Uwarunkowania zwi zane z przy czaniem i wsp prac farm wiatrowych z sieci elektroenergetyczn
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Uwarunkowania związane z przyłączaniem i współpracą farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną. Bielsko-Biała, 15 września 2010r,. Plan prezentacji. Planowany rozwój energetyki wiatrowej (FW). Planowanie rozwoju sieci przesyłowej. Koncepcja przyłączania FW.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jolie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uwarunkowania zwi zane z przy czaniem i wsp prac farm wiatrowych z sieci elektroenergetyczn

Uwarunkowania związane z przyłączaniem i współpracą farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną

Bielsko-Biała, 15 września 2010r,


Plan prezentacji
Plan prezentacji farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną

 • Planowany rozwój energetyki wiatrowej (FW).

 • Planowanie rozwoju sieci przesyłowej.

 • Koncepcja przyłączania FW.

 • Uwarunkowania techniczne przyłączania FW wynikające z IRiESP.

 • Uwarunkowania prawne przyłączania FW.

 • Wnioski.


Uwarunkowania zwi zane z przy czaniem i wsp prac farm wiatrowych z sieci elektroenergetyczn

Wydane warunki przyłączenia oraz podpisane umowy przyłączeniowe dla FW w sieci zamkniętejWykaz podmiot w ubiegaj cych si o przy czenie do krajowej sieci przesy owej
Wykaz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do Krajowej Sieci Przesyłowej

Zgodnie z Art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy - Prawo energetyczne, PSE Operator S.A. udostępnia do publicznej wiadomości informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Publikacja: strona PSE Operator S.A. – www.pse-operator.pl


Planowanie rozwoju sieci przesy owej
Planowanie rozwoju sieci przesyłowej Krajowej Sieci Przesyłowej

 • Pokrycie zapotrzebowania na energię el. w przyszłości.

 • Przyłączenie do sieci nowych źródeł w tym OZE.

 • Przewidywane lokalizacje elektrowni jądrowych.

 • Rozwój połączeń transgranicznych.

 • Wzmocnienie układów zasilania aglomeracji.


Planowanie rozwoju sieci dla zapewnienia wyprowadzenia mocy z fw
Planowanie rozwoju sieci dla zapewnienia wyprowadzenia mocy z FW

 • Oszacowanie planowanego przyrostu mocy z FW w obszarach KSE.

 • Oszacowanie planowanego przyrostu mocy z FW w latach.

 • Uwarunkowania realizacyjne – bariery prawne, skorelowanie planu rozwoju sieci z planami inwestorów FW.

 • Uwarunkowania systemowe – stabilność pracy, rezerwy mocy, źródła interwencyjne.

Informacja o dost pno ci mocy przy czeniowej do sieci przesy owej
Informacja o dostępności mocy przyłączeniowej do sieci przesyłowej

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 11 marca 2010 roku, nakłada na PSE Operator obowiązek sporządzenia i publikacji informacji dotyczących, między innymi, wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla stacji elektroenergetycznych lub ich grup, wchodzących w skład sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV, a także planowanych zmianach tych wielkości w okresie następnych 5 lat, od dnia publikacji tych danych.

PSE Operator S.A. jest zobowiązany aktualizować powyższe informacje co najmniej raz w miesiącu i zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz udostępniać w swojej siedzibie do publicznego wglądu.

Publikacja: strona PSE Operator S.A. – www.pse-operator.pl


Uwarunkowania realizacyjne rozbudowy sieci
Uwarunkowania realizacyjne rozbudowy sieci przesyłowej

 • Bariery prawne w umieszczeniu inwestycji liniowych w Miejscowych Planach Zagospodarowania.

 • Bariery prawne w pozyskaniu prawa drogi.

 • Liczne utrudnienia z uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej dla inwestycji liniowych.

 • Protesty mieszkańców i procesy odwoławcze.

 • Wydłużona procedura przetargowa i uzyskiwania zgód korporacyjnych.


