Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl
Download
1 / 22

Materia?y pochodz? z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Materia?y pochodz? z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl' - julian-patterson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

die Schule - das Schulsystem www.szkolnictwo.pl

szkoła – system szkolny

Arkadiusz Więzowski


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Dzisiejsza lekcja ma na celu: www.szkolnictwo.pl

- zapoznanie nas ze słownictwem związanym z tematem „Schule” - szkoła,

- zapoznanie nas z nazwami przedmiotów szkolnych w języku niemieckim,

- oraz przybliżenie nam niemieckiego systemu szkolnego.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Jakie znamy rodzaje szkół? www.szkolnictwo.pl

der Kindergarten – przedszkole

die Grundschule – szkoła podstawowa ( w Niemczech klasy 1 – 4 )

die Hauptschule – szkoła podstawowa (w Niemczech klasy 5 – 9 )

die Realschule – szkoła realna ( w Niemczech )

die Gesamtschule – szkoła zbiorcza ( w Niemczech)

die Berufsschule – szkoła zawodowa

das Gymnasium – gimnazjum

die Hochschule – szkoła wyższa


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Das Schulsystem in Deutschland www.szkolnictwo.pl

Szkolnictwo w niemczech

Zuerst gehen die Kinder in den Kindergarten.

- Dzieci idą najpierw do przedszkola.

Ab 6 Jahren gehen die Kinder in die Grundschule.

- Od szóstego roku dzieci idą do szkoły podstawowej.

Die Grundschule dauert nur 4 Jahre.

- Szkoła podstawowa trwa tylko 4 lata.

Nach der Grundschule wählen die Schüler die Hauptschule, die Realschule, die

Gesamtschule oder das Gymnasium.

- Po szkole podstawowej uczniowie wybierają szkołę główną, szkołę realną, szkołę zbiorczą albo gimnazjum.

Die Hauptschule dauert 4 bis 5 Jahre. - Szkoła główna trwa cztery do pięciu lat.

Die Realschule dauert 5 Jahre. Sie endet mit der Mittlere Reife.

- Szkoła realna trwa 5 lat. Kończy się ona tak zwaną „małą maturą”.

Die Gesamtschule dauert 9 Jahre. Sie endet mit dem Abitur. - Szkoła zbiorcza trwa

9 lat. Kończy się ona maturą.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Das Schulsystem in Deutschland www.szkolnictwo.pl

Szkolnictwo w niemczech

Das Gymnasium dauert auch 9 Jahre. Das Gymnasium endet mit dem Abitur.

- Gimnazjum trwa również 9 lat. Gimnazjum kończy się maturą.

Nach dem Abi kann man weiter studieren. - Po maturze można dalej studiować.

Die Notenskala ist von 1 bis 6. - Skala ocen jest od 1 do 6.

Ab 5 Klasse lernen die Schuler die Fremdsprachen. (Englisch, Franzsisch, Latein).

-Od 5 klasy uczniowie uczą się języków obcych. ( angielski, francuski, łacina).

Ab 7 Klasse lernen sie die zweite Fremdsprache .

- Od 7 klasy uczniowie uczą się drugiego języka obcego.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Die Noten in Deutschland www.szkolnictwo.pl

Oceny w Niemczech

W Niemczech skala ocen jest taka sama jak w Polsce (od 1 do 6). Działa ona jednak

odwrotnie do polskiej skali ocen. Przykładowo dostając jedynkę (1) w Niemczech to tak, jakbyśmy dostali szóstkę (6) w Polsce. I na odwrót. Szóstka (6) w Niemczech jest równoznaczna z oceną niedostateczną (1) w Polsce.

1 – sehr gut – celujący

2 – gut – bardzo dobry

3 – befriedigend – dobry

4 – ausreichend – dostateczny

5 – mangelhaft – dopuszczający

6 – ungengend – niedostateczny


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Die Fremdsprache www.szkolnictwo.pl

Języki obce

Deutsch – język niemiecki

Latein – łacina

Englisch – język angielski

Russisch – język rosyjski

Französisch – język francuski

Polnisch – język polski

Ich lerne Latein und Russisch. Und du? - Uczę się łaciny i rosyjskiego. A ty?

