excel 2003 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Excel 2003 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 127

Excel 2003

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Excel 2003

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Excel 2003 Funkcje Finansowe

 2. 1. ACCRINT

 3. ACCRINT Funkcja zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego, przynoszącego okresowe odsetki.

 4. ACCRINT ACCRINT(emisja;Pierwsze_odsetki;rozliczenie;stopa;cena_nominalna;częstotliwość;podstawa) • Emisja   to data emisji papieru wartościowego • Pierwsze_odsetki   to data pierwszej raty odsetek od papieru wartościowego. • Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, późniejszą niż data emisji. • Stopa   stanowi roczną stopę kuponową papieru wartościowego. • Cena_nom   jest ceną papieru wartościowego. W przypadku pominięcia wartości nominalnej funkcja ACCRINT stosuje wartość 1000 zł. • Częstotliwość   jest liczbą płatności dywidend w roku. W przypadku płatności rocznych częstotliwość= 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość= 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość= 4. • Podstawa   to typ podstawy wyliczenia dni, który zostanie użyty.

 5. ACCRINT • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie data 1 stycznia 1900 jest liczbą porządkową 1, a data 1 stycznia 2008 jest liczbą porządkową 39448, ponieważ występuje 39 448 dni po dacie 1 stycznia 1900. W programie Microsoft Excel dla Macintosha jest używany inny system dat jako domyślny. • Emisja, pierwsze_odsetki, rozliczenie, częstotliwość i podstawa są zaokrąglane do liczb całkowitych. • Jeśli emisja, pierwsze_odsetki lub rozliczenie nie są poprawnymi datami, funkcja ACCRINT podaje wartość błędu #ARG!. • Jeśli stopa ≤ 0 lub jeśli cena nominalna ≤ 0, funkcja ACCRINT podaje wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja ACCRINT podaje wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli podstawa ≤ 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja ACCRINT podaje wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli emisja ≥ rozliczenie, funkcja ACCRINT podaje wartość błędu #LICZBA!.

 6. 2. ACCRINTM

 7. ACCRINTM • Zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego, dla którego wypłata odsetek następuje w terminie jego płatności.

 8. ACCRINTM • ACCRINTM(emisja;rozliczenie;stopa;cena_nominalna;podstawa) • Emisja   to data emisji papieru wartościowego. • Termin płatności   to data terminu płatności papieru wartościowego. • Stopa   stanowi roczną stopę dywidendy papieru wartościowego. • Cena nominalna   to cena papieru wartościowego. W przypadku pominięcia ceny nominalnej funkcja ACCRINTM stosuje wartość 1000 zł. • Podstawa   to typ podstawy wyliczenia dni, który zostanie użyty.

 9. ACCRINTM • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie data 1 stycznia 1900 jest liczbą porządkową 1, a data 1 stycznia 2008 jest liczbą porządkową 39448, ponieważ występuje 39 448 dni po dacie 1 stycznia 1900. W programie Microsoft Excel dla Macintosha jest używany inny system dat jako domyślny. • Emisja, rozliczenie i podstawa są obcinane do liczb całkowitych. • Jeśli emisja lub rozliczenie nie są poprawnymi datami, funkcja ACCRINTM podaje wartość błędu #ARG!. • Jeśli stopa ≤ 0 lub jeśli cena nominalna ≤ 0, funkcja ACCRINTM zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja ACCRINTM zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli emisja ≥ rozliczenie, funkcja ACCRINTM zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 10. 3. AMORDEGRC

 11. AMORDEGRC • Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozrachunkowego. Funkcja ta jest dostosowana do francuskiego systemu księgowego. Jeśli zakupu dokonuje się w połowie roku rozrachunkowego, to pod uwagę bierze się amortyzację podzieloną proporcjonalnie. Jest to funkcja podobna do funkcji AMORLINC, oprócz tego, że współczynniki amortyzacji stosowane w obliczeniach zależą od okresu użytkowania środków trwałych.

