinek k investování, k němuž by jinak nedošlo, tj. na počáteční investice

V zájmu zajištění životaschopnosti a návratnosti investice se musí příjemce na investici spolupodílet nejméně ve výši 25%

Počáteční investice = investice do hmotného a nehmotného majetku v souvislosti se: založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu provozovny, zásadní změnou výrobního postupu.

Regionální investiční podpora
region ln investi n podpora1
Regionální investiční podpora
 • hmotný majetek: majetek, který se váže k pozemkům, stavbám a závodu/strojnímu zařízení
 • nehmotný majetek: majetek získaný převodem technologie formou nabytí patentových práv, licencí, know-how nebo nepatentovaných technických znalostí
 • bonusy pro MSP 20 % a 10 % nad rámec regionální mapy
 • Zahájení prací na projektu – po potvrzení registrované žádosti o podporu, že projekt splňuje podmínky pro poskytnutí podpory dle Nařízení
 • Pojem „projekt“-projekt, kterému je poskytnuta podpora
praktick informace k ve ejn podpo e
určující pro posouzení VP není právní forma příjemce

suma způsobilých výdajů určuje výši podpory (nikoliv celkové náklady na projekt)

kumulace veřejné podpory

nelze zahájit projekt před podáním žádosti (motivační efekt)

odpovědnost je na straně příjemce, neboť porušení pravidel vede k odnětí podpory

Praktické informace k veřejné podpoře
praktick informace k ve ejn podpo e1
míra podpory je v rozmezí 40 % až 60 % (rozhodující je velikost příjemce a forma podpory)

územní samospráva a její organizace nespadají pod MSP

projekt musí být zachován min. pět let od poskytnutí podpory

Praktické informace k veřejné podpoře
praktick informace k ve ejn podpo e2
nájemci budou platit tržní nájemné – bude stanoveno znaleckým posudkem nebo bude provedeno transparentní výběrové řízení

služby obecného hospodářského zájmu – pokud budou prostory pronajaty na činnosti uvedeného charakteru, bude nájemné součástí kalkulace a není třeba nájem za tržní nájemné (to platí i v případě pronájmu prostor na neekonomické činnosti

změny v průběhu doby udržitelnosti – v případě projektů zakládajících veřejnou podporu nezáleží na charakteru činností, pro kterou je brownfield regenerován, u projektů bez veřejné podpory pozor na změny v průběhu doby udržitelnosti!

Praktické informace k veřejné podpoře
praktick informace k ve ejn podpo e3
- ekonomická činnost – nabídka zboží a služeb na trhu (nebo také § 5 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH)

místní význam – nabídka zboží či služeb je zaměřena na místní obyvatele, cílem není přilákat/oslovit zákazníky mimo dané místo podpory, zde však rozhoduje EK

zdroj informací – základem hodnocení projektu jsou objektivní ověřitelné informace poskytnuté žadatelem, který musí v rámci popisu projektu přesvědčit hodnotitele/poskytovatele, jaká vlastně kriteria projekt splňuje

odpovědnost příjemce – za nesprávné, neúplné či zkreslené údaje, které povedou k nesprávné klasifikaci projektu odpovídá příjemce a vystavuje se postihu ve formě odebrání podpory

Praktické informace k veřejné podpoře
slide20

Regionální operační program

NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013

Veřejné zakázky

Květen 2009 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

z kon o ve ejn ch zak zk ch
Zákon o veřejných zakázkách
 • definuje veřejné zakázky = úplatné poskytnutí dodávek a služeb, provedení stavebních prací, na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem
 • veřejní zadavatelé jsou povinni se jím řídit
 • dotovaní zadavatelé jsou povinni se jím řídit v případě, že:
 • veřejná zakázka je hrazena z více než 50% z prostředků veřejného zadavatele + jde o stavební práce v objemu min. 146 447 000 ,- Kč nebo služby související se stavebními pracemi min. 5 857 000 ,- Kč
pokyny rop jv
Pokyny ROP JV
 • jsou veřejně přístupné na www.jihovychod.cz, v příručce pro žadatele
 • jsou zvláštními pravidly pro případy nepokryté podrobnými postupy zákona, tedy platí i pro zadavatele podle zákona pro zakázky malého rozsahu
 • jsou v souladu s principy zákona, byly zpracovány MMR a jejich závaznost je dána nařízením vlády
 • část obecná a část zvláštní
 • žadatel se musí pro úspěch svého projektu seznámit s těmito Pokyny a se zákonem!
hlavn z sady pokyn
Hlavní zásady Pokynů
 • vždy je nutno dodržovat principy § 6 zákona:

transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace

 • cílem je hospodárné, účelné a efektivní vynaložení veřejných prostředků
 • bez dodržení těchto Pokynů nemohou být způsobilé výdaje považovány za způsobilé a nemůže za ně být stanovena dotace
hlavn z sady pokyn1
Hlavní zásady Pokynů
 • předpokládaná hodnota zakázky vychází z ceny bez DPH
 • příjemce nesmí účelově dělit zakázku s cílem volnějšího režimu zadávání
 • příjemce je povinen zajistit veřejný přístup k vyhlášené výzvě k podání nabídek a doložit jej (vlastní www stránky, úřední deska, komerční servery, www.centralniadresa.cz.)
 • u zakázek s předpokládanou hodnotou na služby a dodávky nad 2 miliony Kč a na stavební práce nad 6 milionů Kč je příjemce povinen zveřejnit svou poptávku na www.centralniadresa.cz.
hlavn z sady pokyn2
Hlavní zásady Pokynů
 • Je nepřípustné uvádět v dokumentaci k vyhlášení zakázky specifické názvy obchodních firem, názvy výrobků čí služeb, odkazy na značky
 • Je nezbytné předmět zakázky vymezit tak, aby zadavatel získal srovnatelné nabídky uchazečů (přesně a určitě)
 • Je-li možné na zakázku aplikovat některou z výjimek dle § 18 zákona není nutné postupovat dle pokynů. Tuto skutečnost je zadavatel povinen uvést a případně doložit.
 • O průběhu VŘ musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro kontrolu ze strany RR
 • RR je oprávněna kontrolovat dodržování těchto pokynů a zákonného postupu při VŘ, proto nutná archivace všech dokumentů a dokladů!
hlavn z sady pokyn3
Hlavní zásady Pokynů
 • příjemce je povinen zaslat alespoň e-mailem a sedm kalendářních dní předem OIP pozvánku na zasedání hodnotící komise, probíhá – li toto zasedání po registraci projektu (u zakázek vyšší hodnoty, od 2 mil.+6 mil)
 • VŘ je možno provést i před registrací projektu, výdaje na jeho organizaci však nejsou způsobilé
 • Hodnotící kriteria: vždy dle zákona, tj. ekonomická výhodnost nabídky nebo cena. Včetně stanovení vah a způsobu hodnocení. Není vhodné jako kriterium užívat kvalifikační předpoklady (praxe, vzdělání, zkušenosti).
 • Jsou stanoveny přesné požadavky na obsah výzvy k podání nabídky, podpis
 • Jsou stanoveny požadavky na označování obálek s nabídkami
hodnocen nab dek
Hodnocení nabídek
 • Otevření obálek až po uplynutí lhůty pro podání nabídek
 • 1) kontrola úplnosti - nabídka musí splňovat všechny požadavky stanovené zadavatelem co do předložených dokumentů
 • 2) posouzení a hodnocení - nabídka musí splňovat všechny požadavky stanovené zadavatelem co do věcného obsahu
 • O hodnocení se vždy pořizuje zápis či protokol obsahující rozhodné události
 • Jsou stanoveny požadavky na hodnotitele či na hodnotící komisi (nepodjatost, mlčenlivost, odbornost)
 • Hodnotící kriteria- musí být hodnoceno podle takových, která byla zveřejněna!
poskytov n informac
Poskytování informací
 • Nutnost oznamovat změny výzvy a zadávací dokumentace
 • Nutnost sdělovat odpověď na doplňující dotazy všem možným subjektům
 • Nutnost oznamovat výsledky řízení všem nevyloučeným uchazečům
smlouva s dodavatelem
Smlouva s dodavatelem
 • Uzavřít smlouvu je možné pouze s vítězným uchazečem
 • Úprava textu smlouvy předloženého v soutěži je možná pouze z formálně-právní stránky
 • Dodatkem ke smlouvě nesmí být měněny skutečnosti, které byly předmětem hodnocení nebo byly zásadní pro podání nabídek
 • Podrobnější informace k jednotlivým druhům zakázek dle jejich finanční výše – viz. tabulka
ad region ln rady regionu soudr nosti jihov chod kounicova 13 602 00 brno www jihovychod cz
Úřad Regionální radyregionu soudržnosti JihovýchodKounicova 13, 602 00 Brnowww.jihovychod.cz

Kontakty:

Mgr. Sylva Staníková

právník Kanceláře ředitele

tel. 532 193 520

stanikova@jihovychod.cz