Ich lerne nur Englisch. - Uczę się tylko angielskiego.

W języku niemieckim nie potrzebujemy używać rodzajników jeśli chodzi o przedmioty szkolne.

Na przykład: Ich habe Mathe. Ich habe Deutsch.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Die Geisteswissenschaft www.szkolnictwo.pl

Nauki humanistyczne

Ethik – etyka

Religion – religia

Philosophie – filozofia

Geschichte – historia

Heute habe ich Religion. Und du? - Dzisiaj mam religię. A ty?

Ich habe Philosophie. Dann habe ich Ethik. - Ja mam filozofię. Potem mam etykę.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Die Naturwissenschaften www.szkolnictwo.pl

Nauki przyrodnicze

Erdkunde / Geografie – geografia

Physik – fizyka

Biologie (Bio) – biologia

Mathematik (Mathe) – matematyka

Chemie – chemia

Am Dienstag habe ich Bio. Und du? - We wtorek mam biologię. A ty?

Ich auch. Aber ich habe noch Mathe und Physik.

- Ja też. Ale mam też matematykę i fizykę.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Andere F www.szkolnictwo.plächer

Inne przedmioty

Informatik – informatyka

Sport – wychowanie fizyczne

Kunst – plastyka

Musik – muzyka

Was hat jetzt Thomas? Hat er Musik? - Co ma teraz Tomek? Ma muzykę?

Nein, Thomas hat jetzt Kunst. - Nie, Tomek ma teraz plastykę.

Welche Klasse hat jetzt Sport? - Która klasa ma teraz wychowanie fizyczne?

Sport hat jetzt Klasse 4b. - Wychowanie fizyczne ma teraz klasa 4b.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Der Stundenplan www.szkolnictwo.pl

Plan lekcji – czyli jak spytamy się o lekcje

Wie viele Stunden hast du am Montag, Matrin?

- Marcin, ile masz lekcji w poniedziałek?

Am Montag habe ich 5 Stunden. – W poniedziałek mam 5 lekcji.

Wie viele Stunden hat Lukas am Dienstag? - Ile lekcji ma Łukasz we wtorek?

Lukas hat am Dienstag 7 Stunden. - Łukasz ma we wtorek 7 lekcji.

Was hast du am Freitag? - Co masz w piątek?

Ich habe Englisch, Mathematik , Biologie und 2 Stunden Deutsch.

- Mam angielski, matematykę, biologię i dwie godziny niemieckiego.

Was hat Lukas am Donnerstag? - Co ma Łukasz w czwartek?

Am Donnerstag hat Lukas 2 Stunden Deutsch, Erdkunde und Musik.

- W czwartek Lukasz ma 2 godziny niemieckiego, geografię i muzykę.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Was haben wir im Federmäppchen? www.szkolnictwo.pl

Co mamy w piórniku?

der Bleistift – ołówek

der Kugelschreiber – długopis

das Lineal – linijka

der Füller – pióro

die Schere – nożyczki

die Patrone – zakreślacz (flamaster)

der Radiergummi – gumka

der Zirkel – cyrkiel

der Spitzer – temperówka

Ich brauche den Radiergummi.

- Potrzebuję gumki do ścierania.

Ich habe keinen Kugelschreiber.

- Nie mam długopisu.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Was brauchen wir noch in der Schule? www.szkolnictwo.pl

Czego jeszcze potrzebujemy w szkole?

der Rucksack – plecak

die Tasche – torba

das Heft – zeszyt

das Buch – książka

der Atlas – atlas

die Mappe – mapa

der Taschenrechner – kalkulator

das Turnzeug – strój sportowy.

Wir haben heute Sport aber ich habe kein Turnzeug.

Dzisiaj mamy wychowanie fizyczne ale nie mam stroju sportowego.

Ich brauche den Taschenrechner!

- Potrzebuje kalkulatora!


