portef lje som l rings og evalueringsredskab l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Portefølje som lærings- og evalueringsredskab PowerPoint Presentation
Download Presentation
Portefølje som lærings- og evalueringsredskab

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Portefølje som lærings- og evalueringsredskab - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Portefølje som lærings- og evalueringsredskab. Skolen år 2005 og om evaluering Portefølje i matematikundervisningen. PORTEFØLJE I MATEMATIKUNDERVISNINGEN. Portefølje, et redskab til evaluering og læring Portefølje, en metode blandt mange.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Portefølje som lærings- og evalueringsredskab' - johana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
portef lje som l rings og evalueringsredskab

Portefølje som lærings- og evalueringsredskab

Skolen år 2005 og om evaluering

Portefølje i matematikundervisningen

portef lje i matematikundervisningen
PORTEFØLJE I MATEMATIKUNDERVISNINGEN

Portefølje, et redskab til evaluering og læring

Portefølje, en metode blandt mange

slide3

I porteføljemetoden indgår dialektiske forhold mellem

undervisning og læring

undervisning og evaluering

læring og evaluering

i en opmærksomhed på såvel

processer som produkter

kvalitet l ring evaluering
Politisk styring

KIF, Folkeskolen år 2010

Ekstern kontrol:

TIMSS, PISA, nationale test

Bindende fælles trinmål

summativ evaluering – kontrollerer, sammenligner

Pædagogisk styring

Intern udvikling

Kompetencebeskrivelse

Didaktisk viden

Fokus på læring

formativ evaluering – støtter danner og former eleverne

Kvalitet – Læring - Evaluering
portef lje som l rings og evalueringsredskab6
Portefølje som lærings- og evalueringsredskab

En portefølje er elevens eget udvalg af

repræsentative arbejder med egne tilknyttede refleksioner

samlet over en periode

med henblik på vurdering

evalueringsmetoder
EVALUERINGSMETODER
 • -lærer-elevsamtale
 • -elev-elevsamtale
 • -elev-lærer-forældresamtale
 • -klassesamtale
 • -lærerobservation (alene eller flere lærere)
 • -dagbog (elevens, lærerens, fælles lærerdagbog)
 • -logbog
 • -portefølje
 • -rapport
 • -klassemappe
 • -test
 • -standardiseret prøve
 • -selvevaluering (på baggrund af båndoptagelse, videooptagelse, skriftlige arbejder, …)
 • -fremlæggelse
 • -SMTTE-modellen
 • -udviklingsplan
 • -Kvalitetsstjernen
portef lje i matematikundervisningen form l

Portefølje i matematikundervisningenFORMÅL

Et redskab til at sætte fokus på læringsindholdet

Et redskab til at gøre evaluering til en del af undervisningen og lade

eleven være aktiv i selvevaluering

faser i portef ljearbejdet
Faser i porteføljearbejdet
 • Mål for portefølje
 • Indsamling af materialer og produkter, dokumentationsmateriale
 • Udvælgelse til præsentationsporteføljen
 • Refleksionsproces
 • Nye mål for portefølje
hvad er hensigten med portef ljen set i et l rings perspektiv
HVAD ER HENSIGTEN MED PORTEFØLJEN, set i et LÆRINGS-perspektiv
 • Styrke dialogen og samarbejdet om elevens læring
 • Styrke elevens læring og bevidsthed om egen læring

eleverne skærper evnerne til at erkende, hvad de har behov for at lære

eleverne skærper evnerne til at kende egne stærke og svage sider

 • Synliggøre fremskridt
 • Give læreren indsigt i elevforudsætninger med henblik på differentiering
 • Systematisere lærerens evaluering af den enkelte elev
evaluering i matematik
EVALUERING I MATEMATIK

Hvad skal evalueres?

Hvorfor?

Til gavn for hvem?

Hvordan?

Hvilke farer er der?

Hvilke metoder?

Hvilke redskaber?

Hvem skal evaluere?!

Hvornår?

