1 / 13

PREDMETNI ODVISNIKI ZA GLAGOLI ZAHTEVNE VSEBINE in NAMERNI ODVISNIKI

PREDMETNI ODVISNIKI ZA GLAGOLI ZAHTEVNE VSEBINE in NAMERNI ODVISNIKI. 1. Predmetni odvisniki za glagoli zahtevne vsebine. Kadar ŽELJE, UKAZE, ZAHTEVE in PREPOVEDI postavimo v odvisni govor , dobimo predmetne odvisnike zahtevne vsebine. (ex. Prosim, da me poslušate ! )

judd
Download Presentation

PREDMETNI ODVISNIKI ZA GLAGOLI ZAHTEVNE VSEBINE in NAMERNI ODVISNIKI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PREDMETNI ODVISNIKI ZA GLAGOLI ZAHTEVNE VSEBINEinNAMERNI ODVISNIKI

 2. 1. Predmetni odvisniki za glagoli zahtevne vsebine • Kadar ŽELJE, UKAZE, ZAHTEVE in PREPOVEDI postavimo v odvisni govor, dobimo predmetne odvisnike zahtevne vsebine. (ex. Prosim, da me poslušate!) I. VEZNIKI: UT =da=naj NE =da ne=naj ne NEVE = in da ne=in naj ne

 3. II. NAKLON: = konjunktiv ISTODOBNOSTI: =konjunktiv prezenta (za glavnimi časi) =konjunktiv imperfekta (za stranskimi časi) = vsi pretekli časi

 4. III. GLAGOLI (ki izražajo ŽELJO, ZAHTEVO, UKAZ, PREPOVED, DOVOLJENJE, SPODBUDO, NASVET…): opto – želim impero – ukažem oro – prosim permitto - dovolim hortor – spodbudim video – pazim na, poskrbim za peto, postulo – zahtevam suadeo - svetujem

 5. Prevedite primere: • Opto, ut venias. = Želim, da prideš. • Opto, ne venias. = Želim, da ne prideš. • Caesar postulavit a Gallis, ut arma deponerent. = Cezar je zahteval od Galcev, naj odložijo orožje.

 6. IV. INDIREKTNI REFLEKSIV: • Pluto a Iove petivit, ut Proserpinam filiam SIBI in matrimonium daret. =Pluton je od Jupitra zahteval, naj mu (!) da hčer Prozerpino v zakon.

 7. V. UT – STAVEK ali ACI? 1. Kadar imajo glagoli govorjenja (DICO, RESPONDEO, SCRIBO, PERSUADEO) zahteven pomen, jim sledi odvisnik z ut/ne. Sicer za njimi stoji ACI. 2. - iubeo +ACI / impero + ut – stavek = ukažem = ukažem - persuadeo + ACI / persuadeo + ut–stavek = prepričam = pregovorim

 8. Prevedite primere: • Dico servum laborare. = Pravim, da suženj dela. • Dico servo, ut laboret. = Pravim (=ukažem) sužnju, naj dela. • Persuasi ei hoc verum esse. = Prepričal sem ga, da je to res. • Persuasi ei, ut maneret. = Pregovoril sem ga, naj ostane.

 9. Usus III, vaja 23

 10. Namerni odvisniki Izražajo namen na vprašanje: ČEMU? S KATERIM NAMENOM? I. VEZNIKI: UT =da bi NE =da ne bi NEVE = in da ne bi

 11. II. NAKLON: enako kot v predmetnih odvisnikih za glagoli zahtevne vsebine: = konjunktiv ISTODOBNOSTI: =konjunktiv prezenta (za glavnimi časi) =konjunktiv imperfekta (za stranskimi časi) = vsi pretekli časi

 12. E tota Graecia magnus numerus hominum Olympiam veniebat, ut ludos spectarent. • Iz vse Grčije je prihajalo veliko število ljudi, da bi gledali igre. • Milites fortiter pugnabant, ut hostes vincerent. • Vojaki so se hrabro borili, da bi premagali sovražnike.

 13. III. INDIREKTNI REFLEKSIV: • Servi fugerunt, ne dominus se puniret. • Sužnji so zbežali, da jih gospodar ne bi kaznoval. • Ullixes socios vocavit, ut sibi adessent. • Odisej je poklical sovražnike, da bi mu pomagali.

More Related