slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IGNALINA PowerPoint Presentation
Download Presentation
IGNALINA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

IGNALINA - PowerPoint PPT Presentation

jules
210 Views
Download Presentation

IGNALINA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IGNALINA Lietuvos regioninių tyrimų institutas

 2. I dalis:Techninio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo priemonės • Finansavimo šaltiniai: • Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas • Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondas • Techninio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programos priemonės • Pasirengimas eksploatavimo nutraukimui • - strategija 01 10 2002 • - projektai • - GNP iki 2004 10 2002 10 01 • II dalis:Elektros generuojančių pajėgumų atnaujinimo (parengimo dirbti be IAE) priemonės •  Finansavimo šaltiniai: • Savos įmonių lėšos • Atskira eilutė ES biudžete • ES struktūriniai fondai • ES sanglaudos fondai (aplinkosauginėms priemonėms įgyvendinti) • Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas BPD dalis ,,Energetika” 2002 10 01 • III dalis:Ignalinos AE regiono ekonominio ir socialinio restruktūrizavimo priemonės •  Finansavimo šaltiniai: • Valstybinės biudžeto lėšos • Savivaldybių lėšos • Atskira eilutė ES biudžete • ES struktūriniai fondai • ES sanglaudos fondai (aplinkosauginėms priemonėms įgyvendinti) • Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondas BPD dalis Ignalinos AE regionui atskiru bloku (LRTI) projektas 2002 09 23 Lietuvos regioninių tyrimų institutas Valstybinės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo planas

 3. IGNALINOS AE REGIONO EKONOMINIO IR SOCIALINIO RESTRUKTŪRIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS Lietuvos regioninių tyrimų institutas

 4. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Vyriausybės teisiniai dokumentai, strategijos: • Bendrasis programavimo dokumentas 2004 – 2006 m. (projektas). – V., - 2002. • Lietuvos ūkio ilgalaikė plėtros 2002-2015 m. strategija. – V., - 2002. • Energetikos plėtros strategija iki 2015 m. – V., - 2002. • Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programa. – V., - 2001. • Sprendimas dėl Ignalinos AE regiono savivaldybių priemonių įtraukimo į Bendrąjį programavimo dokumentą. - Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros taryba. – 2002 m. birželio 21 d. Nr.11, Zarasai.

 5. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Studijos, tyrimai • Ignalinos AE regiono ilgalaikio subalansuoto vystymo strategija. – V., - • Ignalinos atominės elektrinės uždarymo regioninių socialinių pasekmių įvertinimas// Ignalinos AE uždarymo techninių, ekonominių, aplinkosauginių ir socialinių pasekmių įvertinimas. - TŪB “Abišala ir partneriai. Konsultacinė firma”, Vilnius, 1999. • Branduolinės inžinerijos specialistų paruošimas ir jo kaina// Ignalinos AE uždarymo techninių, ekonominių, aplinkosauginių ir socialinių pasekmių įvertinimas. - TŪB “Abišala ir partneriai. Konsultacinė firma”. – V., - 1999. • Socialiniai Ignalinos AE uždarymo padariniai: bazinė informacija ir kai kurios pirminės socialinių kaštų skaičiavimo prielaidos// Ignalinos AE uždarymo techninių, ekonominių, aplinkosauginių ir socialinių pasekmių įvertinimas. - TŪB “Abišala ir partneriai. Konsultacinė firma”. – V., - 1999. • Ignalinos AE uždarymo ekologinių padarinių ir kaštų įvertinimo prielaidos// Ignalinos AE uždarymo techninių, ekonominių, aplinkosauginių ir socialinių pasekmių įvertinimas. - TŪB “Abišala ir partneriai. Konsultacinė firma” – V., - 1999. • Ignalinos AE uždarymo makroekonominės, socialinės, ekologinės pasekmės (Galutinių ataskaitų santrauka)// Ignalinos AE uždarymo techninių, ekonominių, aplinkosauginių ir socialinių pasekmių įvertinimas. - TŪB “Abišala ir partneriai. Konsultacinė firma” – V., - 1999. • Ignalinos rajono SVV plėtros iki 2005 m. programa. – Ignalina. – 2000. • Ignalinos rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2010 metų programos įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas. – Ignalina. – 2000. • Zarasų rajono ekonomikos ir verslo plėtros iki 2005 metų programa. – Zarasai.- 1999. • Nacionalinė energetikos strategija. – Lietuvos energetikos institutas.- Kaunas. – 2000. • Zarasų raj. Savivaldybė. Dėl planuojamų įgyvendinti projektų aprašymo. • On the approval of the decommissioning programme for the unit one of state company Ignalina Nuclear Power Plant • List of implementation measures of the decommissioning programme for the unit one of state enterprise Ignalina Nuclear Power Plant • Techninė pagalba Ignalinos AE uždarymo socialinių kaštų studijai. Socialinių kaštų studija (Galutinė ataskaita) (Projekto Nr. LI9806.02).- IMC Consulting Ltd, TŪB “Abišala ir partneriai. Konsultacinė firma” ir kt.- V. - 2001 • Techninė pagalba Ignalinos AE uždarymo socialinių kaštų studijai. Ignalinos regiono regeneravimo strategija ir Plėtros plano metmenys (Galutinė ataskaita) (Projekto Nr. LI9806.02).- IMC Consulting Ltd, TŪB “Abišala ir partneriai. Konsultacinė firma ir kt.- V. - 2001 • Miesto plėtros ir investicijų pritraukimo galimybių studija. - Visagino miesto savivaldybė, 2000 m. – 49 p. • Программа развития Висагинаса на период 2001 – 2030 гг. - Общ. Совет развития Висагинаса. – 2001. • Investicijų Ignalinos rajone galimybių studija. - UAB “Investicinių projektų konsultantai”, Vilnius.- 2001. • Juozas Adamonis Informacinės technologijos Lietuvos rajonų savivaldybėse 2001

