1 / 9

KOSTRA - regional stat

KOSTRA - regional stat. Kvalitetsrevisjon. Revisjon. … en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt. Oppdragsgiver Revisor Revisjonsenhet. Trond Ø. Christensen, KRD

juana
Download Presentation

KOSTRA - regional stat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KOSTRA - regional stat Kvalitetsrevisjon

  2. Revisjon • … en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt

  3. Oppdragsgiver Revisor Revisjonsenhet Trond Ø. Christensen, KRD Harald Opheim, Ementor NordlandHordalandOpplandØstfold Rollefordeling

  4. Revisjonsgrunnlag • handlingsplan • tildelingsbrev • vedtak • krav • møtereferat • … • Revisjonsgrunnlaget spesifiseres på forhånd

  5. Revisjonsobjekt • Fastsettes i revisjonsplanen, og kan være f eks • organisering av samarbeid • opplæring (i kommunene) • informasjon (til kommunene)

  6. Metode • Granskning av dokumenter (handligsplaner, møtereferater osv) • Intervjuer av enkeltpersoner • Observasjoner

  7. Resultater • Alle funn tas opp med den reviderte underveis • Revisor lager en revisjonsrapport med forslag til eventuelle tiltak for forbedring • Oppdragsgiver bestemmer distribu-sjon av rapporten og hvordan rapportens innhold skal benyttes

  8. Når? September 2001

  9. KOSTRA - regional stat Kvalitetsrevisjon

More Related