ch ng ii l c kha o t t ng xa ho i chu ngh a n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CHÖÔNG II LÖÔÏC KHAÛO TÖ TÖÔÛNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

CHÖÔNG II LÖÔÏC KHAÛO TÖ TÖÔÛNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

CHÖÔNG II LÖÔÏC KHAÛO TÖ TÖÔÛNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA. I. KHAÙI NIEÄM VAØ PHAÂN LOAÏI TÖ TÖÔÛNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA. 1. Khaùi nieäm tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa - Tö töôûng; heä tö töôûng ? - Tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CHÖÔNG II LÖÔÏC KHAÛO TÖ TÖÔÛNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA' - jolene-dyer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i kha i nie m va pha n loa i t t ng xa ho i chu ngh a
I. KHAÙI NIEÄM VAØ PHAÂN LOAÏI TÖ TÖÔÛNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

1. Khaùi nieäm tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa

- Tö töôûng; heä tö töôûng ?

- Tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa?

slide3

Tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa laø: heä thoáng nhöõng quan nieäm phaûn aùnh nhu caàu, hoaït ñoäng thöïc tieãn vaø nhöõng öôùc mô cuûa caùc giai caáp lao ñoäng, bò thoáng trò; phaûn aùnh veà con ñöôøng, caùch thöùc vaø phöông phaùp ñaáu tranh nhaèm xaây döïng moät xaõ hoäi trong ñoù khoâng coù aùp böùc, boùc loät, baát coâng, moïi ngöôøi ñeàu bình ñaúng veà moïi maët, coù cuoäc soáng aám no, töï do, haïnh phuùc. BIEÅU HIEÄN CÔ BAÛN TÖ TÖÔÛNG XHCN - Tö lieäu saûn xuaát chuû yeáu thuoäc veà toaøn xaõ hoäi; - Ai cuõng coù vieäc laøm, moïi ngöôøi ñeàu lao ñoäng; - Moïi ngöôùi bình ñaúng, coù cuoäc soáng töï do, aám no, haïnh phuùc, vaên minh. Ai cuõng coù ñieàu kieän ñeå lao ñoäng, coáng hieán, höôûng thuï vaø phaùt trieån toaøn dieän.

slide4

2. Phaân loaïi tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa Hai tieâu chí phaân loaïi tö töôûng XHCN- Quaù trình lòch söû hình thaønh caùc tö töôûng XHCN gaén vôùi caùc cheá ñoä xaõ hoäi. - Tính chaát, trình ñoä phaùt trieån cuûa caùc tö töôûng XHCN.---TC------V-----------XVI-----------------1917---------Coå ñaïi Trung ñaïi Phuïc höng Caän ñaïi Hieän ñaïiCNXH sô khai CNXH khoâng töôûng-CNXHKTpheâ phaùn-CNXHKH

slide5

II. LÖÔÏC KHAÛO TÖ TÖÔÛNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA TRÖÔÙC C. MAÙC 1. Tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa thôøi coå ñaïi Hoaøn caûnh lòch söû----------Coù söû---------------------------------TC-----------V------- Coâng xaõ PSA, PTSX chieám höõu noâ leä Hy-Laïp, La-Maõ XAÕ HOÄI PHAÂN CHIA THAØNH GIAI CAÂP VAØ ÑAÁU TRANH GIAI CAÁPGiai caáp thoáng trò Giai caáp bò aùp böùc Quyù toäc chuû noâ Noâ leä Taêng löõ Noâng daân, thôï thuû coâng Thöông nhaân Ngöôøi töï do

slide6

“… nhöõng keû aùp böùc vaø nhöõng ngöôøi bò aùp böùc, luoân luoân ñoái khaùng vôùi nhau, ñaõ tieán haønh moät cuoäc ñaáu tranh khoâng ngöøng, luùc coâng khai, luùc ngaám ngaàm, moät cuoäc ñaáu tranh bao giôø cuõng keát thuùc hoaëc baèng moät cuoäc caûi taïo caùch maïng toaøn boä xaõ hoäi, hoaëc baèng söï dieät vong cuûa caû hai giai caáp ñaáu tranh vôùi nhau”.

