j lyle story n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Liquid Verbs, Numerals, and Miscellaneous Items

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Liquid Verbs, Numerals, and Miscellaneous Items - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

J. Lyle Story. Liquid Verbs, Numerals, and Miscellaneous Items. Parse & Translate. a0postelei= menei=te e1meinan a0pokte/nousin oi9 mei/nantev mei/nantev tw=| a0poste/llonti tw=| a0postei/lanti tou\v a0postale/ntav. Parse & Translate. a0pe/steilen e0netei/leto e1krina kri/nw

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liquid Verbs, Numerals, and Miscellaneous Items' - jonah-morris


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
parse translate
Parse & Translate
 • a0postelei=
 • menei=te
 • e1meinan
 • a0pokte/nousin
 • oi9 mei/nantev
 • mei/nantev
 • tw=| a0poste/llonti
 • tw=| a0postei/lanti
 • tou\v a0postale/ntav
parse translate1
Parse & Translate
 • a0pe/steilen
 • e0netei/leto
 • e1krina
 • kri/nw
 • krinw=
 • h]rka
 • h1ggeila
 • o( e0gei/rav
 • tou= a0poqano/ntov
translate
Translate
 • met 0 au0tou= menei=te ei0v to\n ai0w=na.
 • h]ran to\n ku/rion e0k tou= mnhmei/ou.
 • doca/zomen to\n a0postei/lanta to\n ui(o/n.
 • lalh/santov tou= 0Ihsou= tau=ta kai\ a0postei/lantov tou\v maqhta\v au0tou=, a0ph=lqen.
 • ou0k e1cestin a0poktei=nai ou0de\ diw/cai a0llh/louv.
 • a0postelei= o( ui(o\v tou= a0nqrw/pou tou\v a0gge/louv au0tou=.
 • ou[tov me/n e0stin o9 a1rxwn o( a0poktei/nav tou\v profh/tav.
translate1
Translate
 • o( a0gapw=n to\n ui9o\n a0gapa=| kai\ to\n a)postei/lanta au0to/n.
 • e1meinan e0n th=| e0kklhsi/a| au0tou=.
 • e0a\n mh\ au0to\v o9 0Ihsou=v a0postei/lh| h(ma=v ou0k e0celeuso/meqa.
 • xwri\v de\ parabolh=v ou0k e0pei/razen lalh=sai au0toi=v, a0ll 0 e0th/roun oi( i1dioi maqhtai\ ta\ r(h/mata ta\ lalou/mena u(p 0 au0tou= e0n e(autoi=v o#pwv mei/nwsi e0n th=| a0ga/ph| au0tou= kai\ peripath/swsin e0n tai=v o(doi=v au0tou= mo/non.
translate2
Translate
 • a0nabai/nwn o( 0Ihsou=v e0k tou= u#datov ei]den tou\v ou0ranou\v a0noigome/nouv, kai\ kate/bh to a3gion pneu=ma kai\ e1meinen e0p 0 au0to/n.
 • tri/a e1th e1krinen o( basileu\v tou\v fi/louv tw=n i(ere/wn tw=n meina/ntwn e0n th=| kw/mh|.
 • oi( peripatou=ntev su\n tw=| a)postolw=| e0qau/masan a0kou/ontev me\n th=v fwnh=v mhde/na de\ qewrou=ntev. kai\ e0gerqei\v o( a0po/stolov, a0new|gme/nwn tw=n o0fqalmw=n au0tou=, ou0de\n e1blepen.
examples from the greek nt
Examples from the Greek NT
 • e$nsw=ma kai\ e$npneu=ma, kaqw\v kai\ e0klh/qhte e0n mia=| e0lpi/di th=v klh/sewv u(mw=n ei[v ku/riov, mi/a pi/stiv, e$nba/ptisma, ei[v qeo\v kai\ path\r pa/ntwn, o( e0pi\ pa/ntwnkai\ dia\ pa/ntwnkai\ e0n pa=sin. Eph. 4:4-6
 • kai\ a0poktenou=sin au0to\n kai\ th=| h(me/ra| e0gerqh/setai. Matt. 17:23
 • u(mei=v o$ (that which) h0kou/sate a0p 0 a0rxh=v e0n u(mi=n mene/tw(let it remain) –e0a\n e0n u(mi=n mei/nh| o$ a0p 0 a0rxh=v h0kou/sate kai\ u(mei=v e0n tw=| ui(w=| kai\ e0n tw=| patri\ menei=te. kai\ au#th e0sti\n h( e)paggeli/a h$n(which) au0to\v e0phggei/lato h(mi=n, th\n zwh\n th\n ai0w/nion. I Jn. 2:24-25
examples from the greek nt1
Examples from the Greek NT
 • kaqw\v e0me\ a0pe/steilav ei0v to/n ko/smon, ka0gw\ a0pe/steila au0tou\v ei0v to\n ko/smon. Jn. 17:18
 • e0n th=| oi0ki/a| tou= patro/v moumonai\ (rooms) pollai/ ei0sin—ei0 de\ mh/, ei]pona@n u(mi=n o#tiporeu/omai e(toima/sai to/pon u(mi=n; kai\ e0a\n poreuqw= kai\ e(toima/sw to/pon u(mi=n, pa/lin e1rxomai kai\ paralh/myomai u(ma=v pro\v e)mauto/n i#nao#pou ei0mi\ e0gw\ kai\ u(mei=v h]te. Jn. 14:2-3
 • pa/ntevga\r u(mei=v ei[v e0n Xristw=| 0Ihsou=. Gal. 3:28
examples from the greek nt2
Examples from the Greek NT
 • kai\ a0ph=lqen pa/linpe/ran tou= 0Iorda/nou ei0v to\n to/pono#pou h]n )Iwa/nnhv to\ prw=ton bapti/zwn, kai\ e1meinen e0kei=. kai\ polloi\ h]lqon pro\v au0to\n kai\ e1legon o#ti 0Iwa/nnhv me\n shmei=on e0poi/hsen ou0de/n, pa/nta de\ o#sa(as much, many) ei]pen 0Iwa/nnhvperi\ tou/tou a0lhqh= h]n. kai\ polloi\ e0pi/steusan ei0v au0to\n e0kei=. Jn. 10:42
 • eu0xaristou=men tw=| qew=| pa/ntoteperi\ pa/ntwn u(mw=n, mnei/an (mention) poiou/menoi e0pi tw=n proseuxw=n h(mw=n. I Thess. 1:2
examples from the greek nt3
Examples from the Greek NT
 • kaqa/per ga\r to\ sw=ma e#n e0stin kai\ me/lh(members) polla\ e1xei, pa/nta de\ ta\ me/lhtou= sw/matovpolla\ o1nta e#n e0stin sw=ma, ou#twvkai\ o( Xristo/v. kai\ ga\r e0n e(ni\ pneu/mati h(mei=v pa/ntev ei0v e$nsw=ma e0bapti/sqhmen, ei1te 0Ioudai=oi ei1te #Ellhnev, ei1te dou=loi ei1te e0leu/qeroi, kai\ pa/nteve$npneu=ma e0poti/sqhmen(I cause to drink). kai\ ga\r to\ sw=ma ou0k e1stin e$n me/lov a0lla\ polla/. I Cor. 12:12-14
ad