slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
موضوع :آلسترومریا PowerPoint Presentation
Download Presentation
موضوع :آلسترومریا

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

موضوع :آلسترومریا - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

موضوع :آلسترومریا. نام گل:آلسترومریا. نام انگلیسی Alstromeria : نام علمی: Alatroemeria تیره: Alstroemeriacae. تاریخچه . مقدمه .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'موضوع :آلسترومریا' - joelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

موضوع :آلسترومریا

http://www.hortilover.net/

slide2

نام گل:آلسترومریا

نام انگلیسیAlstromeria :

نام علمی:Alatroemeria

تیره:Alstroemeriacae

http://www.hortilover.net/

slide3
تاریخچه

http://www.hortilover.net/

slide4
مقدمه
 • آلسترومریا جزء گلهای شاخه بریده می باشد،که علاقمندان به این گل سالهای خیلی کمی است افزایش یافته است.به مدت 10 سال است که این گل وارد ایران شده است وسطح زیر کشت درایران نزدیک به 10 هکتار می باشد.
 • عملکرد سالانه آن در 1000 مترمربع 220-200 هزارشاخه درهکتار می باشد.

http://www.hortilover.net/

slide5
اهمیت اقتصادی در ایران

از نظر اقتصادی این گل جزءگلهایی میباشد که احتیاج به سرمایه گذاری سنگین دارد بطوریکه هرمترمربع گلخانه آلسترومریا بدون سیستم و سازه تنها با مواد بستر درحدود 40 هزار تومان سرمایه لازم دارد.

http://www.hortilover.net/

slide6
ارقام آلسترومریا

http://www.hortilover.net/

slide7
مشخصات گیاه شناسی
 • آلسترومریا گیاهی تک لپه ای،چند ساله،دائمی وعلفی دارای ریزم با ریشه های غده ای می باشد. ساقه برگ داروبرگه بصورت راست متناوب،کشیده با لبه های صاف می باشد.
 • گلها بصورت خوشه ایدر یک گرزن است.
 • تخ مدان در بعضی ازرقمه تحتانی ودربعضی دیگر فوقانی سه برچه ای می باشد.
 • میوه آن نیزسته می باشد.

http://www.hortilover.net/

slide10
خاک مورد نیاز
 • آلسترومریا را میتوان درخاکهای رسی شنی،رسی سبک،پیتوشنی پرورش داد.
 • خاک باید دارای زهکش خوب باشد.ph خاک بین 7-6 میباشد.
 • آلسترومریا به شوری خاک حساس است وشوری بالا با ضعیف کردن ریشه های گیاه باعث کاهش کیفیت گلهای آن می شود

http://www.hortilover.net/

slide11
نوع وزمان کشت
 • آلسترومریا دارای سه دوره کشت می با شد:
 • دوره پاییزه(شهریور تا مهر)
 • دوره زمستانه(آذر تا بهمن)
 • دوره تابستانه(خرداد تاتیر)
 • به منظور تولید تولید گل شاخه بریده درماههای تابستان واوایل پاییز کشت می شود.
 • فواصل کشت:باتوجه به رقم فاصله گیاهان از یکدیگردرروی ردیف cm60-30 می باشد.امادرگلخانه های تجاریبسترهای آلسترومریا حدود یک متر عرض دارد،که هر بوته بر روی بستردرردیفهای با فاصله cm 50از یکدیگر قرار دارند.

http://www.hortilover.net/

slide12
گل دهی
 • آلسترومریا ازنظر گل دهی به دو دسته تقسیم می شود:
 • نوع ارکیده ای:این نوع فقط دربهاربه مدت 4-3 ماه گل می دهدودربقیه ماههای سال یا گل نمی دهدویابه میزان خیلی کم گل می دهد.ارقام این نوع آلسترومریا پا بلند هستند.
 • نوع پروانه ای:به مدت 12-9 ماه درسال گل می دهد.بعضی ازارقام این نوع بسته به شرایط محیطی پا کوتاه می باشند.
 • اوایل پاییزبهترین آب وهوا برای این گل می باشد.وبهترین گلدر ماههای اسفندوفروردین ظاهر می شود

http://www.hortilover.net/

slide13
تاثیر شرایط محیطی
 • بیشتر ارقام آلسترومریا حساس به طول روز هستند.طول روز بلندسبب تسریع درگل دهی می شود.طول روز بحرانی برای آلسترومریا13-12 ساعت می باشد.
 • مقاومت این گیاه به دمای پایین خوب است تادمایc5 رامی تواند تحمل کند.وهمچنین اکثر ارقام این گیاه به دمای بالا حساس می باشد.دمای بهینه رشدونمو این گیاه c 15 می باشد.
 • شدت نورلازم بین2700 لوکس می باشد

http://www.hortilover.net/

slide14
روشهای تکثیر
 • بذری:دراین روش گیاهان حاصل از بذردرمقیاسه باریزوم شاخه های جانبی زیادی تولید می کند.واز تفرق صفات ژنتیکی زیادی پیدامی کند.
 • تقسیم ریزوم:تکثیر رایج درکشورمان می باشد.به منظورحفط گل دهی آلسترومریاریزومها را باید دردمایc 15-5نگهداری کنیم.
 • ریز ازدیادی:برای آلسترومریادرسطح وسیع ازاین روش استفاده می شود.مزایای این روش این است که اولاتعداد زیادی گیاه درمدت کوتاه میتوان تولیدکرد.ثانیا گیاهان حاصل ازاین روش عاری از ویروس خواهند بود.

http://www.hortilover.net/

slide18
آبیاری
 • آلسترومریا به یک سیستم رطوبتی منظم نیازدارد.اگر گیاه بیشاز حآبیاری شود دچار پوسیدگی ریشه می شود.
 • به دوروش آبیاری صورت می گیرد:
 • قطره ای
 • غرقابی

http://www.hortilover.net/

slide19
آفات وبیماریها
 • ازآفات آلسترومریا شته،لیسه،capsidولاروحشرات دیگر می باشد.
 • از بیماریهای آنبوته میری وbotrytisوغیره می باشد.

http://www.hortilover.net/

slide22
تنک کردن
 • تنک کردن شامل قطع انتهایی شاخه هاوحذف شاخه های ضعیف یابدون جوانه گل ومسن وهمچنین حذف گلهای برداشت نشده می باشد.
 • تنک کردن باعث کاهش بیماریهای قاچی ورسیدن نور وهوای کافی به گیاهان مجاور وحرکت هوا بین بوته ها می شود.

http://www.hortilover.net/

slide23
برداشت گل
 • رمانبرداشت گل وقتی است که محصول درمزایده فروخته می شود
 • گلها وقتی که جوانه ها شروع به باز کردن می کنندباید برداشت شوند.
 • عمر شاخه های بریدهشده طولانی میباشد ودرحدوددودرآب می توانندباقی بمانند.

http://www.hortilover.net/

slide24
عملیات پس ازبرداشت
 • برای بهبودباز شدن گلهای ثانویه،افزایش قطر گلها وافزایش عمر انها با ترکیبات نقره از قبیل تیو سولفات نقره وساکارز وبا تنظیم کننده های رشد مثل: اکسین ، جیبرلین سیتوکنین وهمچنین با باز دارنده های رشد مثل :اسید آبسیزیک تیمار می کنند.

http://www.hortilover.net/

slide25
بسته بندی گل
 • شاخه های گل که در بسته های15-12تایی به بازار عرضه می شود.
 • طول شاخه ها برحسب درجه 110-70 سانتیمتر می باشد.

http://www.hortilover.net/