slide7

Tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa thôøi coå ñaïi, laø moät hình thaùi yù thöùc cuûa quaàn chuùng lao ñoäng phaûn khaùng cheá ñoä chieám höõu noâ leä ñieån hình trong lòch söû coå ñaïi: Ñeá quoác La Maõ

  • Nhöõng öôùc mô, khaùt voïng cuûa coâng chuùng bò aùp böùc, bò boùc loät veà moät xaõ hoäi toát ñeïp.
  • Nhöõng öôùc mô, khaùt voïng ñöôïc quay veà “ thôøi ñaïi hoaøng kim”. quay veà “toå chöùc xaõ hoäi sô khai: Nhöõng coâng xaõ tieâu duøng coù khuynh höôùng coâng saûn chuû nghóa trong ñôøi soáng xaõ hoäi ôû Palestin”.
slide8

- Vì thaát voïng trong cuoäc ñaáu tranh hieän thöïc ñaày khoå aûi, coâng chuùng ñaõ tìm haïnh phuùc trong aûo töôûng toân giaùo;tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa thôøi coå ñaïi aån naùu trong tö töôûng cô ñoác giaùo sô kyø: “ Giang sôn ngaøn naêm cuûa chuùa”, “ngaøy chuùa giaùng theá laàn thöù hai”, “ngaøy phaùn xeùt cuoái cuøng”, “ quy luaät cuûa chuùa laø quy luaät coâng lyù, laø söï coäng ñoàng vaø söï bình ñaúng”.

slide10

PK--------1566--------1649----------1776-----1789--> Hoaøn caûnh lòch söû: - Xöôûng thôï 1550 CTTCTö baûn 1770 - Phaùt kieán ñòa lyù -->Thò tröôøng theá giôi - Tích luõy nguyeân thuûy - Caùch maïng tö saûn- TB xuaát hieän treân nhöõng tieàn ñeà lòch söû naøo ? - Haøng hoùa söùc lao ñoäng taïo laäp trong lòch söû baèng quaù trình naøo ? - Toå chöùc lao ñoäng xaõ hoäi ñöôïc taïo laäp ñaàu tieân trong lòch söûbaèng hình thöùc naøo? - Cheá ñoä xaõ hoäi tö baûn thay theá cheá ñoä phong kieán baèng con ñöôøng naøo ?

slide11

Caùc Maùc:“ Löu thoâng haøng hoùa laø khôûi ñieåm cuûa tö baûn. Saûn xuaát haøng hoùa vaø moät neàn löu thoâng haøng hoùa phaùt trieån, thöông maïi, ñoù laø nhöõng tieàn ñeà lòch söû cuûa söï xuaát hieän cuûa tö baûn. Thöông maïi theá giôùi vaø thò tröôøng theá giôùi trong theá kyû XVI ñaõ môû ra nhöõng trang söû caän ñaïi cuûa tö baûn”

slide12

TÍCH LUÕY NGUYEÂN THUÛY – TIEÀN ÑEÀ LÒCH SÖÛ CUÛA CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN- Quaù trình lòch söû laøm phaù vôõ söï thoáng nhaát ban ñaàu giöõa lao ñoäng vaø tö lieäu lao ñoäng cuûa lao ñoäng caù nhaân. - Bieán ñoåi söùc lao ñoäng thaønh haøng hoùa.

slide13

COÂNG TRÖÔØNG THUÛ COÂNG : “Do phaân tích hoaït ñoäng cuûa caùc ngheà thuû coâng, do chuyeân moân hoùa coâng cuï lao ñoäng, do ñaøo taïo caùccoâng nhaân boä phaän, chia nhoùm vaø keát hôïp hoï vaøo trong toång cô caáu, söï phaân coâng lao ñoäng trong coâng tröôøng thuû coâng ñaõ taïo ra moät söï phaân chia veá chaát löôïng vaø moät tyû leä veà soá löôïng cuûa nhöõng quaù trình saûn xuaát xaõ hoäi, nghóa laø taïo ra moät toå chöùc lao ñoäng xaõ hoäi nhaát ñònh vaø cuøng vôùi ñieàu ñoù thì noù cuõng ñoàng thôøi phaùt trieån moät söùc saûn xuaát môùi, coù tính chaát xaõ hoäi, cuûa lao ñoäng”. ( Tö baûn, taäp thöù nhaát phaàn moät, tr. 461 – 463 )

