schizofrenia w okresie dorastania n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Schizofrenia w okresie dorastania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Schizofrenia w okresie dorastania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Schizofrenia w okresie dorastania - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Schizofrenia w okresie dorastania. Epidemiologia. na schizofrenię choruje 1% populacji typowy wiek zachorowania mężczyźni 20-25 lat kobiety 26-35 lat 12 - 35%: zachorowania < 20 r.ż. 0,5 - 1%: < 10 r.ż. 4%: < 15 r.ż. Epidemiologia. schizofrenia o bardzo wczesnym początku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Schizofrenia w okresie dorastania' - jonah-clements


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
epidemiologia
Epidemiologia
 • na schizofrenię choruje 1% populacji
 • typowy wiek zachorowania
  • mężczyźni 20-25 lat
  • kobiety 26-35 lat
 • 12 - 35%: zachorowania < 20 r.ż.
 • 0,5 - 1%: < 10 r.ż.
 • 4%: < 15 r.ż.
epidemiologia1
Epidemiologia
 • schizofrenia o bardzo wczesnym początku

< 13 r.ż.

 • schizofrenia o wczesnym początku

< 18 r.ż.

 • najmłodsze opisane przypadki 3 lata (Russell 1989); 5,5 roku (Green 1986)
 • w obu grupach przeważa płeć męska

(przeciwdopaminergiczny wpływ estrogenów,  wskaźnik

strukturalnych nieprawidłowości mózgu, słabiej

zaznaczona lateralizacja mózgu kobiet)

neurorozwojowa hipoteza etiologii schizofrenii
Neurorozwojowa hipoteza etiologii schizofrenii
 • defekt genów kontrolujących procesy

proliferacji, migracji i różnicowania się

komórek nerwowych

 • lub działanie toksyn, czynników

infekcyjnych, zaburzeń immunologicznych,

zaburzeń krążenia w II trymestrze ciąży –

nieprawidłowe rozmieszczenie

neuronów (cytoarchitektoniki)

neurorozwojowa hipoteza etiologii schizofrenii1
Neurorozwojowa hipoteza etiologii schizofrenii
 • dotyczy głównie: kora czołowa,

skroniowa, zwoje podstawy, wzgórze,

robak móżdżku, hipokamp

 • uszkodzenia te dotyczą nie w pełni

dojrzałych struktur

 • w okresie adolescencji – ich interakcja z

prawidłowo przebiegającym procesem

eliminacji synaps i apoptozy –

stanowią o podatności na zachorowanie

wybrane kryteria diagnostyczne wg dsm iv
Wybrane kryteria diagnostycznewg DSM IV
 • 2 lub > objawów z listy podanej niżej, trwające

 miesiąc (lub mniej jeżeli były efektywnie

leczone):

  • Urojenia
  • Omamy
  • Zdezorganizowane wypowiedzi
  • Zdezorganizowane lub katatoniczne zachowanie
  • Objawy negatywne
 • Znaczące pogorszenie funkcjonowania

socjalnego lub zawodowego

wybrane kryteria diagnostyczne wg dsm iv1
Wybrane kryteria diagnostycznewg DSM IV
 • diagnoza schizofrenii - objawy > 6 miesięcy
 • klasyfikacja przebiegu schizofrenii wg DSM IV:
  • epizodyczny z negatywnymi objawami rezydualnymi
  • epizodyczny z pozytywnymi objawami rezydualnymi
  • epizodyczny z dobrymi remisjami (bez objawów rezydualnych)
  • ciągły
  • pojedynczy epizod
wybrane kryteria diagnostyczne wg icd 10
G1.(1)> 1 z poniższych objawów w epizodzie psychozy (minimalny czas trwania - 1 miesiąc):

Echo myśli

Urojenia wpływu

Omamy słuchowe o treściach dyskutujących lub komentujących

Uporczywe urojenia

Lub

G1. (2)> 2 z poniższych objawów w epizodzie psychotycznym (jeśli trwają > miesiąc i towarzyszą im urojenia bez treści afektywnej):

