kuulamine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kuulamine PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12

Kuulamine

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Kuulamine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kuulamine 16.04.2011

 2. millinekuulajateolete? Küsimusedasuvad IVA-saega 5 minutit

 3. tulemus • loekokkuringitatudväitedjakorrutatulemusneljaga • 0-16 % - oletevägaheakuulaja • 17-35% - enamastipärisheakuulaja • 36-55 % - vahetevahel on raskusi • 56-100% - ees on suurtöörõõmenda kuulamisoskusearendamisel

 4. kokkuvõte • Kuidasneileväidetelevastamineiseloomustabvastajakuulamisoskust? • Mida on kergemteha, kaskuulatavõirääkida? • Millisedtegevusedtavaliselthäirivadinimesi, kuinadtahavadrääkida? • Milline peaks olemakuulajakehakeel, et võimalikultvähehäiridateiselmõtete edastamist?

 5. misaitabkuulata? • tähelepanu • sõnatusuhtlemineekehakeel • vaiknekuulamine • empaatilinekuulamine • peegeldavkuulamine • mälu

 6. kuulamstehnikad

 7. ignoreerimine • barjääriloomine • hinnanguandmine • rääkijaprobleemimitteväärtustamine • omaprobleemidegategelemine NB! kuulamistõketerakendamine!

 8. küsimine • suletudküsimusedesitatudküsimuseitoetateemaarendust • avatudküsimusedküsimuspuudutablähedaltantudinfot • suunatudküsimus kaheeelnevavahepealne

 9. soodustamine kuulajasõnalinevõimittesõnalinekäitumine: ukseavaja - huviülesnäitamine kaja - öelduülekordamine julgustaja – huvi, toetuseülesnäitamine ootaja – vaikushetkeväljakannatamine

 10. ümbersõnastamine aktiivnetagasisideandminerääkijale: • sisuümbersõnastamine • tunnete, seisundiümbersõnastamine • kokkuvõttevümbersõnastamine

 11. ümbersõnastamine jätabrääkijaletäpsustamisevõimaluse: Kui ma Sinustõigestiarusain, siis … Te arvatesiis, et … Mullenäib, et tetunnete … Sinuhääletoonpeegeldab, et …

 12. Haide Antson 22.01.2007