investimi n dije shp rblehet me interesin m t mir benjamin franklin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ Investimi n ë dije shpërblehet me interesin më të mirë. ” - Benjamin Franklin - PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ Investimi n ë dije shpërblehet me interesin më të mirë. ” - Benjamin Franklin -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

“ Investimi n ë dije shpërblehet me interesin më të mirë. ” - Benjamin Franklin - - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

“ Investimi n ë dije shpërblehet me interesin më të mirë. ” - Benjamin Franklin -. BALKAN SUNFLOWERS. P raktisja në shkollë fillore bie për 80%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“ Investimi n ë dije shpërblehet me interesin më të mirë. ” - Benjamin Franklin -' - josephine-stephens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
balkan sunflowers
BALKAN SUNFLOWERS

Praktisja në shkollë fillore bie për 80%

Mesatarisht rreth 450-500 fëmijë vijojnë qendrat/klubet e gjuhës për përgaditje parashkollore, ndihmë në detyrave të shtëpisë, argëtim dhe përkrahje, drekë, mbështetje me materiale shkollore etj.

Regjistrimet në shkolla në rritje!

Në FushëKosovë, rritja e regjistrimeve dhe zbritja e braktisjeve reklektohen në numrat që tregojnë që regjistrimi në shkollë fillore i fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian është rritë prej përafërsisht 350 nxënës nërreth 600 nxënës. Norma e vjetër e braktisjes ishte 120 nxënës nga 350 nxënës (34.3%). Të dhënat e fundit tregojnë një normë prej 14 nga afërsisht 600 (2.3%).

rrjeti i qendrave p r m sim nx nje
Rrjeti i qendrave për mësim nxënje

Programi parashkollor – mosha 5-6/7

 • 5 qendra në Kosovë ( Fushë Kosovë, Graçanicë, Plemetinë 2x, Shtime )
 • Të gjithë fëmijët që nga mosha parashkollore janë të mirëseardhur të vizitojnë qendrat
 • Qëllimet: Përmes artit, muzikës dhe lojërave programi fokusohet në përforcimin dhe nxitjen e aftësive sociale dhe kognitive të përshtatshme për moshën, që nevojiten për vijimin e shkollës fillore
  • Zhvillimi i aftësive motorike të mëdha dhe të imëta
  • Përforcimi i aftësive gjuhësore ( shprehje,shkrim,exim) përshtatshëm për pjesëmarrje në aktivitete shkollore
  • Aftësitë gjuhësore nxiten përmes këngëve, diskutimeve me mësues, ushtrime dhe lojë pedagogjike etj.
 • Ngritja e vetëdijës rreth rëndësisë së edukimit dhe zhvillimit në fëmijërinë e hershme
  • Mbledhje të rregullta me prindër
  • Lehtësim/përkrahje për regjistrim të fëmijëve nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian për vijim të mësimit në shkolla të rregullta
  • Ndërmjetësim i bashkpunimit mes mësimdhënësve, drejtorë vetë shkollave dhe prindërve me qëllim të përkrahjes së regjistrimit dhe uljes së braktisjes, përmes programit të ndërmjetësuesve shkollor
   • Find more information here: www.learningcentersnetwork.org
slide4

Partneritetpërkohezion social përmesedukimitdhezhvillimitnëfëmijërinë e hershmënëEvropë (PRECEDE*) *Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Development in Europe

Tëgjithashtetetpartnereosekanëpërjetuarkonflikttëdhunshëmbrenda 25 vitevetëfunditosesëpakutrazirashoqëroredrastike me pasojatëmëdha. Edhepsefëmijëtkanëaftësiunikepërripërtrirje, atajanëtëndishëm, pa përjashtimedhendajlëndimeve e vuajtjevetëprindërve.

Investimiidobëtnëfëmijërinë e hershmeështë e meta më e keqe e njëshoqërie.