h nh tha i a c thu cu a ph ng th c sa n xua t t ba n chu ngh a ca c ma c pha n t ch la g
Hình thaùi ñaëc thuø cuûa phöông thöùc saûn xuaát tö baûn chuû nghóa Caùc Maùc phaân tích laø gì?
  • TOÅ CHÖÙC LAO ÑOÄNG XAÕ HOÄI NHAÁT ÑÒNH VAØ MOÄT SÖÙC SAÛN XUAÁT MÔÙI, SÖÙC SAÛN XUAÁT COÙ TÍNH CHAÁT XAÕ HOÄI, CUÛA LAO ÑOÄNG ( nghóa laø söùc saûn xuaát cuûa caùc caù nhaân lieân hôïp trong toång cô caáu )
nh ng nha t t ng xa ho i chu ngh a xua t sa c va ta c pha m chu ngh a xa ho i cu a ho

Nhöõng nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa xuaát saéc vaø taùc phaåm chuû nghóa xaõ hoäi cuûa hoï:

Toâmaùt Morô ( 1478 – 1535 )

Nhaø hoaït ñoäng chính trò trong hoaøng gia Anh, vôùi taùc phaåm UTOPIA xuaát baûn naêm 1516.

Toâmanñoâ Campanenla ( 1568 – 1639 )

Nhaø trieát hoïc YÙ, tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa quy tuï trong taùc phaåm: “ Thaønh phoá maët trôøi”.

Gieâraécdô Uynxtenli ( 1609 – 1652 )

Nhaø tö töôûng Anh, tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa quy tuï trong taùc phaåm: “ Quy luaät cuûa töï do”

to ma t mor 1478 1535 thu y to cu a tra o l u t t ng cnxh

Toâmaùt Morô 1478 – 1535Thuûy toå cuûa traøo löu tö töôûng CNXH

Laø ngöôøi coù hoïc thöùc saâu roäng, naêm 1504 tham gia hoaït ñoäng chính trò phuï traùch ngoaïi giao trong hoaøng gia Anh quoác. Nhöõng tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa cuûa Toâmaùt Morô ñöôïc moâ taû trong taùc phaåm UTOPIE.

slide17

Pheâ phaùn cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá phaûn ñoäng ñöông thôøi. Xaõ hoäi hình thaønh moät beân laø quaàn chuùng ngheøo khoå vaø moät beân laø boïn quyù toäc giaøu sang soáng xa hoa taùo tôïn.Toâmaùt Morô ñaëc bieät nhaán maïnh söï gheâ tôûm quaù trình tích luõy nguyeân thuûy cuûa chuû nghóa tö baûn; nghieâm khaéc leân aùn giai caáp tö saûn vöøa ra ñôøi, vì lôïi ích rieâng cuûa noù, ñaõ baét ngöôøi lao ñoäng laøm thueâ laøm vieäc 14 – 18 giôø trong ngaøy maø cuoäc soáng vaãn ngheøo khoå.- Toâmaùt Morô töø nhaän thöùc thöïc traïng xaõ hoäi, tieán tôùi nhaän thöùc nguyeân nhaân cô baûn cuûa thöïc traïng xaõ hoäi aáy laø do “cheá ñoä tö höõu”.

slide18

- Moâ taû moät cuoäc soáng toát ñep treân hoøn ñaûo xa xoâi ( hình aûnh töông phaûn xaõ hoäi Anh, qua nhaân vaät keå Raphaen Ghitloâñaây ). Ô ñoù, nhöõng thaønh phoá to lôùn vaø ñep ñeõ ñeàu coù cuøng moät quy hoaïch, nhöõng con ngöôøi töï do, bình ñaúng coù cuøng moät neà neát vaø phong tuïc taäp quaùn. Cheá ñoä coâng höõu veà TLSX vaø TLTD, cô sôû cuûa neàn kinh teá laø thuû coâng nghieäp trong thaønh phoá; thöïc hieän cheá ñoä phaân phoái theo nhu caàu. Ngoaøi caùc thaønh phoá, ñaát nöôùc coøn coù caùc ñieàn trang laøm noâng nghieäp. Coâng daân luaân phieân laøm noâng nghieäp.

