Download
kostra regional stat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOSTRA - regional stat PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOSTRA - regional stat

KOSTRA - regional stat

136 Views Download Presentation
Download Presentation

KOSTRA - regional stat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KOSTRA - regional stat Kvalitetsrevisjon

  2. Revisjon • … en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt

  3. Oppdragsgiver Revisor Revisjonsenhet Trond Ø. Christensen, KRD Harald Opheim, Ementor NordlandHordalandOpplandØstfold Rollefordeling

  4. Revisjonsgrunnlag • handlingsplan • tildelingsbrev • vedtak • krav • møtereferat • … • Revisjonsgrunnlaget spesifiseres på forhånd

  5. Revisjonsobjekt • Fastsettes i revisjonsplanen, og kan være f eks • organisering av samarbeid • opplæring (i kommunene) • informasjon (til kommunene)

  6. Metode • Granskning av dokumenter (handligsplaner, møtereferater osv) • Intervjuer av enkeltpersoner • Observasjoner

  7. Resultater • Alle funn tas opp med den reviderte underveis • Revisor lager en revisjonsrapport med forslag til eventuelle tiltak for forbedring • Oppdragsgiver bestemmer distribu-sjon av rapporten og hvordan rapportens innhold skal benyttes

  8. Når? September 2001

  9. KOSTRA - regional stat Kvalitetsrevisjon