slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Organické látky kontaminující prostředí - uhlovodíky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Organické látky kontaminující prostředí - uhlovodíky - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Organické látky kontaminující prostředí - uhlovodíky. Hlavní zdroj: Produkty z ropy Ropné látky - n-alkany - např. n-pentan - iso-alkany – rozvětvené – např isopentan (tj. 2-methylbutan) - cykloalifatické uhlovodíky – např. cyklohexan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organické látky kontaminující prostředí - uhlovodíky' - jui


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Organické látky kontaminující prostředí - uhlovodíky

Hlavní zdroj: Produkty z ropy

Ropné látky - n-alkany - např. n-pentan

- iso-alkany – rozvětvené – např isopentan (tj. 2-methylbutan)

- cykloalifatické uhlovodíky – např. cyklohexan

- aromatické uhlovodíky – monocyklické – např. benzen

- polycyklické (PAU) - např. naftalen (nejjednodušší PAU)

Uhlovodíky mohou být substituované – např. fenoly (-OH skupina), halogenderiváty apod.

V ropných uhlovodících nejsou primárně zastoupeny nenasycené uhlovodíky – alkeny a alkiny.

Směsi uhlovodíků: C4 – C12 benziny, C12 – C18 petroleje, C16 – C24 topné oleje, C24 – C40 mazací oleje

Isooktan - 2,2,4-trimethylpentan nejdůležitější složka automobilového benzínu, jejíž procentuální obsah determinuje tzv. oktanové číslo

Vzorec vyjádřen spojnicemi (jednoduchými vazbami) mezi uhlíkovými atomy (H atomy není nutno u uhlovodíků vypisovat)

slide2

Organické látky kontaminující prostředí - PAU

Antropogenním zdrojem polycyklických aromatických uhlovodíků jsou nejčastěji spalovací procesy, zjm. nedokonalé spalování tuhých a kapalných paliv (doprava), odpadů, lesní požáry apod. Dále pak průmyslové technologie (výroba koksu, krakování ropy), dehtové nátěry a impregnace, splachy s asfaltových povrchů vozovek apod.

fluoranthen

pyren

chrysen

benz[a]anthracen

benzo[a]pyren

anthracen

fenanthren

acenaftylen

acenaften

fluoren

slide3

Organické látky kontaminující prostředí - PAU

benzo[k]fluoranthen

benzo[b]fluoranthen

benzo[g,h,i]perylen

indeno[1,2,3-c,d]pyren

dibenz[a,h]anthracen

dibenz[a,j]anthracen

Polycyklické aromatické uhlovodíky se 4 – 6 kondenzovanými kruhy (především benzo[a]pyren, benzofluorantheny, indeno[1,2,3-c,d]pyren, benz[a]anthracen, dibenzanthraceny, chrysen, benzo[g,h,i]perylen) vykazují karcinogenní vlastnosti.

slide4

Organické látky kontaminující prostředí – aromatické uhlovodíky

Koncentrace PAU ve vodách se obvykle pohybují v úrovni desítek až stovek ng.l-1 , koncentrační úroveň monocyklických aromatických uhlovodíků bývá vyšší – jednotky až desítky μg.l-1

toluen o-xylen m-xylen p-xylen styren

methylbenzen 1,2-dimethylbenzen 1,3-dimethylbenzen 1,4-dimethylbenzen

ethylbenzen isopropylbenzen

2-propylbenzen

Větší podíl uhlovodíků bývá adsorbován na nerozpuštěných látkách – sedimentech řek a nádrží

slide5

Organické látky kontaminující prostředí – halogenderiváty

V přírodě se prakticky netvoří žádné halogenované organické látky – halogenderiváty kontaminující prostředí jsou výhradně antropogenního původu – chemický průmysl, čistírny, zemědělství – pesticidy, konzervační prostředky)

Chloralkany, chloralkeny – odmašťovací, čistící prostředky, rozpouštědla

Chlorcykloalkany, chlorcykloalkeny – pesticidy

Chlorované aromatické uhlovodíky mono-, di-, trichlorbenzeny – rozpouštědla

hexachlorbenzen - pesticid

Chlorfenoly mono-, di-, trichlorfenoly, pentachlorfenol – konzervační látky

chlorethylen – vinylchlorid tetrachlorethylen mono-, di-, tri-, tetrachlormethan apod.