Nëtëkundërtëninvestimetnëfëmijërinë e hershme, qësynojnëtësjellinmetodologjidheaktiviteteqëpërkrahindiversitetin, gjithëpërfshirjendhetolerancënnëtë gjitha veprimetrrethfëmijërisësëhershmekontribuojnënëshëndetin, lumturinë, aftësinë e fëmijëvedherrisinmundësinëpërnjëjetëmëproduktivedhetëlumtur për ta dhe gjithë shoqërinë, në të tashmen si dhe në të ardhmen.

slide5

Partneritetpërkohezion social përmesedukimitdhezhvillimitnëfëmijërinë e hershmënëEvropë (PRECEDE*) *Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Development in Europe

 • Partneritet me
   • Shqipërinë
   • Kroacinë
   • Maqedoninë
   • Irlandën Veriore dhe
   • Serbinë
 • Qëllimet kryesore:
   • Përkrahja e ndikimittëshoqërisëcivilenëproceset e ndërtimit të paqesdhekohezionit social përmesedukimitnëfëmjërinë e hershmenërajonin e BallkanitdheEvropë.
rrjeti precede
RrjetiPRECEDE

Aktivitetkrysore:

 • Hulumtimidhepublikimiiraportit për situatënvendorerreth EZHFH nëtëgjithashtetetpartnere
 • Bazuarnëvlerësiminfillestar vendor rreth EZHFH , identifikimiivazhdueshëmimangësivenëligjet, politikat, strategjitëdhe/osesfidat e zbatimittëtyrenë EZHFH
 • Themelimiirrjetevevendoredhegrupevepunueseqë do tëkrijohenrrethkomponentëvetëhulumtimit, vëzhgimit, intstrumenteveprogramoredhestandardevetëcilësisëmenaxheriale
 • Ndërlidhja e rrjetevevendore me rrjetin ndërkombëtarpërndërtimin e paqes me fëmijëtëvegjël (0-8 vjeç)
 • Zhvillimiistrategjivedhematerialeveavokuesepër të gjitha shtetet partnere
 • Aktivitete avokuesepërballnevojavetëidentifikuara, brendakornizavetëprogramit
 • Vlerësim, hulumtimdhepërshtatjeose/dhekrijimtëinstrumenteveprogramorepërndërtimin e paqesdhekohezionin social në EZHFH (lojëra, aktivitete, planprograme, objekte), specifikishtpërsecilinshtetpartnerë
 • Ngritje e kapacitetevebrendaorganizatavetëshoqërisëcivilebazuarnëmangësitëqëatakanëidentifikuar
 • Mbështetjepërçertifikimnë“menaxhimcilësor” sipas standardeve evropianepëranëtarët e rrjetit
rrjeti precede1
RrjetiPRECEDE
 • Pjesëmarrje e OJQ-ve partnere nga projekte të ndryshme në trajnime/punëtori të përbashkëtanë
   • Hulumtim
   • Monitorim
   • Avokim
   • Ngritje e kapaciteteve të organizatave / menaxhim cilësor
 • Shkëmbim i përvojave dhe të dhënavemes anëtarëve të rrjetitdheekspertëve të fushës, përmes komunikimit profesional: elektronik, fletushkave, përmbledhjeve/raporteve, lajmrimeve, ngjarjeve, konferencave, mbledhjeve etj.
q llimi
Qëllimi
 • Qëllimi i projektit “Edukimi dhe zbulimi i hershëm" është i fokusuar në përmirësimin e performancës së zhvillimit të fëmijës, përmirësimi i kushteve të jetesës dhe sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara, dhe ofron ndihmë për prindërit e tyre.
 • Për fëmiun është e nevojshme të përkrahet intensivisht zhvillimi i hershëm sepse aftësia për nxënie dhe perceptimi është më e madhë në periudhën e parë të zhvillimit dhe ndihmon në permirësimin e mëtejm të zhvillimit të fëmijut
 • Edukimi i Hershëm të jetë pjesë integruese ne sistemin e rregullt arsimor
r nd sia e edukimit t hersh m
Rëndësia e Edukimit të Hershëm
 • Ky projekt ofron mundësi më të mira të zhvillimit të hershëm te femijeve me aftësi të kufizuar (0-6 vjec) këshillim për prindërit dhe krijon lidhje me institucionet arsimore,sociale dhe shëndetsore për inegrimin e tyre në shoqërin kosovare . Motoja : “NDIHMA E HERSHME-NDIHMA ME E MIRE”
 • Lehtëson jetën e femijëve dhe të prindërve të tyre,lehtëson regjistrimin e tyre në qerdhe,parashkollore dhe në shkollë, si dhe me ndihmën tonë ne zhvillimin e tyre lehtëson punën e prindërve dhe mësuesve në arsimimin e mëtejmë.
pse e b jm k t
Pse e bëjmëkëtë?
 • Mundësi të barabarta-cdofëmijë ka të drejtë të edukimit
 • Të lehtësojmintegrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuarnësistemin e rregulltëarsimor
sfidat
Sfidat
 • Mungesa e koordinimit dhe bashkëpunimit me Organizatat e Shoqerisë Civile të cilat veprojnë në këtë fushë
 • Interesimi i qeveris lokale dhe nacionale- nuk ka fonde lokale për përkrahje
 • Qëndrueshmeria e projektit
rekomandime
Rekomandime
 • Të rriten mundësit për edukimin në fëmijërin e hershme për fëmijet me aftësi të kufizuar
 • Të krijohen politika zhvillimore për edukimin nëe fëmijerin e hershme
 • Të vlerësohet/përdoren standardet e zhvillimit dhe te mesuarit në fëmijërinë e (2011/MASHT publikim- përkrahur nga UNICEF)
slide15

