slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Financování regionálního školství, pohled z praxe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Financování regionálního školství, pohled z praxe - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

PaedDr. Pavel Schneider vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje 6. listopadu 2013. Financování regionálního školství, pohled z praxe Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních. Již druhý pokus o reformu financování školství nevyšel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Financování regionálního školství, pohled z praxe' - jules


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PaedDr. Pavel Schneidervedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje6. listopadu 2013
 • Financování regionálního školství, pohled z praxe
 • Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních
ji druh pokus o reformu financov n kolstv nevy el
Již druhý pokus o reformu financování školství nevyšel
 • Jde o reformu školství, nikoli o reformu financování.
 • Vedení ministerstva nedokázalo připravit k diskuzi ucelenou reformu, která by zahrnovala všechny aspekty.
 • Ministerstvo přesouvá odpovědnost a povinnost financování školství na zřizovatele – tedy na kraje, obce, církve a soukromé subjekty.
 • Byla opuštěna základní myšlenka financování na třídu.
slide3
Základní myšlenkou financování na třídu je rozdělování prostředků podle počtu tříd ve škole, při určení minimálního a optimálního počtu žáků ve třídě. Třídy s optimální velikostí jsou financovány maximálně, větší a menší třídy než

optimální jsou financovány úměrně méně.

Pokud takto rozdělené prostředky nestačí na financování školy, musí rozdíl dofinancovat zřizovatel.

Jaká je však optimální a minimální velikost třídy?

slide4
Princip financování na třídu je dlouhodobě školami preferován.
 • Ovšem spor by se měl vést o velikost ideální třídy a o konkrétních pravidlech financování.
slide5
Nejasně je popsáno financování služeb a škol neposkytujících stupeň vzdělání – (jídelny, družiny, kluby, DDM, ZUŠ, dětské domovy, pedagogickopsychologické poradny…) a nepedagogických pracovníků .
slide6
Neřešena je problematika speciálních škol, asistentů pedagoga, prostředky na integraci žáků se specifickými potřebami.
slide7
Ze stručného výpisu problémů vyplývá, že návrh nového financovaní je zatím nedopracovaný, neodpovídá na mnoho problémů.
 • Ředitelé škol a zřizovatelé by měli velmi pečlivě sledovat probíhající diskusi, měli by MŠMT sdělit své výhrady a své obavy.
slide8
Nový systém financování by měl jasně definovat vztahy mezi státem a zřizovateli.
 • Nemělo by docházet k dohadům, co kdo má financovat,
 • přímé náklady na vzdělávání by měly být financovány státem, provozní náklady zřizovateli.
 • Je nutná všeobecná shoda nad základními principy rozvoje školství, shoda odborná i politická, projednána tak pečlivě, aby se v dalších letech radikálně neměnila podle momentálních zájmů vítězných politických uskupení.
financov n roku 2013
Financování roku 2013
 • Trvá problém přerozdělení v podstatě stejného objemu finančních prostředků státního rozpočtu v kap. 333 MŠMT s cílem navýšit platy pedagogů, dle nové tabulky - se sníženým ohledem na kvalifikaci a praxi.
 • Vytrácí se odměňování kvality – minimální osobní ohodnocení a odměny
 • Možnost přesunu mzdových prostředků mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky
 • Navýšení prostředků na ONIV o 120%
postup k sk p i prav rozpo tu 2013
Postup KÚ SK při úpravě rozpočtu 2013
 • Prioritou zůstává zafinancování nárokových složek platů – při odpovídajícím počtu zaměstnanců.
 • V říjnové úpravě rozpočtu platů byly zohledněny změny v počtech žáků v novém školním roce.
 • Vzhledem k výraznějšímunárůstu počtu žáků v segmentu základního školství není toto navýšení absolutní.
 • Byl navýšen rozpočet krajských prostředků na opravy a havárie.
slide11
Nemocenská po dobu třech týdnů se i nadále hradí z ONIV, v případě nedostatku finančních prostředků na nemocenskou bude nutné žádat o přesun z limitu prostředků na platy pedagogů/nepedagogů (škola-kraj-MŠMT).
slide12
Rozvojové programy „Specifika a hustota“ a „Posílení platů pedagogů“ nejsou v tomto roce poskytovány, jejich objem byl přesunut do normativního rozpisu.
 • Komisaře a hodnotitele písemných prací maturitní zkoušky bude odměňovat Centrum. Náhradu mzdy, pracovní volno členům zkušebních komisí bude poskytovat zaměstnavatel z prostředků na platy poskytnutých normativně. Cestovní náhrady bude poskytovat škola, ve které se zkoušky konají.
slide13
Pokud škola považuje stanovený rozpočet za nedostatečný, může požádat o projednání obec s rozšířenou působností (obecní školy), která požadavek doplněný o vlastní stanovisko postoupí krajskému úřadu. Vzhledem k disponibilním zdrojům je předmětem (nenormativních) úprav rozpočtu v průběhu roku (v rámci dohodovacího řízení, popř. později) dofinancování pouze nárokových složek platu.
aktu ln probl my rozpo tu kolstv k sk
Aktuální problémy rozpočtu školství KÚ SK
 • Financování asistentů pedagoga

