1 / 12

Este traballo é bastante complexo.

Este traballo é bastante complexo. Pode realizarse individualmente, seleccionando só algúns apartados. Se participa máis dun alumno na elaboración deberá indicarse a súa implicación no traballo e os apartados elborados por cada membro.

juana
Download Presentation

Este traballo é bastante complexo.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Este traballo é bastante complexo. • Pode realizarse individualmente, seleccionando só algúns apartados. • Se participa máis dun alumno na elaboración deberá indicarse a súa implicación no traballo e os apartados elborados por cada membro. • Todos o integrantes do grupo deberán participar na presentación.

 2. C a r l o s I José Otón Mallo joeotonmallo@gmail.com

 3. INTRODUCIÓN INTRODUCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor Estades elegantemente vestidos con traxes do século XVI no palacio de Carlos I. Sodes un bufón na Corte española. A súaMaxestade, o Rei, míravos de lonxe e fíxase en vos. Faivos un aceno para que vos aproximedes a el. Que quererá todo un Emperador dun pobre bufón como eu? - Bufón, estadesdisposto a seguirme e aconsellarmenasmiñasviaxes para poder relatar áspersoasmáis importantes do meu reino os meus devenires polos meus dominios? - Gozaredescomigo de boas viandas e melloresviños. Pero tamén seguro que pasaredes medo nas batallas que deberemos afrontar. Carlos I de España e V de Alemaña, levarache polos seus extensos dominios, coñecerás as súasposesións e a súaapaixonante biografía, pero tamén te enfrontarás aosseusinimigos políticos nunhaviaxe a través do tempo que che vai gustar. Acompáñasnos? Adiante.

 4. TAREFA INTRODUCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS aVALiACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor Somos un bufón na corte do monarca máis importante do século XVI: Carlos I de España e V de Alemaña. Seguímolo, non nos separamos del e anotamos no noso diario os acontecementos máis importantes que van xurdindo na súa vida. Cada acontecemento que creades de interese para coñecer mellor ao Emperador ídelo ir reflectindo nun diario, no que incluiredes, ademais as imaxes dos feitos. Non esquezades deixar constancia dos consellos que vos pida o Rei e que podedes darlle para que todo vaia ben.

 5. PROCESO 1 INTRODUCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor Ides formar un grupo de catro, entre mozos e mozas. 1.- Confeccionaredes un mapa de conceptos no que queden claros os aspectos máis importantes sobre a sociedade e sobre os aspectos políticos do reinado de Carlos V. 2.- Elaborar unha árbore xenealógica 3.- Agora ides confeccionar un pequeno ficheiro con algúns datos sobre a súa vida 4.- Facer un cadro no que aparezan organizadas as posesións que herdou o monarca: por unha banda as que viñan da súa familia paterna, e outra aquelas que herdou da súa nai Juana e os seus avós os Reis Católicos. Reflectilas nun mapamundi

 6. PROCESO 2 INTRODUCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor 5.- Facede un esquema do ocorrido coas “comunidades” outro coas “xermanías”. Esta información debe de estar ben organizada ao redor dos seguintes aspectos: -Lugar onde se deron. -Que eran? -Personaxes principais. -Desenvolvemento. -En que acabaron? • 6.- Facede unha presentación en Impress ou P. Point sobre a batalla de Múlhberg na que aparezan: • 1.Adversarios na batalla. • 2.Causas que a produciron. • 3.Desenvolvemento. • 4.Desenlace. 7.- Facede unha liña do tempo, na que aparezan os principais acontecementos que tiveron lugar no reinado de Carlos I de España e V de Alemaña.

 7. PROCESO 3 INTRODUCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor • Ben, xa aprendestes unha chea de cousas sobre a vida do Emperador Carlos e sobre a sociedade da época. Agora chega o momento de realizar a tarefa. Se lembrades, tratábase de elaborar undiario no que se recollesen os aspectos máis importantes da súa historia pero escrito por vós, os bufóns. Tentadeescribílo o máisdetalladamenteposible e, se atopadesen Internet, utilizando o Google, algunhasimaxes que vos parezan oportunas, nondubidedesincluílas no diario. Procurade que sexaimaxeslibres de dereitos de autor. • A partir de agora, cada un de vós vai desempeñar o papel dunbufón na Corte. Lede despacito o papel de cada un dos bufóns e porvos de acordo á hora de traballar. Queda ao vosogusto como facelo. O traballo de cada bufón que desenvolverá da seguinte forma: • O bufón da súainfancia.Acompañarás ao Emperador na súanenez contando todo aquilo que ti consideres de interese. Talvez nos poidas contar como eran os seus pais, quen o educou,... Tenta atopar nas actividades anteriores, todos os detalles que poidas. • O bufón na política interior. O Emperadorxacreceu. Agora tenobrigacións cara ao seu Imperio. Relata a través do diario os feitos máis relevantes encuestións de política interior. Nonesquezas que se trata de facelo coma se o estivesesvivindonese momento. • O bufón na política exterior. Estarás co Emperador nos seus acordos de política exterior. Redactaesesdías de forma os acontecementos e as posturas do Rei. • O Bufón nas batallas. Isto si que é perigoso. Fala co Rei, consúltalle que pasa, conquen se alía, a quen se vai a enfrontar e se hai forma de evitar a batalla. Anota aquí as túasreflexións e as súas.

 8. RECURSOS INTRODUCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor http://bib.cervantesvirtual.com/historia/CarlosV/imagenes.shtml http://www.diomedes.com/carlosV.htm http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5598.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidades_de_Castilla http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_M%C3%BChlberg http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1716.htm

 9. AVALIACIÓN INTRODUCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor • Avaliaranse os distintos aspectos das presentacións: • PRESENTACIÓN. ESTÉTICA  • Facilidade de lectura . Nivel de dificultade de lectura. • Cantidade e calidade das diapositivas presentadas. • PRESENTACIÓN. CONTIDO. • Exactitude do contido. • Claridade. • Ideas clave. • ORAL. • Claridade da exposición • Concisión. • Destacar ideas importantes.Cada un destes aspectos será puntuado de 1-10.

 10. CONCLUSIÓNS INTRODUCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor Ao longo do traballo puidestes coñecer a persoa do rei Carlos I, o monarca con territorios en máis continentes. Coñecestes a vida na súa corte, a súa política fóra e dentro de España. Coñecestes as batallas e contendas á súa chegada a España, os conflitos con aqueles que estaban en contra da súa política... Erades bufóns que estabades xunto ao rei en todos os acontecementos da súa vida, tivestes a oportunidade de darlle consello, baixo o noso punto de vista actual. Pensa na figura do rei na actualidade, crees que ten o mesmo poder ou pola contra a súa figura é un mero papel e o poder está en mans do goberno, representante do pobo español?

 11. CRÉDITOS INTRODUCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor Webquest elaborada utilizando a plantilla de Jordi Díaz Lucea http://www.xtec.es/~jdiaz124/castella/wq/recursoswq/plantillas/plantillaswq.htm Modificando a elaborada  por Manoli Peinado Lorente e Antonio Martínez Sánchez: “Carlos de Gante. Emperador y Rey “ http://www.juntadeandalucia.es/averroes/nsdelapaz/webquests/carlosemperador/index.html

 12. GUÍA PARA O PROFESOR INTRODUCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor

More Related