Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rekabentuk Pendidikan Kewirausahaan Berkesan Berasaskan Skor Indeks Kewirausahaan untuk Jurusan Teknikal dan Vokasional PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rekabentuk Pendidikan Kewirausahaan Berkesan Berasaskan Skor Indeks Kewirausahaan untuk Jurusan Teknikal dan Vokasional

Rekabentuk Pendidikan Kewirausahaan Berkesan Berasaskan Skor Indeks Kewirausahaan untuk Jurusan Teknikal dan Vokasional

29 Views Download Presentation
Download Presentation

Rekabentuk Pendidikan Kewirausahaan Berkesan Berasaskan Skor Indeks Kewirausahaan untuk Jurusan Teknikal dan Vokasional

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RekabentukPendidikanKewirausahaanBerkesanBerasaskanSkorIndeksKewirausahaanuntukJurusanTeknikaldanVokasionalRekabentukPendidikanKewirausahaanBerkesanBerasaskanSkorIndeksKewirausahaanuntukJurusanTeknikaldanVokasional Prof Dr Nor Aishah Buang Universiti Kebangsaan Malaysia 3 May 2012

 2. Agenda Untuk menjelaskan • CESMED-UKM: Center for Small Medium and Entrepreneurship Development. • Apa itu ujian psikometrik? • Program pendidikankewirausahaan di CESMED-UKM • Mengapa perlu ujian psikometrikindekskewirausahaan? • Ciri-ciri ujian PsikometrikIndekskewirausahaan • Mengapa ujian PsikometrikIndekskewirausahaanmemilih 3 dimensi (sikap, pemikiran dan tingkah laku)?

 3. Agenda 5. Proses yang terlibat dalam membina ujianpsikometrikindekskewirausahaan Nor Aishah (PIKEN). 6. Konsep-konsep dalam ujianpsikometrikindekskewirausahaan Nor Aishah (PIKEN). 7. Testimoni penggunaan PIKEN oleh MDeC, IPT Sumatera dan Kolej Komuniti.

 4. Pengenalan • MenurutAshmore (1990; 1989), lebihdari70% wirausahakecilmenengah di Amerika Syarikat berkelulusanpendidikanteknikaldanvokasional (PTV). • Di negara-negara Asian pula, perancangkurikulum PTV masihbergelutdenganisusamadamenawarkanpendidikanumumataupendidikanvokasional ((Yang, 1998, p. 289).

 5. Pengenalan • Pendidikan umum menghasilkan sumber manusia yang mempunyai kemahiran yang lebih fleksibel untuk mendapatkan pekerjaan manakala PTV menghasilkan sumber manusia yang mempunyai kemahiran spesifik.

 6. Persoalan • Pandanganyang sempittentangapakahpekerjaan yang spesifikyang diperolehiolehlulusan PTV selepastamatpengajian. • Adakahpekerjaaninicukupuntukditawarkankepadamerekaolehmajikan-majikan yang ada di luarsana? Pemikiranuntukbekerjadenganmana-manamajikanselepastamatpengajianharusdiperluaskandenganmempunyaipilihanuntukbekerjasendirisebagaiwirausaha.

 7. Mengapa? • Ada dua kemungkinan. • Pertama, walau pun pendidikan kewirausahaan diberikan kepada pelajar PTV tetapi kurang kesedaran yang serius tentang kepentingan kerjaya kewirausahaan diterapkan dalam kalangan lulusan PTV. • Kedua, pendidikan kewirausahaan yang tidak berkesan.

 8. Scenario in Asian countries… • Entrepreneurship is included in the national curricula for vocational education in a majority of Asian and European countries, at least to some extent. • Moreover, some countries reported that between 90% and 100% of vocational education students participate in entrepreneurship programmes at some point during their vocational education path.

