stavebn zak zky ve sv tle novely zvz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stavební zakázky ve světle novely ZVZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stavební zakázky ve světle novely ZVZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Stavební zakázky ve světle novely ZVZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Tematické setkání AVZ 18. září 2012. Stavební zakázky ve světle novely ZVZ. Ing. Martina Rychecká. Finanční limity pro VZ na stavební práce . Platí Nařízení vlády č. 447/2011 Sb. Nadlimitní VZ pro stavební práce od 125.256.000,- Kč od 300 mil. Kč významná

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stavební zakázky ve světle novely ZVZ' - joella


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finan n limity pro vz na stavebn pr ce
Finanční limity pro VZ na stavební práce

Platí Nařízení vlády č. 447/2011 Sb.

 • Nadlimitní VZ pro stavební práce

od 125.256.000,- Kč od 300 mil. Kč významná

jednotný limit pro všechny zadavatele (složky státu)

 • Podlimitní VZ na stavební práce

od 3.000.000,- Kč do 125.256.000,- Kč

od 50 mil. Kč významná

(od 1.000.000,- Kč od 1.1.2014 ) (územně samosprávné celky)

 • ZPŘ od 3.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč
druhy zen hodn pro vz na stavebn pr ce
Druhy řízení hodné pro VZ na stavební práce
 • Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ)
 • Otevřené řízení (OŘ)
 • Užší řízení (UŘ)
 • Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) – výjimečně
 • Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) - pro vícepráce
zjednodu en podlimitn 38 zvz
Zjednodušené podlimitní § 38 ZVZ
 • Zakázky do 10 mil. Kč
 • nevyžaduje předběžné oznámeníani odůvodnění zakázky!
 • výzva k podání nabídek min. 5 zájemcům + profil zadavatele
 • ZD povinně na profilu (netextová část ZD – lze na vyžádání)
 • nabídku může podat i neoslovený zájemce/uchazeč
 • lhůta pro podání nabídek min. 15 dní
 • zjednodušené prokazování kvalifikace – v nabídce pouze ČP, vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy originály dokladů
 • vyloučení a výběr lze oznámit pouze na profilu ( výhrada v ZD) – den zveřejnění = den doručení
 • námitky do 10 dnů
otev en zen 27
Otevřené řízení § 27
 • Zakázky od 3 mil. Kč
 • vyžaduje předběžné oznámení a odůvodnění zakázky!
 • oznamuje se zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek (ISVZ)
 • ZD i dodatečné info povinně na profilu (netextová část ZD – lze na vyžádání)
 • Odůvodnění dle § 156 do 3 dnů od uveřejnění oznámení v ISVZ na profilu
 • lhůta pro podání nabídek
  • min. 22 dní podlimitní, min. 33 dní významná podlimitní
  • min. 52 dní nadlimitní, min. 78 dní významná nadlimitní
  • možnost zkrátit lhůty o 5 dnů - uveřejnění celé ZD na profilu
u zen 28
Užší řízení § 28
 • Zakázky od 3 mil. Kč
 • vyžaduje předběžné oznámení a odůvodnění zakázky!
 • oznamuje se zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek (ISVZ)
 • KD povinně na profilu ode dne uveřejnění v ISVZ
 • ZD povinně na profilu ode dne uveřejnění v ISVZ (netextová část ZD jako příloha výzvy k podání nabídek nebo na vyžádání)
 • Odůvodnění dle § 156 do 3 dnů od uveřejnění oznámení v ISVZ na profilu
 • Omezování počtu nepřípustné!! (obrana a sektoráři - mohou omezit dle kvalifikace)
u zen lh ty
Užší řízení - lhůty
 • lhůta pro podání žádostí (nelze zkrátit)
  • 15 dní u podlimitních, min. 23 dní významná podlimitní
  • 37 dní u nadlimitních, min. 56 dní významná nadlimitní
 • lhůta pro podání nabídek (lze zkrátit o 5 dnů - celá ZD na profilu)
  • min. 15 dní podlimitní, min. 23 dní významná podlimitní
  • min. 40 dní nadlimitní, min. 60 dní významná nadlimitní
jednac zen s uve ejn n m
Jednací řízení s uveřejněním
 • využití pro stavební práce omezené
  • jako navazující na zrušené – v původním ZŘ nepřijatelné nabídky
  • veřzad výjimečně,
  • sektor kdykoliv
 • Povinné PO, pokud nejde o postup dle § 22 odst. 1 a 2 (navazující řízení)
 • zrušeno omezování počtu zájemců
jednac zen bez uve ejn n 23
Jednací řízení bez uveřejnění §23
 • pro stavební práce lze použít
  • jako navazující , pokud v předchozím řízení -žádné nabídky nebo pouze nevhodné nabídky nebo žádné žádosti o účast
  • v krajně naléhavém případě (povodně)
  • pro dodatečné stavební práce (vícepráce)
  • pro nové stavební práce zadávané na základě opčního práva
 • není nutno PO ani odůvodnění VZ
 • možno zveřejnit v ISVZ oznámení o záměru uzavřít smlouvu 30 dnů předem
 • nutno zveřejnit výsledek v ISVZ do 15 dnů od uzavření smlouvy
 • písemná zpráva zadavatele do 15 dní od ukončení zadávacího řízení uveřejnit na profilu !
j bu pro dodate n stavebn pr ce
JŘBU pro dodatečné stavební práce
 • § 23 odst. 7 a) a 34 odst. 5 b)
 • NE písemná výzva k jednání, NE ZD, NE kvalifikace
 • ANO odůvodnění nezbytnosti zadávaných stavebních prací
  • zadavatel je nezpůsobil a nemohl je předvídat
  • jsou nutné pro dokončení původní stavby a nelze je od ní technicky či ekonomicky oddělit
  • vejdou se do 20% ceny původní stavby
 • ANO – písemný soupis prací – oceněný VV
  • Vyčíslit vícepráce i méněpráce – do limitu pouze vícepráce
 • Dodatek ke smlouvě ??? ANO/NE??
 • Rezerva ANO/NE??
zd na stavebn pr ce
ZD na stavební práce
 • §§ 44 – 46, vyhláška č. 230 účinná od 1.9. 2012
 • ZD musí obsahovat (pro všechny VZ na stavební práce – ZMR?)
  • projektovou dokumentaci pro provedení stavby (RDS) – i v případě, že realizace VZ nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení
  • soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV , rovněž v elektronické podobě
  • obchodní podmínky min. v rozsahu dle vyhlášky
 • obchodní názvy v ZD ano, pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, vždy nutno umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení
 • omezení subdodavatelů – ano ale pouze věcně
 • změna zadávacích podmínek = prodloužení lhůty pro podání nabídek, pokud má vliv na okruh dodavatelů, pak o celou lhůtu
zd na stavebn pr ce rds
ZD na stavební práce - RDS