Utrwalone omamy

Niespójne lub zdezorganizowane wypowiedzi

Zachowanie katatoniczne

Objawy negatywne

Wybrane kryteria diagnostycznewg ICD 10
obraz kliniczny schizofrenii w okresie dorastania
Obraz kliniczny schizofrenii w okresie dorastania
 • kryteria diagnostyczne takie same, jak u osób

dorosłych

 • im młodsze dziecko – obraz kliniczny mniej

typowy i bardziej różnorodny, zależny od

dojrzałości psychicznej dziecka

  • urojenia i omamy mniej wyraźne
  • dezorganizacja mowy i zachowania
  • bardzo rzadko – schizofrenia < 6 r.ż.
obraz kliniczny schizofrenii w okresie dorastania1
Obraz kliniczny schizofrenii w okresie dorastania
  • schizofrenia dziecięca
   • zwykle poprzedzona bardzo wczesnymi zaburzeniami rozwoju osobowości,
   • rozwoju mowy i ruchowego,
   • innymi zaburzeniami neurorozwojowymi,
   • rozwija się podstępnie i gorzej rokuje
 • schizofrenia o początku w wieku dorastania
  • zbliżona klinicznie do zaburzeń obserwowanych

u dorosłych

  • częściej objawy obsesyjno-kompulsyjne, afektywne,

urojenia hipochondryczne, dysmorfofobie

pocz tek schizofrenii
Początek schizofrenii
 • Schizofrenia dziecięca
  • Obraz pseudopsychopatyczny
   • izolacja, odmowa chodzenia do szkoły, agresja

czynna i słowna

  • Obraz pseudonerwicowy
   • zaburzenia koncentracji uwagi; pogorszenie wyników

w nauce; skargi somatyczne i hipochondryczne; lęki

  • Obraz zespołu obsesyjno-kompulsyjnego
   • natręctwa (bardziej dziwaczne w treści, pacjenci nie

mają poczucia ich obcości i chorobliwości, mniej się

im przeciwstawiają); obniżenie nastroju, autoagresja

przebieg
Przebieg
 • Faza przedchorobowa
  • niższa masa urodzeniowa
  • powikłania okołoporodowe
  • gorsze przystosowanie społeczne
  • niższy iloraz II i gorsze wyniki w nauce
  • gorsze wyniki testów poznawczych
  • niewielkie opóźnienia rozwoju ruchowego
  • niezgrabność ruchów i zaburzenia koordynacji ruchów
  • opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy
  • tendencja do samotnych zabaw w wieku 4-6 lat
przebieg1
Przebieg
 • Faza objawów zwiastunowych
  • społeczna izolacja; pogorszenie funkcjonowania w podstawowych rolach zawodowych i domowych
  • dziwne zachowania (zbieranie odpadków, mówienie do siebie)
  • pogorszenie w dbaniu o własną higienę
  • blady, niedostosowany afekt; dziwaczne wypowiedzi
  • dziwne przekonania (myślenie magiczne, „jasnowidzenie”,„szósty zmysł”)
  • niezwykłe doświadczeniazmysłowe (iluzje, świadomość działania obcych sił)
przebieg2
Przebieg
  • spadek inicjatywy, zainteresowań, energii
  • podejrzliwość; zmiany nastroju: depresja, lęk,

drażliwość

  • objawy obsesyjno-kompulsyjne, jadłowstręt

psychiczny, zaburzenia zachowania, próby

samobójcze

 • Pierwszy epizod jawnych objawów

psychotycznych

 • Okres remisji
postacie schizofrenii
Postacie schizofrenii
 • paranoidalna
 • katatoniczna
 • zdezorganizowana (hebefreniczna)
 • niezróżnicowana
 • rezydualna
 • w okresie dorastania najczęściej paranoidalna,

zdezorganizowana i niezróżnicowana

czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka
 • czynniki ryzyka
  •  jeden krewny I stopnia lub  2 krewnych ze schizofrenią
  • stan wolny; osoba urodzona w zimie
  • mieszkaniec dużego miasta lub obywatel uprzemysłowionego państwa
  • problemy zdrowotne w okresie prenatalnym
  • w okresie poprzedzającym zachorowanie - stresujące zdarzenie
  • schizoidalne cechy osobowości
r nicowanie
Różnicowanie
 • psychozy po środkach psychoaktywnych
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • psychotyczne zaburzenia afektywne
 • spektrum autystyczne (z. Aspergera)
 • zaburzenia neurodegeneracyjne

(z. Wilsona, porfiria, leukodystrofia)