 6. Iki 2015 m. Priemonių planas 2007-2009 m. 2004-2006 m. Prioritetinės plėtros kryptys Vizija Regiono SWOT analizė Sektorinė SWOT analizė Sektorinė SWOT analizė Sektorinė SWOT analizė EKONOMINĖS- SOCIALINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ Makro aplinkos tendencijų vertinimas Tarptautinių tendencijų vertinimas Vyriausybės strateginių, normatyvinių dokumentų, anksčiau atliktų studijų Ignalinos AE uždarymo klausimais analizė

 7. Lietuvos regioninių tyrimų institutas

 8. Lietuvos regioninių tyrimų institutas

 9. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Regionų plėtra, jos planavimas yra kompleksinė problema, apimanti begalę veikiančių jėgų, institucijų ir struktūrų vietiniame, regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje

 10. Socialinė Ekonominė Politinė- teisinė Ekologija Technologinė Žmogiškieji ištek liai Ūkio infras truk tūra Gamyba ir paslau gos Žuvininkystė Transportas Ignalinos AE regionas Finansiniai ištekliai Žinios ir gebėjimai Iniciatyva Užimtumas Profesinis rengi mas Kultūros in Frastruk tūra Pramonė, verslas Informacinė visuo menė Moksliniai tyrimai Aplinkosauga Žemės ūkis Turizmas Energetika

 11. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Ignalinos AE regiono ekonominio ir socialinio restruktūrizavimo strategija

 12. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Depresinių regionų ekonominės plėtros stabilumo pagrindas: • Mokslui imlių šakų plėtra • Paslaugų sektoriaus plėtra • Turizmo sektoriaus plėtra

 13. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Neigiami regiono plėtros aspektai: • Menkai išplėtotas gamybos sektorius • Nepakankama transporto infrastruktūra • Neišugdyta verslininkiškumo patirtis veikti rinkos sąlygomis

 14. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Ignalinos AE regiono privalumai: • iš dalies funkcionuojančios industrinės zonos su neblogai išsilaikiusia inžinerine infrastruktūra, • neblogai išplėtota ir palyginti tankia profesinio rengimo sistema, nors ji ir nepakankamai neišnaudota, • turimas unikalus rekreacinis potencialas • ir kt.

 15. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Tai - naujos didesnę pridedamąją vertę kuriančios pramonės plėtra, parama šiuo metu veikiančioms gamybinėms įmonėms, o taip pat profesinio rengimo, turizmo bei žemės ūkio sektorių, transporto ir energetikos infrastruktūros parengimas ir pritaikymas regiono, o taip pat platesnio masto - Lietuvos, tiek ir Europos poreikiams tenkinti.

 16. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Ignalinos AE regiono ekonominio ir socialinio restruktūrizavimo priemonių planas

 17. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Priemonių plano finansavimo poreikio 2004 – 2006 m. struktūra

 18. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Parama gamybiniam sektoriui ir paslaugoms • Pramonė ir verslas, • Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra, • Turizmas, • Žemės ūkis (įskaitant ir kaimo plėtrą, miškų ūkį bei žuvininkystę).

 19. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Priemonių plano finansavimo poreikio 2004 – 2006 m. struktūra

 20. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Parama žmogiškųjų išteklių plėtra • užimtumas, • aktyvios darbo rinkos priemonės bei profesinis rengimas

 21. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Priemonių plano finansavimo poreikio 2004 – 2006 m. struktūra

 22. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Socialinė ir ekonominė infrastruktūra • transportas, • energetika, • aplinkos apsauga, • informacinės visuomenės ir informacinės technologijos, • sveikatos apsauga • kultūros paveldo infrastruktūra

 23. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Priemonių plano finansavimo poreikio 2004 – 2006 m. struktūra

 24. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Ignalinos AE regiono ekonominio ir socialinio restruktūrizavimo priemonių plano finansavimas 2004 – 2006 ir 2007 – 2009 m.