slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prakata

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 91

Prakata - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Prakata. SETIAP KANAK-KANAK ITU ADALAH ANAK KITA Every Child is Our Child. Kemuncak keinsanan itu ialah dengan memelihara dan mengasihi anak-anak yang tiada berdaya , yang memerlukan kasih – sayang dan perlindungan .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prakata' - josef


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Prakata

SETIAP KANAK-KANAK ITU ADALAH ANAK KITA

Every Child is Our Child

Kemuncakkeinsananituialahdenganmemeliharadanmengasihianak-anak yang tiadaberdaya, yang memerlukankasih–sayangdanperlindungan.

Kita sebagaidewasa, pendidik, pemimpindanibubapabertanggungjawabmemastikanituberlakukepadaanak-anak yang merupakanaset paling berhargadan paling mudahterpedayadenganberbagaielemen yang bolehmencemarsahsiah, keselamatandanmasadepanmereka.

Kedudukandankekuasaan yang adapadakitawajarlahmenjamintiadaeksploitasi, penderaandankeganasanterhadapkanak-kanak, khususnya di negeri Selangor.

Turutdiutamakanialahbahawausaha-usahareaktifseperti di atas, perludiselarikanbersamausaha-usahapreventif yang melibatkankepekaanparaprofesionalkesihatan, pegawai-pegawaikebajikandananggotamasyarakat (sepertiketuakampung, guru-guru agama, dan guru-guru sekolah, parapenyelia PWB jugadll.) tentangkeadaanfisiologi, emosi, dan mental kanak-kanak agar dapatdijaminkesejahteraanmereka di manadanpadabila-bilamasajua.

Ahli-Ahli yang Berhormatadalahjugadiseruuntukmengambilberatisudankebajikankanak-kanak.

Semugasetiapkanak-kanakakanmerasaibahawamerekamendapat yang serupadarikitasepertiibubapa yang mengasihimereka.   

SetiapKanak-KanakItuAdalahAnak Kita. Every Child Is Our Child.

Yang BerhormatRodziah Ismail

PengerusiJawatankuasaTetapKebajikan

Negeri Selangor

ExcoKerajaanNegeriSelangor

slide3
“Tiadakeganasankeataskanak-kanak yang dibenarkan, segalakeganasanterhadapkanak-kanakbolehdielakkan.”
 • Kofi Annan, mantanSetiausahaAgungPertubuhanBangsa-BangsaBersatu (Oktober 2006)
 • Kanak-kanakadalahhartakitadankuncikepada Malaysia menujukearahnegaramajusepenuhnya. Kemampanankualitikehidupanadalahsebuahkomponenpentingdalampembangunankebangsaan, daniahanyabolehdicapaidenganmelindungisetiapkanak-kanakdalammasyarakatkitadanmemberimerekapeluanguntukmencapaitahappotensimerekasepenuhnya.
 • Inilahvisipembangunanyang dicanangkandenganpiawaianKonvensyenHakTerhadapKanak-KanakdantelahdisahkanolehKerajaansebagaitandakomitmenkearahmenjadikankanak-kanak di Malaysia selamatdangembira.
slide4
Peksokonganinimengandungi:-
 • Lembaranfaktaberkenaanbentukkeganasanlazimkeataskanak-kanak di Malaysia;
 • Idea-idea untukmembantupenggubalperundanganmempromosiperlindungankanak-kanaksebagai agenda nasional;
 • Idea-idea bagaimana orang ramaibolehmelindungikanak-kanak;
 • SoalselidikuntukAhli-AhliDewanUndanganNegeridan orang ramai.
 • “Kanak-kanakmempunyaihakuntukdilindungidaripadadisakitidandizalimi, samaadafizikalatau mental.”
 • Artikel 19, KonvensyenHakTerhadapKanak-Kanak
slide5
PERLINDUNGAN KANAK-KANAK: FAKTA UTAMA

Sekiranyakitamembiarkankanak-kanakdiabaikan, dideradandieksploitasi, makakitatelahmenafikanhak-hakmerekauntukmeneruskankehidupan, membangunkanpotensimerekasepenuhnyadankeceriaanzamankanak-kanak.

Kita mestiberusahamemastikan “persekitaran yang melindungi” untukkanak-kanakbagimengelakkanpenderaandaneksploitasi, danmembantusekiranyamerekabersemukadengankeganasandalamkehidupanmereka.

slide6
MITOS DAN FAKTA berkenaankeganasanterhadapkanak-kanak

MITOS: Hanyakanak-kanakdaripadakeluargamiskindantidakberpendidikan yang didera.

FAKTA: Keganasan, deradanpengabaianbolehberlakudalammana-manakeluarga, tanpamengirakumpulanetnikataulatarbelakangsosio-ekonomikeluargatersebut

MITOS: Kanak-kanaktidakmempunyaihakdankitatidakperlukisahdengancaralayananterhadapmereka.

FAKTA: Setiapkanak-kanakdilahirkandenganhakuntukhidup, membangunkandanmencapaipotensimerekasepenuhnya. Menghalangdanbertindakbalaskepadakeganasan, ekplotasidanpenderaanadalahpentingbagimemastikanhak-hakmerekadipenuhi.

slide7
MITOS: Memukulkanak-kanakuntukmendisplinkanmerekaadalahbukanpenderaan.

FAKTA: Perlumenghormatimaruahseseorangkanak-kanakapabilamendisiplinkannya di rumahatausekolah. Sebarangbentukpenyalahgunaankeatasprinsipinisamaadasecarafizikal, lisanataupencabulanemosidikirasebagaipenderaan.

MITOS: Penderaankeataskanak-kanaktidakmemberikesanaspeklain dalamkehidupanmereka.

FAKTA: Keganasandanpengabaianadalahmencabulsetiaphakzamankanak-kanak. Seseorang yang telahberimunisasitetapitelahdipukuladalahseorangkanak-kanak yang tidaksihat. Kanak-kanakperempuan yang dicabulsecaraseksualadalahdikirakanak-kanak yang tidakberpelajaran.

slide8
KEGANASAN TERHADAP KANAK-KANAK DI MALAYSIA

Malaysia dilihatmengalami trend menaikdalamkes-kesseksualdan lain-lain penderaansertapengabaiankepadakanak-kanak.

Rajah 1: Kes-kespenderaankanak-kanakmengikutjantinadanjenispenderaan (1999-2008) – JabatanKebajikanMasyarakat

slide10
Walaupunpeningkatankejadianpenderaandanpengabaiankanak-kanakmungkindisebabkanmeningkatnyalaporan yang diterimaberbandingmeningkatnyakejadiansebenar di negaraini, adalahmasihmenjadikeutamaankepadanegarakitauntukmenanganisebarangdankeseluruhankes-keskeganasanterhadapkanak-kanak.
 • Terdapatkira-kira 13 jutakanak-kanak di Malaysia.
 • Padatahun 2008, JabatanKebajikanMasyarakatmerekodkan 2,780 kes-kespenderaankanak-kanak.
 • Kes-kespenderaankanak-kanaktelahmenunjukkanpeningkatansejaktahun 2005.
 • Antarabentuk-bentukpenderaankanak-kanak yang lazimdilaporkankeJabatanKebajikanMasyarakatadalahpengabaian, penderaanfizikaldanpenderaanseksual (termasuksumbangmahram).
 • Pengabaiankanak-kanakmunculsebagaisatukebiasaansepertikeganasanfizikal di mana 952 kes-kespengabaiandirekodkandalamtahun 2008 berbandingdengan 863 kes-kespenderaanfizikalpadatahun yang sama.
 • Penderaanfizikal, termasuklahpenderaanseksual, keataskanak-kanakadalahjenayahlazim yang dilaporkan.
 • Laporankes-kespenderaanterhadapkanak-kanakadalahdipercayaipecahankecilkepadabilangankes-kessebenar.
slide11
SELANGOR – GAMBARAN PENDERAAN KANAK-KANAK DALAM NEGERI

Selangor mendudukitempat lima negeriteratasdenganpecahantertinggikes-kespenderaankanak-kanaksejakbeberapatahunlepas.

Jadual: Statistikpenderaankanak-kanakuntuknegeri Selangor (2007-2010)

slide12
PERANAN WAKIL-WAKIL RAKYAT

Parlimendandewan-dewanundangannegerimempunyaikuasauntukmenciptaperubahansebenardanberkekalanuntukkanak-kanak, melaluipelbagaifungsimerekasebagaiwakilrakyat.

Satu-satunyacarauntukmelindungikanak-kanakialahuntukmengurangkankelemahankanak-kanakmelaluiundang-undang, perkhidmatan, tingkahlakudanamalan yang menumpukankepadahakdankepentingankanak-kanak.

Ahli-ahlidewanundangannegeribolehmenyumbangkepadaperlindungankanak-kanakdenganmewakilikepentingankanak-kanakdalamhal-ehwalperundangannegeridanmemberikaninspirasikepadakawasanmerekamelakukansesuatu yang lebihuntukmelindungikanak-kanak.

slide13
KENAPA PERLINDUNGAN KANAK-KANAK ITU PENTING

-MEMPROMOSI HAK KANAK-KANAK DAN KUALITI KEHIDUPAN NEGARA

Berpuluhjutakanak-kanak di seluruhduniaadalahmangsakepadaeksploitasi, penderaandankeganasansetiaptahun. Apabilakitagagalmelindungianak-anakkita, merekaakanmenderitadalamsenyapdantanpadilihat.

KonvensyenHakTerhadapKanak-Kanak (‘The Convention on the Rights of the Child (CRC)’) jelasmenetapkantanggungjawab-tanggungjawabKerajaan, keluargadanibubapauntukmelindungikanak-kanakdaridisalahgunakandalamapacara pun.

Sebagaisalahsatupenandatangandalam CRC, Kerajaanbukansahajawajibuntukmelindungikanak-kanak yang dibahayakan, tetapijugaakanmengambilsegalalangkah yang perluuntukmenyokongkeluarga-keluargadanmasyarakatdalammencegahpenderaan, pengabaiandaneksploitasikanak-kanak.