Uwarunkowania realizacyjne rozbudowy sieci cd
Uwarunkowania realizacyjne rozbudowy sieci cd. przesyłowej

 • Wspierające:

 • Współpraca z inwestorem FW w zakresie:

  • opracowywania dokumentacji przedinwestycyjnej,

  • wsparcia w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych,

  • wspólnych wystąpień o zmiany w mpz-ach

 • Współpraca z OSD w zakresie:

  • budowy linii wielotorowych i wielonapięciowych,

  • kształtowania rozwoju sieci zamkniętej,

  • przyłączania i zarządzania pracą FW.


Plan dzia a w zakresie przy czania fw do sieci przesy owej

Plan działań w zakresie przyłączania FW do sieci przesyłowej

OSP określił harmonogram rozbudowy węzłów sieciowych, w których przewidziane jest przyłączenie FW.

OSP określił dostępne moce przyłączeniowe w węzłach sieciowych, w których możliwe jest dalsze przyłączanie FW. Wielkość mocy dostępnych została potwierdzona analizami systemowymi.

Na podstawie dostępnych mocy przyłączeniowych ogłoszenie przetargu na przyłączenie FW dla każdego węzła w sposób indywidualny. Zaproszenie do udziału w przetargu inwestorów posiadających ważne warunki przyłączenia, a w dalszej kolejności inwestorów, którzy złożyli kompletne wnioski o określenie warunków przyłączenia.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym będzie m.inn. przedstawienie przez inwestorów realnych planów działań, w tym harmonogramu realizacji inwestycji.

Doprecyzowanie wymagań w zakresie budowy systemu monitorowania i sterowania pracą FW.

Uzgodnienie z URE kryteriów przeprowadzania i rozstrzygania postępowań przetargowych.

Ujęcie zakresu rozbudowy sieci przesyłowej związanej z wyprowadzeniem mocy z FW w programie rządowym jako realizacja celów Polityki Energetycznej Polski. Koszty rozbudowy sieci zamkniętej pozostają pod kontrolą URE.


Koncepcja przy czania fw do sieci elektroenergetycznej

Koncepcja przyłączania FW do sieci elektroenergetycznej przesyłowej

Określenie dostępnych mocy przyłączeniowych dla FW w sieci 110 kV nie powodujących jej przeciążeń: w stanie obecnym (stan 0 – ΣPFW0) oraz w perspektywie 5 letniej (etap 1 – ΣPFW1).

Aktualizacja dostępnych mocy przyłączeniowych dla węzłów sieci przesyłowej.

Wydzielenie sieci 110 kV dedykowanej FW – jest to przyłączenie do sieci przesyłowej w wielkościach wynikających ze zaktualizowanych dostępnych mocy przyłączeniowych dla węzłów sieci przesyłowej (etap 2 – ΣPFW2).

Wprowadzenie zasady grupowania FW.

Powiązanie powyższej koncepcji z proponowanym systemem przetargowym – wyeliminowanie patologii blokowania przyłączeń FW do sieci.

Powyższa propozycja zapewni optymalne kształtowanie KSE i efektywne wykorzystanie infrastruktury sieciowej.


Uwarunkowania zwi zane z przy czaniem i wsp prac farm wiatrowych z sieci elektroenergetyczn

Koncepcja etapowania rozbudowy węzłów przesyłowej

sieci przesyłowej dla przyłączenia FW

ETAP

1

ETAP

2

STAN

0

Sieć

Sieć

Sieć

przesyłowa NN

przesyłowa NN

przesyłowa NN

NN

/

110

kV

NN

/

110

kV

NN

/

110

kV

NN

/

110

kV

Sieć OSD

Sieć OSD

Sieć OSD

Sieć OSD

FW

FW

FW

FW

FW

FW

FW

OFW

?

P

?

P

?

P

?

