slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
РАЗКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА. ТРУДОВО-ПРАВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

РАЗКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА. ТРУДОВО-ПРАВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

РАЗКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА. ТРУДОВО-ПРАВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. План на лекцията:. 1. Изисквания при разкриване на дентална практика 2. Изисквания при сключване на договор с РЗОК 3. Трудово-правни взаимоотношения 4. Следдипломно обучение.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' РАЗКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА. ТРУДОВО-ПРАВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ' - jorden-bowen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
План на лекцията:
 • 1. Изисквания при разкриване на

дентална практика

 • 2. Изисквания при сключване на

договор с РЗОК

 • 3. Трудово-правни взаимоотношения
 • 4. Следдипломно обучение
slide3
Алтернативи за новозавършилия дентален лекар:
 • 1. Свободен, частно-практикуващ

професионалист

 • 2. Държавен служител – в здравната

система на МС, МО, МВР, болници

за лечение на дентални

заболявания, преподаватели във

висшите училища

slide4
Варианти за работа на частно-практикуващия лекар:
 • 1. В частен кабинет, узаконен

и регистриран като лечебно

заведение(собствен или под наем)

 • 2. В кабинет, предстоящ за узаконяване и

регистриране (строеж или помещение,

което има друг статут - апартамент,

ателие, офис)

slide5
Нормативни документи, с които трябва да е съобразен кабинета:
 • 1. Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)
 • 2. Закон за устройство на територията (ЗУТ)
 • 3. Заповед РД № 09-325 от 04.04.2000г. на МЗ “Хигиенни изисквания към помещенията на медицински, стоматологични, медико-стоматологични и диагностично-консултативните центрове, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, както и за осигуряване на противоепидемичен контрол в тях”.
 • 4. Указание №1 от 21.04.2003г. на РИОКОЗ заразделно събиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения.
slide6
Последователност в процедурите при узаконяване на помещение в лечебно заведение:
 • 1. Необходими документи:

- Нотариален акт

- Акт 16 (Разрешително за ползване

на сградата)

- Нотариално заверено съгласие на

съседите

slide7
Последователност в процедурите при узаконяване на помещение в лечебно заведение:
 • 2. Изготвяне на проекти от

оторизирана архитектурна

фирма (в по 3 екземпляра):

- Общ архитектурен проект

- Проект за отопление и вентилация

- Проект за водоснабдяване и

канализация

- Проект за електрическата инсталация

slide8
Последователност в процедурите при узаконяване на помещение в лечебно заведение:
 • 3. Одобряване на проектите от:

- РИОКОЗ

- СДВР “Пожарна и аварийна

безопасност”

 • 4. Представяне на всички

документи в общината за

издаване на “Разрешение за

строеж”

slide9
Последователност в процедурите при узаконяване на помещение в лечебно заведение:
 • 5. Две експертни комисии от РИОКОЗ:

5.1. Дирекция “Лабораторен контрол”:

- Протокол за изкуственото осветление

- Протокол за микроклимата - t°, влага и

др.

- Протокол за шума

5.2. Дирекция “Епидемичен контрол”:

- Дезинфекция

- Стерилизация

- Разделно събиране на боклука

slide10
Последователност в процедурите при узаконяване на помещение в лечебно заведение:
 • Разрешителното от общината, заедно със сертификатите от РИОКОЗ се подават в РИОКОЗ, откъдето се издава

САНИТАРНО РАЗРЕШИТЕЛНО

на лечебното заведение

slide11
Хигиенни изисквания за кабинет:
 • 1. Площ
 • 2. Стени
 • 3. Под
 • 4. Изложение
 • 5. Осветеност
 • 6. Противопожарна охрана
 • 7. ВИК – изисквания
 • 8. Изисквания за електрическа инсталация
 • 9. Изисквания за дезинфекция и стерилизация
 • 10. Изисквания за разделно събиране на боклука
 • 11. Изисквания за мебели и оборудване
slide12
Разделно събиране на боклук:
 • 1. Опасни отпадъци
 • 2. Неопасни отпадъци
 • 3. Остри инструменти
slide13
Документи за регистрация в РЦЗ:
 • 1. Диплом за завършено образование

по дентална медицина

 • 2. Диплом за придобита дентална

специалност

 • 3. Свидетелство за съдимост
 • 4. Удостоверение за членство в БЗС
 • 5. Санитарно разрешително на кабинета

(Хигиенно Заключение)

 • 6. Съдебно решение за регистрация
slide14
В 15 дневен срок от подаване на документите Директорът на РЦЗ на съответната територия издава Удостоверение за регистрация на лечебното заведение
slide15
Лечебното заведение може да бъде регистрирано по:
 • 1. Търговския закон – като ЕТ или ООД – групови практики, леч.заведение за извънболнична специализирана помощ, хосписи.
 • 2. Като свободна практика
slide16
След регистрацията в РЦЗ, в едноседмичен срок:
 • 1. Регистрация в НОИ – БУЛСТАТ
 • 2. В данъчно управление:

- данъчен номер за регистрираните по

търговския закон;

- ЕГН – за работещите като свободна

професия

slide17
Видове лечебни заведения:
 • І. За извънболнична помощ:
 • 1. Амбулатории за първична

медицинска помощ:

- индивидуална практика;

- групова практика.

slide18
Видове лечебни заведения:
 • І. За извънболнична помощ:
 • 2. Амбулатории за специализирана медицинска

помощ:

- индивидуална практика;

- групова практика;

- центрове – медицински, стоматологичен,

медико-стоматологичен, диагностично-

консултативен.