Diskuse s ombudsmanem, pouze doplnění financování k normativnímu základu, nevyjasněnost státní koncepce péče o děti vyžadující zvláštní péči, podpora inkluze bez hranic z centra bez vazby na financování, chybějící centrální metodické vedení poradenských služeb

slide15
Nárůst počtu žáků mateřských a základních škol
 • Úbytek počtu žáků v segmentu středních škol – především v oblasti učilišť, částečná stabilizace díky stipendiím
 • Tlak na zvýšení kapacit družin – (v SK strop 75% dětí 1.stupně)
 • Tlak na zvýšení kapacit ZUŠ – (MŠMT nepodporuje, nevnímá specifickou situaci SK)
probl my spr vn ho zen
Problémy správního řízení
 • Rozhodování o asistentech pedagoga

KÚ určuje pouze vznik funkce nikoli zajištění 100% financování.

 • Odvolací řízení přijímaní do MŠ a ZŠ

Kritéria přijetí, individuální rozhodování, kritika ombudsmana, absolutní přednost předškoláků, školské obvody, svazkové školy

 • Odvolací řízení maturit

Spolupráce s CERMATem

finan n kontroly ve kol ch a kolsk ch za zen ch
Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních
 • Prováděné nejčastěji ČŠI a zřizovatelem.
 • Závěry kontrol ČŠI řeší zřizovatel (Rada), Krajský úřad ale i policie a soudy !!
 • Porušení rozpočtové kázně – možnost odvolání (MF), žádost o odpuštění odvodu a penále, návrh řešení
 • Porušení zákona a vyhlášek
 • Snížení (zvýšení) nenárokových složek platu, možnost odvolání z funkce
nej ast j chyby
Nejčastější chyby
 • Špatně vyplněné výkazy – neoprávněné čerpání prostředků
 • Financování do výše kapacity, problém družin
 • Mzdová problematika, přidělování příplatků, tříd a stupňů
 • Nenárokové složky platu řediteli schvaluje a přiděluje zřizovatel (Rada).
 • Jedna pracovní smlouva na více druhů práce – (učitel, vychovatel)
slide19
Nájemní smlouvy – pravidla zřizovatele, vnitřní předpis, aktivity učitelů, kroužky…
 • Fondy, investiční akce – pravidla zřizovatele, odpisové plány, limity, výběrová řízení, dělené zakázky, vícepráce…
 • FKSP, potravinové doplňky, občerstvení, služební cesty, diáře, pohřební kytice
 • Účtování, investice, neinvestice, soubory (nábytek), časové rozlišení, hospodářský výsledek
slide20
Evropské projekty
 • Studium příruček, výběrová řízení, dodržení projektu – obsahově, časově i finančně
 • Výkazy práce, obsahová jasnost a výstižnost, kontrola výstupů, dvojí odměna za jednu práci
 • Maximálně 1,5 úvazku u jednoho zaměstnavatele (pouze u učitelů)
ad