slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VP3-1.4-AM-09-K PRIEMONĖS „VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO APIE APLINKĄ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVI PowerPoint Presentation
Download Presentation
VP3-1.4-AM-09-K PRIEMONĖS „VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO APIE APLINKĄ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

VP3-1.4-AM-09-K PRIEMONĖS „VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO APIE APLINKĄ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVI - PowerPoint PPT Presentation


  • 185 Views
  • Uploaded on

VP3-1.4-AM-09-K PRIEMONĖS „VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO APIE APLINKĄ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠ as NR. 02. Struktūrinių projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Diana Gelžinė.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VP3-1.4-AM-09-K PRIEMONĖS „VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO APIE APLINKĄ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
VP3-1.4-AM-09-K PRIEMONĖS

„VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO APIE APLINKĄ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠas NR. 02

Struktūriniųprojektųskyriausvedėjopavaduotoja

Diana Gelžinė

slide2

VP3-1.4-AM-09-K priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus ir sąlygas pareiškėjams ir projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų.Apraše pateikiama pagrindinė informacija, kurią turi žinoti pareiškėjai, norintys gauti finansavimą iš Europos regioninės plėtros fondo. Šiuo Aprašu vadovaujantis bus vykdomas projektų, pateiktų paramai gauti antrojo kvietimo teikti paraiškas metu pagal Aprašo 7 punkte įvardintą veiklą, paraiškų vertinimas.

teis s aktai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132)

Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789);

LR finansų ministro įsakymas “Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo” (2008 m. vasario 20 d. Nr. 1K‑066)

Komisijos reglamento Nr. 800/2008 8 straipsnio reikalavimai (ES viešinimas)

Viešųjų pirkimų įstatymas arba Jurdinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas (2008-06-11 LR finansų mistro įsakymas Nr. 1K-212)

Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams (http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/235)

Kiti LR ir ES teisės aktai, susiję su projekto, kuriam skiriama ERPF parama, įgyvendinimu

Teisės aktai
slide4
Planuojama skirti finansavimo suma – iki 2 832 164,87 litų Europos regioninės plėtros fondo lėšų
slide5

Pareiškėjais finansavimui gauti gali būti nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, įsteigti vadovaujantis Asociacijų arba Viešųjų įstaigų arba Labdaros ir paramos fondų įstatymais, kurių valdyme nedalyvauja valstybės ar savivaldybės institucijos).

Partneriais gali būti privatūs juridiniai asmenys, valstybės biudžetinės įstaigos, savivaldybių administracijos, nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, sąjungos). Partneriui keliami tie patys reikalavimai kaip ir pareiškėjui. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą tenka pareiškėjui.

Jeigu paraišką pareiškėjas teikia kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama partnerio (-ių) pasirašyta deklaracija, kad partneris (-iai) yra susipažinęs su teikiamu projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą bei Jungtinės veiklos (partnerystės), jei projekte yra partneris, sutarties, kurioje būtų labai aiškiai apibrėžtos funkcijos projekte, atsakomybių pasiskirstymas ir kiti su jungtine veikla susiję klausimai, kopija.

tikslas
Priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ tikslas – užtikrinti veiksmingą visuomenės informavimą ir švietimą aplinkos būklės ir kitais su aplinka susijusiais klausimais, sudaryti palankias sąlygas visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo procese, formuoti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką – skatinti visuomenės narius pasirinkti aplinkai palankų gyvenimo būdą.

Bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066

TIKSLAS
slide7
Pagal šį Aprašą remiama veikla – visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką, jos būklę Lietuvoje ir išsaugojimą priemonių įgyvendinimas.

Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemone ir vienu informavimo veiklos vienetu laikoma atskira projekte numatyta veikla, kuri atsiskiria pagal informacijos skleidimo pobūdį. Pagal šį Aprašą remiamos tokios informacijos skleidimo priemonės – seminarai, konferencijos, viešinimo renginiai (konkursai, akcijos ir kt.). Konkursai gali būti tik sudedamoji kitų šiuo Aprašu finansuojamų priemonių dalimi.

Pagal šį Aprašą remiamas visuomenės informavimo ir švietimo projektas skirtas informuoti tikslinę grupę apie bent vieną iš šių sričių:

- chemikalų naudojimo kasdieniuose produktuose poveikis aplinkai;

- genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo poveikis aplinkai;

- energijos išteklių taupymas ir klimato kaita (išskyrus daugiabučių modernizavimą);

- didėjantis atliekų kiekis;

- gamtos išteklių eikvojimas.