Perlindungankanak-kanak di Malaysia akanmenjaminkemampanankualitikehidupandanmenyumbangkepadakejayaannegarakearahWawasan 2020.

slide14
DigunapakaiolehPerhimpuanAgung PBB padatahun 1989, KonvensyenHakTerhadapKanak-Kanak (CRC) mendahulukanpiawaianantarabangsaberhubunghak-hakkanak-kanakuntukmeneruskankehidupan, pembangunan, perlindungandanmengambilbahagiansebagaisahdisisiundang-undang. Antarapolisiutama CRC adalahtiadakanak-kanakyang didiskriminasikan, dandalamsetiapkeputusan yang melibatkankanak-kanak, makakepentinganmerekaperludiutamakan.
slide15
Penderaankanak-kanakadalahpencabulansegalahak-hak

Keganasanterhadapkanak-kanakkinitersebarluas, tetapisebahagiannyamasihlagidisembunyikandantidakdilaporkan. Samaadaiaberlaku di rumah, sekolah, komunitiataudalaminstititusi, iabiasaberlaku di belakangpintutertutupdanolehmereka yang seharusnyadipercayaiolehkanak-kanak – ibubapa, ahlikeluargadanpenjaga. Kanak-kanakselalunyamenderitadalamdiam, takutuntukbersuaradisebabkanmaluataukhuatirakandihukum.

Keganasanterhadapkanak-kanakbukansahajamelanggarihak-hakmereka yang perludilindungi, tetapijugahalanganbesarkepadakesihatankanak-kanakdanpembangunanmerekadalamjangkamasapanjang.

slide16
Kecederaanataukematianhanyalahsatupenghujung. Bagikanak-kanakini, masadepanmerekabergantungkepadakeseimbangan, dibelenggudengankecederaanfizikal, trauma emosidanmasalahtingkahlaku. Bagaimanamerekaakanbelajardanbersosial, ataumemasukialamdewasa yang sempurna, sekiranyatahapkeselamatanmerekadiragui, ataudicalardenganparut yang tidakakanhilang? Bagaimanamerekaakansedarbahawakeganasanadalahsesuatu yang tidakbolehditerimasamasekali, sedangkanitulahsatu-satunya yang merekatahu?

Penderaankanak-kanakmenyebabkanparutfizikal, emosidan mental yang akanmeninggalkankesanjangkapanjangdalamkehidupankanak-kanakdankeluarga. Iamerompakpeluangkanak-kanakuntukmemenuhipotensimerekasepenuhnyadanakanmeneruskankitarankeganasan.

Keganasanmenjejaskankeseluruhanzamankanak-kanakdanjugagenerasiakandatang.

slide17
Persekitaran yang melindungi

Semuakanak-kanakadalahterdedahkepadarisikokeganasanatassebabmerekaadalahkanak-kanak.

Perlindungankanak-kanakmelibatkanpencegahankeatasmasalahdalamkehidupankanak-kanakdanjugaperkhidmatan yang diperlukanapabilasesuatuitutidakberlakusepertisepatutnya. Iajugamengandungiperkhidmatanuntukkanak-kanak yang terdedahkepadakeadaan yang merbahaya.

Untukmelindungikanak-kanakdaripadabahaya, kitatidakbolehmenungguuntuksesuatuituberlaku. Kita perlumembinapersekitaranmelindungi, denganitumerekaakanmembesardenganselamatdanmenikmatikebebasandalamzamankanak-kanak.

Membinapersekitaran yang melindungiuntukkanak-kanakmemerlukanperubahansosialdalamtingkahlaku, peranandantanggungjawab; memastikanperaturandanperundangan yang bersesuaianberadapadalandasannya, bersama-samadengansistemperundangan yang aktifdanadilsebagaisebahagiandarisistemkebajikansosialuntukkanak-kanakdankeluarga.

slide18
Daripadamelihatisu-isuindividukeganasandankategorikanak-kanak, sistemtersebutmengambilpendekatanbahawaperlindungankanak-kanakmemerlukanpandangan yang lebihluaskeataskontekssosio-ekonomik, kebudayaandanpolitikal, termasuklahsistemresponsifdankeadaanpersekitarankanak-kanak, yang menyumbangkepadamasalah-masalahperlindungankanak-kanak.

Persekitaran yang melindungibukanlahmeletakkankanak-kanak di belakangpintu yang tertutup, ataumembuatkanmerekatakutkepadadunialuar. Persekitaran yang melindungiialah di manakanak-kanakbolehmenjadikanak-kanak.

slide19
Mencegahkeganasanterhadapkanak-kanak

Ahli-ahlidewanundangannegerimempunyaiperananutama yang perludimainkanbagimembolehkanpersekitaran yang melindungi. Perananmerekaialahuntukmelaksanakankeazamanpolitikdalammembangunkanpolisidanrangkaperundangan, sertabersamadenganKerajaandanpihakberkuasadalammenyediakanperkhidmatan.

Padaperingkatakarumbi, penggubalundang-undangbolehmendorongperubahantingkahlakudanmewujudkankesedaran di kalangan orang ramaiuntukmencegahkeganasandanakseskepadaperkhidmatanintervensi.

Denganmencegahkeganasanhariini, kitamampumembinamasahadapan di manakeganasantidaklagibolehditerimapakai.

Kita tidakbolehmenggagalkananak-anakkitalagidankitatidaksepatutnyamerompakpotensinegarakitauntukmemenuhiaspirasi yang telahdibentangkandalamWawasan 2020.

slide20
SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – Apa yang ahlidandewanundangannegeribolehlakukan

KesimpulanpemerhatianolehJawatankuasaHak-hakTerhadapKanak-Kanak

 • Membangunkan, sebagaisebahagiandaripadaPelanKebangsaanTindakanKanak-kanak, stratregikomprehensifnegeri/negarauntukmencegahdanresponkepadakeganasandomestikdanpenderaankanak-kanak, termasuklangkah-langkahuntukmenukarkantingkahlakudanamalankebudayaan.
 • Mengukuhkansistemsediaadabagiresponkepadakes-kespengabaiandanpenderaankanak-kanak, sekaligusmenjaminkanak-kanak yang teraniayaakandilindungidantidakmenjadimangsaprosidingperundangan.
 • Mengharamkansegalaundang-undangberbentukhukumansebatan di rumahdanmenjalankankajianmenyeluruhuntukmenilaisifatdantahapfenomenaini.
slide21
Mendidikibubapa, penjagadanprofesional yang berkerjabersamakanak-kanakdenganmenjalankankempenpendidikanawamtentangkesanburukbentuk-bentukkeganasan ‘disiplin’ danmempromosikankaedahkeibubapaan yang positifdantidakganas.
 • Memastikansemuakanak-kanak yang menjadimangsakeganasandanpenderaanmendapatpenjagaan yang mencukupi, kaunselingdanbantuanpemulihandanintegrasisemula.
 • Mewujudkantalianbebastol, 24 jam, talianbantuan 3 digit untukkanak-kanak, danmemudahkankolaborasitalianbantuaninidengan polis, sistemkesihatandankebajikanmasyarakatdanjuga NGO fokus-kanak-kanak.
slide22
AKTA KANAK-KANAK 2001

Di Malaysia, sesiapa di bawahusia 18 tahunadalahkanak-kanakdandilindungi di bawahAktaKanak-Kanak 2001.

Malaysia telahmenggubalkanAktaKanak-Kanak 2001 bagimemenuhituntutan di bawahKonvensyenHak-hakTerhadapKanak-Kanak (CRC), di manaArtikel 19 CRC menyatakanKerajaanperlumengambillangkah-langkahbersesuaianuntukmelindungikanak-kanakdaripadasemuabentukpenganiayaan, penderaan, pengabaiandankeganasan, olehibubapaatausesiapa yang menjagamereka.

Matlamatasasperlindungankanak-kanakialahuntukmemastikansetiap orang yang dipertanggungjawabkanuntukmemeliharadanmelindungikanak-kanakakanmengiktiraftugasinidanberusahauntukmemenuhinya.

DenganAktaKanak-Kanak 2001, iabukansahaja moral tetapisatuundang-undangpentinguntukahlimasyarakatmelindungikanak-kanakdaripadasemuabentukpenderaan.

slide23
Perlindungan yang diberikanolehAktaKanak-Kanak 2001 meliputistrategidanlangkah-langkahbagimengelakkandaripadadanresponsifkepadainsidenpenganiayaandanbahayakeataskanak-kanak, samaadabolehatautidakmelibatkankeganasan.

PeruntukkanAkta

PeruntukkanAktaKanak-Kanak 2001 adalahberasaskanempatprinsiputama CRC, iaitu: (i) tiadadiskriminasi; (ii) kepentinganterbaikkanak-kanaktersebut; (iii) hakuntukhidup, meneruskankehidupandanpembangunan; dan (iv) menghormatipandangankanak-kanak.

AktatersebutjugatelahmewujudkanMajlisKebangsaanPerlindunganKanak-Kanak, yang menasihatiKerajaanberhubungisu-isuperlindungankanak-kanakmanakalaMajlisPerundingandanPenasihatuntukKanak-Kanakbertindaksebagaititiktumpuankepadapembangunandankesejahteraankanak-kanak.

slide24
Aktainimenetapkan Kumpulan PerlindunganKanak-KanakdanPusatAktivitiKanak-Kanakdiwujudkanpadaperingkatnegeridandaerah. Bermatlamatuntukmenggerakkanpenyertaanmasyarakatdalammelaksanakan program-program pencegahandanpemulihan, inisiatif-inisiatifinimensasarkankanak-kanakberisikoatauterdedahkepadasegalabentukpenganiayaandaneksploitasi.

