tilsettingsprosessen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tilsettingsprosessen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tilsettingsprosessen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Tilsettingsprosessen - PowerPoint PPT Presentation

jolie
82 Views
Download Presentation

Tilsettingsprosessen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tilsettingsprosessen Avdeling for personal og organisasjon

  2. Fem fokusområder • Møteproblematikk • Komite/saksbehandling • Jobbportal • Maler • Søkerkontakt • Hovedmål: • Raskere tilsettingsprosess • Bedre søkergrunnlag • Enklere søknadsprosess • Bedre ivaretakelse av søkerne

  3. Før utlysning • Etablere gruppe som har ansvar for å: • Begrunne utlysningen • Fremme forslag om betenkning/utlysningstekst • Lage tidsplan for tilsettingen • Avklare hvem som er primus motor og har hovedansvar for å følge opp saken • Etablere letekomite dersom gruppen selv ikke skal være det • Vurdere på et tidlig stadium hvilke kanaler en skal lyse ut i

  4. Søknadsprosessen • Helelektronisk søknad innføres • Bedre informasjon til søkere om UiTs fortrinn på nett, med lenke fra søkerportal for å gjøre informasjon lett tilgjengelig • Integrere EURAXESS i utlysningsprosessen • Primus motor vil få et særskilt ansvar for å orientere søkere om prosessen • Aktive letekomiteer som sonderer markedet for aktuelle søkere

  5. Saksbehandlingen • Starte prosessen tidlig med å finne komitè • Hovedregel er at saker behandles på sirkulasjon/Dekanen må ikke avgi stemme • Saksframlegg sendes på e-post • Gjennomgående saksbehandling, saksbehandler på underordnet nivå saksbehandler direkte til overordnet nivå • Tilbud om stilling sendes på e-post

  6. Implementering • Utarbeide støtteverktøy: • Sjekkliste habilitetsvurdering • Mal for letekomite • Mal for bedømmelse • Mal for innstilling og mal for forslag til komitè • Mal for intervjunotat og mal for gjennomføring av intervju til vitenskapelige stillinger • Utarbeide sjekkliste for saksframlegg til tilsettingsutvalg • Oppfølging fra POA i forhold til støtte til saksbehandlere og ledere, herunder kompetanseheving • Bevisstgjøre ledere og «primus motor» om viktigheten av å følge opp søkere underveis i prosessen