slide19

- Treân ñaûo khoâng coù ngöôøi aên baùm, moïi ngöôøi laøm vieäc saùu giôø trong ngaøy. Vì vaäy, moïi ngöôøi ñeáu coù thôøi gian ñeå laøm coâng taùc khoa hoïc vaø ngheä thuaät. - Coâng daân thöïc hieän daân chuû boû phieáu kín baàu nhöõng nhaø chöùc traùch; nghò vieän laø cô quan toái cao cuûa nhaø nöôùc – tieán haønh vieäc toå chöùc saûn xuaát, kieåm keâ vaø phaân phoái moïi saûn phaåm, phaân boá vaø ñieàu tieát lao ñoäng, laøm ngoaïi thöông…

slide20

Chuû nghóa xaõ hoäi khoâng töôûng Phaùp theá kyû XVIII Tröôùc vaø trong cuoäc ñaïi caùch maïng tö saûn Phaùp xuaát hieän hai nhaø tö töôûng XHCN tieâu bieåu: Giaêng Meâlieâ vaø Giaéccô Babôùp. Giaêng Meâlieâ ( 1664 – 1729 ) Laø moät linh muïc, taùc phaåm “ Nhöõng di chuùc cuûa toâi”, noåi leân nhöõng tö töôûng CNXH: - Quan nieäm hieän töôïng baát bình ñaúng trong xaõ hoäi khoâng phaûi laø do söï ban phaùt töï nhieân maø do con ngöôøi taïo ra. - Kòch lieät pheâ phaùn söï phaân chia xaõ hoäi thaønh nhöõng ñaúng caáp. - Phaân tích tö höõu laø coäi nguoàn cuûa moïi baát haïnh, ñau khoå vaø chieán tranh vaø nhöõng toäi aùc khuûng khieáp.- Tö töôûng nhaát quaùn xoùa boû cheá ñoä tö höõu , xaùc laäp cheá ñoä coâng höõu veà cuûa caûi. - Quan nieäm giaûi phoùng nhaân daân laø söï nghieäpcuûa baûn thaân nhaân daân.

slide21

Giaéccô Babôùp (1760-1797) Giaéccô Babôùp: Laø ñaïi bieåu xuaát saéc vaø laø laõnh tuï cuûa löïc löôïng chính trò môùi giai caáp voâ saûn. Laàn ñaàu tieân trong lòch söû, vaán ñeà ñaáu tranh cho chuû nghóa xaõ hoäi ñöôïc ñaët ra vôùi tính caùch laø moät phong traøo thöïc tieãn. “ Tuyeân ngoân cuûa nhöõng ngöôøi bình daân” G. Babôùp ñöa ra nhö laø moät cöông lónh haønh ñoäng vôùi nhöõng nhieäm vuï vaø bieän phaùp cuï theå, ñöôïc thöïc hieän ngay trong quaù trình caùch maïng.

slide22

1566--1649--------1776-------1789---------1848------ 2. Chuû nghóa xaõ hoäi khoâng töôûng – pheâ phaùn KTTT - Hình thaøi yù thöùc xaõ hoäi tö saûn - Chính trò ( Nhaø nöôùc )---> T - H - TLSX => saûn xuaát => H---- - Söùc lao ñoäng TÖ BAÛN ========LAO ÑOÄNG -------- T + t’ – H Thò tröôøng theá giôùi < - --- -

