slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
presud Suoritusarviointi Tampereen kaupunki 1.-5. joulukuuta 2003 PowerPoint Presentation
Download Presentation
presud Suoritusarviointi Tampereen kaupunki 1.-5. joulukuuta 2003

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

presud Suoritusarviointi Tampereen kaupunki 1.-5. joulukuuta 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

www.presud.org Suoritusarviointi Tampereen kaupunki 1.-5. joulukuuta 2003. Frank Trepte, Leipzig Alfons Finkers, Haag Andreas R ö mer, Wien John Connelly, Nottingham David Agnew, Improvement and Development Agency Allen Creedy, Newcastle. Arviointitiimi. Johtamiseen liittyvät teemat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'presud Suoritusarviointi Tampereen kaupunki 1.-5. joulukuuta 2003' - jon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

www.presud.org

Suoritusarviointi

Tampereen kaupunki

1.-5. joulukuuta 2003

arviointitiimi
Frank Trepte, Leipzig

Alfons Finkers, Haag

Andreas Römer, Wien

John Connelly, Nottingham

David Agnew, Improvement and Development Agency

Allen Creedy, Newcastle

Arviointitiimi
arvioinnin runko
Johtamiseen liittyvät teemat

Johtaminen

Demokratia ja kuntalaisten osallistuminen

Toiminnan ohjaus ja hallinta

Integroivat teemat

Seutuyhteistyö

Ympäristö- ja talousasiat

Sosiaaliset ja ympäristöasiat

Sosiaaliset ja talousasiat

Ekologisen kestävyyden teemat

Ilma ja melu

Vesi (ei arvioitu)

Jätteet

Luonnonvarat

Energia

Arvioinnin runko
johtaminen
Sitoutuminen hallinnonuudistukseen on erinomaista ja kuvastaa parasta käytäntöä

Strateginen ja järjestelmällinen lähestymistapa palvelutuotannon järjestämiseen tulevaisuudessa, sisältäen myös materiaalien hankinnan: e-Tampere, osittain alueellinen lähestymistapa, tilaaja-tuottajamalli

Innovatiivinen ja luova johtaminen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämisessä

Kuitenkin

Koko kaupunkiseudun yhteisten päätöksentekoelinten kehittämisessä tulisi poliittisella tasolla mennä edelleen eteenpäin

Talousarvion laadinnassa ja päätöksenteossa tulee ympäristöasioille antaa sama painoarvo kuin muillekin asioille

Strategioiden ja ohjelmien toteutukseen ei aina näytä olevan tarvittavia resursseja saatavilla

Päätöksenteko ei ole läpinäkyvää, eri sidosryhmien vaikutus päätöksentekoon ei näy ulospäin

Johtaminen
demokratia ja kuntalaisten osallistuminen
Luottamushenkilöt ovat hyvin aktiivisia paikallisella tasolla

Asukkaat saavat tietoa kaupungin palveluista ja hankkeista kaupungin verkkosivuilta

Uusia osallistumismuotoja on kehitetty perustuen hyviin eurooppalaisiin käytäntöihin

Innovatiivisia aloitteita, jotka tavoittavat tehokkaasti ”vaikeasti tavoitettavat ” ryhmät (lapsiasiamies, verkkojulkaisu, lasten parlamentti)

Edistynyt ja toimiva asukasdemokratia kaupungin vuokrataloissa

Kuitenkin

Asukkaiden voimavaroja ja osallistumispotentiaalia kaupungin hyvinvoinnin edistämiseksi ja kehittämiseksi ei täysin tunnisteta

“Tiedämme parhaiten”-, “oma etu”-ajattelutapa sekä palautteen puute kaupunginvaltuustolta ja hallinnolta estää kuntalaisten todellisen osallistumisen päätöksentekoon

Ei ole täysin selvää kuinka uudet osallistumismallit toteutetaan ja rahoitetaan

Maahanmuuttajiensaamiseksi mukaan kaupungin toimintaan tarvitaan lisää panoksia

Demokratia ja kuntalaisten osallistuminen
toiminnan hallinta
Hallinnon tuleva rakenne ja kaupungin johtamistapa on suunniteltu kaupunkistrategian tehokkaaseen toteuttamiseen

Kaupungin strategiaprosessi etenee tehokkaasti

Kriittiset menestystekijät on asetettu ja ne sisältävät kestävän kehityksen tavoitteita

Palveluiden hankintastrategian käyttöönotto ja toimeenpano

Kaupunki aktivoi palvelutuotantomarkkinoita kustannustehokkuuden selvittämiseksi ja luo palvelutuotantokumppanuuksia

