internet and web based technology l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
อินเตอร์เน็ทและเวบเบสเทคโนโลยี Internet and Web-based Technology PowerPoint Presentation
Download Presentation
อินเตอร์เน็ทและเวบเบสเทคโนโลยี Internet and Web-based Technology

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

อินเตอร์เน็ทและเวบเบสเทคโนโลยี Internet and Web-based Technology - PowerPoint PPT Presentation


 • 352 Views
 • Uploaded on

อินเตอร์เน็ทและเวบเบสเทคโนโลยี Internet and Web-based Technology บุญมี ลี้ Lecture-02 Intranet INTERNET SUBNETWORK Extranet ROUTER WORKSTATION WORKSTATION SERVER FIREWALL PRINTER SERVER HUB Corporate File Server Workstation Workstation Backbone ROUTER WORKSTATION WORKSTATION

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

อินเตอร์เน็ทและเวบเบสเทคโนโลยี Internet and Web-based Technology


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Intranet

INTERNET

SUBNETWORK

Extranet

ROUTER

WORKSTATION

WORKSTATION

SERVER

FIREWALL

PRINTER SERVER

HUB

Corporate

File Server

Workstation

Workstation

Backbone

ROUTER

WORKSTATION

WORKSTATION

PC

Ethernet

 • Login - ขอเข้าใช้ระบบเครือข่าย
 • Logout - ออกจากระบบเครือข่าย

ROUTER

Workstation

Print Server

Local Area Network: LAN

SUBNETWORK

PC

PC

เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล

slide3

Wide Area Network: WAN

Internet

TCP/IP

Wi-Fi

ชุมสายโทรศัพท์

Modem

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Internet Service Provider:ISP

Modem

เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล

 • Internet คือระบบเครือข่ายของระบบเครือข่ายต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการต่างกันเข้าด้วยกันได้
slide4

Client

Server

Development Tools

Web Browser

Web Server

Database Server

Database

เวบเบสเทคโนโลยี (Web-based Technology)

Web เป็นเทคโนโลยีแบบ Client/Server ที่สามารถเรียกค้นหาและแสดงข้อมูลต่างๆ จากระบบแม่ข่ายทั่วโลกที่เชื่อมต่อกันบน Internet ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ (Text) รูปภาพ (Images) เสียง (Voice) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และภาพยนตร์ (Video) โดยจะมี Hyperlinks เป็นตัวเชื่อมโยงไปหน้าเอกสาร (Web Page) ต่างๆ ที่อยู่บน Web

 • Web Serverเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการข้อมูลบน Web ขององค์กร
 • Web Siteเป็นชุดแฟ้มข้อมูลที่จัดอยู่ใน Web Server ซึ่งต้องมีการอ้างอิงชุดแฟ้มข้อมูลด้วย Web Addressหรือ URL – Uniform Resource Locator ที่ใช้เรียกผ่าน HTTP (Hypertext Transfer Protocol) บน Web เช่น http://www.mict.go.th, http://www.thailand.com, http://gdir.gits.net.th/
slide5

Web Addressเป็นที่อยู่ของ Website มีโครงสร้างดังนี้

 • http://www.mgt.psu.ac.th/

http://vclass.mgt.psu.ac.th/~busabong/index.htm

ชื่อ Web Page

ชื่อ Domain

ชื่อ Folder/Directory

เวบเบสเทคโนโลยี (Web-based Technology)

 • WebPage คือหน้าเอกสารบน Web ซึ่งมี Hyperlinks ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน้าเอกสาร
 • HomePageคือหน้าเอกสารหลักของ Web site บน Web ซึ่งโดยทั่วไปมีชื่อ File เป็น index หรือ default (เช่น index.hml, index.html, index.jsp, default.asp)
 • Web Browserเป็นโปรแกรมแสดงข้อมูลบน Web เช่น Internet Explorer, NetscapeNavigator
 • Web Development Tools/Languagesเป็นภาษา/ เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา Web Sites/Web Pages เช่น HTML (HypterText Markup Language), DHTML (Dynamic HTML), Java Applet, Javascript, Vbscript, ASP, CGI, MS FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Sun Studio, MS InterDev, etc..
slide6

(root)

.net

.edu

.gov

.com

.org

.th

sanook

thailand

.ac

.co

psu

tu

www

mail

www.psu.ac.th

maliwan.psu.ac.th

ratree.psu.ac.th

เวบเบสเทคโนโลยี (Web-based Technology)