Daripadasegipentadbirankeadilanjuvana, Aktamemperuntukkantatacara di MahkamahKanak-Kanak, yang mesrakanak-kanak, denganmengambilkirakematangan mental danemosiseseorangkanak-kanak.

slide25
SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – Apadewanundangannegeridanahlinyabolehlakukan:
 • TahuperuntukkanAktaKanak-Kanak 2001 (http://www.unicef.org/malaysia/Child-Act-2001.pdf);
 • Memahamicabaran-cabaranuntukmelaksanakanAktaKanak-Kanak 2001;
 • Melawatkes-kesperbicaraanmahkamah-mahkamahtempatanuntukmengkajisemulasamaadaterdapatperlindungan yang bersesuaianuntukmangsa-mangsadansaksi-saksikanak-kanak.
 • Menganjurkansebuahjawatankuasabagimengkajisemulaundang-undang – memastikansegalabentukkeganasanterhadapkanak-kanakadalahdilarang, termasuklahhukumansebat, amalantradisional yang merbahayadankeganasanseksual – danmencadangkanpembaharuan yang diperlukan.
slide26
PENGABAIAN DAN DITINGGALKAN

Pengabaianmungkintidakakanmeninggalkanparut, tetapikitasepatutnyatidakterikatkepadakerosakan yang dilakukankepadakehidupanseseorangkanak-kanak.

Pengabaianberlakuapabilaibubapaataupenjagadengansengajagagaluntukmemenuhikeperluanfizikaldanemosi(daripadasegikesihatan, pendidikan, pembangunanemosi, khasiatpemakanan, tempatberteduh, dankeadaantempattinggal yang selamat), ataugagalmelindunginyadaripadabahaya. Meninggalkanseseorangkanak-kanakadalahbentukpengabaian yang ekstrem, danbolehmembawakepadakerosakanpsikologidanfizikal yang amatbesar.

Kurangpenyeliaanadalahsebablazimkanak-kanakbolehmatimengejutataucederaakibatkemalangan di rumah. Pengabaianjugabolehmembahayakan mental, semangat, moral danpembangunansosialseseorangkanak-kanak, danmenyumbangkepadapenglibatankanak-kanakkepadaaktivitibahayasepertipenyalahgunaandadahdanaktivitiseksualpra-matangdantanpaperlindungan.

slide27
Pengabaianadalahkegagalanmenyeliadenganbaikdanmelindungikanak-kanaksekali pun merekatahucaranya, mempunyaipengetahuandanakseskepadaperkhidmatan yang bolehmelakukannya. Inibermaksudkeluarga yang miskin, dankurangakseskepadaperkhidmatankebajikan, tidakakandituduhmengabaikandengansengaja. Di Malaysia, kes-kespengabaian yang dilaporkanadalah di semuaperingkatmasyarakat, tanpamengiratahappendidikanataupendapatan.

Ibubapa yang mengabaikanataumeninggalkananak-anakmerekamungkinberadadalamkeadaanterdesakataukesukaranyang tidakdapatdibantu. Masyarakatseharusnyalebihmenyokongdenganmemberikanjalanpenyelesaiandanmengambilberatpadaperingkatawalsebelummasalahekstremberlaku.

slide28
Tahappermasalahan

Sedikitdiketahuitentangpengabaiankanak-kanaktetapiiadilihatsebagaisatukebiasaansepertikeganasanfizikal. Dalamtahun 2008, terdapatsebanyak 952 kes-kespengabaian yang direkodkanolehJabatanKebajikanMasyarakat (JKM), berbandingdengan 863 kes-keskeganasanfizikalpadatahun yang sama.1Angkatersebutmeningkatsejaktahun 2002.

JKM danpihak polis jugamenerimalaporanbayi-bayi yang ditinggalkansetiaptahun. Menurut JKM, terdapat 58 kesbayi yang ditinggalkandalamtahun 2008. Rekod polis menunjukkanterdapat 470 bayi-bayi yang telahditinggalkandaritahun 2005 sehinggaOgos 2010, di manalebihseparuhdaripadanyaditemuimati.2

1Laporan Statistik Malaysia 2008, JabatanKebajikanMasyarakat

2Dilaporkandalam “Porn a major reason behind baby dumping, say cops”, The Star, 17 August 2010

slide29
DALAM LAPORAN BERITA

TerjatuhMaut

24 Mei 2010, seorangkanak-kanakperempuanberusia 6 tahuntelahterjatuhdariberanda unit pangsapurimakciknya di tingkat 12 di Kepong, Selangor. Neneknyatelahkeluarmembelibaranganruncitdanmeninggalkankanak-kanaktersebutbersendirian di rumah. Beliautelahlupauntukmenutuppintujeriji di beranda. (“6-year-old girl dies in fall from flat”, New Straits Time, 24 May 2010)

Bayi yang ditinggalkan

Mayatbayi yang berusiasatuharidengantalipusat yang masihelok, telahdijumpaidisumbatkedalamsebuah bag danditinggalkan di sebuahsungai di Kota Damansara, Petaling Jaya. (“Angler’s horror find”, The Star, 16 August 2010)

Di manakesilapankita?

Pengabaian, sepertisemuabentukkeganasanterhadapkanak-kanak, adalahhasildaripadagabunganfaktor-faktorberkaitankeluarga, masyarakat, ekonomidanbudaya.

slide30
Kanak-kanak yang paling terdedahkepadapengabaianadalahbayi, kanak-kanakperempuan (dalambudaya di manakanak-kanaklelakiadalahlebihunggul), kanak-kanakkurangupayadankanak-kanak yang sukaruntukdijaga, sepertimereka yang menghidappenyakitkronikatautingkahlaku yang bermasalahserius.

Ibubapadenganlemahkawalandorongan, rendahdiri, masalahkesihatan mental, danpenyalahgunaanbahan (alkoholdandadah) adalahlebihcenderunguntukmengabaikananakmereka. Sebahagiandaripadaibubapamengabaikananakmerekadisebabkanterlibatdalamkonflikundang-undang, penyalahgunaandadah, HIV dan AIDS, kewangan yang tidakkukuh, tiadakeupayaanmenanganicabaran mental danfizikalkanak-kanak, kurangsokongan, atau stigma mengandung di luarnikah.

Kanak-kanak yang tinggal di dalamkeluarga yang berpecahataukeluargatertekandisebabkanfaktorkewangandansosial, adalahberisikountukdiabaikan. Perundangandanpolisi yang lemahmemburukkanlagitekanan, dankeluargatidakdapatkeluardaripadakitaran yang kejam.

slide31
Apa yang bolehkitalakukan?

Kita perlumelaksanakanundang-undang, polisidan program-program yang menguatkandanmenyokongkekeluargaan, padamasa yang samamenanganifaktor-faktorasasmasyarakatdankomuniti yang bolehmembawakepadapengabaian.

Pencegahanbermuladarirumahdankeluarga. Perkhidmatankebajikanperlumemasukkan program-program kesuburan, keibuandankesihatankanak-kanak, latihandanbantuankeluarga yang memerlukan, sepertimereka yang mempunyaianakkeperluankhas.

Lawatankerumahdanpendidikankekeluargaan, menumpukankepadapengurusankeluarga, penyelesaianmasalah, danamalankeibubapaan, akandapatmembantumenyelesaikanmasalahdalamkeluargadankeupayaankeluargatersebutmenanganituntutanluaran.

slide32
Bagaimanakitadapatmembantukanak-kanak yang terbabit?

Barisanpertamatindakanialahuntukmengesankes-keskanak-kanakterabai – di manaprofesionalkesihatan, pekerjakebajikanatauahlimasyarakat (cth: majlisdesa, ketua agama atau guru) perlulebihsensitifdengankeadaankanak-kanakdanberusahauntukmembawanyakepadaperhatianpihakberkuasa.

Sebaiknya, perkhidmatanperlulahsediauntukmenyokongibubapa yang tidakmampumemenuhikehendakkekeluargaan. Mengeluarkanseseoranganakdaripadakeluarganyaadalahtindakancampurtangan yang terakhir. Kanak-kanak yang ditempatkan di bawahpenjagaanpilihanseperti di pusatjagaanataurumahahlisaudaramara, perlulahdipantauberterusan, danpusatpenjagaanharuslahdidaftarkandandikawalselia.

slide33
Demi keselamatankanak-kanak, kebimbangandanpendapatnyaharuslahdipertimbangkandahulu. Tiadapenyelesaianungguluntuksemua, dansebarangcampurtanganharuslahbersesuaiandenganperingkatperkembangankanak-kanak, kesihatanemosidanikatankekeluargaan.

Kita memerlukanlebihbanyak data berhubungdengantahapsebenarkanak-kanakterabaidalamnegara. Pengumpulan data dananalisaberterusanadalahpentingbagimemberikanbuktiuntukmenyokongkepadapengubalpolisibahawatindakbalassegeradiperlukandalambentukpembangunanpolisi, memperuntukkansumberdanmelaksanakan program.

Isukanak-kanakterbiarharuslahdibawakepadalingkunganawam agar dapatdibincangkandanmencaripenyelesaianuntukmelindungikanak-kanakdaripadaterabai. Kecuaiantingkahlakuterhadapkanak-kanak, atau stigma dandiskriminasidalamsesebuahbudaya, hanyadapatdihapuskanmelaluiperubahanberpanjangandalampengetahuan, kepercayaan, sikapdanamalanmasyarakat.

slide34
SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – Apadewanundangannegeridanahlinyabolehlakukan:
 • Melaksanakanundang-undang, polisidan program bagimenyokongkeluarga;
 • Menggalakkankomunitisetempatuntukmembinapersekitaran yang melindungikanak-kanak;
 • Menyiasatsamaadasistem yang bertindakbalaskepadapenganiayaankanak-kanakmemberikantanggungjawab yang jelaskepadapemberiperkhidmatannyadanpihakberkuasa;
 • Menyokongpengumpulan data dananalisis yang lebihbaiktentangkes-kespengabaian;
 • Meningkatkantahapperbincanganmasyarakattentangmengapakanak-kanakdiabaikan.
slide35
Keganasanfizikalselalunyamengambilbentukhukumanderabertujuansebagaidisiplin. Kebanyakanhukumaninimelibatkansepakandanmerotankanak-kanakdengantangan, rotan, kayu, talipinggangdansebagainya. Kanak-kanakjugaditendang, digegarkan, dihumban, dicakar, dicubit, digigit, ditarikrambutatauditekuptelinga, dipaksaberadadalamposisi yang tidakmenyenangkan, ataudimarahi. Bentukhukumansebegituadalahmerendahkan, memalukandanmengajarkanak-kanakbahawakeganasanadalahpenyelesaiankepadamasalah.
slide36
PENDERAAN FIZIKAL

Penderaanfizikalkeataskanak-kanakadalahantarajenayah yang lazimdilaporkanterhadapkanak-kanak.

