PRZECIWDZIAŁANIE ŚRODOWISKOWYM ZAGROŻENIOM
Download
1 / 27

NFO?iGW - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

PRZECIWDZIAŁANIE ŚRODOWISKOWYM ZAGROŻENIOM ZDROWIA. dr Anna Starzewska-Sikorska mgr inż. Wanda Jarosz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW. Ministerstwo Zdrowia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NFO?iGW' - joseph-rosario


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nfo igw

PRZECIWDZIAŁANIE ŚRODOWISKOWYM ZAGROŻENIOM

ZDROWIA

dr Anna Starzewska-Sikorska

mgr inż. Wanda Jarosz

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW

Ministerstwo Zdrowia


Nfo igw

Główne zadanie Programu

Wsparcie krajowej strategii zdrowia środowiskowego

Cel bezpośredni

Stworzenie narzędzi służących przeciwdziałaniu środowiskowym zagrożeniom zdrowia, głównie przez zintegrowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i eliminacji negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski


Nfo igw

REALIZATORZY ZADAŃ

Ministerstwo Zdrowia

Program Wieloletni

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec

Główny Instytut Górnictwa,

Katowice

Program jest dofinansowany ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PATRONI MEDIALNI

http://www.ietu.katowice.pl/wpr


Nfo igw

Czynniki środowiskowe wpływające na zdrowie

SYTUACJE NADZWYCZAJNE

katastrofy chemiczne, nadużycie alkoholu lub leków

CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE

stres, praca zawodowa, relacje między ludźmi

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

bakterie, wirusy,grzyby, pasożyty,

GMO

CZYNNIKI FIZYCZNE

hałas, mikroklimat, promieniowanie, oświetlenie

CZYNNIKI CHEMICZNE

substancje chemiczne, zapylenie, dym tytoniowy


Nfo igw

SKAŻENIE BIOSFERY

powietrze

gleba

woda

ZATRUCIA ROZMYŚLNE

samobójcze

mordercze

ZATRUCIA ZAWODOWE

produkcja przemysłowa

magazynowanie

obrót handlowy

Substancje chemiczne

LEKI

narkomania

lekomania

doping

PESTYCYDY

w ochronie roślin

w higienie ludzi i zwierząt

pozostałość w żywności

ZATRUCIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

chemikalia

tworzywa sztuczne

kosmetyki

ŻYWNOŚĆ

obce substancje chemiczne

naturalne toksyny

drobnoustroje


Nfo igw

System informacji o środowiskowych uwarunkowaniach zdrowia

 • Wspierający procesy decyzyjne w zdrowiu publicznym i zarządzaniu środowiskiem

 • Niezbędne narzędzie monitorowania i oceny wdrażanych polityk i programów w skali kraju i regionu na poziomie międzynarodowym

 • Prace mają charakter wyprzedzający w stosunku do realizowanej obecnie polityki zdrowia środowiskowego UE


Nfo igw

System informacji o środowiskowych uwarunkowaniach zdrowia

Wymagania

 • Jednolita metodologia gromadzenia, analizy, oceny danych i przedstawiania informacji

 • Opracowanie i przekaz informacji dla różnych grup odbiorców

 • Konieczna jest modyfikacja danych źródłowych, sposobów przetwarzania danych, rozwinięcie lub ulepszenie dostępnych zasobów informacyjnych oraz sposobu przekazywania i udostępniania danych między kompetentnymi instytucjami


Nfo igw

Środowiskowe uwarunkowania zdrowia a proces programowania rozwoju kraju

Trwały i zrównoważony rozwój Polski wymaga

 • Trwałych instytucji

 • Długookresowych strategii

 • Stabilności

 • Przejrzystości

 • Partnerstwa i partycypacji wszystkich sektorów

 • Ocena oddziaływania dokumentów politycznych i prawnych prowadzona sposobem określonym w komunikacie UE [COM (2002) 276 final


Nfo igw

Aspekt ryzyka zdrowotnego i środowiskowego w systemie zarządzania środowiskiem jako całością

 • Procedura oceny ryzyka zdrowotnego wymusza podejście ilościowe do problemu rzeczywistych i potencjalnych szkodliwych efektów zdrowotnych wynikających z istniejącego lub przewidywanego stanu środowiska

 • Zarządzający środowiskiem  równoczesne rozpatrywanie zagrożenia, narażenia i efektu zdrowotnego

 • Wartości krytyczne ryzyka zdrowotnego i środowiskowego jednolity układ odniesienia dla wszystkich podejmowanych decyzji oraz jednoznacznej interpretacji przepisów prawnych


Nfo igw

Wzmocnienie procedur oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

 • Wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych

 • Budowa wiarygodnego i silnego systemu wiedzy o środowiskowych zagrożeniach zdrowia dla osób wykonujących raporty oraz weryfikujących jednostek administracyjnych

 • Intensyfikacja roli wszystkich interesariuszy uczestniczących w procedurze OOS

 • Działania promocyjne i edukacyjne

 • Monitorowanie praktyki sporządzania raportów o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko

 • Internet jako narzędzie komunikacji i poprawy dostępności informacji


Nfo igw

Procedura wykonywania oceny oddziaływania na zdrowie ludzi

wyróżniono przypadek występowania tylko jednego skutku dla każdego ogniwa

ciągu przyczynowo-skutkowego


Nfo igw

Lokalne plany działań

na rzecz środowiska i zdrowia

 • Przyczynianie się do osiągnięcia i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia

 • Poprawa jakości zdrowia publicznego

 • Zapobieganie chorobom ludzkim

 • Zapobieganie i likwidacja źródeł niebezpieczeństw dla ludzkiego zdrowia

 • Lokalny Plan Działań na rzecz Środowiska i Zdrowia dla Miasta i Gminy Olkusz

 • Poradnik opracowywania LPDZŚ


Nfo igw

LPDŚZ dla Miasta i Gminy Olkusz

Informacja i promocja


Nfo igw

Tereny poprzemysłowe

 • Proces decyzyjny dotyczący sterowania jakością powierzchni ziemi musi uwzględniać zastosowanie kryterium ryzyka zdrowotnego

 • Wypracowany w Programie „Środowisko a Zdrowie” model konceptualny stał się podstawą teoretyczną „Założeń Programu Rządowego dla Terenów Poprzemysłowych”


Nfo igw

Tereny poprzemysłowe

 • Za najistotniejszy dla powodzenia przyszłego programu uznano problem modernizacji systemu zarządzania powierzchnią ziemi w kraju szczególnie w obszarze włączenia administracji publicznej do aktywnego sterowania procesami uzyskiwania przez powierzchnię ziemi stanu jakościowego, przy którym poziom ryzyka zdrowotnego byłby akceptowalny

 • Konieczna jest nowelizacja ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” i pilne przygotowanie szeregu rozporządzeń i norm technicznych, które zapewniłyby zgodność z obowiązującymi dyrektywami UE oraz usprawniłyby system ochrony powierzchni ziemi w kraju


Nfo igw

Dialog społeczny

na temat zdrowia środowiskowego

 • Upowszechnianie efektów zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie”

 • Promocja działań na rzecz środowiska i zdrowia wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem grup celowych

  • Administracja rządowa

  • Władze samorządowe

  • Środowiska gospodarcze

  • Środowiska naukowe

  • Organizacje ekologiczne

  • Organizacje konsumenckie

  • Dziennikarze


Nfo igw

Badania ankietowe społeczeństwa

Ocena dostępności informacji o stanie środowiska i jego wpływie na zdrowie człowieka

Wnioski

 • Nie ma dobrego i powszechnego dostępu do informacji

 • Ponad 40% respondentów uznało, że nie ma takiej informacji lub oceniło ją jako złą

 • Ankietowani podkreślają ograniczony dostęp do informacji o zagrożeniach zdrowia wynikających ze stanu środowiska

 • Główne źródło informacji w dalszym ciągu wskazywano programy telewizyjne, audycje radiowe i artykuły prasowe

 • Poniżej 30% respondentów korzysta z ulotek, broszur, biuletynów oraz raportów z badań


Nfo igw

Badania ankietowe organizacji pozarządowych

Od czego zależy minimalizacja środowiskowych zagrożeń zdrowia

Wnioski

Obecnie najważniejsze zagrożenia środowiskowe w opinii organizacji pozarządowych to:

 • stres (66,7%)

 • toksyczne substancje chemiczne obecne w środowisku (62,1%)

 • stan środowiska przyrodniczego (59,1%)

 • uzależnienia (51,5%)

 • poczucie bezpieczeństwa (43,9%)


Nfo igw

Dost – ępność informacji na temat środowiskowych zagrożeń zdrowia

Dostępność informacji dotyczącej zanieczyszczenia środowiska i wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka w skali kraju i regionu w ocenie samorządów


Nfo igw

Dost – ępność informacji na temat środowiskowych zagrożeń zdrowia

Zapotrzebowanie mieszkańców na informację dotyczącą ochrony środowiska i zdrowia na terenie gminy w ostatnich pięciu latach


Nfo igw

e-biuletyn

 • Adresowany do grup celowych

 • Wydawany kwartalnie lub częściej

 • Rozprowadzany za pośrednictwem poczty elektronicznej (1300 adresów na liście mailingowej) ze specjalnego konta srodowisko.a.zdrowie@ietu.katowice.pl

 • Umieszczony na stronie WWW Programu

  www.ietu.katowice.pl/wpr


Nfo igw

Dialog społeczny

na temat zdrowia środowiskowego

 • Budowanie partnerstwa i współpracy wszystkich partnerów procesu środowiska i zdrowia bazującego na symetrycznym, dwukierunkowym modelu komunikacji

 • Niezbędna jest organizacja kampanii promującej problematykę zdrowia środowiskowego

 • Szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej, mediów, nauczycieli, organizacji pozarządowych

 • Opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych


Nfo igw

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

W prezentacji wykorzystano zdjęcia lotnicze Janusza Moczulskiego


ad