Tema 9. GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA DELS CENTRES - PowerPoint PPT Presentation

tema 9 gesti econ mica i administrativa dels centres n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tema 9. GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA DELS CENTRES PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tema 9. GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA DELS CENTRES

play fullscreen
1 / 33
Tema 9. GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA DELS CENTRES
78 Views
Download Presentation
josephine-boone
Download Presentation

Tema 9. GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA DELS CENTRES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Profesorado: Antonio Giner Gomis (coordinador) Vicente Carrasco Embuena José Antonio Corral Fuentes Aurora Fourcade López Marcos Jesús Iglesias Martínez Cristina Lapeña Pérez Inés Lozano Cabezas María Ángeles Martínez Ruiz Francisco Pastor Verdú Joaquín Ripoll Ferrándiz Pilar Tormo Jordá Tema 9. GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA DELS CENTRES Organització i gestió en centres educatiusd'Educació Infantil i EducacióPrimària

 2. Gestió Administrativa TASQUES BUROCRÀTIQUES DE L’EQUIP DIRECTIU SECRETARI LEGISLATIVES ADMINISTRATIVES ACADÈMIQUES ECONÒMIQUES

 3. Qualitats del secretari 1. ORDRE EN EL PLANTEJAMENT GENERAL 2. SISTEMATITZACIÓ EN TREBALL 3. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ ARXIVÍSTICA CLARS 4. METICULOSITAT EN EXPEDIENTS I CERTIFICATS 5. PULCRITUD EN LA CONSERVACIÓ DELS DOCUMENTS 6. CAPACITAT DE SÍNTESI EN REDACCIÓ D’ACTES, ESCRITS…

 4. Temporització de la Gestió Administrativa • ANUAL • Admissió d’alumnes • Matrícula (altes/baixes) • Expedients (trasllats) • Sol·licitud llibres escolaritat • Registre absències alumnat • Butlletins de qualificacions • Actes... • PLURIANUAL • Elaboració de censos escolars (mares i pares, alumnes, mestres…) • Actualització dels registres, llibres d’actes, inventari… • Tenir cura de l’arxiu d’expedients acadèmics, correspondència, factures…

 5. Documentació Administrativa • Matrícula • Llibres d’escolaritat • Registre de correspondència • Registre de títols (ESO, Batxillerat) • Consell Escolar • Claustre • COCOPE • Equips docents LLIBRES DE REGISTRE LLIBRES D’ACTES

 6. Gestió Acadèmica del Centre Expedient acadèmic ADMINISTRACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CERTIFICA EL PROGRÉS DE L’ALUMNAT Actes d’avaluació Informes Resum resultats cicle

 7. Documentació Acadèmica en E.Infantil EXPEDIENT PERSONAL HISTÒRIA EDUCATIVA DE L’ALUMNE (Annexos I i II, OC 24-06-08) INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES O REPRESENTANTS LEGALS INFORME- RESUM D’AVALUACIÓ (Annex III, OC 24-06-08)

 8. Documentació Acadèmica en E. Primaria EXPEDIENT ACADÈMIC LLIBRE D’ESCOLARITAT INFORME A LES FAMÍLIES O REPRESENTANTS LEGALS ACTES D’AVALUACIÓ INFORME D’AVALUACIÓ INDIVIDUALITZAT

 9. La Gestió Econòmica Transparència dels ingressos i despeses PRINCIPIS Règim comptable rigorós basat en la realitat i en la legalitat Documentació ordenada i custodiada Publicitat de la gestió a la comunitat escolar Detallar les necessitats a la PGA Planificació, control i avaluació de la gestió

 10. Elements de la Gestió Econòmica PRESSUPOST LLIBRES DE COMPTABILITAT • Compte de gestió • Llibre de caixa • Llibre de compte corrent • Arxiu de factures LLIBRE D’INVENTARI

 11. Gestió dels pressupostos docents no universitaris Llei 17/2008 de Pressupostos de la GV per a 2009

 12. Un passeig pel PROGRAMA GESCENTRES

 13. WEB DE SUPORT http://www.cult.gva.es/soportegc/

 14. Programa Gestió de Centre

 15. Seqüencia dels processos

 16. Maneig del programa Selecció del centre

 17. Els passos inicials Donar d’alta un centre

 18. Actualitzar els grups i el professorat

 19. Elements de la pantalla

 20. Les finestres de dades

 21. Llistar la informació

 22. Utilitats bàsiques

 23. Avaluació Establir les avaluacions Les notes

 24. Notes de Primària

 25. Informes d’avaluació

 26. Sol·licitud llibres de qualificacions

 27. Sol·licitud llibres de qualificacions

 28. Programació General Anual PGA Aquest procés es fa des de la PGA. Les dades que s'importen són directament els que hi ha en el programa de Gestió de Centres. Una vegada importats, es calculen les dades de la PGA des d'una opció del menú. Importar només quan estiguen totes les dades complimentades en Gescentres

 29. Programació General Anual PGA

 30. Comptabilitat

 31. Serveis complementaris • Menjadors: normativa tècnico-sanitària • El transport: rutes i eixides • L’assegurança escolar • Les activitats extraescolars

 32. BIBLIOGRAFÍA Generalitat Valenciana. Conselleria d‘Educació: http://www.edu.gva.es/