slide23

H.Xanh XimoângPh. AÊng ghen: “Ngöôøi hoïc roäng nhaát thôøi baáy giôø”.- Ngöôøi ñaàu tieân ñöa ra lyù luaän cô sôû phaân chia giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp. - Cô sôû xaõ hoäi môùi laø giai caáp “ nhöõng coâng nhaân laøm lao ñoäng thuû coâng”.- Xaõ hoäi môùi moïi ngöôøi ñeàu trôû thaønh nhöõng ngöôøi lao ñoäng vaø moïi vieäc ñeàu ñöôïc phaân phoái moät caùch coù lôïi trong khoái “ lieân hieäp” thoáng nhaát. - “ Lyù luaän veà toå chöùc xaõ hoäi”, yù töôûng cuûa H. Xanh Ximoâng chöùa ñöïng nhöõng tö töôûng veà söï tieâu vong cuûa Nhaø nöôùc. Chính trò laø khoa hoïc veà saûn xuaát, töùc laø khoa hoïc nhaèm muïc tieâu thieát laäp traät töï vaät duïng sau cho moãi loaïi hình saûn xuaát ñeàu dieãn ra thuaän lôïi. Hoaït ñoäng chính trò khoâng coøn do nhöõng ngöôøi coù giöõ nhöõng chöùc vò xaõ hoäi thöïc hieän, maø do baûn thaân xaõ hoäi tieán haønh.

slide24

S. Phurieâ“ Nhaø pheâ phaùn xuaát saéc choáng xaõ hoäi tö saûn”- Vaïch traàn maâu thuaãn trong xaõ hoäi Phaùp: Tö töôûng, lôøi höùa vaø thöïc traïng xaõ hoäi. Lôïi ích caù nhaân vaø lôïi ích xaõ hoäi. Söï giaàu coù moät beân vaø söï ngheøo khoå beân kia. - Nhaø bieän chöùng taøi naêng, vaïch ra böùc tranh lòch söû phaùt trieån xaõ hoäi loaøi ngöôøi traûi qua nhöõng giai ñoaïn khaùc nhau: Moâng muoäi-Daõ man-Gia tröôûng-Vaên minh-XH haøi hoøa- Ngöôøi ñöa ra quan ñieåm giaûi phoùng phuï nöõ trong xaõ hoäi môùi. “ Vieäc giaûi phoùng phuï nöõ laø thöôùc ño möùc ñoâ töï do trong xaõ hoäi”.

slide25

- Ñeà xuaát xaây döïng “ xaõ hoäi haøi hoøa”; trong xaõ hoäi môùi aáy coù söï ñieàu hoùa giöõa lôïi ích caù nhaân vaø lôïi ích taäp theå, moãi caù nhaân seõ tìm thaáy lôïi ích cuûa mình trong lôïi ích chung cuûa toaøn xaõ hoäi.- Phaân phoái theo lao ñoäng: 5/12 ; taøi naêng:3/12 ; loâi keùo tö baûn: 4/12.

slide26

Roâbôùt OÂoenPh. AÊngghen: “ Moät ngöôøi coù tính giaûn dò ngaây thô ñeán möùc trôû thaønh cao thöôïng, ñoàng thôøi cuõng laø moät ngöôøi baåm sinh coù taøi laõnh ñaïo hieám coù; Moïi cuoäc vaän ñoäng xaõ hoäi vì lôïi ích cuûa giai caáp coâng nhaân nöôùc Anh, moïi tieán boä thöïc söï cuûa giai caáp coâng nhaân Anh ñeàu gaén lieán vôùi teân tuoåi cuûa R. OÂoen”

slide27

- Pheâ phaùn toaøn dieän cheá ñoä tö baûn chuû nghóa, tính hai maët cuûa neàn saûn xuaát coâng nghieäp cô khí. - “ Cha ñeû cuûa nhöõng coâng xöôûng hôïp taùc vaø cöûa haøng hôïp taùc, xuaát phaùt töø heä thoáng coâng xöôûng trong nhöõng thí nghieäm cuûa mình; ñaõ ruùt ra veà maët lyù luaän: Heä thoáng ñoù laø ñieåm xuaát phaùt cuûa cuoäc caùch maïng xaõ hoäi”.

slide28

- Ñaùnh giaù cao vai troø cuûa coâng nghieäp, cuûa tieàn boä kyõ thuaät ñoài vôùi saûn xuaát vaø phaùt trieån kinh teá.- Chuû tröông xoùa boû tö höõu voán laø nguyeân nhaân cuûa nhöõng baát coâng vaø teä naïn xaõ hoäi trong xaõ hoäi tö baûn.