Kuitenkin

Uusi hallintotapa ja sen seuranta tulee ulottaa koko hallintoon

Hankintaan, projekteihin ja ohjelmiin liittyvän päätöksenteon läpinäkyvyyttä on lisättävä ottamalla käyttöön tarkastus- ja auditointikäytäntöjä koskien myös talousasioita

Toimialojen strategiat eivät integroidu kaupunkistrategiaan/toimintastrategioihin ja tarvitsevat tuekseen sitoutumisen kehittää henkilökunnan osaamista

Strategiset tavoitteet ovat yleensä lyhyelle ajanjaksolle asetettuja, myös tavoitteiden haasteellisuutta tulee pohtia

Palveluiden tuotantotapaa uudistetaan projektilähtöisesti, mikä estää koko hallinnon oppimisen

Toiminnan hallinta
seutuyhteisty
Aluekeskus-ohjelma tarjoaa erinomaisen mallin sovittaa yhteen kuntien välistä kilpailua, mistä on jo havaittavissa muutamia hyviä aloitteita

Joitakin yksittäisiä esimerkkejä kuntien välisestä yhteistyöstä informaation keräämiseksi ja yhteisten palvelujen kehittämiseksi

Uusi rakenne tarjoaa aikaisempaa tehokkaamman mahdollisuuden seudullisen kestävän kehityksen strategian laatimiseksi

Kuitenkin

Edistystä kohti strategista kestävän kehityksen suunnittelua hidastaa tehokkaan seudullisen lähestymistavan puuttuminen, jonka tulisi kuitenkin perustua toissijaisuusperiaatteeseen

Tehokkaaseen seudulliseen yhteistyöhön ei ole poliittisesti sitouduttu kaikilla kunnan toiminnan aloilla, mikä aiheuttaa ristiriitoja, mahdollisuuksien hukkaamista, palveluiden kestämätöntä tuotantotapaa sekä tarpeettomia kustannuksia

Huomatkaa, että muut kokevat, että Tampere haluaa käyttää alueellisia kumppanuuksia kaupungin omien tavoitteiden edistämiseksi

Seutuyhteistyö
ymp rist ja talousasioiden integroiminen
Ympäristö- ja talousasioiden integroiminen
 • Vuores tarjoaa mahdollisuuden kehittää uusi kestävän kehityksen mukainen asuinalue kaupunkiin
 • Joitakin uusia mutta vähäisiä aloitteita on tehty yritystoiminnan muuttamiseksi ympäristömyötäisemmäksi
 • Ympäristömyötäisen hankinnan ja ympäristölaskentatoimen hyötyjen tunnistaminen

Kuitenkin

 • Epäselvää onko käytössä järjestelmää talouskasvun aiheuttamien ympäristövaikutusten riskien pienentämiseksi tai korvauksien maksamiseksi
 • Useampia työkaluja voitaisiin käyttää kehityksen varmistamiseksi esim. vapaaehtoisia sopimuksia ja suunnitteluvelvoitteita
 • Virkamiehet ja poliitikot eivät täysin hyväksy tarvetta ympäristöhaittojen kasvun irrottamiseen talouskasvusta eivätkä täysin ymmärrä siitä saatavia etuja
 • Talouskehityksen linjaukset ovat hajanaisia ja usein ristiriidassa ympäristötavoitteiden kanssa
 • Vain harvoja aloitteita kestävän rakentamisen parhaiden käytäntöjen toteuttamisesta (paitsi Vuores)
 • Resurssien puute ympäristömyötäisten hankintojen ja ympäristölaskentatoimen edistämiseksi
 • “Saastuttaja maksaa periaate” ei heijastu kaupungin hallinnon ja joidenkin kunnallisten yhtiöiden maksuihin, suunnittelukäytäntöihin ja hinnoittelupolitiikkaan
sosiaalisten ja ymp rist asioiden integroiminen
Terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelut tuottavat korkealaatuisia palveluja, jotka vastaavat useimpia kuluttajien tarpeita

Asukkaiden elinympäristön laatu on korkea

Uusi palvelujen tuottamismalli luo mahdollisuuksia ympäristöstrategian toteuttamiselle

Kuitenkin

Yrityksille ja kuntalaisille tarjottava terveys-/ympäristöneuvonta on rajallista ja hajanaista eikä aina kohtaa yritysten ja kuntalaisten tarpeita

Mahdollisuus saada oikeus- ja ympäristöinformaatiota ei välttämättä vastaa Aarhusin sopimusta (EU:n lainsäädäntöä)

