kostnadsfordeling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kostnadsfordeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kostnadsfordeling

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Kostnadsfordeling - PowerPoint PPT Presentation

juliet
141 Views
Download Presentation

Kostnadsfordeling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kostnadsfordeling • Begreper • Direkte og indirekte kostnader (overhead) • Kalkyleobjekt/kostnadsbærer • Kostnadssted • Aktivitet • Trinn i kostnadsfordelingen • Registrering av kostnadsarter direkte på kostnadssteder • Fordeling av de indirekte kostnadene fra serviceavdelinger/fellesaktiviteter til hovedavdelinger/hovedaktiviteter • Fordeling fra hovedavdelinger/hovedaktiviteter til kostnadsobjektene ©aasbø

  2. ©aasbø

  3. Formålet med kostnadsfordelingen • Muliggjør bedre beslutninger • Hvilken pris skal produktet/tjenesten ha • Hvilke kostnader er forbundet med ulike aktiviteter • Skal outsourcing vurderes • Hva skal beholdningene verdsettes til • Hva er lønnsomheten av delresultatenhetene • Fremme en mer effektiv kostnads- og lønnsomhetskontroll • Motivere til kostnadsreduksjoner • Bygge opp under ansvarsregnskapet ©aasbø

  4. Hvorfor dele opp i underenheter(subenheter, overskuddssentre, kostnadssteder,divisjoner, avdelinger) • Nærheten til problemene øker • Lettere å påvirke for den enkelte • Økt motivasjon • Bedre utviklingsmuligheter for ansatte • Økt ansvarsfølelse • Beslutningene taes nærmest problemet • Bedre utnyttelse av ansvarsregnskap ©aasbø

  5. Metoder • Den direkte metoden • Enklest, mest brukt • Kostnadene fordeles direkte til hovedavdelingene. Ser bort fra at serviceavdelinger utfører tjenester for hverandre • Trinnvis fordeling • Kostnadene fordeles først fra serviceavdelingene til de øvrige serviceavdelingene, deretter til hovedavdelingene • Kryssfordeling • Matematisk riktig fordeling • Her kan problemløseren (solver) med fordel brukes ©aasbø

  6. Kostnadsfordeling til produktene • Aktivitetsmål • Skal uttrykke sammenheng mellom aktivitet og kostnad • For eksempel antall enheter, direkte lønn, maskintimer • Hver kostnadsart kan fordeles, men det er lite praktisk • Tilleggssatser • Kronesats eller prosentsats ©aasbø

  7. Aktivitetsbasert kostnadsfordeling • Ved ABC henføres de indirekte kostnadene til aktiviteter og ikke til avdelinger • Det kan være flere aktiviteter i en avdeling • Mer relevant bilde av kostnadene • Spørsmål: Står nytten av aktivitetene i forhold til kostnadene • Viktig å finne fram til riktige kostnadsdrivere • Målsetning: bedre kostnadskalkyler ©aasbø