slide29

Xaùc ñònh nhöõng giaù trò lòch söû cuûa chuû nghóa xaõ hoäi khoâng töôûng ? Ph. AÊngghen: “Chuû nghóa xaõ hoäi lyù luaän Ñöùc seõ khoâng bao giôø queân raèngnoù ñaõ ñöùng treân vai cuûa Xanh Ximoâng, Phurieâ, OÂoen, ba con ngöôøi – maëc daàu taát caû tính aûo töôûng vaø khoâng töôûng trong caùc hoïc thuyeát cuûa hoï – thuoäc veà nhöõng trí tueä vó ñaïi nhaát cuûa taát caû moïi thôøi ñaïi vaø tieân ñoaùn moät caùch thieân taøi voâ soá nhöõng chaân lyù maø ngaøy nay chuùng ta ñang chöùng minh söï ñuùng ñaén cuûa chuùng moät caùch khoa hoïc”.

slide30

- Chuû nghóa xaõ hoäi khoâng töôûng chöùa ñöïng tinh thaàn nhaân ñaïo cao caû: pheâ phaùn, leân aùn cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá vaø cheá ñoä tö baûn chuû nghóa ngay töø khi môùi ra ñôøi, ñaët vaán ñeà caàn thieát phaûi thay cheá ñoä xaõ hoäi cuõ baèng cheá ñoä xaõ hoäi môùi toát ñeïp; hoï ñeàu mô öôùc vaø tìm bieän phaùp giaûi phoùng nhöõng ngöôøi ngheøo khoå khoûi caûnh baát coâng, aùp böùc, boùc loät cuûa xaõ hoäi ñöông thôøi maø hoï chöùng kieán.

slide31

- Nhöõng chaân lyù maø ngaøy nay chuùng ta ñang chöùng minh söï ñuùng ñaén cuûa chuùngmoät caùch khoa hoïc: Söï baát bình ñaúng trong xaõ hoäi, khoâng phaûi söï ban phaùt cuûa tö nhieân, noù naûy sinh töø chính con ngöôøi; giaûi phoùng nhaân daân laø söï nghieäp cuûa baûn thaân nhaân daân; nguyeân nhaân baát bình ñaúng trong xaõ hoäi laø baát bình ñaúng trong sôû höõu… Caùc nhaø xaõ hoäi khoâng töôûng ñaõ nhìn thaáy nhöõng ñaëc tröng cuûa xaõ hoäi töông lai: Ñaët vaàn ñeà caàn thieát phaûi giaûi quyeát vaán ñeà sôû höõu tö lieäu saûn xuaát vaø ñaát ñai; vai troø cuûa coâng nghieäp vaø khoa hoïc – kyõ thuaät trong xaõ hoäi môùi; moïi ngöôøi ñeáu lao ñoäng; ruùt ngaén thôøi gian lao ñoäng…

slide32

- Chuû nghóa xaõ hoäi khoâng töôûng pheâ phaùn trôû thaønh moät trong ba nguoàn goác lyù luaän tröïc tieáp cuûa chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc. - Cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa nhöõng nhaø xaõ hoäi chuû nghóa khoâng töôûng, ñeàu theå hieän söï hy sinh cao caû cho lyø töôûng nhaân ñaïo, cho söï tieán boä cuûa loaøi ngöôøi, goùp phaàn khoâng nhoû thöùc tænh phong traøo ñaáu tranh vì haïnh phuùc chung cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng.

slide33

- Caùc hoïc thuyeát cuûa chuû nghóa xaõ hoäi khoâng töôûng, nhöõng thöû nghieäm thaát baïi cuûa nhöõng hoïc thuyeát ñoù trong thöïc tieãn; töï noù ñaõ chæ ra tính chaát khoâng theå thöïc hieän ñöôïc vaø ñoøi hoûi töø thöïc tieãn moät hoïc thuyeát caûi taïo theá giôùi treân cô sôû khoa hoïc.