 9. Gap… • In any case, there is in general a perception that there is still a gap to be filled. • Some major reasons for the gap identified are the following: 1. entrepreneurship is not included in all parts of the VET system; 2. student participation is limited; 3. teaching methods are ineffective; 4. the practical element of entrepreneurship is missing; • 

 10. Gap… 5. teachers are not fully competent; 6. entrepreneurship is not linked to specific training subjects or professions; 7. business people are not sufficiently involved.

 11. CESMED-UKM: Center for Small Medium and Entrepreneurship Development. • Pusat yang mengendalikan program pendidikan kewirausahaan yang menyeluruh dari peringkat sekolah hingga ke universiti. • Pendekatan pendidikan berasaskan ‘Black Box Theory’ iaitu kesediaan dalaman individu. • Kesediaan dalaman dikenalpasti dengan menggunakan instrumen yang mengukur indeks kewirausahaan individu dari aspek sikap, pemikiran dan tingkahlaku. • Pendekatan psikometriks.

 12. Mengapaperlupendekatanini? • Penelitian yang dijalankan di UK, USA, Canada dan Europe mendapati outcome program pendidikankewirausahaansekitar4%-7% yang memilihmenjadiwirausaha. • Penelitian di Malaysia iaitu “Impakpendidikankewirausahaan” jugasamadapatannya (4%-7%)(dijalankanolehInstitutKeusahawananNegaramenunjukkanPengalaman di Malaysia pada 2010)

 13. Teorikeusahawanan.. • Kesediaan dalaman individu memainkan peranan yang penting dalam menentukan samada individu itu akan memilih kerjaya kewirausahaan dan seterusnya bertahan dalam perniagaan yang diceburinya. • Kesediaan dalaman yang paling utama adalah sikap, diikuti pemikiran dan akhirnya tingkahlaku persediaan.

 14. Sambung……. d. Berasaskan teori sikap oleh Ajzen (1986) dan ramai lagi.

 15. 1. Apa itu ujian psikometrik? • Ujian psikometrik adalah satu kaedah yang menggunakan instrumen tertentu untuk mengukur kebolehan (ability), personaliti dan minat (interest) individu secara sistematik. • Ujian psikometrik kebolehan-biasanya dalam bentuk soalan aneka pilihan yang dijalankan dalam satu masa yang ditetapkan.

 16. Sambung…….. Terbahagi kepada 2 • Ujian pencapaian (pengetahuan dan kemahiran) • Ujian aptitud (ukuran potensi) 3. Ujian psikometrik personaliti-ukur kecenderungan sifat individu 4. Ujian psikometrik minat-ukur pilihan internal individu terhadap sesuatu seperti kerjaya dll

 17. Sambung…. • Mengapa perkataan PSIKOMETRIK??? • Psiko-perasaan dalaman • Metrik-kombinasi pelbagai aspek psiko individu • Contoh: • Kombinasi aspek sikap dengan keinginan dan kecenderungan kerjaya • Kombinasi aspek pemikiran dengan pilihan kerjayakewirausahaan

 18. 2. Mengapa perlu ujian psikometrikindekskewirausahaan? • Ukuran tahap ciri kewirausahaan (skor=indeks) • Padanan tahap dengan penerangan tentangnya. • Seleksi untuk sesuatu aktiviti atau program • Melakukan intervensi yang relevan

 19. Secara on-line…

 20. Secara on-line….

 21. 3. Ciri-ciri ujian psikometrikindekskewirausahaan Nor Aishah (PIKEN) Mengukur 3 aspek utama (dimensi) • Sikapkewirausahaan • Pemikirankewirausahaan • Tingkah lakukewirausahaan (inisiatifkewirausahaan) Sikap terdiri daripada • Lokus kawalan dalaman (7 item) • Motivasi (8 item) • Keyakinan diri (8 item) • Keperluan pencapaian (8 item) • Mengambil risiko sederhana (7 item) • Nilai moral (7 item)

 22. 4. Mengapa ujian psikometrikindekskewirausahaanAishah (PIKEN) memilih 3 dimensi (sikap, pemikiran dan tingkahlaku)? • Dimensi sikap • Berasaskan kajian-kajian yang dijalankan sendiri dan pelajar sarjana serta PhD selama hampir 15 tahun di UKM. • Mendapati sikap mempunyai hubungan yang kuat dengan tindakan memilih kerjaya kewirausahaan dan kejayaan menjadi usahawan. • Masalah utama yang dihadapi oleh semua institusi yang membangun usahawan.