Tokios informacijos skleidimo priemonės kaip lankstinukai, skrajutės, bukletai, informacijos sklaida internete, radijo laidose remiamos tik, jei yra sudėtinė kitokios informacijos skleidimo priemonės dalis ir neviršija 10 % projekto vertės. Seminaro ir konferencijų dalyvių skaičius – nuo 20 iki 40. Akcijos dalyvių skaičius – ne mažiau kaip 100.

slide8
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 20 mėnesių, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo, vertinimo ir Projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.

Projekto finansavimo pradžia laikoma projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo data.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta pirmosios projekto veiklos pradžios data.

Pareiškėjas iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo turi būti pradėjęs vykdyti bent vieną veiklą (pasirašęs paslaugų teikimo sutartį arba sudaręs darbo ar autorinę sutartį su asmeniu, kuris vykdys minėtą veiklą) vadovaudamasis nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) tvarka arba Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212 (Žin., 2008, Nr. 69-2641).

reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto i laidoms ir finansavimo dyd iui
Mažiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti (tinkamoms išlaidoms finansuoti) yra 150 tūkst. Lt, didžiausias skiriamo finansavimo dydis – 250 tūkst. Lt.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, Reglamento Nr. 800/2008 ir šio Aprašo reikalavimus, patirtos ir apmokėtos nuo projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytos pirmosios projekto veiklos įgyvendinimo sutarties (paslaugų teikimo, tiekimo ar kt.) įsigaliojimo datos iki veiklų įgyvendinimo pabaigos.

Pareiškėjas ir (arba) partneris turi prisidėti nuosavomis lėšomis, kurios sudarytų ne mažiau kaip 5 procentus projekto biudžeto.

Išlaidos projekto administravimui negali viršyti 20 procentų projekto biudžeto ir neturi būti didesnės nei 50 tūkst. Lt. Išlaidos, susijusios su projekto priežiūra ir administravimu (projekto biudžeto 6.1–6.6 eilutės), privalo būti susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu ir pagrįstos realiomis sąnaudomis, proporcingomis vykstančioms veikloms. Projekto administravimo išlaidos apmokamos pro rata principu, t. y. atsižvelgus į procentais išreikštą veikloms įgyvendinti patirtų išlaidų dalį.

REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI
reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto i laidoms ir finansavimo dyd iui1
REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI

Partnerio (-ių) padarytos išlaidos projektui įgyvendinti yra tinkamos finansuoti išlaidos. Projektui įgyvendinti skirtą finansavimą tiesiogiai gauna tik projekto vykdytojas, kuris atsiskaito su partneriu (-iais). Partneris (-iai) tiesiogiai finansavimo lėšų negauna.

Bus vertinama ar partneriai įtraukti pagrįstai, t. y. ar partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę pagal projektą (pvz., turi patirties, prisideda finansiškai, vykdo projekto veiklas, naudosis rezultatais ir pan.).

reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto i laidoms ir finansavimo dyd iui2
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą, būtinumą ir šiame Apraše nustatytus tinkamoms finansuoti išlaidoms keliamus reikalavimus.

Netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas, pareiškėjas arba pareiškėjas ir (arba) partneris turi apmokėti savo lėšomis (kurios nėra pareiškėjo nuosavo įnašo dalis).

Netinkamomis finansuoti projekto lėšomis laikomos lėšos, išvardintos Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 19, 20 ir 22 punktuose ir šio Aprašo 35 punkte. Netinkamos finansuoti projekto išlaidos nėra finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų ir negali būti įtrauktos į projekto biudžetą.

REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI
reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto i laidoms ir finansavimo dyd iui3
REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI

Be visų finansavimo reikalavimų neatitinkančių išlaidų, nustatytų Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, netinkamos finansuoti pagal Aprašą finansuojamų projektų išlaidos yra šios:

- žemės pirkimo arba nuomos išlaidos;

- nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo ir eksploatavimo išlaidos;

- statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų išlaidos;

- įrangos, įrenginių ir kito turto pirkimo išlaidos;

- internetinių portalų, svetainių ir skilčių kūrimo išlaidos;

- projektą administruojančių asmenų komandiruočių išlaidos.