slide34

NHÖÕNG HAÏN CHEÁ VAØ NGUYEÂN NHAÂN Ph. AÊngghen: “ Duø nhöõng taùc phaåm cuûa OÂoen, Xanh Ximoâng, Phurieâ coù quyù baùu vaø sau naøy vaãn coøn quyù baùu ñeán ñaâu chaêng nöõa, nhöng chæ coù moät Ngöôøi Ñöùc ñaõ ñaït tôùi caùi ñænh cao maø töø treân ñoù, ngöôøi ta môùi coù theå nhìn bao quaùt ñöôïc moät caùch roõ raøng vaø cuï theå toaøn boä nhöõng lónh vöïc quan heä xaõ hoäi hieän ñaïi; cuõng gioáng nhö tröôùc maét ngöôøi ngaém caûnh ñöøng treân ñænh nuùi cao nhaát, thì nhöõng caûnh nuùi non thaáp hôn ñeàu hieän roõ ra”.

slide36

1. Söï hình thaønh chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc Ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi Tieàn ñeà vaên hoùa tö töôûng Vai troø cuûa Caùc Maùc – Ph. AÊngghen XVI--------------1825----1848-----------1895---- C. Maùc 1818 – 1883 Ph. AÊngghen 1820 – 1895

slide37

Tieàn ñeà vaên hoùa khoa hoïc vaø tö töôûng lyù luaän:Ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng:(Maie; Coânñinh; Ghinlô) Hoïc thuyeát teá baøo:(Xlaâyñen; Xvan) Thuyeát tieán hoùa muoân loaøi: ( Ñaùc Uyn ) - Trieát hoïc coå ñieån Ñöùc. - Kinh teá chính trò coå ñieån Anh. - Chuû nghóa xaõ hoäi khoâng töôûng.

slide38

Caùc Maùc vaø Ph.AÊngghen ñaõ taïo neân böôùc ngoaët caùch maïng trong lòch söû trieát hoïc nhaân loaïi baèng vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån moät theá giôùiquan trieát hoïc môùi chuû nghóa duy vaät bieän chöùng vaø chuû nghóa duy vaät lòch söû: “ Toâi coi söï phaùt trieån cuûa nhöõng hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi laø moät quaù trình lòch söû tö nhieân…”. Luaän ñieåm chuû yeáu laøm haït nhaân cho chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc laø “ Trong moãi thôøi ñaïi lòch söû, phöông thöùc chuû yeáu cuûa saûn xuaát kinh teá vaø trao ñoåi cuøng vôùi cô caáu xaõ hoäi…

slide39

…toaøn boä lòch söû nhaân loaïi laø lòch söû ñaáu tranhgiai caáp, ñaáu tranh giöõa nhöõng giai caáp ñi boùc loät vaø bò boùc loät, giai caáp thoáng trò vaø giai caáp bò aùp böùc; raèng lòch söû cuoäc ñaáu tranh giai caáp ñoù hieän nay ñaõ phaùt trieån tôùi giai ñoaïn trong ñoù giai caáp bò boùc loät vaø bò aùp böùc , töùc laø giai caáp voâ saûn, khoâng coùn coù theå töï giaûi phoùng khoûi aùch cuûa giai caáp boùc loät vaø aùp böùc mình, töùc laø giai caáp tö saûn, neáu khoâng ñoàng thôøi vaø vónh vieãn giaûi phoùng toaøn xaõ hoäi khoûi moïi aùch boùc loät , aùp böùc, khoûi söï phaân chia giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp”.