Terdedahdisebabkan status mereka di dalammasyarakatdankeluarga, kanak-kanakselalunyamenempuhikeganasanfizikaltermasuklahdipukuldalampelbagaibentuk, dibakar, dicekik, diracun, disesaknafasdankeganasanseksual, yang manasemuanyabolehmembawamaut, kecacatan, ataukecederaanfizikal yang parahdan trauma .

Bayidankanak-kanakkeciladalahlebihramaimenjadimangsaolehpenjagautamadanjugaahlikeluarga yang lain, tetapiapabilamerekameningkatdewasa, merekaakanlebihbanyakmeluangkanmasa di luarrumahdanakanlebihmudahmenjadimangsaoleh orang yang bukanahlikeluarga.

slide37
Tahappermasalahan

Antaratahun 2005 sehingga 2008, bilangankes-kespenderaanfizikal yang dilaporkankeJabatanKebajikanMasyarakatkekalkonsisten, denganperbezaankecilantarakanak-kanaklelakidanperempuan.

Laporan-laporanpenderaanfizikaltidaktermasukdenganhukumandera di sekolah-sekolah, yang manaadalahsah di bawahsistempendidikankebangsaankita, walaupundenganbatasan yang ketat. Kajiankecilmendapatibahawahukumandera di sekolah-sekolah, dalambentukrotan, adalahsuatukebiasaan, walalupuntidakterdapat data kebangsaan.

slide38
DALAM LAPORAN BERITA

Kematiananakkecil

Kanak-kanakperempuanberusia 3 tahuntelahdijumpaitidaksedarkandiri di rumahibunya di Selangor. Laporanbedahsiasatmenunjukkanbahawaterdapatlebihdaripada 30 kesankecederaan di badannya. Ibunya yang berusia 24 tahundantemanlelakinya yang tinggalserumahtelahdituduhberhubungkematiantersebut. (The Star: ‘Girl’s parents test positive for syabu’, 16 April 2010; ‘Mum and lover charged over toddler’s death’, 24 April 2010)

Disiplin di sekolah

Ibukepadapelajarberusia 9 tahunmendakwaanaknyatelahditamparoleh guru disiplindisebabkandatanglewat, menyebabkanmukanyabengkak. (‘Student slapping case resolved’, 5 Nov 2009, The Malay Mail)

slide39
Bagaimanakitabolehtersilap

Adalahmudahuntukmenyalahkanibubapa, penjagaatau guru apabilamenyebabkankekerasankeataskanak-kanak, tetapifaktor-faktorluaransepertirangkaperundangan yang lemah, polisidansikapmasyarakatbolehmenyumbangsecaratidaklangsungkepadakeganasanfizikalterhadapkanak-kanak.

Pembangunan bandar yang pesattelahmembawaperubahandalaminstitusikekeluargaan, dengankemiskinan, penggangguran, tahappendidikan yang rendah, tempattinggal yang sesakdantekananekonomimenyebabkanstreskepadakeluarga-keluargasertakehilanganrangkaiansokongansosial.

slide40
Faktor-faktortekanandiburukkanlagidenganpolisi yang lemahmeninggalkankanak-kanakdankeluargatanpajaringanekonomidansosial. Kanak-kanakdalamkeluargainiberdepandenganrisikokeganasan yang tinggi.

Undang-undang di beberapanegaradantradisibeberapabudayamasihmembenarkan, atautidakmenghukum, penggunaankeganasankeataskanak-kanak. Sebagaicontoh, penerimaanmeluashukumanfizikalsebagaikaedahuntukmendisiplinkankanak-kanak di Malaysia – baik di rumahatau di sekolah.

slide41
Apa yang bolehkitalakukanuntukmencegahnya?

Ibubapa yang menderaanaknyasecarafizikaladalahbermungkinanmengalamiataumenyaksikansendirikeganasansewaktukanak-kanak. Olehitu, adalahmustahakrantaiankeganasaninidipecahkan.

Keganasanmestilahdiatasisebelumiaberlaku, denganmenanganikeadaanasas yang menyebabkanekonomidanemosiekstremmenekankeluarga. Polisisepatutnyamenyokongkeluarga, denganmenyediakankemudahanpusatpenjagaan yang berkualiti, memperkayakan program pra-sekolah, program keibubapaan, program penangguhantempohkepadakeluarga yang menghadapikeadaan yang sukar, ataumeningkatkanekuitidalampendidikan, perumahan, pekerjaan, dan lain-lain peluang.

Lebihdaripadaitu, perluadaundang-undangdanpolisiuntukmenghalangsegalabentukkeganasanterhadapkanak-kanakdalamkeluargadanmasyarakat, termasuklahsegalaamalantradisi yang merbahayadanamalanhukumandera.

slide42
Padaperingkatkomunitidanmasyarakat, perluada program berskalabesaruntukmeningkatkankesedaranhakkanak-kanak, disasarkankepadasemuakumpulan yang terlibatdalamkehidupankanak-kanaktersebut, termasuklahkakitangan-kakitangansistemperundangandankepolisian, pendidikan, pekerjakesihatan, sektorswasta, sertaibubapadan orang ramai.

Kita perluberhentimelayankanak-kanaksepertisebuahobjekdanbukansebagaimanusia, danmulamengiktiraf status merekasebagaiseseorangdenganhak yang saksamadalammasyarakatkita.

slide43
Bagaimankitabolehmembantukanak-kanak yang terbabit?

Untukmelindungikanak-kanaksecaraefektif, terdapatkeperluanperkhidmatanmelindungikanak-kanaksecaraberterusan; iaituinisiatifpencegahanutamabagimenguatkankapasitikeseluruhanmasyarakatdalammelindungikanak-kanak; pencegahansekunder, atauperkhidmatancampurtanganawal, ditujukankepadakanak-kanakdankeluarga yang dikenalpastisebagaiterdedahatauberisikopenganiayaanataudiabaikan, dancampurtanganlebihtinggi (tertiari) untukbertindakbalas di manakanak-kanakberadapadarisiko yang serius, atausedangdideraataudianiayadalamapacara.

AktaKanak-Kanak Malaysia 2001 mentakrifkandanmeyediakangarispanduanasasstatutoribagitindakbalaskeatasmangsakanak-kanak yang didera, diabaikandandieksploitasikan. Bagaimanapun, menjadikeperluanuntukmeningkatkankesedarantentangperanandantanggungjawabperundangankepadaanggotakeluarga, penyediapusatjagaankanak-kanakdanpengamalperubatan agar memaklumkanpihakberkuasaapabilamengesyakiseseorangkanak-kanakdidera.

slide44
Sesebuahsistemperlindungan yang profesionaluntukkanak-kanakadalahkuncikepadaperlaksanaanAktaKanak-Kanak 2001. Adalahperlumengadakansebuahpelaburan yang besardanperuntukansumber, bagimemastikanpakarterlatihdanpekerjasosial yang mencukupiuntukmemberikanperkhidmatankeatassistem yang beroperasisepenuhnyamenjaminpiawaian yang samadalampenjagaan di kawasan-kawasanbaikdalamatauluarbandar.

Sisteminijugamemerlukanstruktur yang dibangunkansebaiknyabagimenyediakanperlindungan, sokongandanlayanankepadakanak-kanakdankeluarga, bermuladaripadawaktupenderaandilaporkan, sepanjangsiasatan, penguatkuasaanundang-undang, sehinggalah proses pertuduhandanperundangan.

slide45
SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – Apa yang dewanundangannegeridanahli-ahlinyabolehlakukan
 • Memulakan program-program sokongankewangandansosialkepadakeluarga yang beradadalamkeadaan yang sukar;
 • MemantaupelaksanaandanpenguatkuasaanAktaKanak-Kanak 2001;
 • Menggalakkanprofesionalismasektorkebajikansosial, danlatihan-latihan yang lebihbaikkepadapegawai-pegawaikebajikandanpakar-pakarperlindungankanak-kanak;
 • Menyediakanruangbagimasyarakatmembincangkanhukumanderadanpenderaanfizikalkanak-kanak, danmencaripenyelesaianbersama, denganmerujukkepadakanak-kanakdananakmuda.
slide46
PENDERAAN SEKSUAL DAN SUMBANG MAHRAM

Penderaanseksualkeataskanak-kanakadalahmasalah yang berkembang di seratadunia, tetapi yang paling mencabaradalahuntukmenanganiisu-isuinidisebabkankerahsiaandanpantanglarang yang menyelubunginya.

Apajuajenishubunganseksualdengankanak-kanak di bawahusia 18 tahunadalahdianggappenderaanseksual, sekalipunkanak-kanakatauremajatersebutdilihatsebagaisukarelaataurakan yang memulakan.

slide47
Tahappermasalahan

Daripadatahun 2005 sehingga 2008, JabatanKebajikanMasyarakatmerekodkanpeningkatankes-kespenderaanseksualdansumbangmahram, yang manakes di kalangankanak-kanakperempuanmelebihikanak-kanaklelaki. Sumbangmahram, khususnya, menjadipermasalahan di kawasanluarbandar.

