ambulantno modularni del specializacije iz dru inske medicine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AMBULANTNO – MODULARNI DEL SPECIALIZACIJE IZ DRUŽINSKE MEDICINE PowerPoint Presentation
Download Presentation
AMBULANTNO – MODULARNI DEL SPECIALIZACIJE IZ DRUŽINSKE MEDICINE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
jolie-hall

AMBULANTNO – MODULARNI DEL SPECIALIZACIJE IZ DRUŽINSKE MEDICINE - PowerPoint PPT Presentation

106 Views
Download Presentation
AMBULANTNO – MODULARNI DEL SPECIALIZACIJE IZ DRUŽINSKE MEDICINE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AMBULANTNO – MODULARNI DEL SPECIALIZACIJE IZ DRUŽINSKE MEDICINE Ljubljana, 11. januar 2007 Marko Kolšek

 2. Ambulantno-modularni del:traja 24 mesecevpraktično in tematsko usmerjeno delo v ambulanti družinske medicine na podlagi 20 vsebinsko zaključenih, teoretično-praktičnih izobraževalnih modulov(julija in avgusta ni modulov)- večinoma trajajo 2 cela dneva (ponavadi od 9-ih do 17-ih)- praviloma organizirani enkrat mesečno na Katedri za DM prvi dan: petek drugi dan: četrtek čez 3 do 5 tednov(vmes praktično delo na temo modula s pripravo seminarja)

 3. MODULI V SKLOPU DRUŽINSKE MEDICINE1. DRUŽINA V ZDRAVJU IN BOLEZNI2. ORGANIZACIJA DELA AMBULANTI 3. SPORAZUMEVANJE Z BOLNIKOM 1. DEL 4. SPORAZUMEVANJE Z BOLNIKOM 2. DEL 5. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 6. PREDPISOVANJE ZDRAVIL 7. PREVENTIVA PRI ODRASLIH 8. NAČELA VODENJA KRONIČNEGA BOLNIKA 9. BOLEZNI ODVISNOSTI10. FIZIKALNA IN REHABILITACIJSKA MEDICINA

 4. 11. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE 12. ZDRAVSTVENO VARSTVO DELAVCEV 13. STAROSTNIK 14. UMIRAJOČI BOLNIK15. PREHOSPITALNA RAVEN NUJNE MEDICINSKE POMOČ16. HIŠNI OBISKI17. ETIČNI PROBLEMI 18. SODELOVANJE S SPECIALISTI19. NA IZSLEDKIH TEMELJEČA MEDICINA 20. ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

 5. 1. Zdravniki brez končanega sekundariata klinični del : • Krožijopodobno kot v času sekundariata, enkrat tedensko delajo z mentorjem • ambulantno-modularni del: 20 modulov oz. učnih delavnic • delo v ambulanti pod mentorstvom ves čas tega dela specializacije

 6. 2. Zdravniki z opravljenim sekundariatom in preizkusom usposobljenosti s svojimi opredeljenimi pacienti • klinični del : v obliki tedenskih kroženj enkrat mesečno z zaključnimi kolokviji po vsakem kroženju • ambulantno-modularni del: • · moduli 20 učnih delavnic Delo v ambulanti družinske medicine: specializant dela pod mentorstvom praviloma 3x v mesecu oz. enkrat tedensko ves čas specializacije

 7. Specializanti iz družinske medicine, ki ne delajo redno v družinski/splošni ambulanti(n.pr. zdravniki, ki delajo kot "urgentni" v prehospitalnih enotah, SNMP v zdravstvenih domovih, ali zdravniki, ki delajo v MORS, IVZ, ZZV, ZZZS, ipd.):* 3 dni v tednu delajo polni dnevni delovni čas v družinski ambulanti z glavnim mentorjem, v tednu z modulom oz. s kliničnim kroženjem pa 1 dan

 8. GLAVNI MENTORpo Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov • Pripravi individualiziran program svojemu specializantu (predlaga vštevanje že opravljenega) • Nadzira potek specializacije • Če je potrebno, določi neposredne mentorje in sodeluje z njimi • Spremlja in ocenjuje napredovanje specializanta • Pooblašča specializanta za samostojno opravljanje določenih del • Predlaga lahko podaljšanje določenega dela specializacije • Praviloma prisostvuje specialističnemu izpitu svojega kandidata

 9. Spremljanje in ocenjevanje napredovanja specializanta v času specializacije • Pregled dokumentacije o delu specializanta (list specializanta in dnevnik) • Neposredno opazovanje dela specializanta • Preverjanje znanja in veščin specializanta • Preverjanje stališč specializanta • Spodbujanje kritičnega vrednotenja lastnega dela • Odrejanje aktivnosti za pridobitev veščin • Svetovanje o dodatnem samostojnem izobraževanju ali izobraževanja v obliki delavnic