Dokumentace pro provedení stavby (RDS)

 • upravuje vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory
 • zatřídění objektů dle klasifikace stavebních objektů
 • v podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět VZ – hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost
 • za úplnost a správnost odpovídá zadavatel!!!
zd na stavebn pr ce soupis prac
ZD na stavební práce – soupis prací

Soupis prací - podrobně definován ve vyhlášce 230

 • podrobný popis všech stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci VZ
 • členění soupisu na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory
   • každý objekt vlastní položkový soupis prací s rekapitulací
   • povinná rekapitulace všech soupisů
   • definice položek a jejich obsahu, VV, elektronické podoby a ostatních pojmů
 • je možno vymezit odkazem na použitou cenovou soustavu
  • nutno zpřístupnit dálkově nebo jako součást ZD!
  • shodná alespoň pro 1 objekt, soubor
 • Tzv. preliminář – lze či nikoliv??
zd na stavebn pr ce soupis prac1
ZD na stavební práce - soupis prací
 • vedlejší náklady a ostatní náklady v samostatném soupisu jako samostatné položky
  • vedlejší náklady
   • zařízení staveniště
   • náklady na umístění stavby
   • náklady na provozní a dopravní opatření
  • ostatní náklady
   • dokumentace skutečného provedení
   • geodetické zaměření
   • publicita projektu
zd na stavebn pr ce soupis prac2
ZD na stavební práce - soupis prací

Elektronická podoba soupisu prací

 • otevřený, volně dostupný formát
 • musí umožňovat transfery dat a jejich zpracování různými SW produkty
 • jednotný formát pro celou VZ
 • musí umožnit doplnění údajů požadovaných ZD (cen položek)
 • pokyny pro zpracování musí být v ZD
 • MMR - vzor XML formátu
zd na stavebn pr ce obchodn podm nky
ZD na stavební práce - obchodní podmínky
 • § 46d
  • obchodní podmínky v rozsahu dle vyhlášky 231/2012
  • mohou být vymezeny formou závazného návrhu SOD nebo v ZD
  • odpovědnost za správnost dokumentace (ZD) má zadavatel a nesmí ji přenášet na zhotovitele
  • jediná zákonná podmínka :
   • TDI nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená!
zd na stavebn pr ce obchodn podm nky1
ZD na stavební práce - obchodní podmínky
 • Vyhláška 231 účinná od 1.9.2012
  • platí pouze pro veřejné zadavatele
  • ukládá povinnost vymezit:
   • lhůty
   • předání a převzetí příslušné dokumentace??
   • podmínky předání a převzetí staveniště, jeho zabezpečení, odstranění a vyklizení
   • způsob předání a převzetí díla
   • podmínky pro změnu subdodavatele kvalifikace
   • způsob zajištění řádného plnění??
   • zásady kontroly , kontrolní dny
   • délku záruční doby
  • Je to dostatečné – co chybí?? Veřzad může stanovit i další podmínky, musí ale odůvodnit!
od vodn n vz na stavebn pr ce
Odůvodnění VZ na stavební práce