Peningkatankes-kes yang dilaporkanmungkinmenunjukkankesedaran orang ramai, kesediaanuntukmelapor, pengiktirafanrasmikeatasisuinisertapeningkatansistemlaporan.

Sebahagianbesardarikeganasanseksualdilakukanolehahlikeluargaatau orang lain yang tinggalbersamaataumelawatrumahkeluargakanak-kanak – mereka yang dipercayaiolehkanak-kanakdandipertanggungjawabkanuntukmenjagamereka. Di Malaysia, hampir 59% daripelakupenderaanseksualdalamtahun 2007 adalahahlikeluargaterdekat, saudaramara, atauahlikeluargaangkat. Bagaimanapun, predator ataupedofiliajugamenculikkanak-kanakuntukpenderaanseksual.

slide48
Bagaimanapun, kes-kes yang dilaporkanadalahdipercayaihanyalahsebilangankecildaripadabilangankes yang sebenar. Apabilapenderaanseksualseringberlakudalamprivasipersekitaranrumahataukawasanterpencil, inimenyebabkaniatidakdapatdikesanatautidakdilaporkan. Kanak-kanakmungkintidakmelaporkannyadisebabkanmerekatakutdipersalahkanatauterusdianiaya, sementarasaudaramara, jiranatau orang dewasa lain keberatanberhadapandenganakibatmelaporkannya.

DALAM LAPORAN BERITA

Dirogololehkekasihibu

Seorangkanak-kanakperempuanberusia 13 tahundariKlangtelahdiacuhujungpisau, ditampardanmukanyadiselibungdenganbantalketikadiadirogol, dandipaksamelakukanseks oral olehkekasihibunya. Pelakutersebuttelahdijatuhkanhukumanpenjaraselama 38 tahundengan 16 sebatanrotan. (‘Rapist who preyed on lover’s kid gets 38 years jail’, 23 June 2010, New Straits Times)

slide49
Di manakesilapankita?

Keganasanseksualadalahsangatberkaitdenganfaktor-faktorkeluargadansosial, seperti stress disebabkankemiskinan, pengganggurandanpengasingansosial. Kanak-kanak yang tinggaldengankeluargabersamadenganfaktor-faktoriniadalahsangatterdedahkepadarisikoapabilakurangmendapatkansokongandaripadamasyarakat.

Sumbangmahram di kawasanpertanianluarbandarbolehdikaitkandengankediaman yang keciluntukkeluargadengananak yang ramai, ketidakupayaanibubapamenyeliaanak-anakdisebabkanwaktukerja yang panjang, kekuranganpendidikanseksdanterasingdaripadamasyarakat yang lebihbesar.

Kita perlulebihlantangtentangrisikokanak-kanakterhadappenderaanseksual di rumahdandalamkontekskekeluargaan. Menanganipenderaanseksualsebagaisubjekpantanglarangakanmenggalakkanbudayaberdiamdiri, di manakanak-kanaktidakbolehbercakaptentangpenderaanseksual yang merekaderitai, orang dewasatidakmahubercakaptentangrisikopenderaanseksual di rumah, dan orang dewasatidaktahuapa yang perludilakukansekiranyamerekamencurigaiseseorang yang merekatahumenderakanak-kanaksecaraseksual.

slide50
Apa yang perlukitalakukanuntukmengelakkannya?

Tidaksemuakeluargadenganfaktor-faktorrisiko yang diterangkan di atasmenjadipersekitaran yang ganasuntukkanak-kanak. Keluargaadalahmasihmerupakansumberterkuatuntukmelindungidanmenyokongkanak-kanak. Mengelakkanpenderaanseksualdansumbangmahrambermuladenganmenggalakkanamalankeibubapaan yang baikdanmemupukdanberpegangteguhantaraibubapadananak-anak.

Masyarakat yang rapatantarasatusama lain, mempunyaijaringansosialdanhubungankejiranan yang kuatmampumelindungikanak-kanakdanmengurangkanrisikokeganasanwalaupunwujudnyafaktor-faktorrisiko, sepertikemiskinan, pengganggurandankesaratan.

Keluarga yang berisikotinggimemerlukansokongandaripadaKerajaanmelalui program-program danpolisi, sepertiperkhidmatanmerancangkeluarga, penjagaansebelumdanselepasbersalin, keselamatansosial, kesihatan mental danrawatanpenyalahgunaanubatan, pendidikankeibubapaan, pendidikanberasaskanskilkehidupanuntukkanak-kanak, dansokongansekiranyamerekamempunyaianak yang kurangupaya.

slide51
Masyarakatjugaperlumenuntutperubahandalamsikapdantingkahlaku yang bertolakansurdenganmenyalahgunakanhakkanak-kanak. Kita mestimencabarbudaya yang malu, berahsiadanmenafikan, danberhadapansecaraterbukapuncasebenarpenderaanseksual.

Media, masyarakatdanketua agama, sertakanak-kanakdanremajasendiri, memainkanperananpentingdalammemecahkankesunyian agar orang ramaibolehberhentibersembunyi di belakangpantanglarangmasyarakat.

slide52
Bagaimanakitabolehmembantukanak-kanak yang terbabit?

Membantukanak-kanak yang menjadimangsapenderaanseksualbermuladenganmemecahkankesunyiandanmemberikanmerekatempat yang selamatatausaluranuntukmeluahkanperasaanmereka.

Talianbantuankanak-kanak yang bolehdipercayaimemberikankanak-kanakruanguntukmelaporkanpenderaandenganlebihyakindanmenerimakauselingmelaluitelefon. Di Malaysia, kanak-kanakbolehmendail 999 untukmelaporkankepada polis atau 15999 Childline, iaituperkhidmatantalianbantuankebangsaan 24-jam TalianNur di bawahKementerian Pembangunan Wanita, KeluargadanMasyarakat. Kanak-kanak yang memerlukanmaklumat, perlindungandanpenjagaanakandisambungkankeperkhidmatan-perkhidmatancampurtanganjangkapendekdanpanjangsertapemulihanmelalui 15999 Childline.

slide53
Apabilakeganasanseksualtelahdisyakiatauditemui, tindakanmestilahdilakukanuntukmelindungikanak-kanakdaripadarisikoterusdidera, danjugamerawatkecederaandan trauma psikologikanak-kanaktersebut. Penyiasatandanlangkah-langkahperundanganharuslahdilaksanakanseiringdenganpendekatansokongankesihatandansosial.

Mengeluarkankanak-kanakdaripadakeluarganyaseharusnyamerupakancampurtangan yang terakhir, hanyasekiranyakanak-kanaktersebuttelahmenderita, ataupadaberisikomenderitadankemudaratanketara. Keluargaadalahtempatterbaikuntukkanak-kanakmembesar, tetapisekiranyaibubapatidakbertindakbalaskepadaperkhidmatansokonganatau lain-lain campurtangan, makapilihansepertipupukanjangkapanjangatauanakangkatperludipertimbangkan.

Semuacampurtanganuntukmelindungikanak-kanakperlumenitikkankepentingankanak-kanak di hati, agar hakkanak-kanakuntukprivasi, keselamatandankeluargaakandilindungidandipertimbangkanterhadapkebimbangandankeinginankanak-kanak.

slide54
SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – Apa yang dewanundangannegeridanahli-ahlinyabolehlakukan
 • Memantautalianbantuan yang ada di Malaysia untukmenilaisamaadakanak-kanakdanmerekamelaporkanpenderaankanak-kanakmenerimabantuan yang bersesuaiandantindakansusulan.
 • Memastikansistemperlindungankanak-kanakmenyediakanperkhidmatansokonganpsikologimesrakanak-kanak, termasuklahkaunselingdanrawatanpsikiatriuntukkanak-kanakdankeluarga.
 • Memantausistem yang meletakkankanak-kanak di jagaanpupukan, keluargaangkatataurumahjagaan, keranakanak-kanakiniberhakkepadaperlindungandanbantuankhas.
slide55
PEMERDAGANGAN KANAK-KANAK

Dijanjikandenganpendidikan, peluangpekerjaandankehidupan yang lebihbaiktelahmenarikramaikanak-kanakkeluardaripadarumahmerekadanmemasukiduniagelappemerdagangan yang haram danganas.

Pemerdagangankanak-kanakadalahtertaklukkepadapelacuran, kahwinpaksaataudijualuntuk proses anakangkat haram. Ada juga yang digunakanuntukburuhmurahatautidakdibayar, bekerjasebagaihambaataupengemis, direkrutuntukkumpulanbersenjatadandigunakanuntuktujuansukan.

Pemerdaganganadalah haram dansangatmerbahayakeranaiamenderadanmengeksploitasikanak-kanaksecarafizikaldanseksual. Kanak-kanakakanterdedahkepadajangkitan HIV, dandirompakhak-hakmerekauntukdilindungi, membesardalampersekitarankekeluargaandanuntukmendapatkanpendidikan.

slide56
Tahappermasalahan

Pemerdagangankanak-kanakadalahsatutindakanjenayah. Iabersifattidakkelihatandankekurangankutipan data yang baikmenyebabkaniasukaruntukmengetahuibilanganmangsakanak-kanak di seluruhdunia. Bagaimanapun, dianggarkanseramai 1.2 jutakanak-kanakdiperdagangkan di seluruhduniasetiaptahun.