Ympäristö- ja terveys/sosiaalitoimen strategioiden ja ohjelmien parempi integrointi mahdollistaisi kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttamisen kustannustehokkaammin

Resurssit, joilla saadaan ihmiset mukaan ympäristöohjelmien toteuttamiseen ovat hyvin rajalliset

Ei näyttöä terveysvaikutusten arvioinnin käytöstä kaupunkistrategian linjausten vaihtoehtojen arvioinnissa

Sosiaalisten ja ympäristöasioiden integroiminen
sosiaalisten ja talousasioiden integroiminen yritystoiminnan tuki
Tehokas tuki on luonut tulevaisuusorientoituneelle yritystoiminnalle (eTampere, BioNext) suotuisan investointiympäristön

Hautumassa uutta globaaleilla markkinoilla kilpailukykyistä liiketoimintaa

Kunnallisten investointien korkea taso

Kustannustehokkaita eurooppalaisia lippulaivaprojekteja erikoistuneille klustereille ja liiketoiminnan aloille

Kuitenkin

Liiketoiminnan kehittämisen parempi yhdistäminen terveystoimen/sosiaalipalvelujen strategioihin ja ohjelmiin mahdollistaisi kaupunkistrategian päämäärien saavuttamisen kustannustehokkaammin

Liiketoiminnan kehittämisstrategiassa kiinnitetään vain vähän huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja liiketoiminta-alueisiin tai näiden tarpeisiin

Liiketoiminnan tukemisen mallit eivät välttämättä vastaa paikallisen liiketoiminnan tarpeita

Sosiaalisten ja talousasioiden integroiminen – yritystoiminnan tuki
sosiaalisten ja talousasioiden integroiminen ty llisyys
Sosiaalisektorilla toimivan Taitokeskuksen sitoutuminen työttömien tulevaisuuden koulutustarpeiden arvioimiseen

Uusi lautakunta työllisyyttä ja teollisuuden kehittämistä varten

Korkean tason poliittinen tuki työllisyysstrategian tarkastamiselle yhdessä seudullisten sidosryhmien kanssa tarjoten sidosryhmille osallistumismahdollisuuksia

Tehokkaiden politiikkojen tarpeen tunnistaminen matalan tuottavuuden alojen tukemiseksi

Kaupungin rahoitus Tampereen työttömien toimintakeskukselle

Sitoumus tukea Reilua Kauppaa kaupungin toimissa

Kuitenkin

Tehottomat strategiset/alueelliset ja kansalliset keinot pitkäaikaistyöttömien tarpeiden tyydyttämiseksi

Nykyinen työllisyysstrategia on pitkälti jäänyt toteuttamatta – mitä tulee tapahtumaan uudelle strategialle?

Haluttomuus ottaa käyttöön tehokkaita toimia pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi

Työllisyyspolitiikan vaihtoehtojen liian vähäinen arviointi

Nykyisiin työllistämistoimiin satsatuilla rahoilla saatua hyötyä ei ole analysoitu esim. kunnan lyhyen tähtäimen työllisyysohjelma (600 vuonna 2003; 700 vuonna 2004)

Reilun Kaupan tukemiseksi annetun sitoumuksen toteuttamiseksi ei ole resursseja

Sosiaalisten ja talousasioiden integroiminen – työllisyys
sosiaalisten ja talousasioiden integroiminen kulttuurinen monimuotoisuus
Väestön ikäjakaumasta johtuvan muutoksen vaikutuksia terveys-, sosiaali- ja koulutuspalveluihin selvitetään ennakoivasti koko kaupungin kattavalla suunnittelulla

Puutteet joissain (rajatuissa) palvelujen tuottamisstandardeissa ja (vanhusten palvelujen) parannustoimenpiteiden toimeenpanossa tiedostetaan

Tehokas monialainen lähestymistapa turvallisuusasioihin

Kuitenkin

Erityyppisten uusien asuntojen sijoittamispolitiikat eivät välttämättä aina edistä sosiaalista integraatiota

Kulttuurivarantojen säilyttämistä ja edistämistä ei ole täysin tunnustettu eikä yhdistetty strategiseen suunnitteluun

Rakennetun ympäristön kulttuuriarvot tulisi säilyttää

Alueellisen väestörakenteen tulevat muutokset eivät täysin heijastu palvelujen strategisessa suunnittelussa

Sosiaalisten ja talousasioiden integroiminen – kulttuurinen monimuotoisuus
ilmansuojelu
Tehokas seurantajärjestelmä osoittaa, että ilman laatu täyttää EU-standardit