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Was befindet sich in der Klasse? www.szkolnictwo.pl

Co znajduje się w klasie?

die Tafel - tablica

die Kreide – kreda

der Korb – kosz na śmieci

der Lehrer – nauczyciel

die Lehrerin – nauczycielka

die Schüler – uczniowie

Martin! Komm bitte an die Tafel!

Marcin! Podejdź do tablicy!

Bring mir bitte die Kreide!

Przynieś mi proszę kredę!


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Der Lehrer... www.szkolnictwo.pl

...czyli jaki może być nauczyciel?

anspruchsvoll – wymagający

streng – surowy

erfahren – odpowiedzialny

unerfahren – nieodpowiedzialny

vertrauenserweckend – budzący zaufanie

großzügig – wspaniałomyślny

gerecht – sprawiedliwy

ungerecht – niesprawiedliwy

geduldig – cierpliwy

ungeduldig – niecierpliwy


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Der Sch www.szkolnictwo.plüler...

...czyli jaki może być uczeń?

fleißig – pilny / pracowity

faul – leniwy

begabt – zdolny

schlecht – zły

anwesend – obecny

abwesend – nieobecny

talentiert – utalentowany

systematisch – systematyczny


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Der Sch www.szkolnictwo.plüler / der Lehrer

Uczeń / Nauczyciel – Co mogą robić?

Der Schüler kann:

Uczeń może:

tüchtig lernen – uczyć się pilnie

pauken – kuć

spicken – ściągać

Prüfungen bestehen – zdawać egzaminy

bei der Prüfung durchfallen – oblać egzamin

Der Lehrer kann:

Nauczyciel może:

bestrafen – karać

wenig Geduld haben – mieć mało cierpliwości

die Schüler motivieren – motywować uczniów

genau prüfen – przepytać dokładnie

an Ansehen verlieren – stracić zaufanie


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Der Unterricht www.szkolnictwo.pl

Lekcja

Mein Unterricht beginnt um 8 Uhr und endet um 845 Uhr.

- Moja lekcja zaczyna się o 8 i kończy się o 845.

Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Pro Woche habe ich 30 Stunden Unterricht.

W tygodniu mam 30 godzin lekcji.

Ich habe heute eine Prüfung.

Dzisiaj mam sprawdzian (egzamin).

Ich muss für die Prüfung lernen.

Muszę się uczyć do egzaminu.

Ich bin leider durchgefallen.

Niestety nie zdałem.

Ich habe die Prüfung nicht bestanden und jetzt muss ich die Prüfung wiederholen.

Niestety nie zaliczyłem egzaminu i teraz muszę go powtórzyć.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Die Probleme in der Schule. www.szkolnictwo.pl

Problemy w szkole.

Biologie ist nicht einfach für mich.

- Biologia nie jest dla mnie łatwa.

Ich habe Probleme in Mathe.

- Mam problemy z matematyką.

Mein Deutschlehrer ist nicht nett. - Mój nauczyciel niemieckiego nie jest miły.

Mein Bruder hat Probleme in der Schule. - Mój brat ma problemy w szkole.

Ich verstehe Englisch nicht. - Nie rozumiem angielskiego.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Wortschatz www.szkolnictwo.pl

Dodatkowe słownictwo związane ze szkołą i nauką.

das Unterrichtsjahr – rok nauki

die Schule beenden/ abschließen – skończyć szkołę

das Reifezeugnis – świadectwo dojrzałości

teilnehmen an – uczestniczyć w

die bestandene Prüfung – zdany egzamin

Kurse belegen – uczęszczać na kursy

den Unterricht versäumen – wagarować

schwänzen – wagarować

sitzen bleiben – powtarzać klasę


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Was m www.szkolnictwo.plöchtest du nach der Schule machen?

Co chciałbyś robić po szkole?

Nach der Schule möchte ich weiter lernen.

- Po szkole chcę się dalej uczyć.

Ich will Arzt werden. - Chciałbym zostać lekarzem.

Ich will Lehrer werden. – Chcę zostać nauczycielem.

Nach der Abitur möchte ich das Studium beginnen.

- Po maturze chciałbym rozpocząć studia.

Nach der Schule möchte ich arbeiten. - Po szkole chciałbym pracować.