
Download
1 / 6

การสร้างโอกาสทางอาชีพในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จากการจัดอาชีวศึกษา - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรมเกษตร  อุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ และผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม. อุตสาหกรรม เป้าหมาย. การสร้างโอกาสทางอาชีพในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จากการจัดอาชีวศึกษา. สถานประกอบการ. นักเรียน นักศึกษา อาชีวะ. ผู้ใช้. เพิ่มพูน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การสร้างโอกาสทางอาชีพในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จากการจัดอาชีวศึกษา' - joelle-miller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

 อุตสาหกรรมเกษตร

 อุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ และผลิตภัณฑ์

 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

การสร้างโอกาสทางอาชีพในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ดจากการจัดอาชีวศึกษา

สถานประกอบการ

นักเรียน

นักศึกษา

อาชีวะ

ผู้ใช้

เพิ่มพูน

ทักษะและ

คุณวุฒิ

สูงขึ้น

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้ซ่อม

การแก้ไขปัญหาความยากจน

พัฒนาคน สังคม และชุมชนที่มีคุณภาพ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 ศูนย์วิทยุชุมชน

 อาชีวะแก้ปัญหาความยากจน

 ต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรมตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

Fix It Center อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน

 ถนนอาชีพ และ ๑๐๘ อาชีพ ฯลฯ

ผู้สร้าง

อาชีพอิสระ

สนองความต้องการ

ชุมชนท้องถิ่น

(ช่างชุมชน)

 •  ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา งานหาคน คนหางาน

 • เรียนเป็นเรื่อง เป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ

 • เทียบโอนประสบการณ์ ต่อยอดความรู้

 • เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย มีรายได้ระหว่างเรียน

 • คุณวุฒิวิชาชีพให้ความสำคัญกับประสบการณ์และทักษะ

   การบริหารจัดการกำลังคน

 •  เครือข่ายชุมชน (อบจ. อบต.) และเครือข่ายสถานประกอบการ

สร้างและพัฒนา

ความเป็นผู้ประกอบการ

ให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจ

แก่ผู้ผลิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


จังหวัดขอนแก่น

สถานศึกษา

สังกัด สพฐ. 1,161 แห่ง (สปช.1,056 แห่ง สศ. 105 แห่ง)

สังกัด เอกชน 213 แห่ง

สังกัด กศน. 26 แห่ง

สังกัด สกอ. 5 แห่ง สาธิต 2 แห่ง

สังกัด สอศ. 10 แห่ง

1. วท.ขอนแก่น 2. วท.น้ำพอง 3. วอศ.ขอนแก่น

4. วษท.ขอนแก่น 5. วช.ขอนแก่น 6. วก.ขอนแก่น

7. วก.ชุมแพ 8.วก.กระนวน 9. วก.บ้านไผ่

10. วก.พล

 • ที่ตั้งที่เป็นโอกาส

 • เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น

 • เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยี และ

 • สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

 • สภาพเศรษฐกิจ

 • รายได้เฉลี่ยต่อคน 59,978บาท ต่อปี (อันดับ 1 ของ

 • ภาค อันดับ 37ของประเทศ)

 • ผลผลิตที่สร้างรายได้ตามลำดับ จากสาขาการผลิต

 • อุตสาหกรรม มีมูลค่าการผลิต 28.71% รองลงมา

 • การขายส่ง การขายปลีก 17.21 % และภาคเกษตร

 • 13.01 %

 • สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

 • ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายทอมือ

 • ประชากร

 • จำนวนประชากร 1,747,542 คน (พ.ศ.2549)

 • สัดส่วน ชาย : หญิง ใกล้เคียงกัน

 • ข้อมูลพื้นฐาน

 • จำนวนประชากรวัยแรงงานกลุ่มอายุ15-19 จำนวน131,753 คน หรือ10.96%

 • จำนวนผู้ว่างงาน 18,635 คน เป็นชาย 10,385 คน เป็นหญิง 8,250 คน อัตราการว่างงาน 2.15 %

 • ประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรและประมงสูงที่สุด จำนวน 299,752 คนหรือ 36.34% ลำดับรองลงมา คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 128,510 คน หรือ15.58% และพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 93,606 คน หรือ 11.35 %

 • ข้อมูลอาชีพที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่

 • 1) การทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง 2) การปลูกมันสำปะหลัง 3) การซ่อมบำรุงยานพาหนะ