Reaaliaikainen Internetin ja TV:n kautta välitettävä informaatio edustaa parasta käytäntöä

Saastuttaja maksaa –periaatetta toteutetaan, kun yritykset jakavat ilman laadun seurannan kustannuksia (ja maksavat pistelähteiden mittaukset)

Siirrettävät seuranta-asemat antavat parempaa tietoa liikenteen päästöistä

Kuitenkin

Ennakoidun liikenteen kasvun odotetaan heikentävän ilman laatua EU-standardien alle

Ollaan tyydytty siihen, että yksityinen henkilöautoliikenne vaikuttaa yhä enemmän paikalliseen ilman laatuun

Ollaan tyydytty siihen, että liikenteen energian kulutus vaikuttaa yhä enemmän päästöihin ja ilman laatuun

Mahdollisuus parantaa paikallista ilman laatua on hukattu, kun ei ole haluttu muuttaa kaupungin ja sen yhtiöiden omaa ajoneuvokantaa matalapäästöiseksi

Ilmansuojelu
meluntorjunta
Erinomainen paikkatietopohjainen melualtistuksen mallinnus kaupunkisuunnittelun yhteydessä

20km meluesteitä rakennettu

Kuitenkin

Melu on kasvava ongelma asuinalueiden ja liikenteen kasvun vuoksi (myös pikaratikka!)

Melulupien hidas toimeenpano

Vaikutuksia terveyteen ei vielä ole otettu huomioon

Nykyiset meluntorjuntaohjelmiin osoitetut resurssit saattavat olla liian vähäiset tulevaisuuden haasteisiin vastattaessa

Meluntorjunta
j tehuolto
Sitoumus laatia jätestrategia vuonna 2004

Jätehuoltoyhtiön piipunpääkäsittely on sekä tehokasta että kustannustehokasta

Saastuttaja maksaa –periaate vaikuttaa tehokkaalta osana kansallista tuottajanvastuu- politiikkaa

Kuitenkin

Jätemäärät ovat edelleen korkeita ja huomattavan jätemäärän odotetaan myös jatkossa menevän kaatopaikalle eikä Tampere siten välttämättä pysty noudattamaan Euroopan Unionin tulevaisuutta varten laatimia suosituksia

Vain vähän kannustimia kuntalaisille kierrätyksen edistämiseksi; osa kuntalaisista olisi valmis kierrättämään huomattavasti enemmän

Vain vähän todisteita alueellisesta jätteiden vähentämisen/kierrätyksen lähestymistavasta

Alueellisen lähestymistavan tuomia hyötyjä uuden teollisuuden kehittämiseksi hyödyntämään paikallisia jätevirtoja ei ole tunnistettu

Jätteen vähentämiseen on kehitettävä keinoja samoin kuin jätteen suuntaamiseen vaihtoehtoisiksi virroiksi erilaisiin kierrätys-/hävitysjärjestelmiin, esim. biojäte

Jätteen vähentämisen ja kierrätysohjelmien kustannustehokkuuteen ei ole kiinnitetty huomiota (julkisuus/koulutus)

Kuntalaisilla on vain vähän mahdollisuuksia osallistua jäteyhtiön ohjelmien laadintaan tai niiden seurantaan

Vaikuttaa siltä, että strategisten sitoumusten täyttämiseen ei ole tarjolla resursseja

Jätehuolto
luonnonvarat luonnon monimuotoisuus
Kaupunginvaltuusto on sitoutunut monimuotoisuuden säilyttämiseen ja kaupunki on tehnyt huomattavia toimenpiteitä:

Luonnon monimuotoisuudesta on tehty tutkimuksia

Kehitystä säätelevät politiikat suojelevat tehokkaasti joitakin tärkeitä asuinympäristöjä ja lajeja

Havainnot uhanalaisista lajeista ovat johtaneet alueiden käyttöönoton estämiseen

Uusia puistoja ja luonnonsuojelualueita on perustettu

Luontokoulu/luontopolut

Vanhaa metsää suojellaan

Kuitenkin

Luonnon monimuotoisuutta arvioidaan ihmisten näkökulmasta eikä luonnolla ole itseisarvoa

Yhteistyötä ja osallistumista kansallisiin monimuotoisuutta tutkiviin ohjelmiin ja poikkihallinnollista tiedonvaihtoa kaupungin yksiköiden välillä voitaisiin lisätä

Kutistuvien ja uhattujen asuinympäristöjen/populaatioiden säilyttäminen ei ole etusijalla