Sudarant projekto biudžetą, turi būti vadovaujamasi „Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams“, kurios paskelbtos interneto svetainėje www.esparama.lt.

slide13
Projekto pabaigoje turi būti atliekamas galutinis išorinis projekto išlaidų ir rezultatų auditas, kurį turi atlikti turintis teisę atlikti tokį auditą atestuotas auditorius. Audito išvada turi būti pateikta Agentūrai kartu su galutine projekto ataskaita ir galutiniu mokėjimo prašymu. Audito išlaidos yra tinkamos išlaidos dengti iš skiriamos finansavimo sumos.
parai k pri mimas
Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiškos priimamos iki 2012 m. sausio 16 d. 17:00 val. Adresu Labdarių g. 3, LT-01120, Vilnius.

Paraiškos iki kvietime nustatyto termino gali būti išsiųstos laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjas gali įteikti ją asmeniškai Agentūrai nurodytu adresu. Kitais būdais išsiųstos arba kitais adresais įteiktos paraiškos atmetamos. Po kvietime nustatytos datos pateiktos paraiškos yra grąžinamos jas pateikusiems asmenims išsiunčiant paštu arba grąžinant tiesiogiai paraiškas pateikusiems asmenims, jei paraiška pateikta asmeniškai.

Siunčiant paraišką paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime nustatyta data. Ant voko turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas, Priemonė, pagal kurią teikiama paraiška. Kitoje voko pusėje nurodomas pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai.

PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS
slide15

Pareiškėjas pildo standartinę paraiškos formą. Paraišką sudaro bendroji (A) ir specialioji (B) dalių formos ir kartu pridedami papildomi dokumentai, kurie išvardinti Aprašo 3 priede.

Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai įrišti arba susegti. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos ir neregistruojamos. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

slide16

Pareiškėjas privalo pateikti vieną originalų paraiškos egzempliorių (Paraiškos bendrąją (A), specialiąją (B) dalis ir priedus), ant kurio pirmojo lapo nurodoma „ORIGINALAS“, 1 kopiją – ant kurios pirmojo lapo nurodoma „KOPIJA“, ir paraiškos versiją elektroninėje laikmenoje (ant elektroninės laikmenos turi būti aiškiai nurodytas projekto pavadinimas). Pateikiamos paraiškos bei jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus.

  • Kiekvienas paraiškos lapas turi būti patvirtintas paraišką teikiančios institucijos vadovo arba įgalioto asmens parašu. Paraišką turi pasirašyti įstaigos vadovas arba jo raštišku sprendimu įgaliotas asmuo (tokiu atveju turi būti pridėta įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija). Kiekvienas priedų lapas turi būti patvirtintas žyma „Tikra“. Jei teikiamas originalas, jo tvirtinti nereikia.
parai k vertinimas ir atranka
Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

administracinės atitikties vertinimas (1 priedas)

projekto tinkamumo finansuoti vertinimas (2 priedas)

projekto naudos ir kokybės vertinimas (5 priedas)

Paraiškai neatitikus Administracinės atitikties vertinimo lentelės 3 punkto, jei nėra užpildytų paraiškos (A) dalies 6–11 punktų (projekto loginis pagrindimas, projekto veiklų įgyvendinimo grafikas, projekto biudžetas, biudžeto išskirstymas pagal metus, projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai, tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas) ir paraiškos specialiosios (B) dalies 1–7 ir 11 punktų (dėl tokių neatitikimų paraiška negali būti perduota į tolesnį vertinimo etapą), ji turi būti atmesta neprašius pareiškėjo pateikti papildomų dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos.

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
sprendimo d l projekto finansavimo pri mimas
Privaloma surinkti minimali balų suma yra 70. Jeigu projektas naudos ir kokybės vertinimo etape nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, projektas netinkamas finansuoti ir paraiška atmetama.

Sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas pabaigus visus vertinimo etapus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima Agentūra, jį įformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama į šio sprendimo rezultatus ir Komiteto pasiūlymus, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl projekto finansavimo.

Sprendimą dėl projekto finansavimo Aplinkos ministerija priima per 10 darbo dienų nuo Agentūros pateiktos projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos gavimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.

SPRENDIMO DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PRIĖMIMAS
finansavimo ir administravimo sutartis
Projekto finansavimo ir administravimo sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios sutarties sąlygos ir nustatytos formos sutarties priedai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066.

FAS specialiųjų sąlygų šablonas ir jo priedai skelbiami Agentūros tinklapyje http://www.apva.lt/body.php?m=1240251045

Finansavimo ir administravimo sutartis