planifikim programesh dhe v ler sim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Planifikim Programesh dhe V lerësim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Planifikim Programesh dhe V lerësim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Planifikim Programesh dhe V lerësim - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Planifikim Programesh dhe V lerësim. Denis Mari Albanian University. Obje k tiv a studimore çfarë duhet të jetë në gjendje të bëjë studenti në përfundim të këtij moduli :. Të artikulojë faktorët kyç që përbëjnë kontekstin në të cilin programet në fjalë zhvillohen dhe vlerësohen .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Planifikim Programesh dhe V lerësim' - jontae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
planifikim programesh dhe v ler sim

Planifikim Programesh dhe Vlerësim

Denis Mari Albanian University

obje k tiv a studimore far duhet t jet n gjendje t b j studenti n p rfundim t k tij moduli
Objektiva studimoreçfarëduhettëjetënëgjendjetëbëjëstudentinëpërfundimtëkëtijmoduli:
 • Tëartikulojëfaktorëtkyçqëpërbëjnëkontekstinnëtëcilinprogrametnëfjalëzhvillohendhevlerësohen.
 • Tëpërshkruajëbackgroundinhistoriktëvlerësimittëprogrameve.
 • Tëkonceptojëvlerësiminsiinjëndihmërealenëprocesin e vendimarrjes.
 • TëjetënëgjendjetëpërshkruajëfazatkryesoretëPlanifikimitdhetëVlerësimit.
 • Tëshpjegojëmarrëdhënienqëekziston midis Piramidëssëplanifikimitdheqarkuttëvlerësimit.
pikat kryesore t leksionit
Pikat kryesore të leksionit
 • Terminologjia
 • Përkufizimi i vlerësimit
 • Historiku dhe llojet e vlerësimeve
 • Pse është i rëndësishëm vlerësimi
 • Kur nuk duhet vlerësuar
 • Standarte dhe parime të vlerësimit
terminolog jia
Terminologjia

Agregat Model ekologjik

Mundësim shërbimeshVlerësim

Planifikim Popullatë

Shërbime për Popullatën Program

Projekt Kërkim (Research)

Shërbim

vler simi sht
Vlerësimi është….
 • Aplikimi sistematik i porocedurave kërkimore për të përcaktuar konceptualizimin, hartimin, vënien në zbatim dhe dobishmërinë e programeve politike. (Rossi & Freeman)
 • Përcaktimi i cilësisë dhe efektshmërisë së programeve
vler simi sht vazhdon
Vlerësimi është…. (vazhdon)
 • Përdorimi i metodave të kërkimit shkencor, matja e efektshmërisë sipas standartesh të mirëpërcaktuara me qëllim lehtësimin e vendimarrjes (Carol Weiss)
historik i vler simit
Historikivlerësimit
 • Filloi në fushën e edukimit
 • U përforcua gjatë viteve ‘60 me rëndësinë që iu vu në SHBA programeve sociale dhe efekteve të tyre në shoqëri
 • Përforcohet më tepër në fund të viteve ‘90 me rëndësinë që i vihet matjes së rezultateve dhe rritjes së cilësisë në shërbimet publike
brezat e vler simeve
Brezat e vlerësimeve
 • Vitet ‘900: Teknike, testime
 • deri në 1960: përshkruese, të bazuara në objektivat e programeve
 • Vitet ‘60: në qendër të vëmendjes janë meritat dhe vlerat e programeve të ndryshme
 • pas viteve 80’: Negocim, pluralistike
p erspektivat p luralist e uan n tipe t ndryshme vler simesh
Perspektivat pluraliste çuannëtipetëndryshmevlerësimesh
 • Përqëndruar te përdorimi (që do t’i bëhet vlerësimit)
 • Pa qëllime të mirëpërcaktuara
 • Të bazuara te teoritë
 • Pjesëmarrëse
 • Bazuar te rezultatet
 • Bazuar te vlerat
pse sht i r nd sish m vler simi arsyet e dukshme
Pseështëirëndësishëmvlerësimi: Arsyet e dukshme
 • Monitorimi i implementimit të programeve
 • Përcaktimi i nivelit të nevojës
 • Vendimarrje mbi shpërndarjen e resurseve
 • Përcaktim i efekteve në kushte lokale
 • Përmirësim i cilësisë së ofrimit të programeve
 • Krijim i Know how
pse sht i r nd sish m vler simi arsye t fshehura
Pseështëirëndësishëmvlerësimi: Arsyetë “fshehura”
 • Është një formë kontrolli social dhe organizativ
 • Është një aksion simbolik
 • Shërben për të vonuar apo shmangur në mënyrë të befasishme objektivat e përcaktuara në vendimarrje
 • Lehtësim i plotësimit të programit
 • Stimul për planifikimin
pyetje tipike t procesit vler sues
Pyetjetipiketëprocesitvlerësues:
 • Cila është nevoja për këtë program?
 • Cili është koncepti i programit?
 • Cilat janë veprimet e programit?
 • Rezultatet e tij?
 • Kostoja dhe eficienca e programit?
pyetjet na ojn n pikat ku fokusohet programi
Pyetjetnaçojnënëpikatkufokusohetprogrami
 • Aktivitetet e programit
 • Inputet dhe resurset e përdorura
 • Proceset dhe ndërveprimet në program
 • Rezultatet dhe shërbimet
 • Impakti te pjesëmarrësit
 • Rezultatet (nënkuptuar si ndryshimi i qëndrimit të popullatës drejt arritjes së qëllimeve
 • Eficenca si raporti rezultate/kosto
hapa q nd rmerren gjat vler simeve
Hapaqëndërmerrengjatëvlerësimeve