 23. Sambung……. 2. Dimensi pemikiran-amat kurang diberi perhatian dalam pengukuran indekskewirausahaan yang menumpukan hanya pada sikap. • Ada kaitandayapemerhatianpersekitaran. • Ada kaitan dengan keupayaan menghasilkan idea perniagaan. • Ada kaitan dengan mengenal peluang perniagaan. • Ada kaitan dengan cenderung berkreatif dan berinovasi • Kajian formula usahawan berjaya: E=VOIS

 24. Sambung…. • 3. Dimensi tingkah lakukewirausahaan • Berasaskan kajian-kajian yang dijalankan sendiri, penyelidik lain dan pelajar sarjana dan PhD • Mendapati individu yang berlatar belakangkan keluarga yang menjalankan aktivitikewirausahaan • Mendapati individu yang ada pengalaman dan pendedahan mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk memilih jadi usahawan.

 25. KategoriIndeks • Terbahagikepada 4 kumpulankategori: • KategoriA1-A16: sikap paling baik; kombinasidenganpelbagaitahappemikirandantingkahlaku; • KategoriB1-B16: sikaphanyabaik; kombinasidenganpelbagaitahappemikirandantingkahlaku; • KategoriC1-C16: sikapsederhanabaik; kombinasidenganpelbagaitahappemikirandantingkahlaku; • KategoriD: hanyasesuaisebagaipekerja.

 26. Pendidikankewirausahaan di CESMED-UKM • Peringkatuniversiti • Asaskeusahawanandaninovasi (ditawarkankepadasemuamahasiswatahun 1) • Usahaniaga Junior (ditawarkankepadamahasiswatahun 2 atau3 yang berpotensiskorindeks) • Usahaniaga Senior (ditawarkankepadamahasiswatahun 3 atau 4 yang berpotensiberdasarkanskorindeks)

 27. Tumpuankursus… • Asaskeusahawanandaninovasi = pemantapansikap, pemikirandantingkahlaku • Usahaniaga Junior = pemantapanidea generation dan marketing skills • Usahaniaga Senior = Joint venture/mentoring, development of a real company field experience/business coaching.

 28. KursusAsasKeusahawaandaninovasi (MahasiswaTahun 1) • 7 minggupertama= mahasiswamenjalanimodulpemantapansikap, pemikirandantingkahlaku • 7 minggukedua=mahasiswabelajarteoriasassepertipengurusankewangan, pemasaran, organisasidan soft-skills. • Akhir semester= KarnivalKewirausahaansemuafakulti/pertandinganperniagaandll

 29. Pendidikankewirausahaan di CESMED-UKM • Mahasiswa tahun 1 perlu mengisikan instrumen psikometriks indeks kewirausahaan secara on-line untuk menentukan mereka berada dalam kumpulan kategori A, B, C atau D. • Berdasarkan kategori ini, mereka diberikan rawatan pendidikan kewirausahaan seperti berikut:

 30. MahasiswaTahun 1(dalamkursusAsasKeusahawanandanInovasi) • Kumpulan A1dan A5: terus kepada menjana idea perniagaan. • Kumpulan A2-A4; terus kepada pemantapan tingkahlaku; kemudian menjana idea perniagaan. • Kumpulan A6-A8, A9-16: Latihan kemahiran pemikiran dan tingkahlaku keusahawanan, kemudian baru kepada menjana idea perniagaan.