hexachlorcyklohexan (HCH)

slide6

Organické látky kontaminující prostředí – halogenderiváty - PCB

Polychlorované bifenyly – PCB – teoreticky možných 209 derivátů s jedním až 10 atomy Cl v molekule s různou polohou. Hovoří se o tzv. kongenerech označovaných pořadovým číslem dle počtu a poloh atomů chloru v molekule

slide7

Organické látky kontaminující prostředí – PCDD, PCDB

Polychlorované dibenzodioxiny PCDD a dibenzofurany PCDF - tricyklické aromatické sloučeniny s různým počtem atomů Cl v molekule.

Velmi jedovaté látky vznikající zjm. nedokonalým spalováním organických odpadů obsahujících chlor (PVC apod.). Dále vznikají jako vedlejší produkt v chemickém průmyslu při výrobě halogenderivátů.

Polychlorované difenylethery PCDE

Polychlorované dibenzothiofeny PCDT

slide8

Organické látky kontaminující prostředí – pesticidy

1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorofenyl)ethan

DDT (insekticid – používán do 70-tých let)

Polychlorcyklodieny – např. heptachlor

1,4,5,6,7,8,8-heptachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden

Organofosfáty

(nervově paralytický jed) – chemická bojová látka

(insekticid)

Parathion

slide9

Organické látky kontaminující prostředí – tenzidy

 • Tenzidy - povrchově aktivní látky (PAL), tj. látky (organické) koncentrující se na fázovém rozhraní, čímž je snižována mezifázová, resp. povrchová energie.
 • V soustavě kapalina – plyn se v důsledku adsorpce tenzidů snižuje povrchové napětí, což se vizuálně projevuje pěněním. V soustavě kapalina- kapalina nebo kapalina – tuhá látka se snižuje mezifázové napětí na fázovém rozhraní, čímž je významně podpořeno oddělování - desorpce částic např. z textilních vláken - lze hovořit o pracím účinku.
 • Povrchová aktivita tenzidů je dána stavbou molekuly, která musí obsahovat dlouhý hydrofobní uhlovodíkový řetězec (C8 a delší) a alespoň jednu (koncovou) hydrofilní skupinu.
 • Typy tenzidů:
 • aniontové (anionaktivní) – hydrofilní skupina disociuje na anion – má záporný náboj
 • kationtové (kationaktivní) – hydrofilní skupina disociuje na kation – má kladný náboj
 • neionogenní – nedisociují, rozpouštějí se solvatací většího počtu nedisociovaných hydrofilních skupin
 • amfolytické – mohou nabývat aniontového nebo kationtového charakteru v závislosti na pH prostředí (mají skupiny disociující jako anion i skupiny disociující s kladným nábojem.
 • V současnosti jsou v pracích apod. prostředcích používány pouze dobře biologicky rozložitelné tenzidy. V této souvislosti je problém možné kontaminace vod a prostředí tenzidy účinně eliminován.

Aniontové: mýdlo R.COONa, R.COOK

sodné nebo draselné soli vyšších alifatických (mastných) kyselin přírodního původu (C16 – C18)

slide10

Organické látky kontaminující prostředí – tenzidy

Aniontové:

alkylsulfáty (alkylsírany)

Alkylsulfonany a alkensulfonany – obsahují vazbu –C-S , která (na rozdíl od alkylsulfátů –C-O-S) nepodléhá hydrolýze

Alkylbenzensulfonany ABS (správně sulfofenylalkany).

Rozvětvené ABS – viz příklad dole jsou biologicky těžko rozložitelné – jejich používání v běžných pracích prostředcích je nepřijatelné

Tetrapropylenbenzensulfonan TBS

slide11

Organické látky kontaminující prostředí – tenzidy

Kationtové:

Nejčastěji kvarterní amoniové a pyridiniové sloučeniny

hexadecyltrimethylamoniumbromid nebo chlorid

hexadecylpyridiniumchlorid nebo bromid

alkyl-dimethylbenzylamoniumchlorid

Neionogenní:

Nejčastěji tzv. adukty ethylenoxidu s etherovým, aminovým, amidovým nebo esterovým můstkem spojujícím hydrofilní polyethylenoxidovou část molekuly s částí alkylovou - hydrofobní

ad