 • 4) การปลูกข้าว 5) การปลูกพืชไร่ 6) การผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง

 • 7) การเลี้ยงวัวเนื้อ 8) การแปรรูปและการถนอมอาหาร

 • 9) การให้บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรม 10) การเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

 • (ที่มา อศจ.ขอนแก่น)

 • ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป รองลงมาทำงานส่วนตัวสูงที่สุด 303,395 คน หรือ 37.40% ลำดับรองมาเป็นลูกจ้างเอกชน 270,805 คน หรือ 33.38% ช่วยธุรกิจครัวเรือน 139,731 คน หรือ 17.22 %

 • แรงงานที่ไม่มีการศึกษามีถึง 6,385 คน หรือ 0.77% โดยภาพรวมมัธยมศึกษาตอนต้น-ต่ำกว่าประถมศึกษา 644,393 คน หรือ 78.11%

 • เป็นที่น่าสังเกตว่าแรงงานอาชีวะมีเพียง 19,679 คน หรือ 2.39%สาเหตุจากศึกษาต่อสูงขึ้น

 • อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีสถานประกอบการ 49 แห่ง มีการจ้างงาน 9,408 คนรองลงมาอุตสาหกรรมเกษตร มีสถานประกอบการ 3,393 แห่ง มีการจ้างงาน 7,223 คน

ที่มาสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


จังหวัดมหาสารคาม

สถานศึกษา

สังกัด สพฐ. 632 แห่ง (สปช. 576 แห่ง และสศ. 56 แห่ง)

สังกัด เอกชน 29 แห่ง

สังกัด กศน. 12 แห่ง

สังกัด สกอ. 3 แห่ง สาธิต 1 แห่ง

สังกัด สอศ. 6 แห่ง

1. วท.มหาสารคาม 2. วอศ.มหาสารคาม 3. วษท.มหาสารคาม

4. วช.มหาสารคาม 5. วก.พยัคฆภูมิพิสัย 6. วก.วาปีปทุม

 • ที่ตั้งที่เป็นโอกาส

 • ทิศเหนือและทิศตะวันตกมีเขตติดต่อกับจังหวัด

 • เศรษฐกิจของภาคและประเทศไทย คือจังหวัด

 • ขอนแก่น

 • สภาพเศรษฐกิจ

 • รายได้เฉลี่ยต่อคน 31,524บาท ต่อปี (อันดับ 8

 • ของภาค อันดับ 64 ของประเทศ)

 • ผลผลิตที่สร้างรายได้ตามลำดับ จากาการขายส่ง

 • การขายปลีก มีมูลค่าการผลิต 23.49 % รองลงมา

 • ภาคเกษตร 20.19 %

 • อาชีพหลักของจังหวัด

 • เกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาข้าว ปลูกพืชต่าง ๆ เช่น

 • มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยาสูบ ฯลฯ

 • ประชากร

 • จำนวนประชากร 936,883 คน (พ.ศ.2549)

 • สัดส่วน ชาย : หญิง ใกล้เคียงกัน

 • ข้อมูลพื้นฐาน

 • จำนวนประชากรวัยแรงงานกลุ่มอายุ15-19 จำนวน 70,629 คน หรือ 10.94 %

 • จำนวนผู้ว่างงาน 4,751 คน เป็นชาย 4,166 คน เป็นหญิง 585 คน อัตราการว่างงาน 0.5 %

 • ประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรและประมงสูงที่สุด จำนวน 287,973 คนหรือ 55.63% ลำดับรองลงมาคือ อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 56,315 คน หรือ 10.88 %

 • ข้อมูลอาชีพที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่

 • 1) ดอกไม้ประดิษฐ์และแจกันไม้ 2) ไส้กรอกบ้านเมืองเจีย 3) ปุ๋ยชีวภาพบ้านกางกี่

 • 4) ไม้กวาดบ้านดงเค็ง 5) ตุ๊กตาจากไหมพรม 6) ข้าวกล้องปลอดสาร

 • 7) ส้มวัวบ้านเมืองเจีย 8) ทอผ้าไหมบ้านป่ายาง 9) ขนมนางเล็ก

 • 10) ผ้ามัดหมี่ (ทีมา อศจ. มหาสารคาม)