Hvem skal have indsigt i resultaterne?!

faser i portef ljearbejde
Faser i porteføljearbejde
 • Mål for portefølje
 • Indsamling (mapper, kasser, ……, logbøger)
produkter i matematikportef ljen

Produkter i matematikporteføljen

regneopgaver, besvarelser

geometriske arbejder

tegninger

bånd

fotos af spil, modeller, elever i aktivitet, plancher evt. digitale billeder

videobånd

udskrift eller cd med edb-arbejder

projektmapper

logbog

-

-

faser i portef ljearbejde14
Faser i porteføljearbejde
 • Mål for portefølje
 • Indsamling (mapper, kasser, ……, logbøger)
 • Udvælgelsesproces - opstille kriterier og synliggøre disse

- opstille individuelle mål

kriterier for udv lgelse
Kriterier for udvælgelse
 • Begyndertrin

noget, jeg har lært meget af

noget, jeg har lavet flot

noget, jeg er glad for

noget, jeg har lavet færdig

noget, jeg har gjort mig umage med

noget, der har været sjovt

kriterier for udv lgelse16
Kriterier for udvælgelse
 • Mellemtrin

noget fra vores emne

noget, jeg har brugt meget tid på

noget, hvor jeg har samarbejdet med min makker

noget, jeg er stolt af

noget, jeg ikke kunne før, men som jeg kan nu

noget, der var svært at lave

kriterier for udv lgelse17
Kriterier for udvælgelse
 • Afsluttende trin

noget, der viser, at jeg er god til at regne

noget, jeg har været meget præcis med

noget, der viser, at jeg er kommet nærmere mit mål

noget fra vores projekt

noget, hvor jeg har brugt regneark

faser i portef ljearbejde18
Faser i porteføljearbejde
 • Mål for portefølje
 • Indsamling (mapper, kasser, ……, logbøger)
 • Udvælgelsesproces
 • Refleksionsproces

- eleven reflekterer

- læreren reflekterer

- hvad ser jeg?

- hvad skal jeg have fokus på (mål)?

- ændring af miljøet i klassen

- hvordan tilgodeses den enkelte

- vejleder

det er absolut n dvendigt at eleven kan reflektere over egen l ring
DET ER ABSOLUT NØDVENDIGT, AT ELEVEN KAN REFLEKTERE OVER EGEN LÆRING

I skolen skal vi:

- lære eleverne at reflektere over egen indlæring og måder, hvorpå de indhenter læring

- lære eleverne at sætte mål

procesorienteret matematikundervisning

Procesorienteretmatematikundervisning

Læring af matematik i skolen bør fremstå gennem et fag, hvormed man kan løse problemer og ikke som et fag, hvor man løser nøgne regnestykker.

Gør processen for arbejdet med opgaverne og problemstillingerne vigtigere end det eksakte facit.

Gør opgaverne åbne. Fremlæg problemer frem for opgaver, så eleverne får flere løsningsveje og inspireres til at stille spørgsmål til problemerne.

Diskuter de forskellige løsningsforslag med eleverne.

slide21

Hvis eleverne lærer for resultatet alene,

er der en stor fare for, at de ikke opdager,

hvordan de nåede resultatet

kommunikation i om og med matematik et tema for matematikl ring
Kommunikation i, om og med matematik - et tema for matematiklæring
 • at sætte ord på matematikken støtter elevens egen forståelse
 • at sætte ord på matematikken bevidstgør eleven om manglende forståelse
 • at samtale om matematikken styrker elevens kommunikation om emner, hvori matematik indgår
blooms model

BLOOMS MODEL

Evaluering

Syntese

Analyse

Anvendelse

Forståelse

Aktuel viden

sp rgsm l med fokus p refleksioner
Spørgsmål med fokus på refleksioner
 • Hvorfor synes du at dette er dit bedste arbejde?
 • Hvordan løste du opgaven?
 • Hvad ville du gøre anderledes i dag, hvis du skulle løse en lignende opgave?
 • Hvad bliver dit næste mål?
 • Hvad har jeg lavet?
 • Hvad betyder det?
 • Hvorfor blev det som det blev?
 • Hvad kunne jeg have gjort anderledes?
 • Hvad har jeg lært af det?
 • Viser det noget om mig, som jeg ikke kunne tidligere?
 • Er det noget, jeg er stolt over?
 • Fortæller det noget vigtigt om mig?
 • Hvad kan jeg gøre bedre?
 • Er du nået nærmere til målet?
 • Hvordan er du nået dertil?
 • Hvad synes du om emnet?
 • Hvorfor?
 • Hvad vil du arbejde med næste gang?
faser i portef ljearbejde25
Faser i porteføljearbejde

- forældrerefleksion

- hvor er mit barn?

- hvilke stærke/svage sider?

- hvor kan jeg hjælpe?