 10. Spremljanje in ocenjevanje napredovanja specializanta v času specializacije(nadaljevanje) • Pogovor o medicinskih napakah • Pogovor o izgorelosti • Predstavitve vodenja in obravnave bolnikov: • s pogostejšimi bolezenskimi stanji, • s težavnejšimi bolezenskimi stanji, • z nepredvidenim potekom bolezni • z več bolezenskimi stanji • Povzetke literature v zvezi z zanimivimikliničnimi primeri iz prakse • Spodbujanje kritičnega vrednotenja objav, izobraževanj, raziskav • Pisanje člankov, raziskave • Podpis v list specializanta oz. dnevnik

 11. Spremljanje in ocenjevanje napredovanja specializanta v času specializacije (nadaljevanje) • Opredelitev v sprejeti Vsebini specializacije iz družinske medicine • Specializant mora vsaj enkrat letno javno prikazati pridobljeno znanje na način, ki ga vsakokrat sproti določi mentor: • Predstavitev analize skupine bolnikov ali posameznega zanimivega kliničnega primera na strokovnem srečanju skupine strokovnjakov v učni ustanovi ali zunaj nje • Priprava seminarja s tematiko, ki zajema področje specializacije • Objava članka v recenziranem domačem ali tujem strokovnem glasilu s temo iz programa specializacije • Pogoj za nadaljevanje specializacije so uspešno opravljeni kolokviji in ugodna vsakoletna ocena glavnega mentorja

 12. Pooblastilo specializantu za samostojno opravljanje določenih del 37. člen Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov • Specializant lahko v času specializacije samostojno opravlja tista dela in storitve, za katere je usposobljen z dotlej pridobljeno formalno izobrazbo (zaključen študij s strokovnim izpitom, opravljen sekundarijat, opravljena druga specializacija), druge storitve s področja sedanje specializacije pa le po predhodnem pisnem pooblastilu ali pod neposrednim nadzorom mentorja. • Podpis mentorja v listu zdravnika specializanta, ki v skladu z določbo 43. člena tega pravilnika potrjuje, da je specializant pridobil ustrezno znanje, izkušnje in veščine določenega dela programa in obenem pomeni, da je specializant usposobljen in odgovoren za opravljanje teh del in storitev.

 13. Pooblastilo specializantu za samostojno opravljanje določenih del (nadaljevanje) 38. člen Specializant se v času specializacije vključuje v opravljanje dežurne službe pod naslednjimi pogoji: 1. predhodno mora tri mesece štirikrat mesečno dežurati pod nadzorstvom specialista 2. v ustanovi, kjer bo opravljal dežurno službo, morajo interno preveriti njegovo znanje iz področja urgentnih stanj ustrezne specialnosti, izmed treh članov komisije morata vsaj dva izpraševalca redno opravljati delo v času dežurstva in izpolnjevati pogoje za imenovanje za glavnega mentorja s specialističnega področja, za katerega je dežurstvo namenjeno

 14. Pooblastilo specializantu za samostojno opravljanje določenih del (nadaljevanje 2) 38. člen 3. izpitna komisija izdela pisni zapisnik preizkusa in izda potrdilo o usposobljenosti za opravljanje dežurne službe, na podlagi katerega se izdela predlog za dežuranje vodstvu ustanove in glavnemu mentorju specializanta 4. v času specializantovega opravljanja dežurne službe mora ustanova določiti nadzornega zdravnika - specialista za konzultacijo. Ta mora specializantu ves čas opravljanja dežurne službe omogočati posvetovanje.

 15. Nekaj praktičnih obvestil • sproti se podpisujte na listo prisotnosti • po končanem modulu se vodja modula podpiše in s tem imate priznan opravljen modul • če manjkate en dan modula, praviloma modul ne more biti priznan (prisotnost ves čas oba dneva modula je obvezna) • v času modularnega dela NI MOŽNO opravljati kliničnih kroženj • za vse v zvezi tudi s tem delom specializacije se obračajte na Zdravniško zbornico – referentka Milica Trenkič (ne na našo tajnico Ano) uradne ure: PO, SR, PE 9.00-12.00, ČE 13.00-16.00

 16. če ima kdo priznano vštevanje dosedanjega izobraževanja in dela, tako da mora opraviti samo 10 modulov, je to NAJMANJŠE število; lahko jih opravi več, če želi, a naj to prej sporoči na Zbornico • seznam modulov je objavljen za nekaj mesecev vnaprej, datumov ni možno prilagajati posameznim željam (spletna stran Združenja zdravnikov družinske medicine www.drmed.org in na spletni strani Katedre za družinsko medicino www.kdm.si ) • tudi materiali za module so na teh spletnih straneh • če že imate redno zaposlitev v ZD, sodelujte s svojim predpostavljenim in pravočasno povejte, kdaj so moduli

 17. za vas ZD oz. mentor zasebnik dobi refundacijo plače in potnih stroškov (pavšal) • na Zbornico sproti sporočite vse spremembe (zaposlitev, sprememba naslova, GSM, e-mail, osebno ime,...) • na Zbornico sproti sporočite, da ste v bolniškem staležu ali da greste na porodniški dopust (sicer se zaplete s financiranjem) • če še kdo nima lista specializanta, naj takoj piše Milici po e-pošti: Milica.Trenkic@zzs-mcs.si • dnevnik specializanta • napišite in povejte nam svoje komentarje, pohvale, pripombe, pritožbe, predloge za specializacijo