Di Malaysia, sejumlah 1,930 mangsapemerdagangantelahdiselamatkanantaratahun 2008 sehinggaDisember 2010.3Bagaimanapun, tidakada data mengenaiberaparamai yang dilaporkantersebutberusia 18 tahunkebawah. Tambahankepadabilanganini, berkemungkinanjugakanak-kanak yang dilaporkanhilangadalahdiperdagangkan. Menurut Polis Di Raja Malaysia, 4kes-kes yang dilaporkantelahberkurangandaripada 1,803 dalamtahun 2005 kepada 564 dalamtahun 2008, tetapiantarasatupertigadanseparuhdaripadakanak-kanakinimasihlagihilang.

slide57
Pada Jun 2010, ParlimentelahmeluluskanpindaankeatasAktaAntipemerdagangan Orang 2007. Aktatersebut yang jugadikenalisebagaiAktaAntipemerdagangan Orang danAntipenyeludupanMigran 2007, kinilebihmenyeluruhdalammenanganijenayahpemerdaganganmanusiadanpenyeludupanmigran, termasuklahhukuman yang lebihberatkeatasindividudanorganisasi yang terlibatdalampemerdaganganmanusiadanpenyeludupanmigran.

MajlisAntipemerdagangan Orang (MAPO) melaporkanbahawasejumlah 492 orang telahditangkapkeranamemperdagangkanmanusiaantara 2008 sehinggaJulai 2011.5Sehingga Januari 2010, KementerianDalamNegerimenyatakan 10 kestelah disabitkan.6

slide58
DALAM LAPORAN BERITA

Bayiuntukdijual

PadaDisember 2009, sebuahsindiketmemperdagangkanbayitelahditemui di Selangor di manawanita-wanita Filipina, Vietnam dan Indonesia telahdiupahuntukmelahirkananakdanbayi-bayitersebutdijualsebanyak RM15,000 ataulebihsetiapseorangkepadapasangan yang mahumengambilanakangkat. Ketuasindiketdipercayaiseorangdoktordaripadasebuahpusatperubatanswasta. (‘Cops bust baby-selling syndicate, rescue five infants’, The Star, 14 December 2009)

slide59
Di manakesilapankita?

Sebab-sebabpemerdagangankanak-kanakadalahkompleksdanjarangsekaliberlakusendirian. Kebanyakannyaadalahkeadaanterdesakdankemelaratan yang menyebabkankeluargaterdedahkepadaeksploitasi. Kanak-kanakmudahdiperdagangkanapabilaterdapatpermintaanuntukburuhkanak-kanak, seksdengankanak-kanakatauanakangkattidaksah, danbekalan yang sediaada. Faktor-faktorsepertikemiskinan, penderaan, pengabaian, pengasingan, danmengambilkesempatankeataskanak-kanakdankeluargamenciptapermintaandanpembekalan.

Kekuranganakseskepadapendidikan, kekuranganpersekitaransosialdanperundangan, sikap-sikapsosialdanbudayasepertidiskriminasijantina, jugabolehmenyebabkankanak-kanakdankeluargamudahtertarikuntukmemikirkanbahawa “dunia di luaradalahlebihbaik”.

slide60
Selaridengankebanyakankes-kespemerdaganganbermuladengantipudayadanpengambilanpalsu, iajugamungkinmelibatkanpenculikan, terutamanyabayi-bayi. Kanak-kanak yang hidup di jalanan, kurangpenjagaandansokongandarikeluargaataumereka yang tidakdiseliadenganbaik, menjadisasaranmudahpenculikan.

Satulagifaktor yang membuatkankanak-kanaklebihmudahdiperdayakankepadapemerdaganganialahketiadaansijillahir. Apabilakanak-kanaktiadadokumenpengenalansepertisijillahirataukadpengenalan, dantidakdidaftarkan di dalamapa-apasistem, merekamudahmenjadisasaranuntukdiperdagangkan, danapabiladiperdagangkanmerekasecaraefektifnyatelah ‘lenyap’.

slide61
Apa yang perlukitalakukanuntukmengelakkannya?

Melindungikanak-kanakdaripadadiperdagangkanbermuladenganpencegahandanmengurangkanpuncaasasnya, sepertikemiskinantegar, penderaan, pengabaian, peminggiran, kekuranganpendidikandankekurangandokumentasi yang sah.

Padamasa yang sama, negaradanmasyarakatperlumenghapuskan “permintaan” kepadaeksploitasisekskeataskanak-kanak, pengantinkanak-kanak, buruhkanak-kanak yang murahdanpengambilananakangkat yang tidaksah, melaluiperundangandanpolisi yang ketat, danperubahansikap.

Masyarakatdansistemkebajikansosialmemainkanperananpentingdalammelindungikanak-kanak, keranaibubapadankeluargatidakselalunyacukupkuatuntukmemastikankanak-kanakselamat. Kaumkeluarga, rakan-rakan, jiran-jirandanahlimasyarakatharusbertanggungjawabuntukberwaspadakepadaanak orang lain seolah-olahanakmerekasendiri.

slide62
Bagaimanakitamembantukanak-kanak yang terbabit?

Di sebalikmenjadikanmangsakanak-kanak yang diperdagangkansebagaipenjenayahataumigran haram, aksespenuhkepadaperkhidmatankebajikan, kesihatandanpendidikankanak-kanakharuslahdiberikankepadamereka, yang sememangnyaadalahhakmereka. Kanak-kanakiniberhakkepadaperkhidmatandanpenjagaandalampersekitaran yang menggalakkankepadakesihatan, hormatdiridanmaruahseseorangkanak-kanak.

Mangsakanak-kanakharusnyamempunyaiseorangpenjaga yang dilantikuntukkebajikanmerekadanmembantumenempuhi proses pemulihandanintegrasisemula. Mangsa yang diselamatkanperludiberikanbantuanuntukmengintegrasisemulakedalamkeluargadanmasyarakat.

Semualangkah, sepertipenyatuandengankeluarga, penghantaransemulakenegaraasaldanprosidingundang-undang, perludiambilhanyauntukkepentingankanak-kanaktersebutdanmestidipastikankanak-kanakitutidakmenjadimangsaselanjutnyaataudiletakkandalamkeadaanbahaya.

slide63
SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – Apa yang dewanundangannegeridanahli-ahlinyabolehlakukan
 • MemantaupenguatkuasaanAntipemerdagangan Orang danAntipenyeludupanMigran 2007, bagimemastikanAktatersebutmendakwapedagangkanak-kanak.
 • Menilaitahapkemiskinankanak-kanakdalamkawasanandadanmengenalpastipenyelesaian yang dapatmengurangkankekurangankeluargaini.
 • Mengadakan dialog terbukatentangpencegahanpemerdagangankanak-kanak, terutamanyabekerjasamadengankanak-kanakdan orang muda, termasukjugapihak-pihakberkuasa, NGO dansektorswasta.
 • Memantausamaadaterdapatkanak-kanakdalamkawasanandatelahdidaftarkansejaklahir, danbekerjasamadenganPihakBerkuasaTempatandanmasyarakatuntukmeningkatkanakseskepadakemudahanpendafataran.
 • Melihatkepadaperlindungankepadamangsakanak-kanakakibatpemerdagangandanmemastikanmerekamempunyaiaksespenuhkepadakebajikansosial, perubatandanperkhidmatanundang-undang.
slide64
BURUH KANAK-KANAK
 • Berjutakanak-kanak di seluruhduniadipaksamelakukankerja yang merbahaya, memudaratkankesihatan, danmenggangupelajaranmereka. Tiadakeseronokandalamalamkanak-kanaksekiranyatenagadankemahiranmerekadieksploitasikan.
 • Buruhkanak-kanakditakrifkanoleh UNICEF sebagaikerja yang melebihiwaktu minima, bergantungkepadausiakanak-kanakdanjeniskerja, sepertiberikut:
 • Usia 5-11: Sekurang-kurangnyasatu jam kerjaekonomikatau 28 jam kerjarumahseminggu
 • Usia 12-14: Sekurang-kurangnya 14 jam kerjaekonomikatau 28 jam kerjarumahseminggu
 • Usia 15-17: Sekurang-kurangnya 43 jam kerjaekonomikataukerjarumahseminggu
slide65
Kebanyakankanak-kanakiniterlibatdalamsituasiataukeadaanmerbahaya, sepertibekerja di lombong, denganbahankimiaatauracunperosakdalampertanianataumesinberbahaya. Merekaada di mana-manatetapitidakkelihatan, membantingtulangsebagaipembanturumah, buruh di bengkel, terselindungdaripadapandangan di ladang-ladang.

Kanak-kanak yang tinggaldalamrumahtermiskindanluarbandaradalahberkemungkinanbesarterbabitdalamburuhkanak-kanak. Berjutakanak-kanakperempuan yang bekerjasebagaipembanturumahadalahterdedahkepadaeksploitasidanpenderaan.

KonvensyenmengenaiHak-HakKanak-Kanaktidakmelarangkanak-kanakdaripadamembantuibubapamereka di rumahatauperniagaankeluargadalamkaedahselamat, bersesuaiandenganusiamereka, dantidakmenghalangmerekakesekolahsertamenikmatiaktivitialamkanak-kanak.

slide66
Tahappermasalahan

Di Malaysia, AktaKanak-Kanakdan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 (Akta 350-Pindaan 1988) mentakrifkan ‘kanak-kanak’ adalahseseorang yang belummencapaiusia 14 tahun, dan ‘orang muda’ sebagaimereka yang belummencecahusia 16 tahun.

Aktainitidakmengharamkanburuhkanak-kanaktetapimenuntutpengawalseliaankeataskanak-kanakdan orang muda yang bekerja. Undang-undangtidakmenyatakanumur minima untukpekerjaan yang sah, menetapkankanak-kanakbolehdiambilbekerjauntukkerjaringandalamkeluarga, hiburanawam yang ditetapkan, perantisan, dankerja yang ditajaolehKerajaan. Bagaimanapun, merekadilarangbekerjamalam, di bawahtanahdanmelepasi jam kerja yang ditetapkan.

slide67
MenurutKajiSelidikTenagaKerjaKebangsaan (JabatanStatistik), terdapat 247,900 lelakidan 127,500 perempuanberusia 15-19 tahunbekerjadalamtahun 2010, di manaberkuranganberbandingdengantahun-tahun sebelumnya.7Hampir 30% bekerjasebagaipekerjaperkhidmatandankedaidanjurujual, diikutioleh 16% sebagaipekerjamahirdalampertaniandanperikanan. Bagaimanapun, tidakbanyakdiketahuiberkenaandengantempattinggaldankeadaankerjamereka.

