motorisk kontroll n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Motorisk Kontroll PowerPoint Presentation
Download Presentation
Motorisk Kontroll

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Motorisk Kontroll - PowerPoint PPT Presentation


 • 764 Views
 • Uploaded on

Motorisk Kontroll. Anne Riiser Svensen 25.08.03 Forelesning for 3. semester på fysioterapeututdanningen HiO. Hva er motorisk kontroll?. Hvorfor interessere seg for motorisk kontroll?. En definisjon på motorisk kontroll.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Motorisk Kontroll


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
motorisk kontroll

Motorisk Kontroll

Anne Riiser Svensen

25.08.03

Forelesning for 3. semester på fysioterapeututdanningen HiO

en definisjon p motorisk kontroll
En definisjon på motorisk kontroll
 • ”the nature and cause of movement” - opprinnelsen og årsaken til bevegelse, med fokus på forståelse av bevegelse som allerede er oppnådd (Shumway-Cook & Wollacott)
min egen private definisjon
Min egen private definisjon
 • Å ha motorisk kontroll er å ha kontroll over egne bevegelser og funksjon, slik at vi er i stand til å fungere her på jorden under de forutsetninger det innebærer.
 • Tyngdekraft og inerti blir viktige stikkord.
interaksjon mellom individ oppgave og omgivelser

Interaksjon mellom individ, oppgave og omgivelser.

Bevegelse beskrives ofte i en kontekst der en utfører en bestemt handling. Derfor studeres motorisk kontroll ofte i forhold til spesifikke handlinger eller aktiviteter

individ
Individ
 • handling
 • persepsjon
  • å gi mening til det som sanses
 • kognisjon
  • intensjon
  • oppmerksomhet
  • motivasjon
  • følelsesmessige aspekter
oppgave
Oppgave
 • mobilitet
 • stabilitet
 • manipulasjon
 • atskilte versus kontinuerlige oppgaver
 • manipulasjons kontinuum
 • oppmerksomhets kontinuum
 • åpne versus lukkede oppgaver.
omgivelser
Omgivelser
 • regulerende (regulatory)
 • ikke-regulerende (non - regulatory)
ulike teorier
Ulike teorier
 • Refleksteorien
 • Hierarkisk modell
 • Motorisk programteori
 • Systemteorier
refleksteorien
Refleksteorien
 • Bygger på stimulus/respons-teori
hierarkisk modell
Hierarkisk modell
 • motorisk kontroll som hierarkisk organisert
 • høyere nivåer av hjernen styrer over lavere nivåer
 • skader på CNS svarende til de forskjellige nivåer kan avleses i evnen til motorisk kontroll.
kommentarer i forhold til fysioterapi
Kommentarer i forhold til fysioterapi
 • Refleksmodellen: arbeid med enkeltmuskler og/eller avgrensede bevegelser
 • Hierarkisk: vekt på bevegelsesmønstre
 • Eksempler: Bobath, PNF, Bruunstrøm
kroppssyn
Kroppssyn
 • Dualistisk kroppssyn:
 • skiller mellom kropp/sjel
 • ser kroppen som en fysisk størrelse
 • opplevelser, mening, motivasjon, hensikt, betydning, mellommenneskelige relasjoner og kontekst er uten betydning i en slik forståelse
motorisk programteori
Motorisk programteori
 • et sentralt motorisk mønster som eksisterer uavhengig av sensoriske input
 • kan aktiveres enten av sensorisk stimuli eller via sentrale prosesser
ulike betydninger av termen motorisk m nster program
Ulike betydninger av termen ”motorisk mønster/program”
 • sentral mønster generator, det vil si en spesifikk nevral enhet lik den som genererer gange hos en katt. I dette tilfelle representerer termen nevrale forbindelser som er stereotype og "hardwired”
 • kan også brukes til å beskrive de motoriske programmer på høyere nivå som representerer handlinger i mer abstrakte termer
systemteorier
Systemteorier
 • dynamisk handlingsteori
 • dynamisk system modell oppgaveorientert teori (Peter Greene)
 • økologisk teori (James Gibson)
dynamisk handlingsteori
Dynamisk handlingsteori
 • selvorganiserende subsystemer
 • ikke hierarkiske
 • sirkulære
 • ikke-lineære egenskaper
 • minus sentrale kommandoer fra CNS
dynamisk system modell
Dynamisk system modell
 • Bernstein:
 • kroppen som et mekanisk system
 • fysiske forklaringer på bevegelsers karakteristika underkastet ytre krefter og indre krefter
 • frihetsgrader
 • synergier
dynamisk system modell forts
Dynamisk system modell forts.
 • Thelen og Smith:
 • vektlegging av konteksten
 • kontekst binder sammen det overordnede og det lokale, individuelle
kologisk teori
Økologisk teori
 • James Gibson:
 • interaksjon mellom vårt motoriske system og våre omgivelser for best mulig måloppnåelse
 • flytter fokus fra reaksjon på omgivelsenes variabler (sensomotorisk)
 • til et system som aktivt utforsker omgivelsene for å nå sine mål (persepsjons-motorisk)
konsekvenser for fysioterapi
Konsekvenser for fysioterapi
 • hjelpe pasienten til å utforske de muligheter som kan hjelpe ham/henne til bedre funksjon og dermed nå sine mål - innen for de forutsetninger vedkommende har og de begrensninger vedkommendes sykdom eller skade utgjør.
oppgaveorientert tiln rming
Oppgaveorientert tilnærming
 • P. Greene, J. Gordon:
 • ser normal bevegelse som en interaksjon mellom mange systemer
 • ser bevegelse som organisert rundt en målorientert oppgave
 • bevegelsen påvirkes av omgivelsene
 • vektlegger oppgaven som skal løses fremfor at involverte bevegelser trenes isolert
konsekvenser for fysioterapi1
Konsekvenser for fysioterapi
 • Motor relearning program MRP
 • vesentlig å arbeide med klare, identifiserbare funksjonsmål fremfor å innøve bevegelser for bevegelsenes egen skyld
 • forandringer i omgivelsene og tilpasning til disse blir en kritisk del av det å gjenvinne tapt funksjon
litteratur
Litteratur
 • Beckung, E et al (2002). Sjukgymnastik fôr barn och unge
 • Schriver, NB (2003). Fysioterapi og læring
 • Shumway-Cook, A & Woolacott, MH (2001). Motor Controll
 • Tetzschner, SV (2001). Utviklingspsykologi