 31. MahasiswaTahun 1(dalamkursusAsasKeusahawanandanInovasi) • Kumpulan B1 dan B5: Latihan pemantapan sikap (Modul Tahap 3); kemudian menjana idea perniagaan. • Kumpulan B2-B4: Latihan pemantapan sikap (Modul Tahap 3) dan tingkahlaku keusahawanan; kemudian kepada menjana idea perniagaan. • Kumpulan B6-A8, B9-B16: Latihan pemantapan sikap (Modul Tahap 3), kemahiran pemikiran dan tingkahlaku keusahawanan serta digabungkan dengan kumpulan A1, A5, A2-A4 untuk penjanaan idea perniagaan

 32. MahasiswaTahun 1(dalamkursusAsasKeusahawanandanInovasi) • Kumpulan C1 dan C5: Latihan pemantapan sikap (Modul Tahap 1, 2 dan 3), kemudian menjana idea perniagaan. • Kumpulan C2-C4: Latihan pemantapan sikap (Modul Tahap 1,2 dan 3) dan tingkahlaku keusahawanan; kemudian kepada menjana idea perniagaan. • Kumpulan C6-C8, C9-C16: Latihan pemantapan sikap (Modul Tahap 1, 2 dan 3), kemahiran pemikiran dan tingkahlaku keusahawanan serta digabungkan dengan kumpulan A1, A5, A2-A4 untuk penjanaan idea perniagaan.

 33. Model pelaksanaan… • Dosen-dosensemuafakultiditugaskanmengajarkursusini (tanpamengirajurusan) • Merekadiberilatihanmodulinibeberapa kali oleh UKM. • Untuk semester pertama, merekadibantuoleh Teaching Assistants (pelajarsarjana MBA) keranabelummempuyaikeyakinansepenuhnya.

 34. Pendekatan ‘camp’ kewirausahaandalammodul • Modulpengubahan‘mind set’ danpemantapansikapkewirausahaan; • Modulpeningkatankemahiranpemikirankewirausahaan; • Modultingkahlakuberkaitantindakanpersediaankearahmenjadiusahawan. • Elemenpengetahuandankemahirankewirausahaandiintegrasikandalamsetiapmodul.

 35. 4 metodologiutamadalampedagogi ‘GUIDED DISCOVERY’ setiapmodul • Eksplorasi (Exploration) • Penuhcabaran (Adventurous) • Penemuan (Discovery) • Penyelesaianmasalah (Problem solving) • Kerjakumpulan (Team work/leadership/Networking) • Belajarterarahkendiri (Self-directed learning)

 36. Proses yang terlibat dalam membina ujian (PIKEN). • Kesahan kandungan (content validity) -melalui kajian literatur -melalui kajian kualitatif (usahawan berjaya) -melalui persetujuan pakar 2. Kesahan muka (face validity) -melalui koeffisien kebolehpercayaan (reliability coefficient) 3. Kesahan konstruk (construct validity) -melalui ‘factorial design’ • Proses test-retest terhadap pelbagai kumpulan (standardization) • Melakukan kalibrasi (calibration) -ujian songsang

 37. Konsep-konsepdalaminstrumen PIKEN • Instrumen PIKEN • Panduan mengkategori skor individu • Huraian terperinci bagi setiap kategori • Contoh Laporan Indekskewirausahaan Individu berasaskan PIKEN

 38. Testimonipenggunaan PIKEN oleh MDeC, IPT Sumatera dan Kolej Komuniti. (Sila lihat edaran senarai nama individu yang telah mengambil ujian ini dan indeks mereka) Telah digunakan oleh: • MDeCsejak 2008-2011 • IPTS Sumatera sejak 2009-2010 • UKM (2011-kini)

 39. Business Model… • Setiap mahasiswa dikenakan bayaran tertentu untuk mengisi PIKEN dan mendapatkan laporan indeks kewirausahaan mereka. • Wang ini dibelanjakan semula untuk pelaksanaan kursus, hadiah dan modal permulaan perniagaan bagi kumpulan mahasiswa yang berjaya.

 40. Terima kasih kerana peluang dan masa yang diberikanchahbuang@yahoo.comHP: +60193345709