 12. AMORDEGRC • AMORDEGRC(cena;zakup_data;pierwszy_okres;odzysk;okres;stopa;podstawa) • Koszt    to cena zakupu środka trwałego. • Zakup_data    to data zakupu środka trwałego. • Pierwszy_okres    to data kończąca pierwszy okres. • Odzysk    to wartość na koniec okresu użytkowania środka trwałego. • Okres    to okres. • Stopa    to stopa amortyzacji. • Podstawa    to podstawa roczna, która ma być używana.

 13. AMORDEGRC • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie data 1 stycznia 1900 jest liczbą porządkową 1, a data 1 stycznia 2008 jest liczbą porządkową 39448, ponieważ występuje 39 448 dni po dacie 1 stycznia 1900. W programie Microsoft Excel dla Macintosha jest używany inny system dat jako domyślny. • Funkcja ta będzie zwracać amortyzację do chwili umorzenia środka trwałego lub do chwili, gdy skumulowana wartość amortyzacji przekroczy cenę zakupu pomniejszoną o wartość końcową. Stopa amortyzacji będzie rosnąć do 50 procent dla okresów poprzedzających ostatni okres i wzrośnie do 100 procent dla ostatniego okresu. • Jeśli czas użytkowania środków trwałych zamyka się między 0 (zero) a 1, 1 a 2, 2 a 3 lub 4 a 5, zwracana jest wartość błędu #LICZBA!.

 14. 4. AMORLINC

 15. AMORLINC • Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozrachunkowego. Funkcja ta jest dostosowana do francuskiego systemu księgowego. Jeśli zakupu środka trwałego dokonuje się w połowie roku rozrachunkowego, to pod uwagę bierze się amortyzację podzieloną proporcjonalnie.

 16. AMORLINC • AMORLINC(cena;zakup_data;pierwszy_okres;odzysk;okres;stopa;podstawa) • Koszt    to cena zakupu środka trwałego. • Zakup_data    to data zakupu środka trwałego. • Pierwszy_okres    to data kończąca pierwszy okres. • Odzysk    to wartość na koniec okresu użytkowania środka trwałego. • Okres    to okres. • Stopa    to stopa amortyzacji. • Podstawa    to podstawa roczna, która ma być używana.

 17. AMORLINC • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie data 1 stycznia 1900 jest liczbą porządkową 1, a data 1 stycznia 2008 jest liczbą porządkową 39448, ponieważ występuje 39 448 dni po dacie 1 stycznia 1900. W programie Microsoft Excel dla Macintosha jest używany inny system dat jako domyślny.

 18. 5. COUPDAYBS

 19. COUPDAYBS • Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do daty rozliczenia.

 20. COUPDAYBS • COUPDAYBS(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;podstawa) • Rozliczenie    to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data późniejsza niż data emisji, gdy papier wartościowy jest sprzedawany nabywcy. • Data_spłaty    to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. • Częstotliwość    to liczba płatności dywidendy na rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4. • Podstawa    to typ wykorzystanej podstawy wyliczania dni.

 21. COUPDAYBS • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, tak aby można było ich używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39 448, ponieważ jest to dzień 39 448 po 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosh używa domyślnie innego systemu dat. • Data rozliczenia to data, gdy nabywca dokonuje zakupu kuponu, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy kupon traci ważność. Na przykład przyjmijmy, że obligacja trzydziestoletnia została wyemitowana 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą emisji będzie 1 stycznia 2008 roku, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008 roku, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038 roku, to jest 30 lat po dacie emisji przypadającej na 1 stycznia 2008 roku. • Wszystkie argumenty obcinane są do liczb całkowitych. • Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawnymi datami, funkcja COUPDAYBS zwraca wartość błędu #ARG!. • Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja COUPDAYBS zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli argument podstawa > 4, funkcja COUPDAYBS zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja COUPDAYBS zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 22. 6. COUPDAYS

 23. COUPDAYS • Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, który zawiera datę rozliczenia.

 24. COUPDAYS • COUPDAYS(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;podstawa) • Rozliczenie    to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data późniejsza niż data emisji, gdy papier wartościowy jest sprzedawany nabywcy. • Data_spłaty    to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. • Częstotliwość    to liczba dywidend płatnych na rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4. • Podstawa    to typ wykorzystanej podstawy wyliczania dni.