Data yang adahanyalahuntukkes-kes yang berdaftardansektorrasmi, tetapitidakuntuksektortidakrasmi, sepertikanak-kanakdiambilbekerjauntukrumahtangga, industridesadanperniagaan haram (termasukperniagaanseks) dankanak-kanakjalan yang mengemisataudipaksabekerja.

7JabatanStatistik, PerangkaanTenagaBuruh, Malaysia, 2010

slide68
DALAM LAPORAN BERITA

JabatanTenagaKerja Sabah akanmemantaudanmenjalankanpenguatkuasaan yang ketatkeatasmajikan yang mengambilkanak-kanakdanremaja di tempatkerjamereka, mengikutkepadakeadaan yang ditetapkan di bawahOrdinanBuruh (Bab 67 Sabah). Setakatini, jabatantelahmembawa 15 keskemahkamah, di manamajikan yang melanggarperaturanburuhkanak-kanak di bawahOrdinan. (‘Watch on hiring child labour’, Daily Express, 21 April 2010)

slide69
Di manakesilapankita?

Buruhkanak-kanakbolehdikesankepadakemiskinan, di manamenjuruskepadakanak-kanakmenyumbanguntukekonomikeluarga.

Kemiskinan yang berpanjangan, terutamanya di kawasanterpencildanmasyarakatluarbandar, kehilangansalahseorangataukedua-duaibubapa, HIV di kalanganahlikeluarga, ataukejutankrisisekonomi, bolehmenjuruskepadasituasiterdesak di manaprospekpendidikandankeselamatandirikurangbermaknaselaindaripadakelangsunganhidupkeluarga.

Sikapiniterutamanya di manakualitidan yang berkaitanpersekolahanadalahrendah. Kanak-kanakperempuanadalahberkemungkinanberisikountukdihantarbekerjadanbukannyakesekolah, terutamanyadalambudaya di manaperempuandilihatlebihrendahdaripadalelaki.

slide70
Apa yang perlukitalakukanuntukmengelakkannya?

Pendidikanadalahkaedahterbaikuntukmengelakkanburuhkanak-kanak. AdalahtangggungjawabKerajaanuntukmenyediakansemuakanak-kanakakseskepadapendidikanpercuma, wajib, berkaitandankualiti yang melibatkankanak-kanaksecaralangsung, agar merekakurangcenderunguntukkembalikepadapengaruhnegatifatautercicirsekolahdisebabkantekananrakanataukeluarga.

Kerajaanjugaperlumenyokongkeluarga yang miskinmelaluiinisiatifperlindungansosial, termasukmemastikansumber yang mencukupidiperuntukkanuntuk program-program kebajikansosialsampaikepadakeluarga di kawasansetingganbandar, danluarbandarsertakawasanterpencil.

slide71
Undang-undangmelarangburuhkanak-kanakdanmendakwamajikan (daripadasektorrasmidantidakrasmi) yang mengambilkesempatankeataskanak-kanakperluditempatkandandikuatkuasakanseketat-ketatnyadenganhukuman yang berat.

Ibubapadanmasyarakatperlufahammanfaatdaripendidikan, bangunmenentangmajikan yang mengeksploitasi. Ahli-ahli lain dalammasyarakat, sepertiketuaulama, wakilsekolah, kesatuansekerjadan NGO, bolehmemainkanperananpentingdalammenunjukkanbantahansosialkuatkepadaburuhkanak-kanak.

slide72
Bagaimanakitabolehmembantukanak-kanakterbabit?

Salah satuperkarasukar yang dihadapiolehkanak-kanak yang terlibatdalamburuhialahmenarikperhatianterhadappencabulanhakmereka, danmelepaskandiridaritempatkerja. Ramaikanak-kanaktidaksedarbahawamerekasedangdieksploitasi, olehituperkhidmatanuntukmelaporkanperluseiringdenganpembelaankeatashakkanak-kanak.

Talianbantuan Polis danJabatanKebajikanMasyarakatadalahbertujuanuntukkanak-kanak yang dipaksabekerjamelaporkaneksploitasidanmendapatkanbantuan. Kanak-kanakinibolehdiberikanbantuan di bawahsistemperlindungankanakdalamusahauntukmeninggalkantempatkerjamereka, mendapatkanpenjagaankecemasanataumemperolehikeadilan, sambildilindungidaripadakezalimanmajikanmereka.

slide73
Padawaktu yang sama, kanak-kanak yang bekerjaperludiberiakseskepadasekolahataulatihanvokasional, dan program peralihanpendidikanperludisediakanuntukmembantumerekapulangkesistempendidikan.

Situasikeluargamerekajugaperluditingkatkan, ataukanak-kanakiniakanberakhirdihantarpulangbekerjakeranamerekatiadapilihansumberpendapatan.

slide74
SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – Apa yang dewanundangannegeridanahli-ahlinyabolehlakukan
 • Mulakankempendalamkawasanandauntukmendidik orang ramaitentangapa yang menyebabkanburuhkanak-kanakdanbetapasedihnyaiamembabitkanhakkanak-kanak.
 • Menyokongkesatuansekerjauntukmemasukkanperlindungankanak-kanakdidalam manifesto mereka.
 • Bekerjasamadenganperniagaantempatanmembangunkantanggungjawabsosialkorporat, termasuklahmembangunkankodtingkahlakudanmemantauburuhkanak-kanak di sepanjangrantaipembekalan.
 • Menyokongsekatanjenayahkeatasmajikan yang memaksakanak-kanakbekerja.
slide75
KANAK-KANAK YANG BERMASALAH DENGAN UNDANG-UNDANG

Kanak-kanakadalahdikatakanbermasalahdenganundang-undangapabilamerekabertembungdengansistemkeadilanakibatdaripadadisyakiataudituduhmelakukansesuatukesalahan, padausiabawah18 tahun.

Kebanyakankanak-kanak yang bermasalahdenganundang-undangtelahmelakukankesalahanataujenayahkecilsepertibergelandangan, ponteng, mengemisataumenggunakanalkohol. Sesetengahkanak-kanakmulaberkonflikdenganundang-undangdisebabkanmerekaterlibatdenganperbuatanjenayahtermasukmencuri, pergaduhankumpulan, menjualataumenggunakannajisdadahataumencederakanseseorang.

MenurutKonvensyenHakTerhadapKanak-Kanak, kanak-kanak yang melanggarundang-undangseharusnyadilindungiolehdaripadadiseksa, dandizalimi, tidakberperikemanusiaanataulayanan yang merendahkandiri. Merekajugaharusmenerimabantuanperundangan, danhukumanpenjaraperludielakkansebolehmungkin.

slide76
Kanak-kanak yang bertembungdenganundang-undangbiasanyaterdedahkepadapenderaandankeganasan, yang kadangkaladilaporkansewaktukanak-kanakberada di institusikeadilanataujagaan polis.

Tahappermasalahan

Dalamtahun 2010, JabatanKebajikanMasyarakatmelaporkanseramai 4,030 kanak-kanakberusiadiantara 10 tahundan 17 tahuntelahbermasalahdenganundang-undang, dengankesalahan-kesalahandaripadajenayahkecilandanlaridarirumahkepadamencuri, memilikisenjatadannajisdadah.8

Majoritikanak-kanaklelakidanperempuan di dalamtahananakandidakwadengankesalahan or jenayahkecil, dankebanyakannyakesalahan yang pertama. Jenayah “hartabenda” adalahlebihbiasadaripadajenayahseriusataukekerasan, di manasetiapempatkesalahandalamtahun 2007 dan 2008 adalahmencurimotorsikal, yang digunakanuntukberlumba haram, meragutdanjenayah lain. Mencuridanmenyalahgunakandadahadalahjenayahterbanyak yang dilaporkandalamtahun 2010.

8LaporanStatistik Malaysia 2010, JabatanKebajikanMasyarakat

slide77
Dalambeberapakesvandalisma, kumpulansamsengdanpenjualanbahan haram dandadah, kanak-kanakdan orang mudamelakukanjenayahinibersama-samadenganataudipengaruhioleh orang dewasa. Kebanyakannya, kanak-kanakiniditahansebab status jenayahmereka (perbuatan yang tidakdianggapsebagaikesalahansekiranyadilakukanoleh orang dewasa), sepertimelarikandiridarirumah, berlumbamotorsikaldanmelakukanhubunganseksual.

Tiadastatistikbagiinsidenpenderaanataukeganasankeataskanak-kanak yang dalampenjagaanatautahanan di Malaysia.

slide78
Di manakesilapankita?

Kanak-kanak yang melakukankesalahantidakmemintauntukberada di dalamposisisebegini. Iaseringberlakuakibatdaripadakeganasan di rumahdantekanandarikemiskinantegar, ditambahdengankekurangansistem-sistempenjagaandanperlindungan.

Keganasankeluargadanpenganiayaankanak-kanakadalahfaktorutamayang mendorongkanak-kanakuntukhidup di jalanan, di manamerekaterlibatdengantingkahlakuyang berisikolalumenjurusmerekabertembungdenganundang-undang, termasuklahmengemis, berkeliaran, memerangkap, mencurikecilandanmelacur. Ramaikanak-kanakmelakukanjenayahsebabmerekaterdesak, dantiadajalan lain untukmemenuhikeperluanmereka.

Kanak-kanak yang kurangintelekdanmempunyaimasalahkesihatan mental adalahlebihberisikountukbertembungdenganundang-undang, danbiasanyadigunakansebagaicagaranoleh orang lain. Merekaadalahlebihmudahmenjadimangsaapabilamerekaberadadalampenjagaanatautahanandisebabkanmerekakurangberupayamelindungidirimereka.

slide79
Keganasanterhadapkanak-kanak yang melakukanjenayahdipengaruhiolehtanggapanbahawakanak-kanakiniadalah “jahat” atauancaman.