GIZ Punëtori

PërkujdesjadheZhvilliminë

Fëmijërinë e Hershme

18 September 2013

slide17

Objektivat e Save the Children

Vizioniyne:Çdofëmijëtëketëarsimimtëmirëcilesordhemësonaftësitë

dhenjohuritëqëatakanënevojëtëlulëzojnënëshekullittë 21-të.

 • 1. EdukimiBasik
 • Tëgjithëfëmijëtkanëqasjenënjëtë
 • arsimbasikcilësor
 • veçanërishtatatëcilëtjanë
 • tëpërjashtuardhetëmargjinalizuar
 • oseqëjetojnënështetetëbrishta
 • dhetëprekurangakonflikti.

2 . EdukiminëEmergjencë

Fëmijëtdhetërinjtënërrezik

apotëprekurngaemergjencat,

tëkenëqasjenëarsimcilësor

sinjëpjesëthemelore e tëgjitha

përgjigjevehumanitare.

 • 3. PërkujdesjadheZhvilliminë
 • Fëmijërinë e Hershme
 • Njënumërnërritjeifëmijëvetëvegjël
 • tëkenëqasjenëpërkujdesjecilësisorete
 • Fëmijërisësëhershmedhetëprogrameve
 • tëzhvillimitqësigurojnëtëdrejtat
 • e tyrenëmbijetesë,
 • shëndetdhearsimim.

4. EdukimipërFuqizimin e Rinisë

Tëfuqizojtërinjve e pambrojturnë

venderuraledhe urbane përmes

edukimitdhetrajnimitpërt'ubërë

qytetarëaktiveekonomikisht,

socialishtdhepolitikisht.

5 . Shtyrjaglobaledhekombëtare

tëdryshimevetëpolitikës

Tësigurojndryshimin e polikave

globaledhekombëtarenëmënyrë

qëtëgjithëfëmijëttë

përfitojnënga e drejta e tyre

përarsimcilësortë

slide19

Puna e Save the Children

 • Tëgjithëkanëpërfituarnga QASJA dhe KUALITETI nëpërfshirjen e tyre nëedukiminparashkollor, fillordhejo-formal.
 • Punojmënë14 shkollafilloredhe 9 institucioneparafillore/kopshte, në 9 komuna.
 • Mbështesimtrajnimin e edukatoreve/mësimëdhënësvepërmetodologjitëgjithpërfshirëse
 • Punojmëngushtë me MASHT, DKA, OJQ, shkolla, kopshte, prindërdhefëmijë, përtërriturvetëdijesimimbirëndësinë e fëmijerisësëhershmedhetëpërqëndrohennëfushatkyçetëndërhyrjeve
 • Deri ne fund tëvitit 2012 ngaprogramiiedukimitgjithëpërfshirëskanëpërfituar10,162fëmijë duke përfshirëkëtufëmijëtngakomuniteti RAE, komunitetetjerasidhefëmijët me nevojatëvecanta.
slide20