 25. COUPDAYS • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można było ich używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39 448, ponieważ jest to dzień 39 448 po 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosh używa domyślnie innego systemu dat. • Data rozliczenia to data, gdy nabywca dokonuje zakupu kuponu, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy kupon traci ważność. Na przykład przyjmijmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą emisji będzie 1 stycznia 2008 roku, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008 roku, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038 roku, to jest 30 lat po dacie emisji przypadającej na 1 stycznia 2008 roku. • Wszystkie argumenty obcinane są do liczb całkowitych. • Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawną datą, funkcja COUPDAYS zwraca wartość błędu #ARG!. • Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja COUPDAYS zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli argument podstawa > 4, funkcja COUPDAYS zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument rozliczenie ≥ data_spłaty, COUPDAYS zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 26. 7. COUPDAYSNC

 27. COUPDAYSNC • Zwraca liczbę dni od daty rozliczenia do kolejnej daty płatności dywidendy.

 28. COUPDAYSNC • COUPDAYSNC(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;podstawa) • Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data późniejsza niż data emisji, gdy papier wartościowy jest sprzedawany nabywcy. • Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. • Częstotliwość   to liczba płatności dywidendy na rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku kwartalnych częstotliwość = 4. • Podstawa   to typ używanej podstawy wyliczania dni.

 29. COUPDAYSNC • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można było ich używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39 448, ponieważ jest to dzień 39 448 po 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosh używa domyślnie innego systemu dat. • Rozliczenie to data, gdy nabywca dokonuje zakupu kuponu, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przyjmijmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą emisji będzie 1 stycznia 2008 roku, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008 roku, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038 roku, to jest 30 lat po dacie emisji przypadającej na 1 stycznia 2008 roku. • Wszystkie argumenty obcinane są do liczb całkowitych. • Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawnymi datami, funkcja COUPDAYSNC zwraca wartość błędu #ARG!. • Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja COUPDAYSNC zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli argument podstawa > 4, funkcja COUPDAYSNC zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja COUPDAYSNC zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 30. 8. COUPNCD

 31. COUPNCD • Zwraca liczbę reprezentującą datę następnej płatności dywidendy po dacie rozliczenia.

 32. COUPNCD • COUPNCD(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, kiedy papier wartościowy jest sprzedawany nabywcy. • Data_spłaty   to data zapadalności papieru wartościowego. Jest to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. • Częstotliwość   to liczba płatności dywidendy przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość= 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość= 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość= 4. • Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni.

 33. COUPNCD • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, tak aby można było ich używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39448, ponieważ jest to 39 448 dzień po 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosha używa domyślnie innego systemu dat. • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia. • Wszystkie argumenty są zaokrąglane do liczb całkowitych. • Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawnymi datami, funkcja COUPNCD zwraca wartość błędu #ARG!. • Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja COUPNCD zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli argument podstawa > 4, funkcja COUPNCD zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja COUPNCD zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 34. 9. COUPNUM

 35. COUPNUM • Zwraca liczbę wypłacanych dywidend między datą rozliczenia i datą spłaty, przy czym liczba ta jest zaokrąglana do najbliższej pełnej dywidendy.

 36. COUPNUM • COUPNUM(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, kiedy papier wartościowy jest sprzedawany nabywcy. • Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Jest to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. • Częstotliwość   to liczba płatności dywidendy przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość= 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość= 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość= 4. • Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni.

 37. COUPNUM • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, tak aby można było ich używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39448, ponieważ jest to 39 448 dzień po 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosha używa domyślnie innego systemu dat. • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia. • Wszystkie argumenty są zaokrąglane do liczb całkowitych. • Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawnymi datami, funkcja COUPNUM zwraca wartość błędu #ARG!. • Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja COUPNUM zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli argument podstawa > 4, funkcja COUPNUM zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja COUPNUM zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 38. 10. COUPPCD

 39. COUPPCD • Zwraca liczbę reprezentującą poprzednią datę płatności dywidendy przed datą rozliczenia.

 40. COUPPCD • COUPPCD(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, kiedy papier wartościowy jest sprzedawany nabywcy. • Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Jest to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. • Częstotliwość   to liczba płatności dywidendy przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość= 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość= 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość= 4. • Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni.