 • ประชากรอายุ15 ปีขึ้นไป ทำงานส่วนตัวสูงที่สุด 218,849 คน หรือ 42.27% ลำดับรองลงมาช่วยธุรกิจครัวเรือน 157,610 คน หรือ 30.45 % และเป็นลูกจ้างเอกชน 89,969 คน หรือ 17.38%

 • แรงงานที่ไม่มีการศึกษามีถึง 710 คน หรือ 0.14% โดยภาพรวมมัธยมศึกษาตอนต้น- ต่ำกว่าประถมศึกษา 419,536 คน หรือ 81.04%

 • เป็นที่น่าสังเกตว่า แรงงานอาชีวะมีเพียง 6,029 คน หรือ 1.16% สาเหตุจากศึกษาต่อสูงขึ้น

 • อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีสถานประกอบการ 14 แห่ง มีการจ้างงาน 4,164 คน

ที่มาสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานศึกษา

สังกัด สพฐ. 865 แห่ง (สปช. 799 แห่ง และ สศ. 66 แห่ง)

สังกัด เอกชน 60 แห่ง

สังกัด กศน. 19 แห่ง

สังกัด สกอ. 1 แห่ง

สังกัด สอศ. 8แห่ง

1.วท.ร้อยเอ็ด 2. วท.สุวรรณภูมิ 3. วอศ.ร้อยเอ็ด

4.วษท.ร้อยเอ็ด 5. วก.ร้อยเอ็ด 6. วก.โพนทอง

7. วก.เกษตรวิสัย 8.วก.พนมไพร

 • ที่ตั้งที่เป็นโอกาส

 • เป็นที่ตั้งของทุ่งกุลาร้องไห้ ถึง 700,000 ไร่ ที่เป็น

 • แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี และอร่อยที่สุด

 • ในประเทศไทย

 • สภาพเศรษฐกิจ

 • รายได้เฉลี่ยต่อคน 28,461 บาท ต่อปี (อันดับ 14

 • ของภาค อันดับ 71 ของประเทศ)

 • ผลผลิตที่สร้างรายได้ตามลำดับจากการขายส่ง

 • การขายปลีก มีมูลค่าการผลิต 25.57 % รองลงมา

 • ภาคเกษตร 17.13 % และการผลิตอุตสาหกรรม

 • 12.77%

 • สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

 • ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม

 • ประชากร

 • จำนวนประชากร 1,310,672 คน (พ.ศ.2549)

 • สัดส่วน ชาย : หญิง ใกล้เคียงกัน

 • ข้อมูลพื้นฐาน

 • จำนวนประชากรวัยแรงงานกลุ่มอายุ15-19 จำนวน 98,623 คน หรือ11.04%

 • จำนวนผู้ว่างงาน 1,098 คน เป็นชาย 342 คน เป็นหญิง 756 คน อัตราการว่างงาน 0.14 %

 • ประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรและประมงสูงที่สุด จำนวน 411,703 คนหรือ 54.21%

 • ข้อมูลอาชีพที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่

 • 1) ช่างแม่พิมพ์ 2) ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 3) ศิลปะดอกไม้ประดิษฐ์ 4) เครื่องปั้นดินเผา

 • 5) การเกษตรแบบผสมผสาน 6) การซ่อมเครื่องเสียง 7) ล้างแอร์ 8) ซ่อมเครื่องยนต์

 • 9) ซ่อมรถจักรยานยนต์ 10) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร (ที่มา อศจ. ร้อยเอ็ด)

 • ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ทำงานส่วนตัวสูงที่สุด 329,805 คน หรือ 43.42%ลำดับรองลงมาช่วยธุรกิจครัวเรือน 216,634 คน หรือ 28.52 % และเป็นลูกจ้างเอกชน 132,207 คน หรือ 17.41%

 • แรงงานที่ไม่มีการศึกษามีถึง 423 คน หรือ 0.06% โดยภาพรวมมัธยมศึกษาตอนต้น-ต่ำกว่าประถมศึกษา,594,697 คน หรือ 78.31%

 • เป็นที่น่าสังเกตว่า แรงงานอาชีวะมีเพียง 7,480 คน หรือ 0.98% สาเหตุจากศึกษาต่อสูงขึ้น

 • อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีสถานประกอบการ 20 แห่ง มีการจ้างงาน 3,219 คน

ที่มาสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


ad