Odůvodnění VZ - § 156

 • zveřejní se do 3 prac. dní od uveřejnění OŘ nebo UŘ v ISVZ
 • obsahuje
  • odůvodnění účelnosti
  • přiměřenosti požadavků na TKP
  • vymezení obchodních a technických podmínek ve vztahu k potřebám
  • zdůvodnění kritérií a způsobu hodnocení ve vztahu k potřebám
 • u významných VZ
  • předkládá se vládě (s oponenturou) či zastupitelstvu,
  • u PO orgánu odpovědnému za hospodaření
  • schválení je podmínkou zahájení

Neplatí pro ZPŘ, JŘSU u opakované VZ, některé JŘBU

od vodn n obchodn ch podm nek
Odůvodnění obchodních podmínek

Odůvodnění obchodních podmínek na stavební práce

 • Vyhláška 232/2012
  • § 4 řeší pouze dodávky a služby – stavební práce výslovně vyjmuty
  • příloha č. 1 k vyhlášce – odůvodnění obchodních podmínek na stavební práce neobsahuje
 • Vyhláška č. 231/2012
  • obchodní podmínky nad rámec této vyhlášky nutno odůvodnit
   • lhůty plnění, doba záruky se nezdůvodňuje???
   • předmět plnění, místo plnění, platební podmínky, cenová ujednání, sankce, pojištění – vše je nutné zdůvodnit ???
   • požadavek na předložení seznamu subdodavatelů – zdůvodnit?
   • je možné chtít v rámci obchodních podmínek ISO ???
od vodn n technick ch podm nek
Odůvodnění technických podmínek

Odůvodnění technických podmínek na stavební práce

 • Vyhláška 232 - §5
  • odůvodní se jen technické podmínky nad rozsah stanovený v § 44 odst. 4 ZVZ – nad rozsah RDS a soupisu prací ???
tkp a od vodn n p im enosti
TKP a odůvodnění přiměřenosti

Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky

 • §56 odst. 3 – veřzad může požadovat:
 • obdobné zakázky za za posledních 5 let
  • prokázání seznamem a osvědčením objednatelů
   • může připustit i doklad o uskutečněném plnění??
  • jednotlivé obdobné zakázky max. do 50% PH VZ
  • v součtu max. dvojnásobek PH VZ – jinak odůvodnit

(= 4*50%)

tkp a od vodn n p im enosti1
TKP a odůvodnění přiměřenosti

Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky

 • veřzad může požadovat:
  • Seznam techniků a technických útvarů
   • nesmí omezit na vlastní zaměstnance
   • max. 3 – jinak musí odůvodnit
  • Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení realizace
   • max. 5 let odborné kvalifikace – jinak odůvodnit
  • Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců
   • nutno vždy odůvodnit
tkp a od vodn n p im enosti2
TKP a odůvodnění přiměřenosti

Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky

 • veřzad může požadovat:
  • Přehled nástrojů a pomůcek, provozních a technických zařízení
   • vždy odůvodnit
  • Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí – je-li to odůvodněno předmětem VZ – odkaz na EMAS
   • vyhláška neřeší (ISO ano či ne??)
tkp a od vodn n p im enosti3
TKP a odůvodnění přiměřenosti

Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky

 • veřzad nemůže požadovat: ???
  • Certifikát systému řízení jakosti dle norem ISO řady 9000
  • Certifikát systému řízení z hlediska bezpečnosti práce OHSAS
  • Certifikát systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí ISO řady 14000

?? Může požadovat v obchodních podmínkách ??