nh ng pha t kie n v a i cu a c ma c ph a ngghen bie n cnxhkt tha nh cnxhkh
Nhöõng phaùt kieán vó ñaïi cuûa C. Maùc; Ph. AÊngghen bieán CNXHKT thaønh CNXHKH ?
  • - Pheùp bieän chöùng duy vaät lòch söû veà söï vaän ñoäng, phaùt trieån lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi HTKT- XH. - Hoïc thuyeát giaù trò thaëng dö ; luaän chöùng quy luaät vaän ñoäng kinh teá trong xaõ hoäi Tö baûn. “ Neàn saûn xuaát tö baûn chuû nghóa khoâng chæ laø saûn xuaát haøng hoùa maø veá thöïc chaát laø saûn xuaát ra giaù trò thaëng dö…phaùt trieån nhöõng LLSX xaõ hoäi vaø taïo ra nhöõng ñieàu kieän saûn xuaát vaät chaát…coù theå hình thaønh cô sôû hieän thöïc cuûa moät hình thaùi xaõ hoäi cao hôn…” -Söù meänh lòch söû cuûa giai caáp coâng nhaân.
ca c giai oa n c ba n trong s pha t trie n cnxhkh
CAÙC GIAI ÑOAÏN CÔ BAÛN TRONG SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CNXHKH
  • Caùc Maùc vaø Ph. AÊngghen 1844- 1895
  • Leânin vaän duïng, phaùt trieån CNXHKH trong ñieàu kieän lòch söû môùi 1870-1924
  • Söï vaän duïng vaø phaùt trieån CNXHKH töø 1924-ngaøy nay
  • Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam vôøi söï vaän duïng saùng taïo vaø phaùt trieån CNXHKH
slide42

TRAÉC NGHIEÄM 1) Nhöõng öôùc mô, khaùt voïng cuûa ngöôøi lao ñoäng bò aùp böùc, boùc loät ñöôïc quay veà “ Thôøi ñaïi hoaøng kim”, thuoäc tö töôûng XHCN thôøi:- Nguyeân thuûy. - Coå ñaïi. - Phong kieán. - Tö baûn chuû nghóa. 2) Söï phaân coâng lao ñoäng töø theá kyû XVI ñeán caùch maïng coâng nghieäm Anh vôùi teân goïi:- Coâng xaõ noâng nghieäp. - Xöôûng thôï. - Coâng tröôøng thuû coâng tö baûn. - Coâng xöôûng maùy moùc. 3) “ Quaù trình lòch söû ñaõ daãn ñeán vieäc phaù vôõ söï thoáng nhaát ban ñaàu giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø TLLÑ cuûa ngöôøi ñoù” goïi laø: - Boùc loät m. - Tích luõy tö baûn. - Tích tuï tö baûn. - Tích luõy nguyeân thuûy cuûa CNTB.

slide43

4) Ngöôøi ñaàu tieân ñöa ra quan nieäm: Muoán xoùa boû aùp böùc, boùc loät, baát coâng caàn xoøa boû cheá ñoä tö höõu laø- Toâmaùt Morô. - Giaêng Meâlieâ. - H.Xanh Ximoâng. - R. OÂoen. 5) Ngöôøi ñaàu tieân lyù giaûi söï xuaát hieän giai caáp vaø sung ñoät giai caáp laø: - H. Xanh Ximoâng. - S. Phurieâ. - G. Babôùp. - C. Maùc. 6) “ Trong tình hình saûn xuaát TBCN coøn chöa chín muoài, thì lyù luaän töông öùng vôùi tình hình ñoù cuõng chöa chín muoài ñöôïc”, noùi veà: - Hoaøn caûnh lòch söû. - Nguyeân nhaân cuûa nhöõng haïn cheá CNXHKT. - Noäi dung tö töôûng XHCNKT. - Nhöõng haïn cheá cuûa CNXHKT.

slide44

7) Ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi cho söï ra ñôøi cuûa CNXHKH: - Ñaáu tranh giai caáp. - Söï aùp böùc, boùc loät giai caáp. - Nhöõng thaønh töïu veà khoa hoïc. - Neàn saûn xuaát ñaïi coâng nghieäp TBCN toaøn thaéng. 8) Laàn ñaàu tieân CNXH ñöôïc trình baøy moät caùch khoa hoïc, trong taùc phaåm naø cuûa C. Maùc vaø Ph. AÊngghen:- Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng Coäng saûn. - “ Tö baûn” Pheâ phaùn khoa kinh teá chính trò. - Tình caûnh giai caáp lao ñoäng ôû Anh. - Nhöõng nguyeân lyù cuûa CNCS. 9) Söï phaùt trieån cuûa CNXHKH do: - CNTB ñaõ thay ñoåi veà baûn chaát. - CNXH hieän thöïc laâm vaøo khuûng hoaûng. - Khoa hoïc môùi xuaát hieän. - Hoaøn caûnh lòch söû thay ñoåi.

ad