K re lilleholt
Download
1 / 20

Kåre Lilleholt - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Kåre Lilleholt. Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2013. Rett til å råde rettsleg. Eigarseksjonslova § 22 Sameigaren rår som ein eigar Avgrensing av råderett kan vedtektsfestast med tilslutning Godkjenningsordning for erverv kan vedtektsfestast

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kåre Lilleholt' - jolie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K re lilleholt

Kåre Lilleholt

Husleige- og eigarseksjonsrett

Våren 2013


Rett til r de rettsleg
Rett til å råde rettsleg

 • Eigarseksjonslova § 22

 • Sameigaren rår som ein eigar

 • Avgrensing av råderett kan vedtektsfestast med tilslutning

 • Godkjenningsordning for erverv kan vedtektsfestast

 • Godkjenningsordning for utleige kan vedtektsfestast


Rt 2003 s 288
Rt. 2003 s. 288

 • Seksjonane «forbeholdtvoksnemenneskerutenbeboende barn»

 • Godteke som avgrensing av retten til å råde rettsleg over seksjonen


Toseksjonsregelen
Toseksjonsregelen

 • Eigarseksjonslova § 22 tredje ledd

 • Hovudregel om at ingen kan erverve meir enn to seksjonar i sameiga

 • Ei rekkje unntak, mellom anna for arv og for burettslag

 • Vanskeleg å handheve


Tiprosentregelen
Tiprosentregelen

 • Eigarseksjonslova § 22 fjerde ledd

 • Vedtektene kan ikkje hindre kommunen (mfl.) å erverve seksjonar

 • Gjeld for sameige med fem eller fleire seksjonar


Fordeling av felleskostnader
Fordeling av felleskostnader

 • Eigarseksjonslova § 23

 • Hovudregel: fordeling etter sameigebrøk

 • Vedtektene kan ha ei anna fordeling

 • Fordeling etter nytte eller bruk dersom særlege grunnar talar for det

 • Endring av fordelingsnøkkelen


Hefteform
Hefteform

 • Eigarseksjonslova § 24

 • Sameigarane heftar etter sameigebrøk for felles ansvar og skyldnader


Panterett for krav fr sameigarforholdet
Panterett for krav frå sameigarforholdet

 • Eigarseksjonslova § 25

 • Panterett i kvar seksjon

 • Krav opp til grunnsummen i folketrygda (82122)


Mishald av plikter
Mishald av plikter

 • Kan gjelde betaling, vedlikehald, bruk

 • Kan føre til

  • pålegg om sal

  • pålegg om fråviking av eigar

  • pålegg om fråviking av brukar

  • skadebotansvar


P legg om sal
Pålegg om sal

 • Eigarseksjonslova § 26

 • Vilkår:

  • vesentleg mishald

  • åtvaring

  • skriftkrav

  • frist på seks månader

  • opplysning om konsekvensar


Tvunge sal
Tvunge sal

 • Pålegget blir ikkje etterkome

 • Sal gjennom namsstyresmaktene

 • Søksmål dersom innvendingar som ikkje er klårt grunnlause

 • Ikkje regel om minstepris


Fr viking
Fråviking

 • Eigarseksjonslova § 27

 • Oppførsel som medfører fare eller alvorleg plage eller sjenanse


Skadebotansvar
Skadebotansvar

 • Mishald kan føre til skadebotansvar

  • overfor fellesskapen

  • overfor ein annan sameigar


Vedtekter
Vedtekter

 • Eigarseksjonslova § 28

 • Minsteinnhald:

  • grunnboksnemning

  • tal på styremedlemmer

 • Vedtaking og endring på sameigarmøte

  • minst to tredjedels fleirtal

 • Rettsvern


Hovudregel om fleirtalskompetanse
Hovudregel om fleirtalskompetanse

 • Eigarseksjonslova § 29

 • Øvste mynde hos sameigarmøtet

 • Restriksjonar i følgjande føresegner


Fleirtalskrav
Fleirtalskrav

 • Eigarseksjonslova § 30

 • Hovudregel vanleg fleirtal

 • Krav om to tredjedels fleirtal

  • tiltak som går ut over vanleg forvaltning og vedlikehald


Styrets kompetanse
Styrets kompetanse

 • Eigarseksjonslova § 31

 • Hovudregel om at styret kan ta avgjerder som berre krev vanleg fleirtal i sameigarmøte


Mindretalsvern
Mindretalsvern

 • Eigarseksjonslova § 32

  • «urimelig fordel»

  • «andre sameieresbekostning»

 • Same regel for opphavlege vedtekter

 • Generell misbruksregel også elles


Vedtak i sameigarm tet
Vedtak i sameigarmøtet

 • Eigarseksjonslova § 37

 • Røysterett

  • per seksjon i reine bustadsameiger

  • etter sameigebrøk i andre sameiger,

  • om ikkje anna er vedtektsfesta

 • Inhabilitet

  • avtale, ansvar, sals- eller fråvikingspålegg


Representasjon
Representasjon

 • Eigarseksjonslova § 43

 • Styret representerer sameigarane i saker som gjeld felles rettar og plikter

 • Også søksmål

 • Særleg om mangelskrav mot seljar (utbyggjar, entreprenør)

 • Legitimasjon


ad