 41. COUPPCD • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, tak aby można było ich używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39448, ponieważ jest to 39 448 dzień po 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosha używa domyślnie innego systemu dat. • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia. • Wszystkie argumenty są zaokrąglane do liczb całkowitych. • Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawnymi datami, funkcja COUPPCD zwraca wartość błędu #ARG!. • Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja COUPPCD zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli argument podstawa > 4, funkcja COUPPCD zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli rozliczenie ≥ termin wykupu, funkcja COUPPCD zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 42. 11. CUMIPMT

 43. CUMIPMT • Zwraca skumulowanych wartość odsetek spłaconych dla danego kredytu między argumentami okres_początkowy i okres_końcowy.

 44. CUMIPMT • CUMIPMT(stopa;okresy;wa;okres_początkowy;okres_końcowy;typ) • Stopa    to stopa oprocentowania. • Okresy    to ogólna liczba okresów płatności. • Wa    to wartość obecna. • Okres_początkowy    to pierwszy okres w wyliczeniu. Okresy płatności są ponumerowane i zaczynają się od liczby 1. • Okres_końcowy    to ostatni okres w wyliczeniu. • Typ    to rozkład płatności w czasie.

 45. CUMIPMT • Należy się upewnić, czy jednostki użyte do określenia wartości argumentów stopa i okresy są spójne. Jeśli realizowane są spłaty miesięczne pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 10% rocznie, należy użyć wartości 10%/12 dla argumentu stopa i 4*12 dla argumentu okresy. Jeśli ta sama pożyczka jest spłacana rocznie, argument stopa wynosi 10%, zaś argument okresy równy jest 4. • Argumenty okresy, okres_początkowy, okres_końcowy i typ obcinane są do liczb całkowitych. • Jeśli argument stopa ≤ 0, argument okresy ≤ 0, albo argument wa ≤ 0, funkcja CUMIPMT zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument okres_początkowy < 1, argument okres_końcowy < 1 lub argument okres_początkowy > okres_końcowy, funkcja CUMIPMT zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument typ jest liczbą inną niż 0 lub 1, funkcja CUMIPMT zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 46. 12. CUMPRINC

 47. CUMPRINC • Zwraca skumulowaną wartość kapitału spłaconego dla danego kredytu pomiędzy argumentami okres_początkowy i okres_końcowy.

 48. CUMPRINC • CUMPRINC(stopa;okresy;wa;okres_początkowy;okres_końcowy;rodzaj) • Stopa    to stopa oprocentowania. • Okresy    to ogólna liczba okresów płatności. • Wa    to wartość obecna. • Okres_początkowy    to pierwszy okres w wyliczeniu. Okresy płatności są ponumerowane i zaczynają się od liczby 1. • Okres_końcowy    to ostatni okres w wyliczeniu. • Typ    to rozkład płatności w czasie.

 49. CUMPRINC • Należy się upewnić, czy jednostki użyte do określenia wartości argumentów stopa i okresy są spójne. Jeśli realizowane są spłaty miesięczne pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 10% rocznie, należy użyć wartości 10%/12 dla argumentu stopa i 4*12 dla argumentu okresy. Jeśli ta sama pożyczka jest spłacana rocznie, argument stopa wynosi 10%, zaś argument okresy równy jest 4. • Argumenty okresy, okres_początkowy, okres_końcowy i typ obcinane są do liczb całkowitych. • Jeśli argument stopa ≤ 0, argument okresy ≤ 0 lub argument wa ≤ 0, funkcja CUMPRINC zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument okres_początkowy < 1, argument okres_końcowy <1 lub argument okres_początkowy > okres_końcowy, funkcja CUMIPMT zwraca wartość błędu #LICZBA!. • Jeśli argument typ jest liczbą inną niż 0 lub 1, funkcja CUMPRINC zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 50. 13. DB