 • padaczka skroniowa
 • wieloczynnikowe zaburzenia rozwoju

(deficyty parcjalne, ADHD)

rokowanie
Rokowanie
 • 10% prawie ciągłe hospitalizacje
 • < 30% remisje – około 5 lat
 • 60% przebieg epizodyczny
 • 10% osób chorych - samobójstwo
 • u 1/3 chorych - długie remisje; 1/3 – funkcjonuje dość dobrze
 • większość chorych jest leczona ambulatoryjnie
 • chorują ludzie ze wszystkich grup społecznych
rokowanie1
Rokowanie
 • czynniki wpływające na gorszy przebieg schizofrenii < 18 r.ż.:
  • schizoidalne cechy osobowości przedchorobowej
  • niski poziom funkcjonowania przedchorobowego
  • niski II
  • podstępny początek; długi okres prodromalny
  • długi okres nie leczonej psychozy
  • niepełna odpowiedź na leczenie, długi czas leczenia

potrzebny na osiągnięcie remisji, ograniczony stopień

osiągniętej remisji objawów

rokowanie2
Rokowanie
 • obciążenia rozwojowe
 • rodzinne obciążenie zaburzeniami psychicznymi
 • dysfunkcje w systemie rodzinnym: wysoki poziom

ekspresji emocji, nadmierny krytycyzm

 • płeć męska
 • narastanie objawów negatywnych
 • przetrwałe objawy obsesyjno-kompulsyjne
 • używanie substancji psychoaktywnych
leczenie
Leczenie
 • fazy psychozy  fazy terapii
  • faza ostra - wyraźne objawy psychotyczne
   • niebezpieczeństwa- 10% - śmierć samobójcza
  • faza stabilizacji - pierwsze 6 miesięcy (lub ) od początku epizodu psychotycznego
  • faza remisji – objawy psychotyczne minimalne

lub nieobecne

   • 40-60% leczonych - w 1 roku nawrót psychozy
leczenie1
Leczenie
 • farmakoterapia
 • psychoedukacja
 • psychoterapia
 • rehabilitacja
farmakoterapia schemat leczenia
Farmakoterapia schemat leczenia
 • faza ostra:

4 do 6 tyg., pełna dawka terapeutyczna

 • faza utrwalania efektu:

do 12 tyg. - dawka nieznacznie zmniejszona

 • faza przewlekłego leczenia:

do 12-24 miesięcy - dawka zredukowana o połowę

W ciągu rocznej obserwacji po placebo 70% nawrotów, po neuroleptyku 30%

zasady opracowane przez grup robocz iepa 2005
Zasady opracowane przez grupę roboczą IEPA (2005)
 • wykluczyć somatyczną przyczynę psychozy
 • indywidualny program dla każdego pacjenta
 • neuroleptyki atypowe (lepiej tolerowane)

np. risperidon, olanzapina

 • oceniać skuteczność + objawy uboczne
 • jeśli po 6 – 8 tyg. brak poprawy  nie

podnosić dawki, a zmienić lek

zasady opracowane przez grup robocz iepa 20051
Zasady opracowane przez grupę roboczą IEPA (2005)
 • niskie dawki nie chronią w pierwszej fazie

leczenia od zaburzeń zachowania związanych z

psychozą (napięcie, lęk, zaburzenia snu)

 • w tym okresie niezbędna ścisła obserwacja

i ewentualnie podawanie benzodiazepin

 • obecność objawów wytwórczych po II

neuroleptyku (12 tyg.), ponowna analiza

dodatkowych problemów (źródła stresu, relacje

rodzinne, kontrola przyjmowania leku)

 • klozapina + CBT
psychoterapia schizofrenii
Psychoterapia schizofrenii
 • Pacjent (grupowo i indywidualnie):
  • psychoedukacja
  • dostosowana psychoterapia
  • trening umiejętności społecznych
  • rehabilitacja zawodowa
 • Rodzina:
  • psychoedukacja
  • radzenie sobie ze stresem
  • interwencje kryzysowe
  • wsparcie i pomoc prawna
  • wczesne wykrywanie
  • interwencje prewencyjne
psychoterapia schizofrenii1
Psychoterapia schizofrenii
 • Psychoedukacja:
  • informacje o schizofrenii
  • wiedza o chorobie, podatności na zachorowanie i nawroty
  • zrozumienie potrzeby leczenia by kontrolować objawy
  • rola stresu w przebiegu choroby