1.Përcaktimi i realizueshmërisë së vlerësimit (Evaluatability Assessment)

2. Hartimi i pyetjeve për vlerësim (pyetësori)

3. Përzgjedhja e tipologjisë dhe e metodave të vlerësimit

4. Mbledhja e të dhënave mbi vlerësimin

5. Analiza e këtyre të dhënave

6. Bërja publike e rezultateve të vlerësimit

vendimi p r t vler suar do t varet nga
Vendimipërtëvlerësuar do tëvaretnga:
 • Prania e kundërtreguesve
 • Konteksti i vlerësimit
 • Fizibiliteti/Feasibility
kund rtrguesit n nj vler sim
Kundërtrguesitnënjëvlerësim
 • Programi gëzon popullaritet të madh
 • Programi është i pakuptimtë por ka mbështetjen e OP
 • Ndryshimet në program do të ishin të kushtueshme ose të rrezikshme
 • Vetë procesi i vlerësimit do të ishte shume i kushtueshem
kund rtregues vazhdim
Kundërtregues (vazhdim)
 • Nuk ka pikëpyetje në lidhje me programin
 • Nuk bihet dakort mbi objektivat e programit
 • Vlerësimi është i pamundur për shkak të problemeve teknike
 • Sponsorët e programit ose stafi nuk bashkëpunojnë ose kundërshtojnë
konteksti i vler simit
Konteksti i vlerësimit
 • Ambienti
  • Normat dhe vlerat sociale
  • Qëndrimi përkundrejt vlerësimeve dhe vlerësuesve
 • Politikat dhe Politika (sistemi politik)
 • Cilësia e programit
 • Shkencor
  • Rreth llojit të vlerësimit
  • Rreth llojit të problemit, popullatës, tipit të ndërhyrjes që nevojitet
standar te dhe p a ri me
StandartedheParime

Urdhërat e ndryshëm të vlerësuesve politikë profesionistë në botë kanë përcaktuar standarte për vlerësim cilësor dhe parime sipas të cilave duhet të kryhen këto vlerësime.

Këto janë vlerat që udhëheqin proceset e vlerësimit.

(më poshtë kam përzgjedhur ato të AEA)

4 standar te p r vler sim
4 Standarte përVlerësim
 • Standartet e dobishmërisë kanë si qëllim të sigurojnë se vlerësimi do të plotësojë nevojën e përdoruesve të programit për informacion
 • Standartet e realizueshmërisë kanë si qëllim të sigurojnë se vlerësimi do të jetë realist, i kujdesshëm dhe diplomatik.
standar te
Standarte…
 • Standartet e ‘hijshmërisë’ kanë si qëllim të sigurojnë se vlerësimi do të jetë i ligjshëm, etik dhe do të mbajë parasysh mirëqenien e atyre të cilët do të përfshihen ne vlerësim si dhe të atyre që do të ndikohen nga rezultatet e vlerësimit
standar te1
Standarte…
 • Standartet e saktësisëkanë si qëllim të sigurojnë se vlerësimi do të ofrojë informacion të saktë dhe teknik mbi aspektet që përcaktojnë vlerat e programit që po vlerësohet.
p arim hetim sistematik
Parim: hetim sistematik

Vlerësuesit duhet të bëjnë analiza të vazhdueshme të bazuara mbi të dhëna.

p a ri m k ompetenc
Parim: Kompetencë

Vlerësuesit duhet të jenë kompetetntë dhe të përjegjshëm, së paku ndaj porositësve të vlerësimit (stakeholders).

p a ri m i ntegrit et ndershm ri
Parim: Integritet/Ndershmëri

Vlerësuesit duhet të garantojnë ndershmërine dhe integritetin e gjithë procesit të vlerësimit.

p a ri m respe k t i p r njer zit
Parim: Respekti për njerëzit

Vlerësuesit duhet të respektojnë sigurinë dhe dinjitetin e pjesëmarrësve në program, klientëve dhe personave të tjerë me të cilët ata bashkëveprojnë gjatë procesit të tyre të vlerësimit.

nj vler sim i mir
Një vlerësim i mirë

Nuk është perfekt, ideal

Por është

Minimumi i domosdoshëm për t’u kthyer përgjigje pyetjeve më të rëndësishme

Me sa më pak shpenzime