Download
l 4 grammar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L. 4 Grammar PowerPoint Presentation
Download Presentation
L. 4 Grammar

L. 4 Grammar

175 Views Download Presentation
Download Presentation

L. 4 Grammar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. L. 4 Grammar

 2. A wa B ga Verb

 3. A wa B ga Verb

 4. Remember??

 5. (person) WA (thing) GA Wakarimasu.

 6. (person) WA (thing) GA dekimasu.

 7. (person) WA (thing) GA irimasu.

 8. (person) WA (Inanimate object/ event) GA Arimasu. (person) WA (People/animal) GA Imasu.

 9. Negative StatementA wa B wa/ga (Verb)-masen.

 10. (person) WA (thing) WA/GA Dekimasen/ Wakarimasen. Irimasen.

 11. (person) WA (thing) WA/GA Arimasen/ Imasen.

 12. Yes/No questions

 13. Affirmative Answers

 14. Negative Answers

 15. Q: (thing) WA/GA (verb)-masu ka.A: Hai, (verb)-masu./ Iie, (verb)-masen.

 16. Questions –What?

 17. Questions –Who?

 18. Question-Answer

 19. What would be an appropriate question for each of the following answers? • Furansugo ga wakarimasu. • Nihon no kuruma desu. • Inu ga imasu. • Tanaka-san ga irimasu ka. • Keizai desu. • Terebi geemu desu. • Haha no hon desu. • Tenisu ga dekimasu.

 20. Particle WA  Contrast • Supeingo WA wakarimasu kedo, Furansugo WA wakarimasen. • Miruku WA arimasu kedo, satoo WA arimasen. • Tenisu WA dekimasen. (but, I can play other kinds of sports.) • Okane WA irimasen. (but, I need other things.)

 21. A wa B ga # Arimasu/ Imasu

 22. A wa B ga # Arimasu/ Imasu

 23. Particle MO

 24. A wa B MO Verb

 25. A MO B ga Verb

 26. Ko-So-A-DO

 27. Kore wa nan desu ka. (What is this?) ?

 28. Sore wa nan desu ka. (What is thatone close to you?) ?

 29. Are wa nan desu ka. (What is that one over there?) ?

 30. Kore-Sore • Q: Sore wa nan desu ka. • A: Kore wa pen desu. ?

 31. Kore-Sore Q: Kore wa nan desu ka. A: Sore wa pen desu. ?

 32. Dore??

 33. Dore??

 34. Dore??

 35. Dore??