 • 3. Самостоятелни медико-диагностични и

медико-технически лаборатории.

slide19
Видове лечебни заведения:
 • ІІ. За болнична помощ:
 • 1. Болница за активно лечение;
 • 2. Болница за долекуване и продължително

лечение;

 • 3. Болница за рехабилитация;
 • 4. (нова - ДВ, бр. 65 от 2000 г.) Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.
slide20
Лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ и хосписите се регистрират в РЦЗ в съответната територия, а лечебните заведения за болнична помощ се разрешават от Министърът на здравеопазването
slide21
Изпълнители на дентална помощ по договор със ЗОК:
 • 1. Индивидуални практики за първична помощ (независимо дали са ЕТ или свободна професия);
 • 2. Групови практики за първична помощ, независимо дали са ЕТ или ООД;
 • 3. Индивидуални и групови практики на специалисти по “орална хирургия”;
 • 4. Индивидуални и групови практики на специалисти по “детска стоматология”;
 • 5. Дентални и медико-дентални центрове, в които работят специалисти по “орална хирургия” и/или “детска стоматология”.
slide22
Документи за сключване на договор с РЗОК:
 • 1. Заявление по образец
 • 2. Удостоверение за актуално членство

в БЗС

 • 3. Удостоверение за регистрация от

РЦЗ

 • 4. Декларация, че е налице изискваното

дентално и техническо оборудване

 • 5. Регистрация по БУЛСТАТ
 • 6. Банкова сметка, по която ще се изпращат

възнагражденията от касата

slide23
Договорът със ЗОК:
 • 1. Се сключва в срок до 1 месец след подаване на документите;
 • 2. Е действен 1 година (до сключване но нов рамков договор (НРД) или промяна на настоящия;
slide24
Контрол върху изпълнителите на договора с касата:
 • 1. Медицински контрол – относно спазване правилата за добра медицинска практика, вида и обема на помощта, вида и количеството на изписваните лекарства, болнични листове и др.
 • 2. Финасов контрол – относно изпълнение на финансовата част от договора и отчетната документация.
slide25
Прекратяване на договора с РЗОК:
 • 1. При изтичане на срока на договора.
 • 2. При заличаване на регистрацията на

лечебното заведение в РЦЗ.

 • 3. При взаимно съгласие на страните с

писмено извествие – с 3-месечно

предизвестие за първичната и 1-

месечно – при специализираната

помощ

slide26
Наемане и уволняване на помощен персонал:
 • 1. Наемане на трудов договор
 • 2. Наемане на граждански договор
 • 3. Уволняване с предизвестие
slide27
Следдипломно обучение:
 • 1. Непрекъснато обучение

(усъвършенстване, квалификация)

 • 2. Специализация:

- клинична ординатура (заплащана

от държавата)

- специализация срещу заплащане

slide28
Непрекъснато обучение:
 • 1. Програма на БЗС за СДО
 • 2. Лекции, курсове на наши и чужди

специалисти

 • 3. Конгреси, симпозиуми, конференции
 • 4. Монографии, учебници, статии,

вестници, списания и др.

slide29
Ред на определяне на местата за специализация:
 • 1. До 20 януари – предложения в РЦЗ

от здравните и лечебните заведения

 • 2. До 20 февруари – предложение от РЦЗ

до Министъра на здравеопазването за

броя на специалистите и начина на

финансирането им.

 • 3. До 31 март - Министърът утвърждава

местата за специализация.

slide30
Ред на определяне на местата за специализация:
 • 4. Висшите училища и ВМА обявяват дати за

конкурс, не по-рано от 30 дни преди

конкурса.

 • 5. Без конкурс, по документи, се зачисляват

на специализация: асистенти,

н.сътрудници, редовни докторанти,

ординатори, назначени след конкурс и др.,

като техния брой се включва в общия брой на

специализациите.

 • 6. Провежда се писмен анонимен конкурсен изпит
slide31
Ред на определяне на местата за специализация:
 • 7. При спечелване на място за клинична

ординатура, се сключва договор

между спечелилия, висшето училище

и Министерство на здравеопазването.

 • 8. При спечелване на място за

специализация срещу заплащане, се

сключва договор между спечелилия и

висшето училище.

slide32
Ред на определяне на местата за специализация
 • 9. След изтичане срока на специализацията при спазване на необходимите изисквания, специализантът полага държавен изпит и при успешното му издържане – получава диплома за специалност.
ad