slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chăm Sóc Tân Tín Hữu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chăm Sóc Tân Tín Hữu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34
jovan

Chăm Sóc Tân Tín Hữu - PowerPoint PPT Presentation

186 Views
Download Presentation
Chăm Sóc Tân Tín Hữu
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Chăm Sóc Tân Tín Hữu Bài 10

 2. Trong Đại Mạng Lệnh của Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu ________ ____ cho chúng ta phải dìu dắt nhiều người làm môn đồ Chúa. truyền lệnh Ma-thi-ơ 28:19

 3. “Môn đồ” • là người theo Chúa Cứu Giê-xu • có đầy sức sống của Ngài • năng động • trưởng thành • có kết quả __________ •là thành viên của một Hội Thánh

 4. Trách nhiệm chăm sóc có 2 thành phần: 1. Chứng nhân 2. Hội Thánh

 5. Các “bậc cha mẹ” có mặt vào lúc “sinh ra” là những người có trách nhiệm ________ trong việc “dưỡng dục. đầu tiên Đừng bao giờ bỏ rơi con đẻ thuộc linh như là một _________. trẻ mồ côi

 6. Điều kiện tiên quyết đểchăm sóc hữu hiệu

 7. Chứng Đạo Hữu Hiệu “Khi người nào nghe đạo nước thiên-đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.” Ma-thi-ơ 13:19

 8. Chứng Đạo Hữu Hiệu “Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.” Ma-thi-ơ 13:23

 9. Tấm Lòng Yêu Thương như “cha mẹ”

 10. Tấm lòng yêu thương Cha “Chúng tôi đã ăn-ở nhu-mì giữa anh em, như người vú săn sóc chính con mình cách dịu-dàng vậy. Vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em.” I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7 Mẹ

 11. Tấm lòng yêu thương Cha Cha “Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối-đãi với mỗi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên-lơn, yên-ủi, và nài-xin anh em ăn-ở một cách xứng-đáng với Đức Chúa Trời.” câu 11-12 Mẹ

 12. Viễn cảnh “Hãy bắt-chước tôi, cũng như tôi bắc-chước Đấng Christ vậy.” I Cô-rinh-tô 11:1

 13. “Ấy là Ngài mà chúng tôi rao-giảng, lấy mọi sự khôn-ngoan răn-bảo mọi người, dạy-dỗ mọi người,hầu cho bày-tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt ĐCT. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ…” Công Khó (tận tụy chăm sóc) Cô-lô-se 1:28-29

 14. Công Khó (tận tụy chăm sóc) “Vậy, hỡi anh em yêu-dấu của tôi, hãy vững-vàng chớ rúng-đông, hãy làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu.” I Cô-rinh-tô 15:58

 15. Chú Trọng! các mối quan hệ hơn phương tiện!

 16. Làm đúng việc (chăm sóc) chưa đủ. Phải làm: • đúng việc • đúng cách! yêu

 17. Câu Kinh Thánh Đảm Bảo “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời.”Giăng 6:47 Bạn không thể _________ sự cứu rỗi cho từng tân tín hữu. bảo lãnh

 18. Chăm Sóc Ngay Sau khi họ cầu nguyện tin Chúa

 19. Dùng tập sách “Sanh Trưởng”

 20. Giấy Khai Sinh Thuộc Linh

 21. Ân Diển Loài Người Đức Chúa Trời Chúa Giê-xu Đức Tin Ôn lại phần trình bày Phúc Âm

 22. Nhấn-mạnh “Năm Phương-Tiện Tăng-Trưởng” 1 Kinh Thánh 2 Cầu-nguyện 3 Thờ-phượng 4 Thông-công 5 Làm chứng

 23. “Hãy ham-thích sữa thiêng-liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn…” I Phi-e-rơ 2:2 ___________ để nhấn mạnh sự quan trong hãy dùng… Kinh Thánh

 24. Hẹn bảy ngày sau gặp lại…

 25. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Phi-líp 4:6 Cầunguyện _________ __ dành thì giờ mỗi ngày để cầu nguyen trò chuyện với Chúa.

 26. “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.”Thi Thiên 122:1 “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.”Giăng 4:24 Thờ phượng ________ ___ - thờ phượng đều đặn tại một Hội Thánh chú trọng dạy dỗ Kinh thánh

 27. “Chúng tôi lấy đều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, vả chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Trời…” I Giăng 1:3 Thông công _____ ___ _ - thông công với các Cơ Đốc Nhân mà sẽ giúp bạn lớn lên trong đức tin

 28. “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta…” Sứ Đồ 1:8 Làm chứng ___________ - làm chứng bằng cách nói cho người khác biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đá làm gì cho mình

 29. Chăm Sóc trong Tuần Lễ Đầu Tiên

 30. Gọi điện thoại ngày thứ Bảy • Một thiếp sinh nhật hoặc thư cá nhân • Trong vòng 24 giờ sau khi thăm viếng • Chăm sóc qua điện thoại • Trong vòng 3 ngày sau chuyến thăm viếng đầu tiên

 31. Cuộc tái thăm viếng sau 7 ngày • Giới thiệu người thăm viếng • Chia xẻ lời chứng khi mới tin Chúa • Đặt lại 2 câu hỏi chẩn đoán • Xác định họ đã áp dụng 5 phương tiện tăng trưởng chưa? • Mở lớp Kinh Thánh đặc biệt • Hỏi thăm nhu cầu và cầu nguyện

 32. Gia đình Hội Thánh địa phương

 33. Hết