- forberedelse til forældresamtale

5. Nye mål .....

slide26
OP-PRIORITERING

at finde ud af hvad eleverne ved, og hvordan de tænker

at gøre evaluering til en integreret del af undervisningen

at fokusere på de brede kvalifikationer

at udvikle problemsituationer der fordrer flere forskellige kompetencer

at have et varieret vurderingsgrundlag mht. eleven, både skriftligt, mundtligt og handlebaseret

at undervisningens kvalitet må vurderes ved en systematisk indsamling af information om udbytte, indholdsvalg og fremgangsmåder

NED-PRIORITERING

at finde ud af hvad eleverne ikke ved

at knytte evaluering til karakterer og forældresamtaler

at fokusere på enkeltkompetencer

at bruge øvelser eller opgaver, der fordrer én bestemt færdighed

vurdering af udbyttet alene baseret på skriftlige prøver

at vurdere undervisningens kvalitet alene vha. elevernes prøveresultater

(Lone Abildgaard, red. M. Andreasen)

hvorfor portef lje i matematikundervisningen
HVORFOR PORTEFØLJE I MATEMATIKUNDERVISNINGEN
 • STØTTER EN FORESTILLING OM MATEMATIK, SOM RÆKKER LÆNGERE END TIL KORREKTE SVAR
 • BETRAGTER MATEMATIK SOM ET FAG, DER KRÆVER OMHYGGELIG OG GENNEMTÆNKT BELYSNING
 • BETONER ELEVENS ROLLE SOM DEN AKTIVE MATEMATIKER OG LÆREREN SOM VEJLEDER
 • OPMUNTRER ELEVEN TIL OBJEKTIVT AT SÆTTE ORD PÅ SIN FORSTÅELSE AF MATEMATIK
 • STØTTER SELVEVALUERING OG ELEVERS TILLID TIL EGNE EVNER I MATEMATIK
hvorfor portef lje i matematikundervisningen28
HVORFOR PORTEFØLJE I MATEMATIKUNDERVISNINGEN
 • VURDERER MANGE FORSKELLIGE METODER TIL LÆRING
 • STØTTER EN EVALUERINGSMETODE, SOM TILLADER, AT ELEVER HELLERE SKAL VISE SINE STÆRKE END SINE SVAGE SIDER
 • BIDRAGER TIL AT EVALUERE ELEVENS HELE UDVIKLING INDEN FOR MATEMATIKOMRÅDET PÅ EN BEDRE MÅDE END KUN AT STOLE PÅ ANTALLET AF RIGTIGE PRØVER
 • LETTER OVERFØRSEL AF INFORMATION MELLEM ELEVER, LÆRERE OG FORÆLDRE
litteratur
Litteratur

Portefølje i matematik – et evalueringsredskab, Hanna Mølgaard m. fl. Gyldendal, 2005

Når det bedste er godt, Arne Mogensen og Lone Abildgaard, Dafolo Forlag, 1999

Porteføljer, Lone Abildgaard, Århus Kommunale Skolevæsen, 2001

Video fra Århus Kommunale Skolevæsen: Portefølje

slide31

Kompetencer kan ikke læres af andre gennem undervisning,

men kompetencer kan man selv udvikle,

og man udnytter sine færdigheder, når man udvikler sine kompetencer.

at holde skole en institutionaliseret del af dansk kultur
Gammelt paradigme

Læreren formidler viden med eleven som passiv modtager

Fokus på afgrænset faktaviden

God undervisning gennemføres af læreren

Vurdering/karaktergivning baseret på prøver og diagnoser 

Informerede forældre

Ideologi: Skolen og samfundet

Nyt paradigme

Undervisning er refleksiv, og eleven er aktiv søger af information/viden

Fokus på helheder

God undervisning fremmer, at eleven ”lærer at lære”

Vurdering/karaktergivning baseret på evaluering af egne præstationer og refleksioner

Deltagende forældre

Ideologi: Skolen i samfundet

AT HOLDE SKOLE, en institutionaliseret del af dansk kultur
slide33

OP-PRIORITERING

at finde ud af hvad eleverne ved, og hvordan de tænker

at gøre evaluering til en integreret del af undervisningen

at fokusere på de brede kvalifikationer

at udvikle problemsituationer der fordrer flere forskellige kompetencer

at have et varieret vurderingsgrundlag mht. eleven, både skriftligt, mundtligt og handlebaseret

at undervisningens kvalitet må vurderes ved en systematisk indsamling af information om udbytte, indholdsvalg og fremgangsmåder

slide34
OP-PRIORITERING
 • at finde ud af hvad eleverne ved, og hvordan de tænker
 • at gøre evaluering til en integreret del af undervisningen
 • at fokusere på de brede kvalifikationer
 • at udvikle problemsituationer der fordrer flere forskellige kompetencer
 • at have et varieret vurderingsgrundlag mht. eleven, både skriftligt, mundtligt og handlebaseret
 • at undervisningens kvalitet må vurderes ved en systematisk indsamling af information om udbytte, indholdsvalg og fremgangsmåder