IndeksipërInkluziondhetëtjera

Quality pre-school and pre-primary education

 • Akredituarnga MASHT si pilot projekt ne 2012.
 • PërfshirënëplaninstrategjiktëEdukimitpërfëmijët me nevojateveçanta 2010-2015 dhePlaniStrategjikpërEdukimnëKosovë 2011-2016
 • Përmirësimiikapacitetevetëmenaxhmentittëintitucioneveparashkollorenëplanifikimtëbuxhetit
 • Mbështetprocesin e zhvillimittëplanevetë IP-vepërmesindeksitpërinkluzion
 • Përfshirja e strukturavekomunaletëedukimittëdedikojnëdheplanifikojnëmëshumëfondepërgjithëpërfshirjene grupevemëtëmargjinalizuaratëfëmijëve
 • Analizë e situatësnë PërkujdesjedheZhvillimnëFëmijërinë e Hershme (fokusfëmijët 0-3 & familjet), në 5 komuna
slide21

Gjithëpërfshirja e fëmijëve me aftësitëkufizuara

 • Realizimiitëdrejtavetëfëmijëve me aftësitëkufizuara – gjithpërfshirjanëedukiminpara-shkollordhefillor.
 • Promovimiiedukimitgjithpërfshirës – vetëdijesimidhefushtataavokuese (duke përfshirëtrupatavokuesetëvetë-qëndrueshme) përmespartnerëvelokal & OJQ-ve.
 • Lobiminënivelqendrordhelokaldhengritja e kapacitetevetëinstitcionevetëadministrimitlokal.
 • Mbështetja e 8 qendraveburimorerajonale.
 • Zhvillimidhengritja e kapacitetevetë
 • shkollës – trajnimiistafit, materialet
 • shkollore, rehabilitimidhetëtjera.
slide22

Gjithëpërfshirja e fëmijëvetëkomunitetit RAE dhePersonavetëZhvendosur

 • Ështëhapurqendra e KujdesitdheZhvillimittëHershëmtëFëmijësnëMitrovicë – duke krijuarnjëmundësi & mjedispërzhvillimin e hershëmtëfëmijëve.
 • Ështëbërënjëvlerësiminevojavetëfëmijëvetëkomuniteteve RAE, tëmoshave 3-6 vjeç. Bazuarnëtëgjeturat, janëidentifikuar & praktikuarqasjetëndryshme.
 • Aktivitetepërtënxiturpjesëmarrjen e fëmijëve, përkrahjes ‘peer to peer’ & lidhjesfëmijë – shkollë.
 • Sigurimiiklasaveplotësuese & ekstrakurrikulare
 • Zvogëlimiibraktisjessëshkollimittëpërgjithshëmpërmesvetëdijesimit
slide23

“MOZAIK “– Mësimet e Mësuara

 • Qasjadygjuhësorenëçerdhe (moshat 3-5 vjeç)
 • Tëmësuarit e tolerancësdherespektimittëdivesitetitkulturor
 • Socializimisamëihershëmifëmijëvenënjëmjedismultikulturor
 • Zhvillimiiqasjespedagogjiketëfokusuarnëfëmijët e cilapërfshintrajniminmbiaftësitëpërzgjidhjen e konfliktevetëadaptuarvarësishtngamosha
 • Ndihmonkomunitetet e ndryshmeetniketëbashkëpunojnë & tëkomunikojnë me njëri-tjetrin.
 • I pranuarngaMAShTdheaktualisht ka financuar 3 çerdhenëObiliq, Pejëdhe Prishtinë.
 • Inclusion of children from non-majority communities
slide24

Sfidat

 • Mungesa e traditësnëprogramet e KujdesitdheZhvillimittëHershëmtëFëmijësapoedukimitparashkollor.
 • Nukështëprioritetnënivelinqeveritardhekomunal.
 • Nuk ka alokimetëburimevepërmbështetjen e nismavepolitikepërngritjen e qasjesnëshkollë.
 • Numërivogëliçerdhevepublikedheklasavepara-fillore.
 • Mungesa e edukatorëve/eve dhemësuesve/eve tëkualifikuar/a (veçanërishtatyreqëpunojnë me fëmijëtëmoshave 0-3 vjeç)
 • Lokacioni - urbane vs. rurale.
 • MonitorimiiimplementimittëIndeksitGjithëpërfshirësngastrukturatpërkatësetëarsimit.
 • Procesiingadalshëmiakreditimittëçerdheve private.
slide25

JU FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN

Melita Kabashi

Save the Children, ZyranëKosovë

KoordinatorepërAvokim, Komunikimdhe Media

Tel: +381 (0) 38 55 26 91 (ext.101)

Mob : +377 44  507 842

melita.kabashi@savethechildren.org