 • Web Domain Name System (DNS) เป็นระบบการจัดการประเภทของ Web Sites
 • รูปแบบชื่อโดเมน (Domain Names)
  • Top Level Domain (TLD)
   • Generic TLD – gTLDs (โดเมนชั้นสูงสุดแบบสากล): .com, .org, .net
   • Country Code TLD – ccTLDs (โดเมนชั้นสูงสุดที่ดูแลโดยแต่ละประเทศ): .th, .jp, .uk
  • Second Level Domain – thailand.com, ac.th, icann.org
  • Third Level Domain – psu.ac.th, nectec.or.th, mict.go.th
slide7

เวบเบสเทคโนโลยี (Web-based Technology)

 • ในปี 2004 มี 14 โดเมนสากล(Global Domain Names)ได้แก่
  • กลุ่มที่ใช้เฉพาะในอเมริกา - .edu, .gov, .mil, .int,
  • กลุ่มที่ทุกประเทศเลือกใช้ได้ -.com, .net, .org, .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro
 • ในปี 2005-2006 มีโดเมนสากลเพิ่มอีกเป็น 19 โดเมน(http://www.icann.org/registries/listing.html - 26/06/06)
  • 2005 --.jobs, .mobi, .travel 2006 -- .cat, .tel
 • ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร ที่ทำหน้าที่บริหารการจดทะเบียน Domain Names ของทั้งโลกเป็นองค์กรที่วางกรอบ กฎระเบียบและกติกาในการกำกับดูแลองค์กรที่ทำหน้าที่ถือครองและดูแลระบบฐานข้อมูล Domain Names หรือที่เรียกว่า “Registry” และองค์กรที่ทำหน้าที่ในการขายและรับจดทะเบียน Domain Names หรือที่เรียกว่า “Registrar”
 • Network Solution เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลโดเมน .com, .net, .org ของทั้งโลก และยังทำหน้าที่รับจดทะเบียนโดเมนด้วย
 • ประเทศไทยมีศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย (THNIC) ทำหน้าที่ดูแลโดเมนภายใต้ .th
slide8

โปรแกรมประยุกต์บนเวบ(Web-based Applications)

 • Electronic Commerce – การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- Shopping Online, Banking Online, Stock Exchange Online, e-Business, B2G, B2B, B2C, C2C
 • Electronic Government – รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ – e-Government, e-Services, e-Procurement, e-ASEAN, e-Thailand, G2G, G2B, G2C
 • Electronic Learning หรือ Virtual Classroom(ห้องเรียนเสมือน) – การเรียนการสอนผ่าน Internet ซึ่งเหมาะสำหรับการเรียนทางไกล (Distance Learning) และเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง (Self-Learning) โดยสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะโต้ตอบกันทันที (Interactive Responses) ระหว่าง ผู้สอนกับผู้เรียน หรือ ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน –e-Learning, e-college, e-training
 • Web Board เป็นโปรแกรมการแจ้งข่าวสารและการถาม-ตอบที่ช่วยในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะเรื่อง
 • Web Servicesเป็นโปรแกรมย่อยๆ ที่พัฒนาในลักษณะ Component ให้สามารถเรียกใช้บริการบน Internet
slide9

โปรแกรมประยุกต์บนเวบ(Web-based Applications)

 • E-mail(Electronic Mail) เป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  • E-mail Address: webmaster@mgt.psu.ac.th
 • Newsgroups เป็นกลุ่มการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในหัวข้อต่างๆ เช่น หัวข้อทางธุรกิจหรือเกี่ยวกับ IT เป็นต้น โดยใครๆ ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ อาทิ Usenet newsgroups
 • Mailing Listsเป็นการรวมระหว่าง E-mail กับ Newsgroups โดยที่สมาชิกสามารถส่งข้อความถึงผู้ที่เป็นสมาชิกอื่นๆ ได้โดยผ่าน mailing lists เช่น listservs
 • FTP (File Transfer Protocol) เป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล(Files) ระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ คือ Remote servers/computers กับ Local clients/computers เช่น โปรแกรม WSFTP Pro
 • Instant Messagingเป็นโปรแกรมการรับส่งข้อมูลแบบโต้ตอบทันที –Chat room,ICQ

รหัสผู้ใช้

ชื่อเครื่องแม่ข่าย

ชื่อโดเมน

ประเภทโดเมน

ประเทศ