slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
หลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

หลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย - PowerPoint PPT Presentation


  • 226 Views
  • Uploaded on

หลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย. www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล. วัตถุประสงค์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'หลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย' - judith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
www.star-is-born.com

สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

slide4
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการให้คำปรึกษา ทั้งยังได้ฝึกประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้มีความมั่นใจและพร้อมที่จะให้คำปรึกษา

slide6
กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วนงาน ผู้จัดการ

slide7
หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร 1 วัน)

1. หลักการและความรู้ทั่วไปการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

2. การให้คำปรึกษาคืออะไร

3. เป้าหมายของการให้คำปรึกษา

4. หลักของการให้คำปรึกษา

5. ประเภทของการให้คำปรึกษา

6. ลักษณะของการให้คำปรึกษา

7. ทักษะการให้คำปรึกษา

8. ขั้นตอนการให้คำปรึกษา

9. ข้อควรระวังของผู้ให้คำปรึกษาขณะให้คาปรึกษา

10. คุณลักษณะของผู้ให้คำปรึกษา

11. จรรยาบรรณที่สำคัญผู้ให้คำปรึกษา

slide9
รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย 40 %

2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนา เสนอผลงาน กลุ่ม 30 %

3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

วิทยากร

อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ

slide10
ผู้ประสานงานหลักสูตร

คุณ...........................................................

โทรศัพท์..................................................

www.star-is-born.com

สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

www.watanyoo.com

ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล

slide11
หลักสูตร : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง

(Counseling techniques to adjust behavior)

บรรยาย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ

วันที่สัมมนา : วันที่..........เดือน........................ 2557

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ...................................................

วิทยากร : อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ

www.star-is-born.com

สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

***โปรโมชั่นพิเศษ  2,999 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)***

รวม ( เอกสาร / ชา / กาแฟ / อาหารกลางวัน )

และรับส่วนลดอีก 500 บาทเมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ วันที่.................... 2557

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%

ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

ad