P

FW

0

FW

1

FW

1

FW

2


Koncepcja zarz dzania wydzielon sieci dla potrzeb przy czania farm wiatrowych

Koncepcja zarządzania wydzieloną siecią dla potrzeb przyłączania farm wiatrowych

Zagrożenia – inwestorzy jako zarządzający:

Konieczność uzyskania koncesji na przesył i dystrybucję energii elektrycznej.

Obowiązek sporządzania projektów planu rozwoju uzgadnianych przez Prezesa URE.

Dezintegralność KSE – brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy i rozwój systemu elektroenergetycznego.

Rozwiązania – lokalny OSD jako zarządzający

- OSD spełnia wszelkie wymogi prawne.

- Zachowana zostaje integralność procesu planowania pracy i rozwoju sieci.

- Łatwość regulacji - zarządzanie poprzez umowy cywilne (np. umowy dzierżawy).


Uwarunkowania techniczne zgodnie z iriesp
Uwarunkowania techniczne zgodnie z IRiESP przyłączania farm wiatrowych

 • Zakończenie procesu konsultacji projektu IRiESP w dniu 25 maja 2010 r.

 • Uszczegółowienie wymagań technicznych i warunków pracy farm wiatrowych.

 • Przesyłanie uwag i propozycji dotyczących projektu opracowanej IRiESP.

 • Przedłożenie do zatwierdzenia IRiESP wraz z raportem z konsultacji Prezesowi URE w dniu 11 czerwca 2010 r.

 • Zamieszczenie dokumentu na stronie internetowej PSE Operator S.A.


Uwarunkowania prawne przy czania fw
Uwarunkowania prawne przyłączania FW przyłączania farm wiatrowych

 • Wymagania dotyczące wniosku o określenie warunków przyłączenia.

 • Określenie warunków przyłączenia i zawarcie umowy o przyłączenie


Wymagania dotycz ce wniosku o okre lenie warunk w przy czenia
Wymagania dotyczące wniosku o określenie warunków przyłączenia

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

 • Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3 000 000 zł.

 • Do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot, o którym mowa powyżej dołącza w szczególności wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • W przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z wyj. jedn. wytw. o mocy nie większej niż 2 MW lub urz. odbiorczych o mocy nie większej niż 5 MW. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy.


Okre lenie warunk w przy czenia i zawarcie umowy o przy czenie
Określenie warunków przyłączenia i zawarcie umowy o przyłączenie

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne:

 • Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, a w przypadku źródła - od dnia wniesienia zaliczki.

 • Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie do której zawarcia jest zobowiązane przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.


Uwarunkowania zwi zane z przy czaniem i wsp prac farm wiatrowych z sieci elektroenergetyczn
Konsekwencje wejścia w życie ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Wnioski
Wnioski r.

 • Zagrożenie odstawienia z pracy źródeł konwencjonalnych spowodowane przyłączeniem do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej Farm Wiatrowych o mocy łącznej przekraczającej 6 000 MW, zwłaszcza w okresie doliny zapotrzebowania.

 • Zagrożenie wprowadzenia ograniczeń w pracy źródeł wytwórczych w tym FW skutkujące ponoszeniem przez OSP dodatkowych kosztów systemowych.

 • Konieczne zmiany w prawie energetycznym umożliwiające:

  • Wstrzymanie wydawania warunków przyłączenia przy określonym stanie rozwoju KSE (dotyczy OSP i OSD).

  • Wprowadzenie zasady grupowania FW – racjonalizacja kosztów przyłączenia do sieci.

  • Wprowadzenie obowiązku publikacji dostępnych mocy przez OSD.

 • Konieczny rozwój źródeł mocy o szybkim starcie dla współdziałania z FW

 • 5. Likwidacja barier prawnych ograniczających możliwości rozbudowy sieci w tym dla przyłączania źródeł wytwórczych.

24


Uwarunkowania zwi zane z przy czaniem i wsp prac farm wiatrowych z sieci elektroenergetyczn

Dziękuję r.

PSE Operator S.A.