zp sob hodnocen a od vodn n
Způsob hodnocení a odůvodnění

§ 78 ZVZ a §6 vyhlášky č. 232

 • kritériem nemohou být
  • kvalifikační předpoklady
  • smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (sankce, bankovní záruky apod.)
  • platební podmínky
 • Kritériem mohou být
  • nejnižší nabídková cena (u staveb vhodné kritérium)
  • ekonomická výhodnost nabídky
   • dílčí kritéria musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny
   • musí se vztahovat k nabízenému plnění
   • cena musí mít alespoň 80% váhu, jinak nutno zdůvodnit
zp sob hodnocen a od vodn n1
Způsob hodnocení a odůvodnění
 • Způsob hodnocení včetně metody je nutné uvést v ZD
 • Váhy jednotlivých kritérií je nutné uvést v oznámení či výzvě, nikoliv pouze v ZD
 • Kritéria hodnocení nutno odůvodnit vždy, i v případě hodnocení pouze ceny
 • Při otevírání obálek se čtou údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným hodnotícím kritériím!
 • Jako prostředek hodnocení nabídek nelze u stavebních prací použít elektronickou aukci ?
posouzen kvalifikace
Posouzení kvalifikace

Posouzení splnění kvalifikace

 • zadavatel, zvláštní komise nebo hodnotící komise
 • protokol o posouzení kvalifikace – nové náležitosti §59 odst. 5, 6
  • název dokladu, kterými uchazeč prokazuje TKP
  • označení osoby, která doklad vyhotovila
  • datum vyhotovení dokladu
  • označení obdobných dodávek, služeb a stavebních prací poskytnutých dodavatelem
  • identifikace subdodavatele, který prokazuje za dodavatele kvalifikaci a název a datum uzavření smlouvy s tímto subdodavatelem
  • jména dodavatelů, které zadavatel vyzval k doplnění a označení dokladů, které byly doloženy dodatečně
 • Lze vyzvat k doplnění, ale skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musely nastat ve lhůtě pro podání nabídek!
posouzen nab dek
Posouzení nabídek

kontrola úplnosti a posouzení splnění zadávacích podmínek

 • obsah nabídky
   • návrh smlouvy, VV + ostatní náležitosti dle požadavků
   • seznam „statutárů“ pracujících v posledních třech letech u zadavatele (co předkládá, když nepracovali?)
   • u a.s. – seznam vlastníků akcií nad 10% vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek
   • ČP – o tom, že uchazeč neuzavřel zakázanou dohodu (bid rigging)
 • poslední tři uvedené lze na základě výzvy zadavatele doplnit
 • nově nutno posoudit podrobně úplnost soupis prací!
posouzen nab dek1
Posouzení nabídek

Posouzení soupisu prací s výkazem výměr

 • kontrola souladu a úplnosti
 • kontrola výpočtu
 • kontrola cen jednotlivých položek
  • nulové položky - zdůvodnit/vyloučit?
  • mimořádně nízké ceny položek – zdůvodnit/vyloučit?
 • zjevná početní chyba
  • téměř vždy má vliv na celkovou cenu?
  • chybu způsobil zadavatel? (špatný vzorec) –??
hodnot c komise
Hodnotící komise
 • požadavky na počet, složení a odbornost se nemění
 • rozšíření požadavků na nepodjatost – členové HK nesmí:
  • se podílet na zpracování nabídky
  • jim vzniknout osobní výhoda nebo újma se zřetelem k výsledku řízení
  • mít osobní zájem na zadání zakázky
  • je spojovat s uchazeči osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr
 • od 1.1.2014
  • povinně v HK u nadlimitních VZ osoba se zvláštní způsobilostí
  • povinně v HK u nadlimitních VZ na stavební práce osoba s odbornou způsobilostí (autorizací)
  • min. 9 členů u významných VZ státních zadavatelů, z toho 2/3 odborníci a 1 ze seznamu hodnotitelů – jmenuje ji vláda
uzav en smlouvy
Uzavření smlouvy
 • uzavřená smlouva musí odpovídat návrhu z vítězné nabídky
 • o smlouvě není možno dále jednat s výjimkou JŘSU a JŘBU
 • zákaz podstatných změn smlouvy:
  • rozšíření předmětu (není dotčeno JŘBU) x co zúžení předmětu VZ??
  • potenciální účast jiných dodavatelů
  • potenciální vliv na výběr
  • mění ek. rovnováhu ve prospěch dodavatele
zve ejn n smlouvy
Zveřejnění smlouvy
 • §147a
 • na profilu zadavatele
  • smlouvy od 500.000,- Kč
  • celé znění smlouvy včetně příloh do 15 dnů od uzavření
  • všechny dodatky
  • skutečnou cenu zakázky do 90 dnů od splnění smlouvy nebo u smluv delších než 1 rok do 31.3. následujícího roku
  • seznam subdodavatelů nad 10% (VVZ 5% ) do 90 dnů nebo 31.3., které musí sdělit dodavatel do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28.2.
  • seznam vlastníků akcií subdodavatele nad 10% x seznam vlastníků akcií dodavatele se nezveřejňuje (je skryt v nabídce)?
slide33
Děkuji za pozornost 

www.competconsult.cz