Vaikka suhteellisen pieni osa kaupungista on ”kaupunkimainen”, vallitsee omahyväinen suhtautuminen uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen säilyttämistä kohtaan

Laajan harrastustoiminnan vaikutusta herkkiin elinympäristöihin tulee pohtia tarkemmin

Ei ole selvää harkitaanko riittävästi uudisrakentamisen välillisiä vaikutuksia (melu, saasteet jne.) paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen luonnon monimuotoisuuteen

Luonnonvarat – luonnon monimuotoisuus
luonnonvarat mets t
Vuosittainen metsänkasvu korjataan kestävästi ja vanhoja metsiä suojellaan

Lähellä asutusta olevat viheralueet/metsät ovat hyvässä käytössä

Viheralueiden/puistojen määrä kaupungissa kasvaa

Kuitenkin

Epäselvää arvostetaanko paikallisten metsien merkitystä riittävästi kaupunkistrategiassa ja toimialojen toimintalinjauksissa

Vain vähän todisteita siitä, että autettaisiin kaikkia yhteisön osapuolia arvostamaan paikallisten metsien merkitystä

Paikallisista metsistä luovutaan helposti kun rakennetaan uutta ja varsinkin uudet tiehankkeet vaikuttavat kielteisesti metsien arvoon ja elinkelpoisuuteen; vain vähän huomiota kiinnitetään niiden metsien kestävään hoitoon, jotka sijaitsevat lähellä asutusta

Luonnonvarat - Metsät
luonnonvarat maaper
Saastuneen maan ja maaperän riskiarviointeja suoritetaan ja päivitetään säännöllisesti

Saastuttaja maksaa –periaatetta noudatetaan maaperän puhdistamisessa

Tehokas yhteistyö Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa

Kuitenkin

Ei kokonaisvaltaista ymmärrystä saastuneiden maiden laajuudesta tai niiden vaikutuksista ympäristöterveyteen

Reaktiivinen lähestymistapa saastuneiden maiden puhdistamisessa maaperän käyttötarkoituksen muuttuessa

Puhdistamisessa ei välttämättä käytetä parasta saatavilla olevaa tekniikkaa

Luonnonvarat – maaperä
energia
Kaukolämpöjärjestelmä tarjoaa sekä tehokasta että kustannustehokasta energiaa

Uusiutuvaan energiaan investoidaan lisää

Sitoumus parantaa ymmärrystä energiansäästön tärkeydestä

Jatkuvaa parannusta kaupungin kiinteistöjen energiansäästössä

Kuitenkin

Energiankulutus henkilöä kohden on korkea ja on epätodennäköistä, että suunnitellut ohjelmat pienentäisivät sitä tai vähentäisivät huomattavasti riippuvuutta uusiutumattomista energialähteistä

Ei ole olemassa ennakoivaa, strategista tai kokonaisvaltaista sitoutumista energiansäästöön tai ohjelmaa, joka muuttaisi elinkeinoelämän ja asukkaiden asenteita ja joka johtaisi huomattavaan kulutuksen vähentämiseen

Lukuun ottamatta pienimuotoisia projekteja ei ole sitoumusta suunnata kaupunkia kestävien energiamuotojen käyttöön (esim. turpeen käyttö)

Energia
liikenne
Tehokas ja laajeneva julkinen liikenne, jolle suunnitellaan lisäkapasiteettia (raideliikenne)

Liikenteen kehittämiseksi tehtyjen suunnitelmien aiheuttamista vaikutuksista on tehty joitakin ennusteita ja jatkosuunnitelmia

Ymmärrys kulkumuotojen tehokkaamman integroinnin tarpeesta

e-Tampere kortin käyttö julkisissa kulkuvälineissä

Kuitenkin

Ei kokonaisvaltaista ymmärrystä liikenteen ympäristövaikutuksista

Liikennevirtojen johtamiseksi tehtävissä strategisissa investoinneissa ei täysin tunnisteta yksityisen sektorin kanssa muodostettavien kumppanuussuhteiden mahdollisuuksia

Ei integroitua alueiden välistä liikennesuunnittelua

Huomattava kysyntä asukkailta pyöräteiden laajentamiseen varsinkin keskusta-alueen läpi, johon ei ole vastattu

Ei näyttöä sille, että kaikki mahdolliset työkalut olisivat käytössä kaupungin liikenteen muuttamiseksi kestävämpään suuntaan, esim. ”pysäköi ja nouse kyytiin” –järjestelyt pikaraitiotien yhteydessä

Liikenne