Apa yang perlukitalakukanuntukmengelakkannya?

Kita perlumengelakkankanak-kanakinidaripadabertembungdenganundang-undangsejakawallagi. Initermasukmasyarakatpadakeseluruhannya, bukansahajaKerajaan, yang menyokongibubapadankeluarga agar kanak-kanaktersebuttidakmenjadimangsatekanansosialdankewangan.

Kita perluterbukamencabarstereotaipnegatiftentangkanak-kanakbertembungdenganundang-undang, agar orang ramaidapatmemahamiisuinidanmenyokongpenubuhanmekanisma yang efektifuntukmenegakkanundang-undang, di sampingmemastikanhakkanak-kanakterpelihara.

slide80
Bagaimanakitabolehmembantukanak-kanak yang terbabit?

Keadilankepada kana-kanak yang bertembungdenganundang-undangseharusnyaberlakudalamduaperingkat: mencegahkanak-kanakdariditempatkan di institusi, danmemberikankeadilan yang menghormatimaruahkanak-kanaktersebut.

Kanak-kanakhanyabolehditahanataudiinstitusisebagailangkahterakhir, danuntuktempohmasa yang paling singkat. Untukkesalahan-kesalahantertentu, kanak-kanaktersebutbolehdirujukkeagensikebajikankanak-kanak, bukannya di tahanan.

Daripadamenghukumkanak-kanakdengantempohpenjaraataurotan, merekasepatutnyadigalakkanuntukmemperbaikikesalahan yang telahdilakukan (memulihkankeadilan) melaluipampasankepadamangsa, khidmatmasyarakat, khidmatnasihatrakansebayaatautempohpercubaan. Kaedah-kaedahkeadilaniniperlumelibatkankanak-kanak, ahlikeluarga, mangsajenayah, danmasyarakat.

slide81
Denganmenggalakkanpendamaiandantanggungjawab, kitadapatmengelakkankanak-kanakinidaripadaterjerumuskejenayahsemuladisebabkanmerekatidakbersosiallagidenganpenjenayahtegardantidakterdedahkepadainstitusipersekitaran yang ganas, di manakebenciandankemarahanmembara.
 • SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – Apa yang dewanundangannegeridanahli-ahlinyabolehlakukan
 • Memerlukanundang-undang yang melarangsegalakeganasandalamsistemkeadilan, termasuklahkepekaan polis, agensirujukan, peguam, hakim dankakitanganinstitusihakkanak-kanak.
 • Mengetuaipembaharuanuntuksistemkeadilanjuvanamenfokuskankanak-kanak, bagimengurangkanpenahanandanhukumanberatkepadakanak-kanak.
 • Mendesaklebihbanyaksumberuntukdilaburkandalamkeluargaalternatifdan program-program pemulihandanintegrasisemula.
 • Menganjurkankempen-kempenawambagimenggalakkanhak-hakkanak-kanak yang bertembungdenganundang-undangdanmenangkisstereotaip yang negatif.
slide83
Parlimen-parlimendandewan-dewanundangannegeriberkuasauntukmenciptaperubahansebenardankekaluntukkanak-kanak.

Melaluiperundangan, pemantauandanfungsi-fungsiwakil, ahli-ahliparlimendandewanundangannegeribolehmemperuntukkansumber-sumberdaripadabelanjawankebangsaan, menwujudkanarahpolisi yang kukuh, berdebat, membentukdanmenguatkuasaundang-undang yang melindungikanak-kanak; danmenggerakkanpendapatumum. Merekabolehmenanyakansoalan-soalansukar, menuntutjawapandanmempertahankanKerajaan, industridanmasyarakatuntukbertanggungjawab.

Apabilaparlimendandewan-dewanundangannegeribersuarabagipihakkanak-kanak, suaramerekabergema.

slide84
“Kita adalah 44,098 ahliparlimen di seluruhdunia. Takbolehkahkitamelakukansesuatusamaadasecaraindividuataubersama-sama yang mampumengubahkehidupanibu-ibudankanak-kanak? Kita mempunyaikuasa. Kita mempunyaisuara. Adakahkitamempunyaikekuatan?”

Dr. Gertrude Mongella, Presiden, Parlimen Pan-African

slide85
MENGGUBAL UNDANG-UNDANG

Melaluifungsimenggubalundang-undangmereka, parlimen-parlimendandewan-dewanundangannegeribertanggungjawabuntukmenerimapakaiundang-undang yang mentadbirmasyarakatdalamperadaban yang berstruktur. Merekamempunyaikuasauntukmenelitiderafundang-undangdanmemastikanbahawaundang-undangtersebutmenawarkanperlindungan yang terbaikkepadakanak-kanakdaripadakeganasan, penderaandaneksploitasi.

Pembaharuanundang-undangadalahasaskepadamatlamat yang selarasdanlebihluasdalammelindungihakkanak-kanak, termasuklahhakuntukdilindungi.

slide86
SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – Apa yang dewanundangannegeridanahli-ahlinyabolehlakukan
 • Mengesahkan instrument-instrumenundang-undangantarabangsa
 • Ketika Malaysia mengesahkanKonvensyenHak-HakTerhadapKanak-Kanak, Kerajaanmempunyai 5 bakiketidakpastian, iaituPerkara 2, 7, 14, 28(1) dan37
 • Menentukanataumengkajikesahihanketidakpastian.
 • Menggalakkandebatparlimenbagiperkaraketidakpastiantersebut.
 • MenggerakkanpendapatumumbagimenggalakkanKerajaanmengkajiketidakpastiankearahmatlamatmemartabatkanmereka.
slide87
Dalamtahun 2011, Malaysia bersetujuuntukmengesahkanduaProtokolPilihankepada CRC, iaituProtokolPilihandalamPembabitanKanak-kanakdalamKonflikBersenjatadanProtokolPilihankeatasPenjualanKanak-kanak, PelacuranKanak-kanakdanPornografiKanak-kanak. SetelahProtokol-protokolinidisahkan:
 • MemantaupelaksanaanProtokol-protokolPilihan (OPs), untukmemastikanKerajaanmengambillangkah-langkahefektifbagimemenuhitanggungjawabmereka di bawah OPs tersebut.
 • Melobipembaharuanundang-undangdenganpenubuhandanpembiayaanuntukperkhidmatanatau program-program. Perkhidmatandan program sebeginimemerlukansokongandenganpelantindakankebangsaandanmekanismakoordinasi.
 • Mengkajiundang-undangpenjenayah yang sediaada, sepertiundang-undang yang menjadiseseorangpenjenayahpelacurankanak-kanak di bawah “usia yang membenarkan”, ataumenakrifpelacurandalamtermajantinatertentu, ataumengecualikanakta-aktaseksual yang tertentu.
slide88
Memantaupenguatkuasaanundang-undangterhadappenjualankanak-kanak, pelacurankanak-kanakdanpornografikanak-kanak, terutamanya di kalanganpenguatkuasaundang-undang, peguamcaradan hakim danmenghapuskanbudayamenghukumsewenang-wenangnya.
 • BekerjadenganPihakBerkuasaTempatan, NGO danorganisasiakarumbiuntukmengutip data berkenaanaktiviti yang melanggarhakkanak-kanak di bawah OP ini.
 • Menyeragamkanundang-undangkebangsaanbersama CRC:
 • MemastikanParlimenmenggunapakaiperundangankebangsaan yang sejajardenganKonvensyenHakTerhadapKanak-kanak (CRC), KonvesyenMembasmiSemuaBentukDiskriminasiTerhadapWanita (CEDAW).
 • Memastikanperundangan yang sediaadadikajisemula – olehperkhidmatanberkelayakandariKerajaan, jawatankuasakhasparlimenatau lain-lain badanrasmi – bagimenentukansamaada yang diperuntukkanadalahselarasdenganKonvesyenHakTerhadapKanak-Kanak.
slide89
Di manaperlu, gunakanprosidurparlimenuntukmemastikanbahawaKerajaanmenghantarderafperundangan, ataupindaankepadaperundangansediaada, kepadaParlimen.
 • Memastikanperundangankebangsaandiiringiolehperaturansepadandanlangkah-langkahpentadbiranbagimenjaminperlaksanaan yang secukupnya.
 • Memastikanperlaksanaan CRC dipencar (decentralized) keperingkatnegeri, denganperuntukkansumber yang bersesuaian.
 • Memastikankosperlasksanaanuntukperundanganbarutelahdiambilkiradalambelanjawankebangsaan.
 • Bertukar-tukaramalan-amalanterbaik (best practice sharing) bersamanegara-negarajirandan lain-lain negara.
slide90
Membantumerangkapelantindakankebangsaan
 • Dalamusahameningkatkansistemperlindungankanak-kanak, Malaysia telahmembangunkanpolisidanpelantindakankebangsaanmenentangpenderaan, pengabaiandaneksploitasi.
 • Memastikanpelan-pelaniniadalahdiberikansumbersewajarnyadanmencerminkankeperluandankehendak orang ramai.
 • Memastikankoordinasi yang mencukupi di kalanganjabatan-jabatandanbadan-badanKerajaan – termasukkeadilan, kewangan, kesihatandanpendidikan – terlibatdalammelaksanakanpelandanmenyepadukanlangkah-langkahkedalam proses perancangankebangsaan.
 • Bertanyasamaadapolisiperlindungankanak-kanakdanpelantindakankebangsaantelahdikajidaripadaperspektifjantina? Adakahpelantindakantersebutmengambilkiraisu-isutertentu yang dihadapiolehgadis-gadis?
slide91
MembantudalammemenuhitanggungjawablaporankebangsaanJawatankuasaHakTerhadapKanak-KanakmengkehendakiKerajaan Malaysia mengemukakanlaporantindakansecaraberkalabagimelaksanakan CRC.
ad