Uproš t ena građa ljudskog oka - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uproš t ena građa ljudskog oka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uproš t ena građa ljudskog oka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
Uproš t ena građa ljudskog oka
220 Views
Download Presentation
john-curtis
Download Presentation

Uproš t ena građa ljudskog oka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PERCEPCIJA SLIKE Frekvencija impulsa je funkcija osvjetljenosti retine. štapići: monohromatski vid čunići:3 tipa dijele svjetlost u crveni, zeleni i plavi opseg Uproštena građa ljudskog oka

 2. PERCEPCIJA SLIKE (…) vizuelniputevi sistem Model ljudskog vizuelnog sistema

 3. PERCEPCIJA SLIKE (…) Formiranje slike na mrežnici

 4. PERCEPCIJA SLIKE (…)

 5. PERCEPCIJA SLIKE (…) • Luminancija (engl. luminance) • Luminancija (ili intenzitet) prostornodistribuiranog objekta sa svjetlosnomdistribucijom zračenja je data izrazom: gdje je relativna luminancijska funkcijaefikasnosti vizualnog sistema. Luminancija je svojstvo objekta • Luminancija (ili intenzitet) nekog objekta ne ovisi o luminanciji okolnih objekata • Luminancija je svojstvo samog objekta i ovisi samo o funkciji svjetlosne distribucije zračenja I i funkciji relativne luminancijske efikasnosti V

 6. PERCEPCIJA SLIKE (…) Luminancijska efikasnost “tipičnog posmatrača” u funkciji talasne dužine (osjetljivost na boju) • Različita za jako svjetlo (čunjići) i za slabo svjetlo (štapići).

 7. PERCEPCIJA SLIKE (…) Osjetljivost fotoreceptorskih ćelija ljudskog oka

 8. PERCEPCIJA SLIKE (…) • Svjetlina (engl. brightness) • Svjetlina objekta je subjektivni doživljajluminancije i ona ovisi oluminanciji okoline • Dva objekta sa različitim pozadinama istihistihluminancijamogu imati različite svjetline

 9. PERCEPCIJA SLIKE (…) Osjetljivost na promjenu intenziteta svjetlosti Weber-Fechnerov zakon • Mali inkrementi logaritma luminancije percepiraju se kao jednaki porasti svjetline Ako variramo intenzitet svjetlosti jedne talasne dužine, onda, u dobroj aproksimaciji, odziv vidnog sistema, R , je proporcionalan logaritmu intenziteta. To je poznati Weber-Fechnerov zakon: Prema Weber-ovom zakonu ljudski vid je osjetljiv na kontrast,tj. relativni odnos a ne na apsolutni iznos luminancije.

 10. PERCEPCIJA SLIKE (…) Osjetljivost na brzinu promjene u prostoru Pretpostavimo idealni monitor na udaljenosti od 50 cm od posmatrača. Prostorna frekvencija koja će dati maksimalni odziv je 10 ciklusa po stepenu. Jedan stepen na 50 cm se preslikava u na ekranu računara. Prema tome, frekvencija maksimalnog odziva iznosi sa date distance.

 11. PERCEPCIJA SLIKE (…) Vizuelne iluzije

 12. PERCEPCIJA SLIKE (…) Vizuelne iluzije